Author: spravca

25. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnešné evanjelium je o „nespravodlivej“ Božej spravodlivosti. Ťažko sa s ňou zmierujeme, pokiaľ je preukazovaná iným, o to ľahšie ju prijímame, keď je naklonená nám. Doprajme si ju navzájom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. V stredu v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach témou Ako byť soľou zeme a svetlom sveta. Od pondelka si po sv. omšiach môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri...

In Farské oznamy, by 21.09.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 25. nedeľu v Cezročnom období A 1.čítanie: Iz 55, 6-9      Text prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich adresátov k obráteniu. Jeho súčasťou je ľútosť nad hriechmi, odvrátenie sa od zla, hľadanie Pána a jeho odpustenia. Predstavuje pritom Boha ako odlišne zmýšľajúceho, než rozmýšľame my, ľudia. Taktiež Božie cesty sú iné, než naše, ľudské. Je však našou veľkou výhodou a privilégiom, že môžeme o týchto...

In Nezaradené, by 20.09.2020 , 0 komentárov

24. nedeľa v Cezročnom období A + aktualizované epidemiologické opatrenia

     Dnešné evanjelium nám pripomína, že keď zo srdca odpustíme blížnemu, vtedy silno prežijeme, aký je nám Boh blízky. Je to jeden z najväčších zážitkov Božej prítomnosti a blízkosti – stávame sa mu podobní v odpúšťaní. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach témou Ako byť soľou zeme a svetlom sveta. Jesenné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu....

In Farské oznamy, by 14.09.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 24. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Sir 27, 33-28,9      Múdroslovné texty sú pre nás cenné tým, že nám poskytujú mnoho cenných rád do života. Sú to vlastne texty, v ktorých je sústredená dlhodobá ľudská skúsenosť. Sú tu tiež zachytené výsledky pozorovania životnej skúsenosti a múdrosti iných. V storočiach bezprostredne pred príchodom Pána Ježiša na svet bol tento druh písomnosti na Blízkom východe veľmi rozvinutý. Dnešné texty hovoria o...

In Nezaradené, by 13.09.2020 , 0 komentárov

23. nedeľa v Cezročnom období A

      Napomínanie v dnešnom evanjeliu je chápané ako pomoc človeku zbaviť sa nesprávnych návykov v jeho živote, poukazovať na jeho nedostatky z pohľadu Božej lásky. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre Svätú Zem („Boží hrob“). Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach témou Ako byť soľou zeme a svetlom sveta. LITURGICKÝ PREHĽAD   07. – 13.09.2020...

In Farské oznamy, by 07.09.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 23. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Ez 33, 7-9      Nedeľu, ktorú práve slávime, by sme vzhľadom na čítania, mohli nazvať nedeľou účasti na Kristovom prorockom úrade. Služba prorokov v dejinách vyvoleného Božieho ľudu Starého zákona bola svojím spôsobom jedinečná. Proroci predstavovali v náboženskom spoločenstve špeciálny stav, úlohou ktorého bolo bdieť nad životom Božieho ľudu. Mali strážiť čistotu kultu a prejavov viery. Proroci boli strážcami morálky a keď...

In Nezaradené, by 05.09.2020 , 0 komentárov

22. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnešným evanjeliom nás Kristus opäť pozýva vstúpiť nielen do Kristovej služby, ale i do jeho školy. Vyučuje nás, aby sme dokázali uniesť a zvládnuť všetky bremená života. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce upratovanie k hodom 31.08. (pondelok) o 14 00. LITURGICKÝ PREHĽAD   31.08. – 06.09.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30. STREDA Horné Lefantovce o 18 30. ŠTVRTOK Spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi...

In Farské oznamy, by 30.08.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 22. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Jer 20, 7-9     Prvé čítanie dnešnej nedele je veľmi dojímavé. Ukazuje nám celú ťarchu, ale aj krásu Jeremiášovho prorockého poslania. Jeremiáš sa v ťažkých okolnostiach svojho poslania odvoláva na Božie povolanie do prorockej služby a hovorí o dvoch tendenciách vo svojom vnútri: určitú výčitku na Boha, ktorý si ho ako veľmi mladého povolal za proroka a druhou tendenciou je mocná skúsenosť...

In Nezaradené, by 30.08.2020 , 0 komentárov

21. nedeľa v Cezročnom období A

     Boh vyžaduje naše prejavy lásky k nemu nielen slovami, ale predovšetkým skutkami – to je čas otvorenosti medzi nami a Bohom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. LITURGICKÝ PREHĽAD   24. – 30.08.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola Horné Lefantovce o 18 30 za † Jaroslava Báleša. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30 za † Evu Kováčovú. STREDA Horné Lefantovce o 18 30. ŠŠTVRTOK Spomienka sv. Moniky Dolné Lefantovce...

In Farské oznamy, by 23.08.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 21. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 22, 19-23      V 1. čítaní sa spomína Sobna (správca kráľovského domu) a Eliakim (pisár). Boli to kráľovskí úradníci za čias kráľa Ezechiáša. Sobnu Pán zavrhol, pretože si počínal príliš sebavedome, neprávom si dal vytesať hrob na mieste, na ktoré nemal právo. Eliakim tu predstavuje predstavuje spravodlivého kráľovského úradníka, ktorému bude zverená moc kľúčov v Dávidovom dome. Možno to porovnať s úlohou,...

In Nezaradené, by 22.08.2020 , 0 komentárov

20. nedeľa v Cezročnom období A

     Bohu ide o záchranu všetkých a teda každého. Ale táto záchrana sa uskutočňuje cez určité spoločenstvo: farnosť, Cirkev. Budúcnosť sveta, spásy, kresťanstva je v tom, že sa naplní Božie prisľúbenie na nás a cez nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. LITURGICKÝ PREHĽAD   17. – 23.08.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30 za † Karola, Helenu, Antona a Elenu Žačikových. STREDA Horné Lefantovce o...

In Farské oznamy, by 17.08.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 20. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 56, 1. 6-7    Tento Izaiášov úryvok odráža čas po babylonskom zajatí, keď sa intenzívne uvažovalo o obnove národa a jeho dejinného smerovania. Židovskému národu nebolo dovolené obnoviť si kráľovstvo, ako to bolo pred zajatím za čias Dávida alebo Šalamúna. Preto mali obyvatelia veľké obavy z toho, či národ nezanikne. Nádeje obyvateľov Izraela sa teda upierali na náboženské ustanovizne. Tu mali významné...

In Nezaradené, by 15.08.2020 , 0 komentárov

19. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnes nás chce Božie slovo obohatiť o skúsenosť, že Pán Ježiš pozná situáciu človeka zmietaného neistotou, pochybovaním a malovernosťou. Preto nám ponúka svoju pomoc, ktorá je niekedy taká, že ju ani nespozorujeme, nepoznáme, ale predsa je tu pre nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. LITURGICKÝ PREHĽAD   10. – 16.08.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Sviatok sv. Vavrinca, diakona Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK Spomienka sv. Kláry, panny     Dolné...

In Farské oznamy, by 09.08.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 19. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: 1Kr 19, 9a. 11-13a      Starozákonné texty o prorokovi Eliášovi patria medzi obľúbené, pretože sú poznačené ľudovými tradíciami a veľkým teologickým a duchovným bohatstvom. Prorok Eliáš bol mimoriadne aktívnym a horlivým služobníkom Pána. Boží ľud Starého zákona si ho právom obľúbil a z jeho príkladu čerpal mnoho dobra. V biblických textoch sa zachovalo mnoho hlbokých a poučných udalostí, ktoré sa dajú aj po stáročiach dobre zužitkovať. Dnešné 1. čítanie ukazuje...

In Nezaradené, by 08.08.2020 , 0 komentárov

18. nedeľa v Cezročnom období A

     Božie slovo dnešnej nedele poukazuje na veľkú a milosrdnú lásku Boha k človeku. I my sa stávame jej súčasťou, keď odpovedáme na Božie pozvanie. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. LITURGICKÝ PREHĽAD   03. – 09.08.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Milana Torišku a rodičov Michala a Bertu. UTOROK Spomienka sv. Jána Máriu Vianneya,...

In Farské oznamy, by 02.08.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 18. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 55, 1-3       Hlavnou myšlienkou dnešného starozákonného textu sú dobrá Novej zmluvy. Je to jeden z textov, nad ktorými Cirkev medituje počas slávnostných bohoslužieb Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (Iz 55,1-11; piate čítanie). Teda je to významný mesiášsky text. Prorok opisuje dobrá Novej zmluvy prostredníctvom vecí každodennej spotreby, spomína voda, chlieb, víno a mlieko. V chápaní Božieho ľudu mali tieto jedlá predobrazný...

In Nezaradené, by 02.08.2020 , 0 komentárov

17. nedeľa v Cezročnom období A

     Božie kráľovstvo v dnešnom evanjeliu je naplnením radosti tých, ktorí ho našli a vierou si ho prisvojili. Zároveň je i prejavom smútku tých, ktorí doň nevošli. Vždy totiž ide o slobodné a láskou naplnené rozhodnutie stretnutia sa človeka s Bohom alebo jeho odmietnutie. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. LITURGICKÝ PREHĽAD   27.07. – 02.08.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov Horné Lefantovce o 18 30 za † Jána a...

In Farské oznamy, by 26.07.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 17. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: 1Kr 3, 5-6a. 7-12      Príbeh prvého čítania predstavuje kľúčový okamih na začiatku vlády Šalamúna. Len nedávno ho jeho otec Dávid, už „starec vysokého veku“ (1Kr 1, 1) vymenoval za svojho nástupcu na kráľovskom tróne a vzápätí sa ako neskúsený ocitá v roli vládcu Izraela. „Pane, Bože môj, ty si svojho služobníka ustanovil za kráľa namiesto môjho otca Dávida. Ale ja som veľmi mladý a neviem,...

In Nezaradené, by 25.07.2020 , 0 komentárov

16. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnes nám Pán Ježiš vo svojom podobenstve predstavuje dva postoje: Božiu trpezlivosť a netrpezlivosť služobníkov. Boh trpezlivo čaká aj na tých, ktorí ešte nespĺňajú ideál evanjelia, hoci my netrpezlivo čakáme na jeho naplnenie v našom živote. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. LITURGICKÝ PREHĽAD   20. – 26.07.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK Horné Lefantovce o 14 30 pohrebná za † Jaroslava Báleša. Dolné Lefantovce o 18...

In Farské oznamy, by 19.07.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 16. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Múd 12, 13. 16-19      Svätopisec v druhej časti Knihy Múdrosti (kap. 11-19), ponúka reflexiu nad základnou spásnou udalosťou v dejinách Izraela, ktorou bolo vyslobodenie z Egypta, exodus. Udalosti exodu a skúsenosti Izraela na ceste púšťou do zasľúbenej zeme sú predstavené ako znamenia Božej múdrosti. Boh zasahuje do dejín Izraela svojou múdrosťou, aby obnovil spravodlivosť. Spravodlivosť značí obnovu života Izraela a potrestanie nepriateľov. No...

In Nezaradené, by 19.07.2020 , 0 komentárov

15. nedeľa v Cezročnom období A

     Božie slovo je silné, ale nikomu sa nevnucuje. Človek ho môže odmietnuť alebo prijať. Vypočuť si ho alebo odísť bez úžitku. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. LITURGICKÝ PREHĽAD   13. – 19.07.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa Maňucha s fatimskou pobožnosťou. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30 za † Veroniku a Marcela Ondrušových s fatimskou pobožnosťou. STREDA Spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Horné...

In Farské oznamy, by 12.07.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 15. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 55, 10-11      Krátky úryvok z Knihy proroka Izaiáša sa nachádza v závere druhej časti jeho spisu, v tzv. Druhom Izaiášovi (kap. 40–55), kde zaznieva posolstvo nádeje pre ľud v babylonskom zajatí. Vyhnanstvo skončí a oni sa vrátia do svojej krajiny (porov. Iz 55, 12). Počúvajúc tieto prísľuby po takmer štyridsiatich rokoch v cudzej krajine, mnohí zrejme pochybovali o ich naplnení. Prorok...

In Nezaradené, by 12.07.2020 , 0 komentárov

Ako (ne)správne prijímať sväté prijímanie do rúk

AKTUÁLNE OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR OD 20. JÚNA 2020 USMERNENIE PRE VERIACICH      Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna 2020 naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať,...

In Nezaradené, by 09.07.2020 , 0 komentárov

Sv. Cyrila a Metoda A

     Pán Ježiš nás dnes vyzýva, aby sme zachovávali všetko, čo nás naučil, čo vyplýva z našej viery a nezabúdali na to aj v tomto dovolenkovom a prázdninovom čase. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce rodičia prvoprijímajúcich detí, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. LITURGICKÝ PREHĽAD   06. – 12.07.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona Pavlíka a rodičov z oboch strán. UTOROK Dolné...

In Farské oznamy, by 05.07.2020 , 0 komentárov

Komentáre k (nedeľným) čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť sv. Petra a Pavla Komentár k prvému liturgickému čítaniu Sk 12, 1-11      Dnešné prvé liturgické čítanie pochádza z 12. kapitoly Skutkov apoštolov. V rámci tejto novozákonnej knihy, hovoriacej o ohlasovaní evanjelia o Božom kráľovstve prvotnou Cirkvou, tvorí táto kapitola prelomovú časť narácie. Od ďalšej, 13. kapitoly sa totiž začína časť knihy, ktorá predstavuje dynamickú evanjelizáciu národov, na čele ktorej stojí apoštol Pavol. Skôr ako sa však táto evanjelizácia začne dochádza k výraznému ohrozeniu Cirkvi. V prvých...

In Nezaradené, by 30.06.2020 , 0 komentárov

13. nedeľa v Cezročnom období A

     Do Cirkvi sme boli v krste povolaní každý celkom originálnym spôsobom. Pokiaľ je naša viera v Cirkev skutočná a úprimná, potom i my máme byť s Kristom, prinášať evanjelium vo vernom svedectve a všetko svoje úsilie vkladať iba doňho. Upratovanie kostolov: v Horných Lefantovciach č. domov 210–244, v Dolných Lefantovciach č. domov 140–159. V stredu v Horných Lefantovciach a vo štvrtok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? LITURGICKÝ PREHĽAD   30.06. – 05.07.2020...

In Farské oznamy, by 29.06.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 13. nedeľu v Cezročnom období A Komentár k prvému liturgickému čítaniu (2 Kr 4, 8-12a. 14-16a)      Vo 4. kapitole z 2. knihy Kráľov, ktorej súčasťou je i dnešné prvé liturgické čítanie, nachádzame niekoľko pôsobivých narácií o prorokovi Elizeovi, ktoré sú ilustráciou prorockej reakcie na ľudské potreby. V centre tejto kapitoly sa nachádza rozprávanie o Elizeovi a žene zo Sunam. Táto žena má síce muža, na ktorom v antickej patriarchálnej spoločnosti spočívala celá váha rozhodovania a konania v rodine, však...

In Nezaradené, by 29.06.2020 , 0 komentárov

12. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnes nás Božie slovo vyzýva, aby sme nemali strach z viery, ak si dokážeme uvedomiť, že Boh je vždy pri nás. Upratovanie kostolov: v Horných Lefantovciach č. domov 175–209, v Dolných Lefantovciach č. domov 120–139. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? Od pondelka si po sv. omšiach môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace. LITURGICKÝ PREHĽAD   22. – 28.06.2020 Hudobný...

