6. veľkonočná C 2019 Ježišov pokoj z dnešného evanjelia neznamená prípravu na jeho odchod z tohto sveta, ale o spásu prežívanú tu a teraz vo Svätom Duchu. Znamená prípravu na jeho príchod v Eucharistii, kedy sa celá našu farnosť pripravuje na slávnosť prvého svätého prijímania.
Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce rodičia prvoprijímajúcich detí, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.
Nechajte, prosím, v nedeľu prvé tri lavice po oboch stranách kostola voľné pre rodičov, krstných rodičov a príbuzných. Rovnako sa to týka aj priestorov sakristie, aby bola voľná pre potreby liturgického slávenia.
V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

27.05. – 02.06.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Richarda Torišku.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa Balážiho a z rodiny Čiernikovej.

STREDA
Dolné Lefantovce o 18 30.
Večerná sv. je z nasledujúcej slávnosti.

ŠTVRTOK Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok
Horné Lefantovce o 18 30 za farnosť.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

SOBOTA Spomienka sv. Justína, mučeníka
Horné Lefantovce o 7 30 s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA 7. veľkonoč – slávnosť prvého svätého prijímania
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za prvoprijímajúce deti, rodičov, krstných rodičov a príbuzných.

     V piatok sa začína novéna k Duchu Svätému. Spoločne budeme očakávať a prosiť o príchod Ducha Svätého. Zvlášť budeme prosiť za tých, ktorí v budúcnosti majú prijať sviatosť birmovania, aby si vážili a uvedomili hodnotu sviatosti, ktorú majú prijať, a za nás všetkých, aby sme nezabúdali na svoje miesto a poslanie vo farnosti i v Cirkvi na základe prijatých darov Ducha Svätého.