26. nedeľa A 2020Ježišove slová v dnešnom evanjeliu sú určené tým, ktorí hovoria o svojej vôli slúžiť Bohu, ale zároveň vyhlasujú, že ich život je taký dobrý, že sa ich výzva k obráteniu netýka. Ježiš však uprednostňuje tých, ktorí sú ochotní obrátiť sa.
Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Je určená na podporu všetkého, čo dolieha na plecia Sv. Otca (preložená zo slávnosti sv. Petra a Pavla). Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.
V utorok v Dolných Lefantovciach a v stredu v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach témou Ako byť soľou zeme a svetlom sveta.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

28.09. – 04.10.2020

Hudobný bonus:

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Michala a Štefániu Gažiových, Jozefa a Emíliu.

UTOROK Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30 za † Štefana Magu.

ŠŠTVRTOK Spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi  
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Štefana a Valériu Špirkových a deti s pobožnosťou za duchovné povolania

PIATOK Spomienka Svätých anjelov strážcov
–Prvý piatok v mesiaci október
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA 27. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Mesiac október je zasvätený modlitbe posv. ruženca. Je teda mesiacom mariánskej úcty, ale aj misijným mesiacom,. Vzhľadom k súčasnej situácii sa ho budeme počas tohto mesiaca spoločne modliť len v nedele o 14 00 vo farskom kostole. K modlitbe pozývam zvlášť deti po prvom svätom prijímaní, pripravujúce sa na prvé prijatie Eucharistie, mládež, rodiny a všetkých veriacich. Pri modlitbe posv. ruženca môžu získať úplné odpustky tí, ktorí sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rodinnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov; 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

     Vieru môžeme naplno prežívať len vtedy, ak sa dívame na Krista cez čisté srdce. Ono nám ponúkne jeho pravdivý a úplný obraz, ktorý nás bude naň pretvárať. To dosiahneme najplnšie sviatosťou zmierenia: príležitosť hodinu pred sv. omšami, pol hodiny v sobotu a v nedeľu.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V tomto mesiaci nebudem chodiť spovedať starých a chorých, nakoľko sa podľa hygienických opatrení nemajú vysluhovať sviatosti v domácom prostredí, iba v nevyhnutnom prípade.