In Farské oznamy, by 21.06.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia 12. Cezročnej nedele A

          Milé rodiny,      aj dnes Vám ponúkam domácu liturgiu. Opäť ju zverejnili až dnes. K nedeľnému Božiemu slovu je vhodné vracať sa počas celého týždňa. Možno ju teda využiť i týmto spôsobom.      Želám Vám požehnaný týždeň. Váš Jozef Holka, farár Liturgia domácej cirkvi na 12. nedeľu v Cezročnom období A

In Nezaradené, by 21.06.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 12. nedeľu v Cezročnom období A 1. liturgické čítanie (Kniha proroka Jeremiáša − Jer 20, 10-13)      Prorok Jeremiáš pôsobil v čase ohrozenia Izraela Babylonským kráľovstvom. Izraelu zvestoval trest za nevernosť zmluve a preto sa stretával s odporom a prenasledovaním. Text dnešného prvého liturgického čítania hovorí práve o tom, ako Jeremiáš vnútorne prežíval útoky na vlastnú osobu. Text je fragmentom jedného z tzv. vyznaní Jeremiáša (porov. 11, 18-12, 4; 15, 10,...

In Nezaradené, by 21.06.2020 , 0 komentárov

Zrušenie dišpenzu

SLOVENSKÍ BISKUPI ZRUŠILI DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH SVÄTÝCH OMŠIACH      Slovenskí biskupi sa v dňoch 16. a 17. júna 2020 zúčastnili na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na Donovaloch. V prítomnosti apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia, ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní...

In Nezaradené, by 19.06.2020 , 0 komentárov

11. nedeľa v Cezročnom období A

     Hlavnou myšlienkou dnešného Božieho slova je, že všetci máme účasť na Kristovom kňazstve, všetci sme poslaní hlásať a uskutočňovať Božie kráľovstvo. Upratovanie kostolov: v Horných Lefantovciach č. domov 140–174, v Dolných Lefantovciach č. domov 100–119. V utorok v Dolných Lefantovciach a v stredu v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? LITURGICKÝ PREHĽAD   15. – 21.06.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Vlastislava Straku a synov. UTOROK Dolné...

In Farské oznamy, by 15.06.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 11. nedeľu v Cezročnom období A Komentár k 1. čítaniu – Ex 19, 2-6a      Text prvého liturgického čítania predstavuje v Tóre, t.j. v základnom texte starozákonného myslenia, počiatok centrálnej časti. Tá sa nazýva sinajskou perikopou, pretože hovorí o dlhodobom pobyte Izraelitov na úpätí hory Sinaj, na ktorej Boh Jahve uzatvoril s Izraelom zmluvu. Jej súčasťou bolo okrem iného desať božích prikázaní, ktoré predstavovali jadro morálnosti vyvoleného národa. Zmluva medzi Bohom...

In Nezaradené, by 15.06.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia 11. Cezročnej nedele A

        Milé rodiny,      posielam Vám domácu liturgiu. Teraz to zverejňujú až v nedeľu. Z nedeľného slávenia liturgie by sme mali žiť celý týždeň. Ak Vám to duchovne pomôže, môžete využiť.      Želám Vám požehnaný týždeň. Váš Jozef Holka, farár Liturgia domácej cirkvi na 11. nedeľu v Cezročnom období A

In Nezaradené, by 15.06.2020 , 0 komentárov

Komentáre k (nedeľným) čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi A Komentár k 1. čítaniu – Dt 8, 2-3. 14b-16a      Dar pokrmu, o ktorom je reč v prvom liturgickom čítaní, je súčasťou historickej skúsenosti Izraelského národa. Na tento dejinný zážitok sa odvoláva Mojžiš, keď sa obracia na národ výzvou „spomínaj“. Pamäť je pre Boží ľud kľúčová na budovanie jeho identity. Pamäť na to minulé, na to, čo Izrael prežil vo svojich dejinách, je rozhodujúca...

In Nezaradené, by 12.06.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia

          Milé rodiny,      ospravedlňujem sa, že posielam liturgiu až teraz za dva týždne. Zverejnili to trochu neskôr. Ak Vám to ešte pomôže, nech sa páči.      Želám Vám požehnaný týždeň. Váš Jozef Holka, farár Liturgia domácej cirkvi na slavnost-zoslania-ducha-svateho Liturgia domácej cirkvi na slavnost-najsvatejsej-trojice

In Nezaradené, by 08.06.2020 , 0 komentárov

Najsvätejšej Trojice A – nové usmernenia (aktualizované)

     Dnešné evanjelium je vyjadrením vzťahu Boha k svetu a človeku, ktorý je vyjadrený činom – poslaním Syna. Táto výpoveď vyzýva k viere, ktorá sa sama stáva súdom – vyjadruje ľudské prijatie alebo neprijatie Božej záchrany. Upratovanie kostolov: v Horných Lefantovciach č. domov 105–139, v Dolných Lefantovciach č. domov 80–99. LITURGICKÝ PREHĽAD   08. – 14.06.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Félixa a Máriu Vargových. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30 za zdravie...

In Farské oznamy, by 08.06.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšej Trojice A 1. čítanie: Ex 34, 4b-7a. 8-9      Dej prvého čítania sa odohráva počas putovania Izraela púšťou z Egypta. Vo vzťahu Izraela k Bohu sa práve odohrávala veľká kríza. Boh dal Izraelu Desatoro a uzavrel s ním zmluvu, ale Izrael túto zmluvu porušil. Mojžiš sa potom zo všetkých síl snaží priviesť ľud k pokániu. Vo vzťahu k Bohu zas prosí za ľud. Vyslovil pritom trúfalú prosbu: Daj mi vidieť svoju slávu! (Ex 33, 18)....

In Nezaradené, by 08.06.2020 , 0 komentárov

Zoslanie Ducha Svätého A – nové usmernenia (aktualizované)

     I keď sa dnešnou slávnosťou završuje Veľkonočné obdobie, tajomstvo Veľkej noci rozhodne nekončí; prežívame ho skrze Ducha Svätého v celom liturgickom roku, zvlášť pri každej nedeľnej Eucharistii a vo sviatosti krstu. Upratovanie kostolov: v Horných Lefantovciach zabezpečia birmovanci s rodičmi, v Dolných Lefantovciach č. domov 60–79. LITURGICKÝ PREHĽAD   01. – 07.06.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Horné Lefantovce o 18 30 za † kňaza Viliama Gabriela, bývalého správcu tunajšej farnosti. UTOROK Dolné Lefantovce o...

In Farské oznamy, by 31.05.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého A 1. čítanie: Sk 2, 1-11      Prvé turíčne sviatky boli vlastne židovské sviatky týždňov (hebr. šawuot). V Jeruzaleme bolo vtedy veľa veriacich židov, domácich, ale aj z okolitých krajín, ktorí tam putovali na sviatky. Jednotlivé národy sú vymenované v poradí od východu smerom na západ. Udalosť zoslania Ducha Svätého je opísaná malebným obrazom hukotu z neba, vetra, ohnivých jazykov a cudzích rečí. Je zaujímavé, že v hebrejčine sa používa jedno a to...

In Nezaradené, by 30.05.2020 , 0 komentárov

Deň s Božím slovom

     Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek ponúka veriacim svoje úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie v čase pandémie koronavírusu. JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI Úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie Siedmy veľkonočný týždeň Sobota Sk 28, 16-20. 30-31 Jn 21, 20-25      Pápež Benedikt XVI. dostal raz otázku, že koľko ciest vedie k Bohu. Odpovedal: „Toľko, koľko je ľudí.“ Čiže, Pán Boh...

In Nezaradené, by 25.05.2020 , 0 komentárov

7. veľkonočná nedeľa A

     Ježišova starostlivosť o apoštolov nekončí tým, že ich pripravil na Božie dielo, ale išlo mu o to, aby vo svete obstáli a naplnili poslanie, ktoré od neho dostali. K tomu aj nás zaväzujú prijaté sviatosti, z toho plynúci sviatostný a modlitbový život. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je...

In Farské oznamy, by 24.05.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom 7. veľkonočnej nedele A 1. čítanie: Sk 1, 12-14      Úryvok zo Skutkov apoštolov nás vedie do Večeradla, v ktorom po Ježišovom nanebovstúpení zostávali pospolu apoštoli s Ježišovou Matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto modliace sa a meditujúce spoločenstvo zostáva pre všetky časy ideálnym obrazom modliacej sa Cirkvi, ktorá kontempluje zjavené tajomstvá. Je tiež ideálna činnosť aj nás, dnešných kresťanov v čase očakávania Ducha Svätého. Je prakticky isté, že voľba apoštola Mateja, o ktorej hovoria nasledujúce verše...

In Nezaradené, by 23.05.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia 7. veľkonočnej nedele

        Milé rodiny,   Ježiš sa za Vás modlí. Modlí sa aj za každého z nás jednotlivo. Modlí sa za zotrvávanie v Bohu, ochranu pred Zlým, život v pravde, jednotu s bratmi a sestrami v Cirkvi (najmä v miestnej cirkvi) i radostné prebývanie v nebi. Čo viac môžeme chcieť! Myslíme,  že je v našom živote niečo, čo je dôležitejšie ako Ježišove zámery s nami, za ktoré sa modlí? Určite nie. Preto vložme to, čo práve...

In Nezaradené, by 23.05.2020 , 0 komentárov

Komentáre k (nedeľným) čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Nanebovstúpenia Pána A 1. čítanie: Sk 1, 1-11      Text dnešného 1. čítania má niekoľko formálne odlišných častí. V prvej (v. 1-5) hovorí autor Skutkov, zrejme evanjelista Lukáš, o svojom celkovom zámere s evanjeliom a následne s opisom skutkov apoštolov. Druhou časťou (v. 6-8) je reč o Ježišových prísľuboch v rámci rozlúčky od apoštolov a v tretej časti (v. 9) Lukáš hovorí o samotnom Ježišovom odchode, ktorým sa skončilo viditeľné pôsobenie Pána Ježiša na zemi. Štvrtá časť tohto čítania (v....

In Nezaradené, by 22.05.2020 , 0 komentárov

Pozvaní k radosti

Príbehy nádeje v čase krízy 23.05.2020 Dnes o obeti znásilnenia Meene Barwe, ktorá dáva nádej ľuďom v Indii      V auguste 2008 zažil region Kandhamal v Indii najhoršie prenasledovanie kresťanov v modernej histórii krajiny. Napätie explodovalo, keď bol zavraždený hinduistický duchovný a radikáli okamžite falošne obvinili kresťanov. Výsledkom vyčíňania extrémistov bolo niekoľko sto zavraždených kresťanov, 600 zničených kostolov a 6 000 domov kresťanov. Jednou z obetí krutého násilia bola Meena Barwa. Len preto, že je kresťanka, ju znásilnili a polonahú viedli...

In Nezaradené, by 18.05.2020 , 0 komentárov

Deň s Božím slovom

     Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek ponúka veriacim svoje úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie v čase pandémie koronavírusu. JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI Úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie Šiesty veľkonočný týždeň Sobota Sk 18, 23-28 Jn 16, 23b-28      V živote a pôsobení apoštola Pavla zohrali významnú úlohu aj manželia Akvila a Priscila. Do Korintu sa dostali následkom rozhodnutia cisára...

In Nezaradené, by 18.05.2020 , 0 komentárov

6. veľkonočná nedeľa A

     V ľudských neistotách máme jednu úplnú istotu – Ježišovu lásku sprevádzanú očakávaním Božieho Ducha. Znamená to prípravu na jeho príchod v Eucharistii. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu. Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. Nezabúdajme obetovať svoje...

In Farské oznamy, by 17.05.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom 6. veľkonočnej nedele A 1. čítanie: Sk 8, 5-8. 14-17      Prvé čítanie prináša radostné správy o evanjelizácii v Samárii. Hlavnou postavou tu bol najskôr diakon Filip, ktorý tamojším obyvateľom ohlasoval Ježiša Krista. V Samárii našiel cenných poslucháčov, ktorí pozorne a jednomyseľne počúvali a sledovali znamenia, ktoré Filip konal. Všetci sa úprimne tešili z týchto Božích darov. V tejto ideálnej atmosfére, plnej úprimného záujmu, nemajú žiadne miesto zlí duchovia, ktorí musia odtiaľ preč… Po tejto prvej časti, ktorú možno...

In Nezaradené, by 17.05.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia 6. veľkonočnej nedele

          Milé rodiny,    v Cirkvi nastala veľká radosť z návratu k sláveniu Eucharistie. Prečo by nemohla nastať aj v našom srdci? Nie však všetci našli odvahu tešiť sa nie z toho, že môžeme ísť na svätú omšu, ale z toho, že Ježiš žije a my ho môžeme stretnúť pri slávení Eucharistie a nechať sa ním naplniť, preniknúť, premeniť. Na to však musíme vynaložiť isté úsilie. A to sa nedá tak, že budeme len chodiť...

In Nezaradené, by 17.05.2020 , 0 komentárov

Pozvaní k radosti

Príbehy nádeje v čase krízy 16.05.2020 Dnes o Eliasovi a Line Ghattasovcoch zo Sýrie       Elias Ghattas a jeho manželka Lina sú kresťania, ktorí žijú v Sýrii. Majú dvoch synov. Zažili bombové útoky v meste Homs v roku 2012 a behom jednej hodiny sa z nich stali bezdomovci a utečenci. Klopali na dvere ľuďom, aby ich prijali, no všetci ich odmietli. Nakoniec išli prosiť o pomoc v miestnej farnosti a tam sa dostali do kontaktu s nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. „Stratili sme všetky...

In Nezaradené, by 13.05.2020 , 0 komentárov

Deň s Božím slovom

    Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek ponúka veriacim svoje úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie v čase pandémie koronavírusu. JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI Úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie Piaty veľkonočný týždeň Sobota Sk 16, 1-10 Jn 15, 18-21      Niektoré slová v slovenčine znejú rovnako ako niektoré slová v poľskom jazyku. Napríklad: láska – laska. V slovenčine vieme, o čo...

In Nezaradené, by 11.05.2020 , 0 komentárov

5. veľkonočná nedeľa A

     Ak kresťan skutočne verí, že Boh ho prijal za svojho a ponúka mu miesto vo svojom dome (v Božom kráľovstve), potom s radosťou prijíma pozvanie i na sv. omšu v Božom dome (v chráme) a prichádza doň ako do svojho domu, a tým už tu na zemi vytvára Božiu rodinu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. Nezabúdajme obetovať svoje májové pobožnosti prostredníctvom loretánskych litánií a modlitby posvätného...

In Farské oznamy, by 10.05.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom 5. veľkonočnej nedele A 1. čítanie: Sk 6, 1-7      Úryvok o ustanovení prvých diakonov nás uvádza do problematiky prvej Cirkvi, v ktorej sa veľmi pružne riešili organizačné otázky cirkevných štruktúr a cirkevnej správy v súvislosti s narastajúcim počtom kresťanov a zároveň s otázkou misií. Krásna je ukážka kolektívneho rozhodovania. Dvanásti pri prvom náznaku nespokojnosti riešia daný problém veľmi operatívne a transparentne: vyzvali prítomných, aby oni sami vybrali kandidátov na službu diakonov. Apoštoli si pre seba nechávajú službu Slova. Chránia...

In Nezaradené, by 09.05.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia 5. veľkonočnej nedele

          Milé rodiny,     je pred nami nedeľa, ktorú budeme prežívať už spoločne, ale ešte nie celkom bez obmedzení aj čo sa týka množstva prítomných na slávení Eucharistie. Postupne sa vraciame do chrámov na slávenie liturgie a možno je práve čas nechať sa „použiť“, nechať sa zabudovať do stavby Cirkvi akosi nanovo, k čomu nás vyzýva apoštol Peter vo svojom Prvom liste v druhom čítaní tejto nedele: „… dajte sa vbudovať aj vy ako živé...

