7. veľkonočná C 2019 Jednota vyprosená Ježišom je pre veriacich už na zemi skutočnosťou, ktorú stačí v hĺbke vzťahov objaviť a žiť z nej. Nie je to len niečo úplne vnútorné, pretože je zameraná k tomu, „aby svet uveril“ v Ježišovo poslanie, a tak „aby svet spoznal“ Božiu lásku.
Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.
V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.
Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsah letných kántrových dní je Za jednotu kresťanov alebo Za kňazské a rehoľné povolania.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

03. – 09.06.2019

PONDELOK Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Horné Lefantovce o 18 30.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 v kaplnke Povýšenia svätého Kríža za † arcibiskupa Vojtecha Bartakoviča pochovaného v krypte pod kaplnkou pri príležitosti jeho úmrtia a pohrebu.

STREDA Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Némethovej a Krasňanskej s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK Prvý piatok v mesiaci jún
Horné Lefantovce o 18 30 za † Máriu a Jána Mencelových a syna Miroslava s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Beátu a Pavla Nedeľkových.

NEDEĽA Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Karola.

    Mesiac jún je zasvätený úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V závere sv. omší sa budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

     Príchod Ducha Svätého sa má stať aj naším záujmom o vlastnú dušu a znovuprijatie a obnovenie si svojho vzťahu k Bohu i k sebe navzájom. V takejto obnove Ducha Svätého prijmime i sviatostné odpustenie hriechov vo sviatosti zmierenia: príležitosť hodinu pred sv. omšami, v sobotu a v nedeľu pol hodiny.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.