Na obrázku môže byť kastileja a text, v ktorom sa píše „09 jún 10. NEDELA OBDOBÍ VOBDOBÍCEZROK CEZ MODLIME SA: Bože, od teba pochádza každé dobro; prosíme ta, osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne, a posilšuj našu vôl'u, aby sme podl'a toho aj konali. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh as tebou žije kral'uje žije vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. 冊 Saletini Rozkuet“


    Hriech je prekážkou nášho vzťahu k Bohu a k ľuďom, nie však prekážkou Boha k nám. Ak si zachováme vzťah priateľstva s Bohom čo najdlhšie, znova si budeme obnovovať jeho spoločenstvo lásky a duchovného príbuzenstva.

    Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti určená na obnovu náterov veží kostolov a strechy. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach s názvom Duch Svätý a my.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

10.–16.06.2024

PONDELOK     
Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Mencelovej, Páleníkovej a Gajdicovej.

UTOROK  Spomienka sv. Barnabáša, apoštola
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Štefana a rodičov z oboch strán.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona a Františku Veseličových a rodičov z oboch strán s fatimskou pobožnosťou.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce
o 18 30 s fatimskou pobožnosťou.

PIATOK   –
Horné Lefantovce o 18 30 za † Ľudovíta Balážiho, rodičov a Žigmunda Šimanského.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA  11. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 ďakovná pri príležitosti životných jubileí 70 rokov s prosbou za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Preto všetkých pozývam k modlitbe Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v závere sv. omší, čím sa môžeme viac priblížiť k tomuto tajomstvu Božej lásky.

Zlo je fenomén, s ktorým sa stretávame v niekoľkých rovinách. Na prvom mieste je to fyzické zlo, bežne tiež pripúšťame duchovné zlo v zmysle ľudského konania motivovaného zlom. Zostávame však v rozpakoch nad pojmom Zlého ducha, teda reálnej duchovnej bytosti, ktorá koná v našom živote (KKC 395). Jeho existencia je v Písme jasne dokázaná. Čo je ale omnoho dôležitejšie, Ježiš má zásadnú moc nad týmto Zlom. On je ten, ktorý nás vyslobodil a vyslobodzuje z jeho moci. A práve tu sa odkrýva najväčší hriech človeka: spochybnenie Božej moci, ba dokonca označenie Pána za spojenca démonov. Nielenže je to vrcholná urážka Pána pánov, nášho Boha, ale je to odvrhnutie procesu našej záchrany. Je zaujímavé, že sv. Marek tieto silné slová dáva do súvislosti s Ježišovou rodinou. Ježišova odpoveď je úplne jasná: jeho blízkym, jeho rodinou sú tí, ktorí Boha prijali a žijú z neho. Alebo inak povedané, ak on sám je Božím Synom, druhou Božskou osobou, potom je zjavné, že blízkymi nazýva tých, ktorí milujú Boha.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Informačný servis nitrianskej diecézy