In Nezaradené, by 09.05.2020 , 0 komentárov

Verejné bohoslužby – usmernenia

Nové usmernenia o slávení verejných bohoslužieb od 6. mája 2020 Komentár sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska „Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Nesmieme zabudnúť, že...

In Nezaradené, by 06.05.2020 , 0 komentárov

Deň s Božím slovom

     Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek ponúka veriacim svoje úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie v čase pandémie koronavírusu. JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI Úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie Štvrtý veľkonočný týždeň Sobota Sk 13, 44-52 Jn 14, 7-14      Sú ľudia, ktorí vedia zanietene rozprávať o niekom, koho poznajú, kto pre nich veľa znamená a je významný v oblasti vedy,...

In Nezaradené, by 04.05.2020 , 0 komentárov

Pozvaní k radosti

Príbehy nádeje v čase krízy 09.05.2020 Dnes o Misionároch viery v Indii      Od roku 1989 pôsobí v Indii kongregácia Misionárov viery. Ich hlavná budova sa nachádza v meste Nadipalli, ktoré leží v diecéze Eluru v oblasti Andhra Pradesh. Každý deň absolvujú cestu dlhú desať kilometrov na bicykli, alebo novým mikrobusom zakúpeným z prostriedkov nadácie ACN. Seminaristi popri štúdiu vykonávajú aj praktickú službu, keďže poslanie kongregácie zahŕňa pomoc ľuďom v najchudobnejších a najodľahlejších farnostiach. Do...

In Nezaradené, by 04.05.2020 , 0 komentárov

4. veľkonočná nedeľa A – aktualizované

List pápeža Františka veriacim na máj 2020      Ľudská slabosť a Ježišova veľkosť patria k sebe. Ježiš prišiel, aby priviedol do cieľa života tých, ktorí vedia o svojej slabosti a nezakrývajú ju, ktorí sa nechávajú viesť Dobrým pastierom.      Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. Nezabúdajme obetovať svoje májové pobožnosti prostredníctvom loretánskych litánií a modlitby posvätného ruženca aj za skoré odvrátenie epidémie. LITURGICKÝ PREHĽAD   06. – 10.05.2020      Eucharistická poklona, vyhlásená v tomto týždni, sa od stredy (vrátane)...

In Farské oznamy, by 03.05.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom 4. veľkonočnej nedele A 1. čítanie: Sk 2, 14a.36-41      Prvé čítanie dnešnej nedele nám opäť – podobne ako predchádzajúcu nedeľu – predstavuje Petrovu katechézu v deň Turíc. Tentoraz je to záverečná časť obsahujúca záver predchádzajúcej argumentácie o vzkriesení Ježiša Krista ako Mesiáša. Záverečné zhrnutie sa začína slávnostnou formulou: Nech (teda) s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom. Takýto záver argumentácie...

In Nezaradené, by 02.05.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia 4. veľkonočnej nedele

          Milé rodiny,      opäť je pred nami ďalšia nedeľa, kedy sa nemôžeme spoločne stretnúť pri eucharistickom stole pri slávení svätej omše. Musíme ešte nejaký čas vydržať. Zatiaľ prijmite aspoň možnosť slávenia domácej liturgie, ktorá Vám iste pomôže spojiť nielen rodinu, ale i vzťah so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom. Táto nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera. Modlíme sa za duchovné (kňazské a rehoľné) povolania. Skúsme si predstaviť, podľa jedného kresleného obrázku, ovečku, ktorá si leží na lúke....

In Nezaradené, by 02.05.2020 , 0 komentárov

Deň s Božím slovom

  Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek ponúka veriacim svoje úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie v čase pandémie koronavírusu. JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI Úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie Tretí veľkonočný týždeň Sobota Sk 9, 31-42 Jn 6, 54a. 60-69      Ježišova reč o Eucharistii vrcholí konfliktom. Väčšina Jeho poslucháčov reaguje s tým, že to sa nedá počúvať a rozhorčení a...

In Nezaradené, by 27.04.2020 , 0 komentárov

Pozvaní k radosti

Príbehy nádeje v čase krízy 03.05.2020 Dnes o Samirovi a jeho rodine v Iraku      „Zo srdca dúfam, že môj syn bude môcť vyrásť v Iraku. Boh si nájde cestu,“ zveruje sa mladý 30-ročný Iračan Samir, zatiaľ čo jeho žena Siba kolíše na rukách iba niekoľkotýždňové bábätko. Tak ako všetci kresťania z Bartelly, kresťanského mesta blízko Mosulu, aj táto mladá rodina musela utiecť zo strachu pred islamskými extrémistami. Ich kostoly a domy boli zničené alebo poškodené a takmer všetky...

In Nezaradené, by 27.04.2020 , 0 komentárov

3. veľkonočná nedeľa A

27.04. – 03.05.2020      I dnes nás Pán Ježiš osobitným spôsobom pozýva a dáva sa nám poznať v stretnutí s ním pri lámaní chleba – Eucharistii, svätej omši (aj keď nie fyzickým spôsobom). Spoznáme ho aj my?      Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme aj osobne vo svojich modlitbách na duchovné a rehoľné povolania aj z našej farnosti.      Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. Nezabúdajme obetovať svoje májové pobožnosti prostredníctvom loretánskych litánií a modlitby...

In Farské oznamy, by 26.04.2020 , 0 komentárov

Biblický kurz pre deti

     Farnosť Dobrého pastiera Žilina – Solinky pozýva všetky deti do desať rokov prihlásiť sa na biblický kurz „Spoznávame Bibliu“. Začne sa v máji. Rozdelený bude na dve časti – Starý a Nový zákon. Deti bude v kurze sprevádzať postavička kňaza, ktorý prerozpráva biblický príbeh. Potom sú v ňom naplánované rôzne aktivity, hodnotenie a oceňovanie. Na konci časti kurzu získa účastník kurzu certifikát. Viac informácií je možné nájsť na stránke farnosti.

In Nezaradené, by 26.04.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom 3. veľkonočnej nedele A 1. čítanie: Sk 2, 14.22-28      Prvé čítanie prináša časť prvého verejného vystúpenia apoštola Petra na Turíčnu nedeľu. Peter, ktorý tu už uplatňuje svoje prvenstvo, pretože hovorí ako prvý a v mene celého zboru apoštolov, argumentuje slovami 16. žalmu (v ďalších častiach argumentoval z prorockých textov) a dokazuje božskú a mesiášsku autoritu Ježiša Krista. Jeho katechéza tak prispela k obráteniu troch tisíc ľudí. V Ježišových časoch bolo považované za veľmi presvedčivé, keď nejaký znalec...

In Nezaradené, by 25.04.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia 3. veľkonočnej nedele

          Milé rodiny,      aj v túto nedeľu, keďže ešte stále nemôžeme spoločne sláviť Eucharistiu v kostole,  Vás pozývam opäť prežívať rodinnú liturgiu vo svojich rodinách  na prehĺbenie Vašej viery. Aj emauzskí učeníci slávili spolu s Pánom Ježišom „domácu liturgiu“, kedy ho spoznali pri „lámaní chleba“, teda pri svätej omši. Hovorí nám o tom evanjelium tejto nedele. Želám a vyprosujem Vám požehnanú nedeľu. Liturgia domácej cirkvi na 3. veľkonočnú nedeľu

In Nezaradené, by 25.04.2020 , 0 komentárov

Novéna k sv. Korone

          Milí farníci,      na odporúčanie nášho nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka Vám dávam do pozornosti Novénu o príhovor sv. Korony za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození korona-vírusom. Túto novénu je možné modliť sa súkromne alebo aj počas adorácie pred Oltárnou sviatosťou. Novéna o príhovor sv. Korony v ohrození corona-vírusom 2020

In Nezaradené, by 25.04.2020 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom 2. veľkonočnej nedele A 1. čítanie: Sk 2, 42-47      Z literárneho hľadiska je tento úryvok súhrnom, syntézou predchádzajúcich detailných správ o príchode Ducha Svätého (Sk 2, 1-13), o Petrovej reči a jej účinkoch (2, 14-36) a o prvých konverziách (2, 37-41). Text je ukážkou ideálnej komunity, ktorú charakterizuje jednota ducha, myslí a sŕdc, čo bol jedinečný príklad svedectva o kresťanskej viere. Spomenutý súhrn chce pripomenúť, že konkrétnych udalostí bolo viac, ale nie všetky sú uvedené v Písme. Preto ich...

In Nezaradené, by 21.04.2020 , 0 komentárov

Deň s Božím slovom

     Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek ponúka veriacim svoje úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie v čase pandémie koronavírusu. JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI Úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie Druhý veľkonočný týždeň Sobota Sk 6, 1-7 6, 16-21      V našej dobe nie je problémom prežiť takú skúsenosť, že s niekým sa rozlúčime v jednej krajine a my odídeme do druhej,...

In Nezaradené, by 20.04.2020 , 0 komentárov

Pozvaní k radosti

Príbehy nádeje v čase krízy 26.04.2020 Dnes o biskupovi Ambroise Ouédraogo a sestre Catherine      V diecéze Maradi v africkej krajine Niger tvoria kresťania menej ako jedno percento z približne 15-miliónovej populácie. Týchto 5-6 tisíc katolíkov však dlhé roky nažívalo v pokoji a mieri s väčšinovou moslimskou populáciou. „Toto sa ale zmenilo v roku 2015, kedy boli vo francúzskom satirickom týždenníku Charlie Hebdo publikované karikatúry kritizujúce islam,“ hovorí miestny biskup Ambroise Ouédraogo. V priebehu niekoľkých hodín bolo v krajine...

In Nezaradené, by 20.04.2020 , 0 komentárov

2. veľkonočná nedeľa A

20. – 26.04.2020      Ježiš pozná myšlienky i srdce človeka a vychádza mu v ústrety práve tam, kde sa nachádza. A preto ako Tomáš potrebujeme si i my obnoviť zmluvu s Ježišom a prijať ho znova ako svojho Boha a Pána. ŠTVRTOK (23.04.) Spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka SOBOTA (25.04.) Sviatok sv. Marka, evanjelistu NEDEĽA (26.04.) 3. veľkonočná      „Vzkriesený Pán zostáva prítomný medzi veriacimi vo viditeľných znameniach sviatostí a spoločenstve Cirkvi, ktoré možno osobne prežívať – hoci v týchto časoch zákazu ľudských...

In Farské oznamy, by 19.04.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia 2. veľkonočnej nedele

          Milí farníci,      čas, ktorý prežívame iba doma, nie je zvyčajným časom. Sú dni veľkonočných sviatkov a Vy ich slávite mimo farského zhromaždenia, mimo kostola, ale každý z nás môže urobiť všetko preto, aby jeho slávenie bolo jedinečné, hlboko prežívané a aby sa naša viera i týmto spôsobom prehlbovala. Prijmite ponuku prežívať i túto nedeľu vo svojich rodinách spoločne prostredníctvom rodinnej liturgie. Požehnanú nedeľu. Liturgia domácej cirkvi na 2. veľkonočnú nedeľu

In Nezaradené, by 18.04.2020 , 0 komentárov

Veľkonočná nedeľa A

13. – 19.04.2020     Srdcom liturgického roku je Kristovo umučenie a zmŕtvychvstanie. Dnešná liturgia by mala zasiahnuť a „nakaziť“ každého z nás. Veď „toto je okamih, deň, čas, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho“ (Ž 118, 24). Po celý týždeň až do nedele slávime veľkonočnú oktávu, teda počas ôsmich dní si v liturgických textoch sv. omší budeme pripomínať Ježišovo zmŕtvychvstanie. Na Veľkonočný piatok je možné jesť mäso bez náhrady iným skutkom pokánia. Namiesto Anjel Pána sa...

In Farské oznamy, by 12.04.2020 , 0 komentárov

Pozvaní k radosti

19.04.2020 Dnes o mladom, odvážnom kňazovi Angelovi Colmenaresovi vo Venezuele       Kríza vo Venezuele má mnoho tvárí. Medzi nimi sú tváre drobnej skupiny, o ktorej v médiách takmer nikdy nepočujete: tváre služobníkov Cirkvi. Cirkev vo Venezuele trpí spolu so zvyškom populácie. „Učím deti v škole a prevzal som aj pastorálnu starostlivosť v nemocnici, aby som si zabezpečil aspoň základné podmienky na prežitie. Tiež vyučujem v seminári. Kombinácia týchto prác ma aspoň trocha drží finančne nad vodou,“...

In Nezaradené, by 12.04.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia Veľkonočnej nedele

     Redakcia časopisu Rebrík sa rozhodla aprílové číslo zamerané na Veľkú noc sprístupniť svojim čitateľom, výnimočne v tomto čase, aj prostredníctvom zverejnenia na svojej internetovej stránke www.rebrik.sk/stiahnite-si-rebrik/, kde je možné jeho voľné stiahnutie. LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE A NEDEĽU 2020 (zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský) „Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)      Drahí bratia a sestry, na Slovensku sa v tomto roku nebudú...

In Nezaradené, by 11.04.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia Veľkonočnej vigílie

     Redakcia časopisu Rebrík sa rozhodla aprílové číslo zamerané na Veľkú noc sprístupniť svojim čitateľom, výnimočne v tomto čase, aj prostredníctvom zverejnenia na svojej internetovej stránke www.rebrik.sk/stiahnite-si-rebrik/, kde je možné jeho voľné stiahnutie. LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE A NEDEĽU 2020 (zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský) „Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)      Drahí bratia a sestry, na Slovensku sa v tomto roku nebudú...

In Nezaradené, by 10.04.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia Veľkého piatku

     Redakcia časopisu Rebrík sa rozhodla aprílové číslo zamerané na Veľkú noc sprístupniť svojim čitateľom, výnimočne v tomto čase, aj prostredníctvom zverejnenia na svojej internetovej stránke www.rebrik.sk/stiahnite-si-rebrik/, kde je možné jeho voľné stiahnutie. LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE A NEDEĽU 2020 (zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský) „Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)      Drahí bratia a sestry, na Slovensku sa v tomto roku nebudú...

In Nezaradené, by 10.04.2020 , 0 komentárov

Krížová cesta

                   Milí farníci,      je Veľký piatok – deň, kedy si pripomíname Ježišovo umučenie a smrť. Dnes sa celý svet zastavuje a stišuje, aby sa pôstom a modlitbou priblížil k tajomstvu kríža a rozjímal nad nesmiernou obetou Boha, umučeného našimi hriechmi. Matúšovo evanjelium popisuje Ježišovo zvolanie: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, teda: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Ako máme tieto slová chápať? Znamenajú snáď, že Ježiša naozaj opustil jeho Otec – a opustí aj...

In Nezaradené, by 10.04.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia Zeleného štvrtku

     Redakcia časopisu Rebrík sa rozhodla aprílové číslo zamerané na Veľkú noc sprístupniť svojim čitateľom, výnimočne v tomto čase, aj prostredníctvom zverejnenia na svojej internetovej stránke www.rebrik.sk/stiahnite-si-rebrik/, kde je možné jeho voľné stiahnutie. LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE A NEDEĽU 2020 (zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský) „Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)      Drahí bratia a sestry, na Slovensku sa v tomto roku nebudú...

In Nezaradené, by 10.04.2020 , 0 komentárov

Veľká noc 2020

„A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť“ (Rim 8, 18).                                Drahí farníci, deti a mládež,      keď som si pripravoval tento príhovor, v kontexte súčasných dní a momentálnej situácie liturgického slávenia veľkonočných sviatkov „za zatvorenými dverami“ bez verejnej účasti veriacich, napadla mi udalosť, keď sa veľkňazi a farizeji rozhodli po vzkriesení Lazára, že Ježiša zabijú a Ježiš sa už nemohol verejne pohybovať medzi ľuďmi. Mnohí...

In Nezaradené, by 10.04.2020 , 0 komentárov

Pôstny kalendár 2020

Sobota 11.4. |  Sarah Yohanna Madaki, Nigéria Príbeh mučeníka      Mladá, iba 16-ročná Sarah spievala v nedeľu počas omše v zbore v kostole sv. Rity v Kadune v severnej Nigérii. Vtom sa odohral samovražedný bombový atentát, počas ktorého terorista narazil autom do kostola zo strany, ktorá bola plná veriacich. Pri útoku, ktorý sa stal 20. októbra 2012, zahynuli ďalší traja mladí ľudia Laraba, Samuel a Bitros, a zranili sa stovky ďalších. Mnohí z nich budú mať až do konca...

In Nezaradené, by 06.04.2020 , 0 komentárov

Kvetná nedeľa A

06. – 12.04.2020      Dnes je Kvetná nedeľa čiže nedeľa Utrpenia Pána. Ježišova prítomnosť v Eucharistii, noc jeho modlitby v Getsemanskej záhrade, odpustenie nepriateľom, viera v toho, ktorý je Synom človeka a Božím Synom, voľba dobra, hoci sa ponúka zlo, Ježišov kríž, znamenie lásky a oslávenie: s týmito myšlienkami chceme prejsť nadchádzajúce dni. Sväté omše sú slávené súkromne na Vaše nahlásené úmysly. Úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace (apríl, máj, jún) je možné nahlasovať telefonicky na farskom úrade, t....

In Farské oznamy, by 05.04.2020 , 0 komentárov

Domáca liturgia Kvetnej nedele

     Drahí priatelia, som rád, že vám môžem poslať text liturgie domácej cirkvi na Kvetnú nedeľu. Touto nedeľou sa začína Veľký týždeň. Začiatkom budúceho týždňa pripravíme texty domácej liturgie na Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielu sobotu a Nedeľu zmŕtvychvstania, aby sme znovu prežili s Ježišom jeho cestu cez smrť k zmŕtvychvstaniu. Nech ju skutočne prežívame doma tam, kde žijeme – neustálu Veľkú noc – kde dávame život tak, aby sme darovali viac lásky, aby sme boli viac...

In Nezaradené, by 04.04.2020 , 0 komentárov

Pôstny kalendár 2020

Nedeľa 5.4. |  Leah Sharibu, Nigéria Príbeh mučeníkov      „Hrdinka kresťanskej viery v 21. storočí a vzor pre mladšiu generáciu. Symbol silnej viery pre ľudí, ktorí sú dlhodobo prenasledovaní v severovýchodnej Nigérii,“ opisuje hrdinku kňaz Para Mallam. Leah Sharibu, mladú 15-ročnú nigérijskú študentku, uniesli spolu s ďalšími študentkami islamistickí teroristi z hnutia Boko Haram 19. februára 2018 po tom, ako zaútočili na školu, kde Leah študovala. Dievčatá uniesli v meste Dapchi na severovýchode Nigérie. „Boh koná veľké svedectvo prostredníctvom...

In Nezaradené, by 30.03.2020 , 0 komentárov

5. pôstna nedeľa A

30.03 – 05.04.2020      Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.      Sväté omše počas týždňa budú slávené súkromne na Vaše nahlásené úmysly. Kto by chcel úmysel odvolať alebo preložiť, nech kontaktuje farský úrad.      Od pondelka bude možné nahlasovať si úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace (apríl, máj, jún)...

In Farské oznamy, by 29.03.2020 , 0 komentárov

Pôstny kalendár 2020

Nedeľa 29.3. | Adeeb Nakhla Príbeh mučeníka      Adeeb Nakhla, 55-ročný koptský pravoslávny kresťan, cestoval v januári 2019 za svojou rodinou. Po ceste ho v minibuse plnom nič netušiacich ľudí islamistickí militanti. Odvtedy o ňom nie sú žiadne správy. Ako uvádza agentúra Zenit, pred dvoma rokmi Adeeb utiekol z Al-Arishu do Ismailie spolu s ďalšími kresťanskými rodinami, ktorým sa vyhrážali smrťou. Tých, ktorí sa rozhodli zostať, zavraždili. „V roku 2017 sme opustili Al-Arish potom, čo teroristi zabili sedem našich...

In Nezaradené, by 23.03.2020 , 0 komentárov

4. pôstna nedeľa A

23. – 29.03.2020 POZOR!!!      V noci z 28. na 29. marca sa mení čas. O 02. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hod. letného času.     Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa verejné bohoslužby na Slovensku nebudú sláviť až do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši.      Sväté omše počas týždňa budú slávené súkromne na Vaše nahlásené úmysly. Kto by chcel úmysel odvolať alebo...

In Farské oznamy, by 22.03.2020 , 0 komentárov

Úplné odpustky

MIMORIADNE ÚPLNÉ ODPUSTKY V ČASE EPIDÉMIE      „Veľký plášť milosrdenstva je rozprestretý nad všetkými, ktorí ho túžia prijať“. Takto predstavil hlavný penitenciár Mauro kardinál Piacenza dekrét, ktorý v piatok 20. marca 2020 vydala Apoštolská penitenciária. Cirkev ním umožňuje získanie úplných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.      Tí najviac ohrození môžu získať úplné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení...

In Nezaradené, by 21.03.2020 , 0 komentárov

Pôstny kalendár 2020

Nedeľa 22.3. | biskup Yohanna Ibrahim a arcibiskup Boulos Yaziji Príbeh mučeníka      Aleppo, ohnisko konfliktu a napätia, prináša stále negatívne správy. V meste Kafr Dael, približne 10 kilometrov od Aleppa, uniesli 22. apríla 2013 biskupa Yohanna Ibrahima zo sýrskej pravoslávnej diecézy Aleppo a arcibiskupa Boulosa Yazijiho z gréckej pravoslávnej diecézy. V osudný deň biskupi plánovali rokovať o prepustení dvoch kňazov, otca Michaela Kayyala a otca Mahera Mahfouza, ktorých uniesli vo februári toho istého roku. Keď dorazili na letiskovú kontrolu, ich auto...

In Nezaradené, by 16.03.2020 , 0 komentárov

3. pôstna nedeľa A

16. – 22.03.2020     Sväté omše počas týždňa budú slávené súkromne na Vaše nahlásené úmysly. Kto by chcel úmysel odvolať alebo preložiť, nech kontaktuje farský úrad.      Využime tento čas  na intenzívnejšiu modlitbu, napr. aj na súkromnú adoráciu pri vystavenej Oltárnej sviatosti, ktorá bude vystavená v kostoloch našej farnosti v nedeľu 22. marca 2020 – Dolné Lefantovce 8.00–9.00, Horné Lefantovce 10.00–11.00, počas ktorej bude možné na požiadanie vyslúžiť sviatosť zmierenia a prijať Eucharistiu, rešpektujúc hygienické opatrenia.     ...

In Farské oznamy, by 15.03.2020 , 0 komentárov

Oznam

Ako pozerať doma prenos svätej omše      V čase zákazu verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií. V súčasných mimoriadnych podmienkach je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností urobiť.      Stále však platí, že najplnšou účasťou na svätej omši je osobná prítomnosť s prijatím Eucharistie. Ak nám to však je znemožnené z akýchkoľvek dôvodov, sme povinní urobiť maximum, ktoré pripúšťajú aktuálne obmedzenia. A počas...

In Farské oznamy, by 11.03.2020 , 0 komentárov

Pôstny kalendár 2020

Nedeľa 15. 3. | otec Pierluigi Maccalli Príbeh mučeníka      Ako uvádza spravodajská agentúra Zenit, nigerská farnosť v Bomoange je zanedbávaná a izolovaná kvôli nedostatku ciest a infraštruktúry. Je to oblasť postihnutá štrukturálnou chudobou, ktorá má vážne problémy vyplývajúce z nedostatku zdravotnej starostlivosti, deficitu vody  a vzdelania. Otec Pierluigi Maccalli sa snažil jedenásť rokov v dedine Bomoanga v Nigeri nielen evanjelizovať, ale aj pozdvihnúť životnú úroveň obyvateľstva. Venoval sa napríklad integrálnemu rozvoju ľudí, stavbe škôl a rozvoju mladých farmárov. Osem ozbrojených mužov...

In Nezaradené, by 09.03.2020 , 0 komentárov

2. pôstna nedeľa A

     Dnešné Božie slovo nás pobáda k tomu, aby sme nielen dnes, ale zakaždým, keď sme na sv. omši, prežili niečo podobné, ako apoštoli na hore Premenenia – túžbu byť neustále s Ježišom, naplnenú osobným obrátením. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v...

In Farské oznamy, by 08.03.2020 , 0 komentárov

Pôstny kalendár 2020

Nedeľa 8. 3. | sestra Glória Cecília Narváez Argoti Príbeh mučeníka      Mali je jedna z najchudobnejších krajín sveta. Práve tu šesť rokov pracovala na misijnom diele sestra Glória Argoti pôvodom z Kolumbie. Päť ozbrojených mužov vtrhlo 7. februára 2017 do kláštora františkánskych sestier Nepoškvrnenej Panny Márie v Karangasso v Mali. Jeden mal so sebou mačetu a ostatní zbrane. Ukradli sanitku patriacu ošetrovni a počítače. Uniesli jednu zo štyroch sestier, sestru predstavenú Gloriu Ceciliu Narváezovú, ktorá sa starala o siroty a ponúkala miestnym...

In Nezaradené, by 02.03.2020 , 0 komentárov

1. pôstna nedeľa A

     Pôstne obdobie je prípravou na Veľkú noc. Je pre nás výzvou, aby sme sa i my, ako Pán Ježiš, pokušeniam nielen bránili, ale aj ubránili. V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Formulár omše: Za odpustenie hriechov alebo Za dar lásky. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. V tomto týždni Vás...

In Farské oznamy, by 01.03.2020 , 0 komentárov

Pôstny kalendár 2020

Sobota 29. 2. | biskup Luigi Padovese, Turecko Príbeh mučeníka      „Bol nový vietor. Priniesol množstvo nových nápadov. Bol dynamický a začal množstvo dôležitých iniciatív. Ostatní biskupi ho považovali za prirodzeného vodcu, a preto ho urobili predsedom biskupskej konferencie.“ Takýmito slovami opísal Luigiho Padoveseho, jezuitský islamológ, otec Thomas Michel, ktorý učí v Ankare. Taliansky biskup Luigi Padovese, apoštolský vikár Anatólskej diecézy prišiel o život vo veku 63 rokov. Podľa výpovedí mal veľmi blízky vzťah ku svojmu šoférovi a ochrankárovi...

In Nezaradené, by 26.02.2020 , 0 komentárov

Pôst 2020

„Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného“ (Ž 51, 12)                                            Milí farníci, deti a mládež,      nadišli nám dni pokánia, keď sa máme vyslobodiť z hriechov a zachrániť si dušu. Tieto slová sú charakteristické pre časť liturgického roku, Pôstneho obdobia, ktoré začíname práve prežívať. Usilujeme sa pochopiť zmysel svojej životnej cesty. Niekedy sa nazdávame, že Cirkev nechodí po cestách, ktoré by boli dnešnému človeku blízke, ale sa pridržiava starých spôsobov,...

In Nezaradené, by 26.02.2020 , 0 komentárov

7. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnešné Božie slovo nás chce upevniť v kresťanskej zásade, že nenávisť k človeku sa neznáša s láskou k Bohu. V poslednom verši Ježiš predkladá kľúč k pochopeniu svojich tvrdení. Starý zákon nepoužíva vo vzťahu k Bohu slovo „dokonalý“, ale slovo „svätý“. A to je naša cesta spásy. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme...

In Farské oznamy, by 24.02.2020 , 0 komentárov

6. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnes nám evanjelium pripomína, že je potrebné venovať pozornosť výchove svedomia človeka. Nestačí, že sa človek naučí prikázania, ale je jeho povinnosťou, aby svoje počínanie konfrontoval s príkazmi. Môže sa stať, že pod vplyvom prostredia, okolností života a iných okolností stratí človek jasný pohľad na niektorý príkaz a práve tu je poslanie Cirkvi, aby ho usmernila, aby neostal v omyle. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. V pondelok v...

In Farské oznamy, by 16.02.2020 , 0 komentárov

5. nedeľa v Cezročnom období A

    Iba človek, ktorý skutočne uveril v Boha, môže mať medzi prstami soľ, ktorou dodáva chuť viery ľuďom okolo seba a v očiach jas svetla, ktorým bude osvetľovať tmu a kroky blížneho a ukazovať mu cestu. To je výzvou a poslaním pre nás všetkých a pre každého. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných...

In Farské oznamy, by 09.02.2020 , 0 komentárov

Obetovanie Pána

     Kiežby aj našou najväčšou túžbou bolo, ako v prípade Simeona a Anny, hľadanie Ježiša, jeho nájdenie a opätovné nachádzanie až do okamihu, kedy sa s ním stretneme z tváre do tváre, keďže „túžba po Bohu je vpísaná do ľudského srdca, pretože človek je stvorený Bohom a pre Boha“ (KKC 27). Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. Rovnako...

In Farské oznamy, by 02.02.2020 , 0 komentárov

3. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnes nám Pán Ježiš ponúka celé svoje posolstvo: Božie kráľovstvo je blízko. Tým nás vyzýva k zmene života. Touto zmenou sa nemyslí „zlepšenie svojho správania“, ale prijatie evanjelia ako normy svojho zmýšľania a konania. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí....

In Farské oznamy, by 26.01.2020 , 0 komentárov

2. nedeľa v Cezročnom období A

     V slovách a postoji Jána Krstiteľa pozorujeme dva znaky Kristovho poslania: odstrániť hriech a darovať Ducha Svätého. Ak sa máme stať svedkami Ježiša Krista, ako sa stal Ján, potrebujeme splniť oba znaky. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? LITURGICKÝ PREHĽAD   20. – 26.01.2020 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta a...

In Farské oznamy, by 19.01.2020 , 0 komentárov

Krst Krista Pána

     Svojím krstom sme boli uvedení do spoločenstva Cirkvi a stali sme sa podobnými Kristovi. Je len na nás, aby sme si túto podobnosť zachovali a neustále si ju obnovovali. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? Od 18. do 25. januára je  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aj počas sv. omší si...

In Farské oznamy, by 12.01.2020 , 0 komentárov

2. nedeľa po Narodení Pána A

     V slovách dnešného evanjelia je vyjadrená celá podstata Vianoc: Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Boh sa stal človekom, aby sa stal každým z nás. A tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi… Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35-69, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v utorok v Dolných Lefantovciach, v stredu v Horných Lefantovciach. Rovnako v tie isté dni budeme pokračovať vo farských katechézach na...

In Farské oznamy, by 05.01.2020 , 0 komentárov

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

     Dnešná liturgia upriamuje našu pozornosť na Božiu rodinu, nevynímajúc ani naše rodiny so situáciami a vzťahmi, ktoré ich tvoria, s prihliadnutím na Božie slovo, ktoré má byť základom každej rodiny. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. LITURGICKÝ PREHĽAD   30.12.2019 – 05.01.2020 PONDELOK Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána Horné Lefantovce o 18 00 za † Valériu a Ladislava Fazekašových a rodičov. UTOROK Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána – Silvester – koniec...

In Farské oznamy, by 29.12.2019 , 0 komentárov

Vianoce 2019

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 14).                                              Milí farníci, deti a mládež,      čítal som článok s názvom: Vianoce prichádzajú, necháme ich odísť? Písalo sa v ňom o tom, že Vianoce sú stretnutím s láskou. Mnohí ľudia sa v tieto dni cítia šťastní. Niekoho obdarovali, snáď boli sami obdarovaní, zažili radosť detí i dospelých, pripomenuli si krásne chvíle svojho detstva, skrátka majú vianočnú náladu. A koľko ľudí si dnes praje, aby táto...

In Nezaradené, by 26.12.2019 , 0 komentárov

4. adventná nedeľa A

     Všetkým nám je zverená radostná zvesť evanjelia – svojím životom ju píšeme a ohlasujeme. O to viac, keď Boha prijímame do svojho života v jeho narodení a príchode medzi nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí. LITURGICKÝ PREHĽAD   23. – 29.12.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 6 00 za † Jána a Emíliu Páleníkových a synov Jozefa a Júliusa. UTOROK Štedrý deň ––...

In Farské oznamy, by 22.12.2019 , 0 komentárov

3. adventná nedeľa A

     Pochybnosti o identite Ježiša ako Mesiáša nemal iba Ján, ale máme ich i my. Po úspešnom prežití Adventu by sa mali rozplynúť. Aby sa tak stalo, potrebujeme o Ježišovi nielen počuť, ale ho i uvidieť, ako Ján. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce k Vianociam 21.12. o 13 00. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach ukončíme katechézou adventnú prípravu farnosti na príchod Ježiša Krista. Po sv. omšiach si môžete nahlasovať úmysly...

In Farské oznamy, by 15.12.2019 , 0 komentárov

2. adventná nedeľa A

     Doprajme si čas na prípravu – obrátenie nášho vnútra. Iba pripravené srdce bude schopné prijať prichádzajúceho Pána. Bolo by veľkou škodou minúť sa s ním alebo ho nespoznať. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. V adventnej príprave na príchod Ježiša Krista budeme pokračovať...

In Farské oznamy, by 08.12.2019 , 0 komentárov

1. adventná nedeľa A

     Adventný čas nám v súlade s dnešným evanjeliom pripomína, že nemožno čakať „až niekedy“ bude pokoj“, ale čakať, že Ježiš sa sám stane naším pokojom, a to už teraz. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. Celé Adventné obdobie bude pre našu farnosť duchovnou obnovou, ktorou sa budeme pripravovať na príchod Ježiša Krista prostredníctvom katechéz – v stredu v Horných Lefantovciach a vo štvrtok v Dolných Lefantovciach. LITURGICKÝ PREHĽAD   02. – 08.12.2019 PONDELOK...

In Farské oznamy, by 01.12.2019 , 0 komentárov

Advent 2019

     „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).                                              Milí farníci, deti a mládež,      akokoľvek čarovné je obdobie pred vianočnými sviatkami, predsa privádza človeka k vážnejšiemu pohľadu na seba a na život. Liturgické texty Adventného obdobia vyzývajú k solídnej príprave na stretnutie s Pánom. Prijať túto výzvu do svojho života znamená prelomiť pancier zmýšľania o sebe a o iných, čo nás...

In Nezaradené, by 01.12.2019 , 0 komentárov

Krista Kráľa

     Pri pohľade na Pána Ježiša na kríži skúsme dnes pochopiť, že Kristovo kráľovstvo sa nepresadzuje silou, násilím, ale láskou. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach začneme katechézou prípravu na Advent ako času prípravy na príchod nádeje. V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí. LITURGICKÝ...

In Farské oznamy, by 24.11.2019 , 0 komentárov

33. nedeľa v Cezročnom období

     Pri očakávaní druhého príchodu Ježiša Krista dostávajú rozmery nášho času charakter večnosti, čím sa minulosť, prítomnosť i budúcnosť odohrávajú  v jednom okamihu – teraz. A to je pre nás pozvanie prijať Ježiša Krista. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. Rovnako v tie isté dni budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?...

In Farské oznamy, by 17.11.2019 , 0 komentárov

32. nedeľa v Cezročnom období

     Každý kresťansky prežívaný život, pokiaľ má byť autentický, sa odohráva pod znamením neustálej cesty, na ktorej sú nám spoločníkmi druhí, a tam, kde sa oni zastavujú, je našou úlohou pokračovať. Cieľ, nebeské kráľovstvo, je totiž stále pred nami! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. Počas tohto týždňa nebudem prítomný vo farnosti, pretože idem na duchovné cvičenia. Pohreby a súrne zaopatrovania hláste, prosím, na farskom úrade v Podhoranoch na t....

In Farské oznamy, by 10.11.2019 , 0 komentárov

31. nedeľa v Cezročnom období

     Cez dnešné Božie slovo sa dozvedáme, že obraz Boha, hľadajúceho strateného človeka, je potrebné domyslieť do konkrétností nášho života, čo nás vedie k našej zmene. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? LITURGICKÝ PREHĽAD   04. – 10.11.2019 PONDELOK Spomienka sv. Karola Borromejského, biskupa Horné Lefantovce o 18 00 za †...

In Farské oznamy, by 03.11.2019 , 0 komentárov

Pokrstení a poslaní – október 2019 – úvahy (5. týždeň)

Niekoľko slov o tomto projekte: Na prianie pápeža Františka majú Mimoriadny misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery: osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách. Tieto materiály ti chcú...

In Nezaradené, by 27.10.2019 , 0 komentárov

30. nedeľa v Cezročnom období

     Pokiaľ je pre nás ťažké voliť si druhé miesto, uprednostňovať druhého človeka alebo sa postaviť na posledné miesto, skúsme si vyvoliť Boha, aby on bol tým prvým. V ňom bude mať prednosť ktorýkoľvek náš brat alebo naša sestra a my budeme na tom jedine správnom mieste! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám...

In Farské oznamy, by 27.10.2019 , 0 komentárov

Pokrstení a poslaní – október 2019 – úvahy (4. týždeň)

Niekoľko slov o tomto projekte: Na prianie pápeža Františka majú Mimoriadny misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery: osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách. Tieto materiály ti chcú...

In Nezaradené, by 20.10.2019 , 0 komentárov

29. nedeľa v Cezročnom období

     Dôležitou podmienkou modlitby je viera, ktorá má byť videná. Modlitba je čin, ktorý nás spája s Bohom a s vierou v neho. Dnes popoludní 16 30 bude vo farskom kostole modlitba posvätného ruženca a po nej modlitba vešpier. Všetci ste srdečne pozvaní. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. V utorok v Dolných Lefantovciach a v stredu v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? LITURGICKÝ PREHĽAD   21. – 27.10.2019...

In Farské oznamy, by 20.10.2019 , 0 komentárov

Pokrstení a poslaní – október 2019 – úvahy (3. týždeň)

Niekoľko slov o tomto projekte: Na prianie pápeža Františka majú Mimoriadny misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery: osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách. Tieto materiály ti chcú...

In Nezaradené, by 14.10.2019 , 0 komentárov

28. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešná liturgia nás pozýva, aby sme sa zastavili nad tým, že sme vyzvaní poďakovať za všetky uzdravenia, ktoré sme zažili, fyzicky či na duchu, vo vzťahoch alebo napríklad v rodine. Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov...

In Farské oznamy, by 14.10.2019 , 0 komentárov

Pokrstení a poslaní – október 2019 – úvahy (2. týždeň)

Niekoľko slov o tomto projekte: Na prianie pápeža Františka majú Mimoriadny misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery: osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách. Tieto materiály ti chcú...

In Nezaradené, by 07.10.2019 , 0 komentárov

27. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium by sme mohli zhrnúť do jednej myšlienky: Kto chce mať pevnú vieru, potrebuje ju prežívať úprimne. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na...

In Farské oznamy, by 07.10.2019 , 0 komentárov

Pokrstení a poslaní – október 2019 – úvahy (1. týždeň)

Niekoľko slov o tomto projekte: Na prianie pápeža Františka majú Mimoriadny misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery: osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách. Tieto materiály ti chcú...

In Nezaradené, by 04.10.2019 , 0 komentárov

Mimoriadny misijný mesiac 2019

Pokrstení a poslaní V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto...

In Nezaradené, by 02.10.2019 , 0 komentárov

26. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes sme mohli pochopiť, že nemožno oddeľovať slávenie eucharistie a modlitbu od života. Nie sme kresťania iba v kostole. Pravá nábožnosť sa realizuje a overuje v každodennom živote. Vtedy sa stávame duchovne bohatí. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? LITURGICKÝ PREHĽAD   30.09. – 06.10.2019 PONDELOK Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa...

In Farské oznamy, by 29.09.2019 , 0 komentárov

25. nedeľa v Cezročnom období

    Božie slovo dnešnej nedele nám pripomína, že pre kresťana má veľký význam nielen to, čo je užitočné, prospešné a aktuálne výnosné. Kresťan sleduje cieľ! A tak to, čo sa iným zdá byť zbytočné, je pre kresťana prezieravosťou. A čo iní pokladajú za veľmi dôležité, posudzuje kresťan s istým odstupom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa...

In Farské oznamy, by 22.09.2019 , 0 komentárov

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

     Dnešná liturgia nám hovorí, že bolestná Matka zostane, dokedy tu bude ľudstvo, prototypom, modelom, príkladom človeka, ktorý v tichosti unesie svoju bolesť a má odvahu a silu verne zostať pri bolesti druhého. Počas celého týždňa sa budeme v závere sv. omší modliť Novénu za život pred Národným pochodom za život. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému...

In Farské oznamy, by 15.09.2019 , 0 komentárov

23. nedeľa v Cezročnom období

     Spojnicu myšlienok dnešného evanjelia treba hľadať nielen v pripravenosti sa na uskutočnenie nejakej úlohy, ale predovšetkým v schopnosti dokončiť ju. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. V tie isté dni budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?, ktoré...

In Farské oznamy, by 08.09.2019 , 0 komentárov

22. nedeľa v Cezročnom období

    Dnešná bohoslužba nás chcela poučiť o pravom umení života, ktoré spočíva v službe. K nej nám dal príklad pravý umelec a znalec života – sám Pán Ježiš. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. LITURGICKÝ PREHĽAD   02. – 08.09.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc. UTOROK Spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Dolné Lefantovce o 18 30. STREDA Horné Lefantovce o 18 30 za † Jána...

In Farské oznamy, by 01.09.2019 , 0 komentárov

21. nedeľa v Cezročnom období

     Aj dnes sa Boh prihovára osobne ku každému z nás. Veriaceho človeka nepoznáme podľa toho, že stále hovorí o Bohu, o náboženstve. Viera sa prejavuje v skutkoch, ale predsa ju treba niekedy vyjadriť i slovami. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. LITURGICKÝ PREHĽAD   26.08. – 01.09.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Veroniku a Vincenta Miškolciových a z rodiny. UTOROK Spomienka sv. Moniky Dolné Lefantovce o 18 30 za zdravie,...

In Farské oznamy, by 26.08.2019 , 0 komentárov

20. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nás privádza k dvom významom pojmu oheň – symbol Ducha Svätého, ale tiež súd. Oheň, ktorý zároveň oživuje – Duch, ale i očisťuje od zla – súd. Oboje je Ježišovým poslaním. Radšej sa nechajme zapáliť Božím Duchom, ako spáliť hriechom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. LITURGICKÝ PREHĽAD   19. – 25.08.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona Domiana a rodičov z oboch strán. UTOROK...

In Farské oznamy, by 19.08.2019 , 0 komentárov

19. nedeľa v Cezročnom období

     Skúsme si dnes uvedomiť, že viera znamená pozvanie na cestu. Kresťanská viera ale nie je pozvaním na cestu kamkoľvek a s kýmkoľvek. Je to cesta s Ježišom k Otcovi v sile a svetle Ducha. Nie je to cesta do prázdna. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. LITURGICKÝ PREHĽAD   12. – 18.08.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o...

In Farské oznamy, by 11.08.2019 , 0 komentárov

18. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes sme sa dozvedeli, že Ježišove slová treba chápať ako naliehavú výzvu hľadať stále to, čo má väčšiu cenu – budovať duchovné bohatstvo a tým si zaistiť život s Bohom. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti určená na rekonštrukciu zvonov v kostole v Dolných Lefantovciach. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. LITURGICKÝ PREHĽAD   05. – 11.08.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 15...

In Farské oznamy, by 05.08.2019 , 0 komentárov

17. nedeľa v Cezročnom období

     Liturgia dnešnej nedele zameriava našu pozornosť na hľadanie Boha a jeho vôle pre nás. Modlitba sa zameriava na božské „Ty“, ale rozhodne nepotiera tiež naše ľudské „my“ a našu prítomnosť. Modlitba je pohľadom na milujúceho Boha, je odovzdaním sa jemu; dáva zakúsiť večnosť. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. LITURGICKÝ PREHĽAD   29.07. – 04.08.2019 PONDELOK Spomienka sv. Marty Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30 za...

In Farské oznamy, by 29.07.2019 , 0 komentárov

16. nedeľa v Cezročnom období

     Každé stretnutie Boha s človekom prináša perspektívu a budúcnosť pre človeka. K tomu malo viesť i toto naše dnešné spoločné stretnutie s ním, jeho prebývanie v našom spoločenstve. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. LITURGICKÝ PREHĽAD   22. – 28.07.2019 PONDELOK Sviatok sv. Márie Magdalény Horné Lefantovce o 18 30 za † Ľudovíta Ťažára a rodičov z oboch strán. UTOROK Sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Dolné Lefantovce o 18 30 za † Vincenta...

In Farské oznamy, by 23.07.2019 , 0 komentárov

15. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nie je určené ani k teoretizovaniu, ani k povrchnému prijímaniu, ale má cez porozumenie a vieru viesť človeka k takému spôsobu existencie, ktorý pred Bohom obstojí a ktorý, inými slovami, vedie k večnému životu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. LITURGICKÝ PREHĽAD   15.-21.07.2019 PONDELOK Spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Horné Lefantovce o 18 30 za † Michala a Paulínu Vaňových. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30 za † Karola,...

In Farské oznamy, by 14.07.2019 , 0 komentárov

14. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nám pripomína, že každý  sme Bohom povolaný, aby sme pôsobili na mieste, kde nás Pán pošle, aby sme budovali a šírili okolo seba civilizáciu lásky a pokoja. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti určená na obnovu funkčnosti zvonov v kostole v Dolných Lefantovciach. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok...

In Farské oznamy, by 08.07.2019 , 0 komentárov

13. nedeľa v Cezročnom období

     Pán Ježiš nás dnes svojimi slovami pozýva k nasledovaniu a každému z nás dal určitú úlohu v budovaní Božieho kráľovstva. Ako Ježiš i my máme ísť dôsledne za svojím cieľom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. LITURGICKÝ PREHĽAD   01.-07.07.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK Sviatok Návštevy Panny Márie Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa Piterku a rodičov. STREDA – Sviatok sv. Tomáša, apoštola Horné Lefantovce o 18 30 za...

In Farské oznamy, by 01.07.2019 , 0 komentárov

12. nedeľa v Cezročnom období

     Až do dnešného evanjelia sa prihováral Ježiš prevažne zástupom, konal zázraky, učil. Ale teraz najbližším otvára oči pre ešte iný význam svojho príchodu na zem. To apoštoli doposiaľ netušili… Boh nám ponúkol, že bude stále  snami. Na budúcu sobotu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Je určená na podporu všetkého, čo dolieha na plecia Sv. Otca. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 80–99....

In Farské oznamy, by 23.06.2019 , 0 komentárov

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

     K ospravedlneniu človeka je potrebná viera v Krista a skutočná láska, ktorá sa otvára milujúcemu. K odpusteniu je nutná ochota a prijatie: ochota zmieriť sa s Bohom a prijať jeho odpustenie. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí. LITURGICKÝ PREHĽAD   17. – 23.06.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za dary Ducha Svätého. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30 za † Máriu, Richarda, deti a...

In Farské oznamy, by 16.06.2019 , 0 komentárov

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

     I keď sa dnešnou slávnosťou završuje Veľkonočné obdobie, tajomstvo Veľkej noci rozhodne nekončí; prežívame ho skrze Ducha Svätého v celom liturgickom roku, zvlášť pri každej nedeľnej Eucharistii a vo sviatosti krstu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD   10. –...

In Farské oznamy, by 10.06.2019 , 0 komentárov

7. veľkonočná nedeľa

     Jednota vyprosená Ježišom je pre veriacich už na zemi skutočnosťou, ktorú stačí v hĺbke vzťahov objaviť a žiť z nej. Nie je to len niečo úplne vnútorné, pretože je zameraná k tomu, „aby svet uveril“ v Ježišovo poslanie, a tak „aby svet spoznal“ Božiu lásku. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach...

In Farské oznamy, by 02.06.2019 , 0 komentárov

6. veľkonočná nedeľa

     Ježišov pokoj z dnešného evanjelia neznamená prípravu na jeho odchod z tohto sveta, ale o spásu prežívanú tu a teraz vo Svätom Duchu. Znamená prípravu na jeho príchod v Eucharistii, kedy sa celá našu farnosť pripravuje na slávnosť prvého svätého prijímania. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce rodičia prvoprijímajúcich detí, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. Nechajte, prosím, v nedeľu prvé tri lavice po oboch stranách kostola voľné pre...

In Farské oznamy, by 27.05.2019 , 0 komentárov

5. veľkonočná nedeľa

     Stále aktuálne Ježišovo „nové prikázanie“ znamená vlastne prikázanie pokračovať v jeho štýle života a v jeho činnosti: „Ako som ja miloval vás.“ Je to teda veľmi náročný ideál a nemožno ho napĺňať, keď človek nedá do vzťahu skutočne seba samého. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD   20. – 26.05.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za...

In Farské oznamy, by 19.05.2019 , 0 komentárov

4. veľkonočná nedeľa

     Dnešná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera – je spomienkou nielen na duchovné – kňazské a rehoľné povolania –, ale aj na naše osobné povolanie žiť s Kristom. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti určená na novú elektrifikáciu, zavesenie a výmenu sŕdc zvonov v kostole v Dolných Lefantovciach. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v...

In Farské oznamy, by 12.05.2019 , 0 komentárov

3. veľkonočná nedeľa

     Dnes sme si mohli v evanjeliu všimnúť, že zmŕtvychvstanie je obratom. Obratom od tmy k svetlu, od strachu, márnosti a nezmyselnosti noci k novej úlohe, novej nádeji, novej budúcnosti. Kdekoľvek Ježiš vstúpi na breh nášho života, tam začína nové ráno. Tam získava život zmysel a stred. Na budúcu nedeľu je zbierka na Seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania....

In Farské oznamy, by 05.05.2019 , 0 komentárov

2. veľkonočná nedeľa

     Nedeľa Božieho milosrdenstva nám ponúka lásku zmŕtvychvstalého Pána. V posvätnom ruženci Božieho milosrdenstva sa modlí zvolanie: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v  Dolných Lefantovciach budeme pokračovať v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD   29.04. – 05.05.2019 PONDELOK  Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy Horné Lefantovce o...

In Farské oznamy, by 28.04.2019 , 0 komentárov

Veľká noc 2019

„Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15, 14).                              Milí farníci, deti a mládež,       veľkonočné sviatky, ktoré sa každoročne opakujú v rôznych obmenách, zhodujú sa v jednom – ohlasujú nám zvesť nádeje pre celý svet. Áno, povieme si, Veľká noc – má to niečo do seba: hlboké zážitky z bohoslužieb, pokoj v duši po úprimnej a zodpovednej veľkonočnej spovedi, sviatočné jedlo, návštevy známych spojené s oblievačkou, nový...

In Nezaradené, by 22.04.2019 , 0 komentárov

Veľkonočná nedeľa

     Dnes je Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť s oktávou. Začíname sláviť veľkonočné sviatky a vstupujeme do Veľkonočného obdobia, ktoré so sebou prináša zvesť o zmŕtvychvstalom, živom Kristovi. „Hrob nebol ani prázdny, ani plný. Stal sa posolstvom.“ A to pre nás všetkých, ktorí sme v neho znova uverili. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. V utorok v  Dolných Lefantovciach, v stredu v Horných Lefantovciach,  budeme pokračovať v katechézach o sv. omši. V piatok vo...

In Farské oznamy, by 21.04.2019 , 0 komentárov

Kvetná nedeľa

      Dnes je Kvetná nedeľa čiže nedeľa Utrpenia Pána. Ježišova prítomnosť v Eucharistii, noc jeho modlitby v Getsemanskej záhrade, odpustenie nepriateľom, viera v toho, ktorý je Synom človeka a Božím Synom, voľba dobra, hoci sa ponúka zlo, Ježišov kríž, znamenie lásky a oslávenie: s týmito myšlienkami chceme prejsť nadchádzajúce dni. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce vo štvrtok k Veľkej noci o 9 00, Dolné Lefantovce v pondelok k Veľkej noci o 14 00. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach...

In Farské oznamy, by 15.04.2019 , 0 komentárov

5. pôstna nedeľa

     Obrátenie je vždy žiadúce: od zlého k dobrému, od dobrého k lepšiemu, od lepšieho k dokonalému. Toto ponúkol Pán Ježiš hriešnici, ktorú obvinili, ale neodsúdili, a to ponúka aj nám. Každá sviatosť zmierenia by sa mala končiť slovami povzbudenia: „Choď a už nehreš.“ Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. Rovnako v tie isté dni budeme...

In Farské oznamy, by 09.04.2019 , 0 komentárov

4. pôstna nedeľa

     Skúsme si dnes uvedomiť, že Boh má ľudskú tvár, ktorá rovnako patrí tým, ktorí od neho odchádzaj a v ľútosti sa vracajú, ako aj k tým, ktorí zostávajú a nie sú schopní pocítiť jeho lásku. Rozdiel je len v tom, koho spoznáme v Božej tvári. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. V pondelok v  Horných Lefantovciach a v utorok v  Dolných Lefantovciach budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom katechézy v príprave na veľkonočné sviatky. LITURGICKÝ PREHĽAD ...

In Farské oznamy, by 01.04.2019 , 0 komentárov

3. pôstna nedeľa

     Vo svojom obrátení by sme mali byť trpezliví so sebou i s inými, ako je Boh trpezlivý s každým z nás; pritom nezabúdajme, že aj Božia trpezlivosť má svoje hranice. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. V utorok v Dolných Lefantovciach a v stredu v  Horných Lefantovciach budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom katechézy v príprave na veľkonočné sviatky. LITURGICKÝ PREHĽAD  25.–31.03.2019 PONDELOK – Slávnosť Zvestovania Pána Horné Lefantovce o 18 00 za † Ivana...

In Farské oznamy, by 24.03.2019 , 0 komentárov

2. pôstna nedeľa

     Dnešné evanjelium nás učí, že vystupovať na vrch znamená duchovne rásť a tak sa približovať, byť bližšie k Bohu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v  Horných Lefantovciach budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom katechézy v príprave na veľkonočné sviatky. Po sv. omšiach si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace. LITURGICKÝ PREHĽAD  18.–24.03.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 00 za † rodičov,...

In Farské oznamy, by 18.03.2019 , 0 komentárov

1. pôstna nedeľa

     Dnešné evanjelium nás upozorňuje na skutočnosť, že diabol pôsobí aj dnes – ponúka nám iný plán, ako je Boží, rozhodnutie pre iné dobro, než aké nám ponúka Boh. Jeho sila sa prejavuje v tých, ktorí zabúdajú na Boží prísľub a v tej chvíli, kedy si necháme vziať Božie slovo. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Počas týždňa sa budeme 10 minút pred sv. omšami modliť novénu k sv. Jozefovi za...

In Farské oznamy, by 10.03.2019 , 0 komentárov

Pôst 2019

„Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12, 1-2).                                            Milí farníci, deti a mládež,      každoročne sa nám predstavujú dni, počas ktorých prežívame „čas milosti“. Áno, sú to dni Pôstneho obdobia, ktoré nás pripravujú na prežívanie veľkonočných udalostí spojených s Ježišovou obetou na kríži. Tieto udalosti nám sprostredkúva a pripomína i pobožnosť krížovej cesty. Tá nám...

In Nezaradené, by 06.03.2019 , 0 komentárov

8. nedeľa v Cezročnom období

     V príprave na Pôstne obdobie nás dnes Božie slovo vyzýva k zmene nášho pohľadu na život iných a na zmenu svojho života a zmýšľania našich sŕdc. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. V tomto týždni Vás pozývam na pôstnu duchovnú obnovu našej farnosti na tému: Ako žiť vieru v tomto svete, ktorá bude prebiehať v pondelky v Horných Lefantovciach a v utorky...

In Farské oznamy, by 03.03.2019 , 0 komentárov

7. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes nám Pán Ježiš predstavuje dokonalosť Božej lásky, ktorá sa nezastaví ani pred nepriateľmi a nepriateľstvom. Že Ježiš nezostal iba pri slovách si môžeme uvedomiť pri každom pohľade na jeho kríž. Jeho slovo a prejavovaná láska očakáva aj našu odpoveď. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD  25.02.–03.03.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 00...

In Farské oznamy, by 24.02.2019 , 0 komentárov

6. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nám chce pripomenúť, že čisté srdce otvára v človeku miesto pre Boha a Boh naše srdce očisťuje. Je teda potrebné stretnutie s ním vo viere. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD  18.–24.02.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 00 za dar viery pre príbuzných. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 00 za † Valériu Čergeťovú,...

In Farské oznamy, by 18.02.2019 , 0 komentárov

5. nedeľa v Cezročnom období

     Liturgia, ktorú sme práve prežili, nám ponúkla stretnutie Božej moci s našou prázdnotou (vlastnou hriešnosťou) a zároveň Božiu dôverou v naše schopnosti. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí. LITURGICKÝ PREHĽAD  11.–17.02.2019 PONDELOK – Spomienka preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej –                  ...

In Farské oznamy, by 10.02.2019 , 0 komentárov

4. nedeľa v Cezročnom období

     Božie slovo je často vystavené odmietaniu a nepochopeniu zo strany poslucháčov, čo je zapríčinené nedostatkom viery a predsudkov. V Božom slove je sila lásky, ktorá sa nezastaví ani pred hnevom a prenasledovaním. Ak je odmietnuté, prejde pomedzi nás a bude sa uberať ďalej (porov. Lk 4, 30). „Veď láska nikdy nezanikne“ (1 Kor 13, 8). Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č....

In Farské oznamy, by 03.02.2019 , 0 komentárov

3. nedeľa v Cezročnom období

     Aby sme dokázali vnímať Božie slovo, musíme už teraz vstúpiť do plodného dialógu s Bohom a nechať ho prehovoriť, aby sa „dnes splnilo toto Písmo…“ na nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD  28.01.–03.02.2019 PONDELOK – Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Horné Lefantovce o 18 00 za duše príbuzných v očistci. UTOROK Dolné...

In Farské oznamy, by 27.01.2019 , 0 komentárov

2. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nás vovádza do vzťahu medzi Ježišom a Cirkvou, čo je vyjadrené vzťahom muža a ženy – manželstvom, ktoré má byť založené na duchovných hodnotách. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD  21.–27.01.2019 PONDELOK – Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice Horné Lefantovce o 18 00 ďakovná za 75 rokov života. UTOROK Dolné Lefantovce...

In Farské oznamy, by 20.01.2019 , 0 komentárov

Krst Krista Pána

     Svojím krstom Ježiš jednoznačne ukázal, že stojí na našej strane – na strane hriešnikov. Vo viere budeme úspešní, ak sa my postavíme na stranu Boha. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. Od 18. do 25. januára je  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aj počas sv. omší si pripomenieme túto potrebu pre celý kresťanský svet. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši....

In Farské oznamy, by 14.01.2019 , 0 komentárov

Zjavenie Pána

     Neľakajme sa slova „zjavenie“. Boh sa človeku skutočne musí zjaviť, teda dať sa poznať, zažiariť mu. A robí to spôsobom, ktorý je pre každú dobu a kultúru primeraný. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD   07.–13.01.2019 PONDELOK Horné Lefantovce...

In Farské oznamy, by 08.01.2019 , 0 komentárov

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

     Dnes sa nám v evanjeliu predstavuje ideálna rodina, ktorá je vzorom všetkých rodín, medziľudských vzťahov a postojov k Bohu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. Vo štvrtok  v Dolných Lefantovciach, v piatok v  Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD   31.12.2018–06.01.2019 PONDELOK  –Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána – Silvester – koniec občianskeho roku  Dolné Lefantovce o 15 00. Horné Lefantovce o 16 30 s ďakovnou pobožnosťou obetovaná za všetkých kňazov, ktorí...

In Farské oznamy, by 30.12.2018 , 0 komentárov

Vianoce 2018

„Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách“ (Jn 12, 46).                                        Milí farníci, deti a mládež,      ťažko je nám ubrániť sa vianočnej atmosfére, veď patrí do nášho života. Preniká k nám v mnohorakej podobe každý rok. Vlastne sa tejto tajomnej sile ani nebránime. Veď Vianoce očakávame a tešíme sa na ne počas celého roku. Predvianočné hektické zháňanie darčekov máme už za sebou, navzájom sme sa obdarovali, a preto sa...

In Nezaradené, by 27.12.2018 , 0 komentárov

4. adventná nedeľa

     Myšlienky dnešnej nedele možno zhrnúť do vety: Lebo už svitá na deň vykúpenia a blízko je doba našej spásy, kedy príde záchranca, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sa sám stal človekom a neprestal byť Bohom. A tým sa mení všetko. K Bohu sa od tej chvíle neprichádza bez človeka a mimo neho. Táto skutočnosť nech nás sprevádza aj v nasledujúcich dňoch. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. V piatok pozývam deti,...

In Farské oznamy, by 23.12.2018 , 0 komentárov

3. adventná nedeľa

     Do ďalšieho adventného týždňa vstupujeme s myšlienkou: „Čo máme robiť, aby sme boli iní, aby sme boli podľa Kristovho vzoru?“ V Jánových odpovediach cítiť predovšetkým ľudskosť, ktorej odrazom je osobný vzťah k Bohu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. V pondelok o 18 30 pokračujeme v stretnutiach vo fare na tému: Hranice v medziľudských vzťahoch. V utorok v Dolných Lefantovciach, v stredu v Horných Lefantovciach ukončíme prednáškou adventnú prípravu na príchod Ježiša Krista....

In Farské oznamy, by 16.12.2018 , 0 komentárov

2. adventná nedeľa

     Bežné a povrchné prežívanie Adventu vedie kresťana skôr k jeho vlastnej osobe ako ku Kristovi. Prijať Spasiteľa znamená zveriť svoju záchranu Ježišovi a umožniť, aby Boh prostredníctvom neho konal svoje skutky. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. V adventnej príprave na príchod Ježiša Krista budeme...

In Farské oznamy, by 10.12.2018 , 0 komentárov

Advent 2018

„Bdejte, lebo neviete, kedy príde Pán… aby vás nenašiel spať…“ (Mk 13, 35-36)                      Drahí farníci, deti a mládež,      prežívame výnimočný čas – Advent. V taliančine sa Advent spolu s obdobím Pôstu zvykne nazývať „tempo forte – silný čas.“ Je to obdobie, keď v priebehu štyroch týždňov môžeme prehĺbiť svoj duchovný život. Adventné obdobie tvoria štyri nedele. Prvá adventná nedeľa je zároveň začiatkom nového liturgického roka. Už podľa názvu sa toto obdobie zameriava na príchod...

In Nezaradené, by 08.12.2018 , 0 komentárov

1. adventná nedeľa

     Adventná doba nám ponúka pohľad aj do budúcnosti, ktorý má byť pokojný a plný nádeje. Budúcnosť je Božia a jej cieľom nie je ľudský pokrok, ale príchod Syna človeka. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. V pondelok o 18 30 pokračujeme v stretnutiach vo fare na tému: O vzťahoch. V adventnej príprave na príchod Ježiša Krista budeme pokračovať prednáškou v stredu v Horných Lefantovciach a vo štvrtok v Dolných Lefantovciach. LITURGICKÝ PREHĽAD  ...

In Farské oznamy, by 02.12.2018 , 0 komentárov

34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

     V Kristovom kráľovstve sa uskutočňuje a žije nový poriadok medziľudských vzťahov, kedy jeden nezištne myslí na druhého a nebojí sa všetko stratiť, aby druhého získal, pričom nestráca ľudskú tvár a hodnoty života. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v pondelok Horné Lefantovce a v utorok Dolné Lefantovce. Celé Adventné obdobie bude...

In Farské oznamy, by 26.11.2018 , 0 komentárov

33. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo hovorí o katastrofách – ale napriek tomu je radostnou zvesťou, že náš život nesmeruje len k smrti, ale i k zmŕtvychvstaniu – tak, ako sa to modlíme v závere Vyznania viery: „Verím vo vzkriesenie tela a vo večný život.“ Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. V pondelok po sv. omši pokračujeme v stretnutiach vo fare na tému: Požehnanie a prekliatie. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv....

In Farské oznamy, by 18.11.2018 , 0 komentárov

32. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium hodnotí naše skutky, ktoré by mali smerovať k tzv. „neviditeľnej dobrote“ a odovzdať Bohu celých seba, aj to posledné, čo je v nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. Počas tohto týždňa nebudem prítomný vo farnosti, pretože idem na duchovné cvičenia. Pohreby a súrne zaopatrovania hláste, prosím, na farskom úrade vo Výčapoch-Opatovciach na t. č. 037/779 51 38. LITURGICKÝ PREHĽAD   12.11. – 18.11.2018 PONDELOK– Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a...

In Farské oznamy, by 11.11.2018 , 0 komentárov

31. nedeľa v Cezročnom období

     V dnešnom evanjeliu nejde o príkaz lásky orientovaný dvoma smermi, ale o lásku, ktorá vrcholí v Bohu cez lásku k blížnemu. A to je naša oslava a aj obeta daná Bohu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. V pondelok po sv. omši pokračujeme v stretnutiach vo fare na tému: Čo nás čaká po smrti? Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. Deti, ktoré by sa chceli v tomto roku zapojiť do...

In Farské oznamy, by 04.11.2018 , 0 komentárov

30. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes máme možnosť cez evanjelium pochopiť, že aj veriaci človek môže byť slepý vo viere a potrebuje uzdravenie. A toto je dané človeku nie na to, aby sedel ďalej na svojej stoličke a kochal sa na Božích daroch, ale aby nasledoval Ježiša. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. Deti, ktoré by sa chceli v tomto roku...

In Farské oznamy, by 28.10.2018 , 0 komentárov

29. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes nám Pán Ježiš dáva v evanjeliu návod, ako urobiť vo svojom živote niečo veľké, ako sa stať veľkým – nie vládnuť, ale slúžiť. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. V piatok bude vo farskom kostole sv. omša za účasti detí. LITURGICKÝ PREHĽAD   23.10. – 28.10.2018 PONDELOK – Ľubovoľná spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža Horné...

In Farské oznamy, by 22.10.2018 , 0 komentárov

28. nedeľa v Cezročnom období

     Evanjelium dnešnej nedele nás vyzýva k tomu, aby sme si uvedomili, že nie je až tak veľmi dôležité, akí bohatí predstupujeme pred Ježiša, ale akí bohatí od neho odchádzame. Skutočne bohatí sa stávame dávaním, nie prijímaním. Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č....

In Farské oznamy, by 14.10.2018 , 0 komentárov

27. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nás učí, že láska k Bohu a medzi ľuďmi navzájom sa upevňuje spoločnou cestou, a tou je aj manželstvo, kde je potrebné obetovať sa jeden pre druhého. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti určená na obnovu kostola v Dolných Lefantovciach. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov  160–179. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši...

In Farské oznamy, by 07.10.2018 , 0 komentárov

Sviatosť birmovania – prihlasovanie

     Podľa rozhodnutia Tridentského koncilu každý, kto užíva rozum (pokrstení, ktorí zavŕšili siedmy rok života, KKP, kán. 11), sa musí – podľa svojich schopností – pripraviť na prijatie sviatostí.     Vzdialená príprava birmovanca (okrem rodiny) je vyučovanie náboženstva v škole, najlepšie vo všetkých možných ročníkoch. Príprava by mala zahŕňať aj vedomosti (tzv. príprava rozumu), aj náboženskú prax (tzv. príprava srdca) najmä pomocou sviatostného života (vhodným prostriedkom sú prvé piatky spojené so sviatosťou zmierenia).     Príprava...

In Nezaradené, by 30.09.2018 , 0 komentárov

26. nedeľa v Cezročnom období

     V dnešnú nedeľu si môžeme uvedomiť podľa slov Pána Ježiša, že i ten, kto nevyznáva vieru, sa stáva pre nás možnosťou priviesť niekoho k viere. Veď „každý človek je nositeľom  Boha a pravdy“, ako povedal Blaise Pascal. Nezabúdajme na to. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov  140–159. V pondelok po sv. omši pokračujeme v stretnutiach vo fare, a to na tému: Následky okultizmu a mágie v živote človeka. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme...

In Farské oznamy, by 30.09.2018 , 0 komentárov

25. nedeľa v Cezročnom období

Každé slávenie sv. omše je služba – služba všetkých veriacich Bohu a sebe navzájom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov  120–139. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. V piatok bude vo farskom kostole sv. omša za účasti detí. Od pondelka si po sv. omšiach môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace. LITURGICKÝ PREHĽAD   24.09. – 30.09.2018 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30....

In Farské oznamy, by 23.09.2018 , 0 komentárov

24. nedeľa v Cezročnom období

     Peter v evanjeliu vyznal svoju vieru v Pána Ježiša a zároveň ho predstavil. Dnes je na nás, aby sme urobili to isté svojím životom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov  100–119. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. V pondelok po sv. omši pokračujeme v stretnutiach vo fare, a to na tému: Povery a mágia v našom živote. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok...

In Farské oznamy, by 16.09.2018 , 0 komentárov

23. nedeľa v Cezročnom období

Prichádzame na sv. omše, aby sme spolu s Kristom ďakovali Bohu a vzdávali mu chválu za jeho dobrodenia voči nám a aby sme sa otvorili pre jeho potreby. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov  80–99. LITURGICKÝ PREHĽAD   10.09. – 16.09.2018 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Máriu a Jozefa Kopčekových. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30 za † Gustáva...

In Farské oznamy, by 09.09.2018 , 0 komentárov

22. nedeľa v Cezročnom období

Dnešné Božie slovo nás upozorňuje na nesúlad medzi srdcom a našimi náboženskými prejavmi; aby sme neuctievali Boha iba perami, ale aby aj naše srdce bolo otvorené pre neho. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce upratovanie pred hodami podľa pokynov paní kostolníčok. V pondelok začína nový školský rok, ktorý už v tomto týždni začneme spolu s deťmi, študentmi, rodičmi a ostatnými veriacimi  sv. omšou v piatok vo farskom kostole. Je preto vhodné, aby sa do sv. omše zapojili...

In Farské oznamy, by 02.09.2018 , 0 komentárov

21. nedeľa v Cezročnom období

     Základná voľba, rozhodnutie sa pre Boha charakterizuje náš život. Je to voľba často veľmi dramatická, vytvorená z kríz a stretnutí, voľba, ktorá nás stavia na druhé miesto a jednoznačne dáva prednosť Bohu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce priebežné upratovanie po maľovke kostola. LITURGICKÝ PREHĽAD   27.08. – 02.09.2018 PONDELOK – Spomienka sv. Moniky Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK – Spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi Dolné Lefantovce v kaplnke Povýšenia svätého Kríža o...

In Farské oznamy, by 26.08.2018 , 0 komentárov

20. nedeľa v Cezročnom období

     Do nasledujúcich dní tohto týždňa vykročme s myšlienkou, že Eucharistia je predovšetkým Kristovo vďakyvzdanie nebeskému Otcovi, ku ktorému sa v spoločenstve Cirkvi pripájame my všetci každou svätou omšou. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce priebežné upratovanie po maľovke kostola. LITURGICKÝ PREHĽAD   20.08. – 26.08.2018 PONDELOK – Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona Domiana a rodičov z oboch strán. UTOROK – Spomienka sv. Pia...

In Farské oznamy, by 19.08.2018 , 0 komentárov

19. nedeľa v Cezročnom období

     Krízy viery boli, sú a budú, každý je s nimi konfrontovaný. Ale nie práve v nich sa viera, ktorá je hlavne Božím darom, nezušľachťuje a neupevňuje? A práve v kríze si môžeme overiť, nakoľko sme tento Boží dar prijali. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce priebežné upratovanie po maľovke kostola. LITURGICKÝ PREHĽAD   13.08. – 19.08.2018 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Andraščíkovej a Mišákovej  s fatimskou pobožnosťou. UTOROK – Spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,...

In Farské oznamy, by 12.08.2018 , 0 komentárov

18. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nám pripomína, že Boh nám dáva niekoho, nie niečo: Ježiša a v Ježišovi seba. A tento dar nie je len nejakým prilepšením k životu, ale je základom života, je to Boží život sám – Eucharistia. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti, tentokrát určená na obnovu kostola v Dolných Lefantovciach. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Možno prispieť aj prostredníctvom bankového účtu nachádzajúceho sa na stránke farnosti. V tomto týždni bude možné...

In Farské oznamy, by 06.08.2018 , 0 komentárov

17. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes si skúsme uvedomiť a nezabudnúť, že Ježiš chlieb, symbol požehnania a života, lámal, nechal prejsť obetou… Eucharistia, ktorá je sama obetou, jednoznačne utíši náš základný hlad po Bohu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. LITURGICKÝ PREHĽAD   30.07. – 05.08.2018 PONDELOK Horné Lefantovce o 7 30. UTOROK – Spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza  Dolné Lefantovce o 15 30 pohrebná za † Máriu Kováčovú. STREDA – Spomienka sv. Alfonza Máriu...

In Farské oznamy, by 29.07.2018 , 0 komentárov

16. nedeľa v Cezročnom období

     Text dnešného úryvku evanjelia nás pozýva, aby sme vyšli zo seba, odosobnili sa od problémov nášho vlastného ja a začali sa vážne zaujímať o ľudí okolo nás. Máme byť predovšetkým blížnymi našim blížnym. A to vôbec nie je ľahké, ale tým sme podobní Božiemu Synovi. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. LITURGICKÝ PREHĽAD   23.07. – 29.07.2018 PONDELOK – Sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Horné Lefantovce o 18 30 za †...

In Farské oznamy, by 22.07.2018 , 0 komentárov

15. nedeľa v Cezročnom období

     Pán Ježiš nás dnes Božím slovom pozýva k spolupráci na jeho apoštolskom diele – ohlasovaní radostnej zvesti – evanjelia. Nebolo by slušné toto pozvanie odmietnuť. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. LITURGICKÝ PREHĽAD   16.07. – 22.07.2018 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Vlastislava Straku. Na tento deň pripadá 13. výročie biskupskej vysviacky Mons....

In Farské oznamy, by 16.07.2018 , 0 komentárov

14. nedeľa v Cezročnom období

   Prorocké poslanie dnes znamená svedčiť o Božej pravde a pôsobiť v Božej sile a moci. Tým je v zásade vyzbrojený každý kresťan, ktorý si uvedomuje svoje poslanie v Cirkvi. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v pondelok Horné Lefantovce a v utorok Dolné Lefantovce. LITURGICKÝ PREHĽAD   09.07. – 15.07.2018 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Vladimíra Sommera. UTOROK Dolné Lefantovce o...

In Farské oznamy, by 09.07.2018 , 0 komentárov

13. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešná nedeľa je dňom farskej poklony eucharistickému Kristovi, ktorý je zmyslom nášho života a jeho posilou. Vyjadrime to aj svojou osobnou účasťou a takto posilnení vstúpme do nového týždňa i do času prázdnin a dovoleniek. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. LITURGICKÝ PREHĽAD   02.07. – 08.07.2018 PONDELOK – Sviatok Návštevy Panny Márie Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK – Sviatok sv. Tomáša, apoštola Dolné Lefantovce o 18 30 za † Antona a...

In Farské oznamy, by 02.07.2018 , 0 komentárov

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

    Dnešná slávnosť je oslavou nielen jedinca, ktorý zohral v dejinách spásy dôležitú úlohu, ale aj pripomenutím toho, že Boh má s každým z nás svoje plány, aby každý človek na konci svojho života mohol uvidieť Božiu slávu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. Prosím rodičov spolu s deťmi, ktoré v tomto školskom roku končia prvý, druhý a tretí ročník ZŠ, o krátke stretnutie v piatok po sv. omši aj s preukazom účasti na sv....

In Farské oznamy, by 24.06.2018 , 0 komentárov

11. nedeľa v Cezročnom období

      Božie kráľovstvo je nezištná Božia iniciatíva vzhľadom k nám. Je jeho darom a prejavom jeho milosti. Je cestou Boha k človeku. Boh ale čaká na našu odpoveď. Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Je určená na podporu všetkého, čo dolieha na plecia Sv. Otca. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. V pondelok po sv. omši bude stretnutie vo fare na tému: Povery a mágia...

In Farské oznamy, by 17.06.2018 , 0 komentárov

10. nedeľa v Cezročnom období

     Hriech je prekážkou nášho vzťahu k Bohu a k ľuďom, nie však prekážkou Boha k nám. Ak si zachováme vzťah priateľstva s Bohom čo najdlhšie, znova si budeme obnovovať jeho spoločenstvo lásky a duchovného príbuzenstva. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v pondelok Horné Lefantovce a v utorok Dolné Lefantovce. Vo...

In Farské oznamy, by 10.06.2018 , 0 komentárov

9. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nám pripomína, že svätiť Pánov deň znamená nebyť otrokom toho, čo človek robí ostatných šesť dní. Príkaz je teda výrazne orientovaný na dobro človeka, nie na, takpovediac, dobro Boha. Deň Pána zasvätíme tak, že vyzdvihneme dobro človeka. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. V pondelok po sv. omši bude stretnutie vo fare na tému: Pôsobenie zlého ducha v živote človeka. V stredu bude vo farskom kostole sv. omša za...

In Farské oznamy, by 03.06.2018 , 0 komentárov

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

     Zmysel dnešnej slávnosti ozrejmuje jeden zo základov našej viery. Boh v troch osobách znamená, že veríme v Boha, v ktorom sa deje plodná a oslobodzujúca komunikácia. Ježišov Boh nie je osamelým, do seba uzavretým Bohom. Je to Boh plný nepredstaviteľne obšťastňujúceho života. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD   28.05. – 03.06.2018 PONDELOK Horné Lefantovce o...

In Farské oznamy, by 27.05.2018 , 0 komentárov

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

     I keď sa dnešnou slávnosťou završuje Veľkonočné obdobie, tajomstvo Veľkej noci rozhodne nekončí; prežívame ho skrze Ducha Svätého v celom liturgickom roku, zvlášť pri každej nedeľnej Eucharistii a vo sviatosti krstu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. V pondelok po sv. omši bude stretnutie vo fare na tému: Sviatosť manželstva. V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v utorok Dolné Lefantovce a v stredu Horné Lefantovce. Vo štvrtok v Dolných...

In Farské oznamy, by 20.05.2018 , 0 komentárov

7. veľkonočná nedeľa

    Boží Syn dnes za nás prosí, aby sme opustili svoju samotu a vstúpili do spoločenstva s ním, máme byť jedno, ako on a Otec; aby sme vstúpili do spoločenstva bratov a sestier a tak sa znova priblížili k veľkonočnému tajomstvu a prežili ho na sebe v očakávaní prisľúbeného Ducha Svätého. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. V stredu bude vo farskom...

In Farské oznamy, by 13.05.2018 , 0 komentárov

6. veľkonočná nedeľa

     6. veľkonočný týždeň nám pripomenie, že nežijeme síce už v ľudskej prítomnosti Pána Ježiša, ale že máme žiť v Ježišovom duchu a tiež bude pre celú našu farnosť prípravou na slávnosť prvého svätého prijímania. Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce rodičia prvoprijímajúcich detí, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. Nechajte, prosím, v nedeľu prvé dve lavice po oboch stranách kostola voľné pre rodičov, krstných rodičov a príbuzných. Rovnako...

In Farské oznamy, by 06.05.2018 , 0 komentárov

5. veľkonočná nedeľa

    Dnešná veľkonočná nedeľa nám chce pripomenúť, aby sme si uvedomili, že život a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša sú niečo, čo sa týka každého človeka, každého z nás. Pre všetky časy je on kmeňom života, my ratolesťami. Ide o tajomstvo života samého Boha, ktorý do nás má a môže prúdiť. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. V stredu bude vo farskom kostole sv. omša za účasti detí. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok...

In Farské oznamy, by 29.04.2018 , 0 komentárov

4. veľkonočná nedeľa

     Dnešná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera – je vo svojom Božom slove vyjadrením vzájomného zjednotenia spoločenstva a jeho jednotlivých členov s Kristom a jeho životom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. V pondelok po sv. omši bude stretnutie vo fare na tému: Sviatosť pomazania chorých. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD   23.04. – 29.04.2018 PONDELOK – Spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Horné...

In Farské oznamy, by 22.04.2018 , 0 komentárov

3. veľkonočná nedeľa

    Stojíme pred veľkonočným tajomstvom, prekvapujúcim víťazstvom života nad smrťou. Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš je svedectvom našej viery. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme aj osobne vo svojich modlitbách za duchovné a rehoľné povolania aj z našej farnosti. Na tento úmysel sa budeme v závere sv. omší modliť osobitnú pobožnosť....

In Farské oznamy, by 15.04.2018 , 0 komentárov

2. veľkonočná nedeľa

     Veľká noc nás znova a znova uisťuje o tom, že Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, nad pochybnosťami a neláskou je jednoznačné a definitívne. Kedykoľvek sami odpúšťame, staviame sa na stranu Víťaza – Krista. Kedykoľvek dokážeme Bohu i sebe priznať vlastnú slabosť a vo sviatosti zmierenia poprosiť o odpustenie, Veľká noc sa stáva aj našou. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. V pondelok po sv. omši bude stretnutie vo fare na tému: Sviatosť birmovania v praxi....

In Farské oznamy, by 08.04.2018 , 0 komentárov

Veľká noc 2018

„Prečo  hľadáte  živého medzi  mŕtvymi. Niet  ho tu. Vstal  z mŕtvych“  (Lk 24, 5-6).                              Drahí farníci, deti a mládež,      sviatky Veľkej noci nie sú len spomienkou na Ježiša Krista, nie sú ani pohľadom do minulosti na krásu Vzkrieseného, a nie sú ani uvedomením si pre nás neznámej budúcnosti. Veľká noc je sviatkom údivu a úžasu. Nad čím? Nad Kristovou láskou a odpustením, ale predovšetkým nad uvedomením si našich hriechov. Kristus vstáva z hrobu, my vstávame z otroctva...

In Nezaradené, by 03.04.2018 , 0 komentárov

Veľkonočná nedeľa

     Dnes je Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť s oktávou. Začíname sláviť veľkonočné sviatky a vstupujeme do Veľkonočného obdobia, ktoré so sebou prináša Božiu novotu, novotu života nezaťaženého hriechom a smrťou. Ak sa má Kristova Veľká noc stať i našou, je nevyhnutné očakávať a prijať dar jeho Svätého Ducha, ktorý nás uvedie do celej pravdy. Úlohou nás, kresťanov, je na jednej strane bezpečne poznať vzkrieseného Krista, a na druhej, o nič menej dôležitej, vydať o ňom svedectvo. Upratovanie kostolov:...

In Farské oznamy, by 01.04.2018 , 0 komentárov

Kvetná nedeľa

     I tento rok dostávame v dnešný deň príležitosť premýšľať vo veľkej dôvere v Božiu moc, naplnení nádejou na jasné Ježišovo víťazstvo, čo Boh prostredníctvom Krista vykonal pre našu spásu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach ukončíme duchovnú obnovu farnosti v príprave na veľkonočné sviatky. LITURGICKÝ PREHĽAD   26.03. – 01.04.2018      Celý nasledujúci týždeň voláme Veľký týždeň. Štvrtkom Veľkého týždňa sa končí Pôstne obdobie. Zelený štvrtok,...

In Farské oznamy, by 26.03.2018 , 0 komentárov

5. pôstna nedeľa

     Nemali by sme zabúdať na vlastnú osobnú a tiež spoločnú obnovu vo viere a láske a na vďačnosť za naše kresťanské povolanie. Plnosť posolstva spásy môže vstúpiť iba do otvoreného a pripraveného srdca. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce v utorok k Veľkej noci o 9 00, v sobotu č. domov 316–349, Dolné Lefantovce v sobotu k Veľkej noci o 14 00. V pondelok po sv. omši bude stretnutie vo fare na tému: Sviatosť birmovania. V stredu bude vo farskom kostole sv. omša...

In Farské oznamy, by 18.03.2018 , 0 komentárov

4. pôstna nedeľa

     „Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy.“ Týmito slovami začína liturgia dnešnej radostnej nedele, ktorá vyzýva aj nás k radosti z blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. V tomto týždni bude možné...

In Farské oznamy, by 11.03.2018 , 0 komentárov

3. pôstna nedeľa

Vstúpme do tohto ďalšieho pôstneho týždňa slovami piesne: „Kto bol včera zlý, môže sa dnes zmeniť, kto včera sklamal, môže to dnes napraviť. Kto ešte včera mlčal, nech dnes prehovorí. Kto bol včera mŕtvy, nech dnes ožije Božím slovom.“ Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. V pondelok po sv. omši bude stretnutie vo fare na tému:...

In Farské oznamy, by 04.03.2018 , 0 komentárov

2. pôstna nedeľa

     Dnes môžeme pochopiť, že veľkonočné udalosti sa netýkajú len života po smrti, ale že znamenajú premenu aj tohto nášho života. V Ježišovom premenení spoznávame, čo dosvedčujú Zákon i proroci: že utrpením s ním vstupujeme do vzkriesenia. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom prednášky v príprave na veľkonočné sviatky. LITURGICKÝ PREHĽAD   26.02. – 04.03.2018 PONDELOK Horné Lefantovce o 18...

In Farské oznamy, by 25.02.2018 , 0 komentárov

1. pôstna nedeľa

     Pôstne obdobie je pozvaním do ticha. Na miestach, kde všetko ostatné utícha, pociťujeme Božiu prítomnosť, učíme sa počúvať Boží hlas, obrátiť sa k nemu a spoznať ho ako Jediného. V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Formulár omše: Za odpustenie hriechov alebo Za dar lásky. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 20–39....

In Farské oznamy, by 18.02.2018 , 0 komentárov

Pôst 2018

     „Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale  tvoj Otec, ktorý je v skrytosti“ (Mt 6, 17-18).                       Milí farníci, deti a mládež,      čítal som raz jednu veľmi peknú  myšlienku: Ak si budeš myslieť, že ťa nikto nemá rád, že ti nikto nerozumie, NEZÚFAJ! To Pán Ježiš si na chvíľu oprel o teba svoj kríž…! Áno, znovu je tu Pôstne obdobie —...

In Nezaradené, by 14.02.2018 , 0 komentárov

6. nedeľa v Cezročnom období

     Počas tohoto týždňa obnovme v sebe svoje šťastie, ktoré je v prijatí seba takých, akí skutočne sme a ako nás vidí Boh. Ak máme byť pravdiví pred Bohom i pred sebou, je potrebné odkryť tajomstvo nášho vnútra a vyhľadať Boží uzdravujúci pohľad. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v pondelok...

In Farské oznamy, by 11.02.2018 , 0 komentárov

5. nedeľa v Cezročnom období

     Božie slovo dnešnej nedele nám pripomína, ako dobre vieme, že naše kresťanské povolanie a poslanie nemožno oddeliť od života. V takom prípade by bolo nepravdivé a nepresvedčivé. Máme žiť to, čo slávime a slávime to, čo prežívame. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. V pondelok po sv. omši bude stretnutie vo fare na tému: Praktický život...

In Farské oznamy, by 04.02.2018 , 0 komentárov

4. nedeľa v Cezročnom období

     Skúsme si v tomto týždni uvedomiť skutočnosť, že Božie slovo očakáva našu odpoveď. Pýtajme sa, či poznáme Boží hlas i spôsoby, ktorými k nám prichádza, či Božie oslovenie dokážeme rozlíšiť medzi toľkými inými hlasmi a či sme pripravení pohotovo na ne odpovedať. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. V stredu vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ...

In Farské oznamy, by 28.01.2018 , 0 komentárov

3. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nás burcuje k pohotovosti a aktivite: Čas je krátky, čas sa naplnil – využívajte ho dobre! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. V pondelok po sv. omši bude stretnutie vo fare na tému: Krst. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD   22. – 28.01.2018 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 00 za † Hermínu a Jána Trtíkových a deti. UTOROK Dolné Lefantovce o...

In Farské oznamy, by 21.01.2018 , 0 komentárov

2. nedeľa v Cezročnom období

     V tomto týždni si môžeme uvedomiť, že stretnutie s Ježišom môže byť veľmi konkrétne. Takéto stretnutie však nemôžeme vyvolať vlastnými silami, pretože je to naozaj dar od Boha. Náš postoj však môže byť úprimná túžba poznať Pána naozaj osobne, a nielen „z počutia“. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. Od 18. do 25. januára je  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aj počas sv. omší si pripomenieme túto potrebu pre celý kresťanský svet....

In Farské oznamy, by 14.01.2018 , 0 komentárov

Nedeľa Krstu Krista Pána

     Dnešná slávnosť môže byť vhodným zastavením, aby sme si hlbšie uvedomili svoj krst. Pripomenutím svojho krstu môžeme nechať „spadnúť“ všetky steny rozdelenia: pocity, že Boh na nás zabudol, nezaujíma sa o nás. Boh nám povedal svoje „áno“, ktoré je neodvolateľné. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v pondelok Horné Lefantovce, v utorok Dolné Lefantovce. V pondelok po sv. omši bude stretnutie...

In Farské oznamy, by 07.01.2018 , 0 komentárov

Nedeľa Svätej rodiny

     Ak chceme mať do nového roku silný duchovný impulz, pozrime sa na Máriinu vieru. Tú by sme mali mať. Tá je kľúčom k riešeniam nášho života. Pretože živá viera spája človeka s Bohom a otvára mu cestu k uskutočneniu jeho zasľúbenia. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. V stredu vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. Kto...

In Farské oznamy, by 31.12.2017 , 0 komentárov

Vianoce 2017

„Veď kým všetko objímalo hlboké ticho a noc v rýchlom behu došla do polovice, zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba, z kráľovského trónu“ (Múd 18, 14-15).                                  Milí farníci, deti a mládež,      opäť je rok za nami a my sa tešíme na Vianoce. Prečo? Čo nám prinesú? Budú radostné? Takéto a podobné otázky sme si kládli v týchto dňoch. Aby niekto prežil pravú vianočnú náladu a poznal aj príčinu radosti z Vianoc, musí nazrieť do...

In Nezaradené, by 26.12.2017 , 0 komentárov

4. adventná nedeľa

     Vianoce sú blízko, na dosah. Opäť sa budeme pýtať: Je on v mojom živote skutočne živý? Naplnil sa dôvod jeho príchodu na svet i v mojom živote? Nechávam ho vo svojom živote žiť? Je jadrom, skalou, silou môjho života? Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. LITURGICKÝ PREHĽAD   25.12. – 31.12.2017 PONDELOK – Slávnosť Narodenia Pána– prikázaný sviatok Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť. Horné Lefantovce o 10 00 za † Helenu...

In Farské oznamy, by 26.12.2017 , 0 komentárov

3. adventná nedeľa

     V tomto týždni je dobre si uvedomiť vytrvalosť Kristovho odpustenia, ktoré nám ponúka a ktoré nám dáva skutočnú nádej. Tak získavame radosť z obrátenia, ktorá je spevom uzdravenej duše, ako hovorí jeden duchovný spisovateľ. To je aj zmyslom dnešnej tzv. radostnej nedele. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279. V stredu pozývam deti, rodičov i ostatných na sv. omšu do farského kostola. Tentokrát sa budeme zaoberať témou „Vedení Duchom Svätým“. Budeme si predstavovať postavy zo Starého i Nového zákona, ktoré...

In Farské oznamy, by 17.12.2017 , 0 komentárov

2. adventná nedeľa

     V Adventnom období potrebujeme trochu ticha. Nie preto, aby sme nemuseli nič vnímať a mali od všetkých pokoj, ale aby sme vnímali a počúvali, čo nám hovorí Boh. V stredu po sv. omši sa v priestoroch farskej budovy uskutoční stretnutie tých, ktorí chcú žiť praktickú vieru, dozvedieť sa o nej niečo viac, s úvodnou témou: Sviatosť zmierenia v praxi. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín;...

In Farské oznamy, by 11.12.2017 , 0 komentárov

Advent 2017

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“ (Mk 1, 3)                              Drahí farníci, deti a mládež,      každé liturgické obdobie prináša so sebou niečo nové a hoci sa opakuje každoročne, je pozvaním, aby sme sa nechali ním preniknúť. Adventné obdobie je časom, ktorý upriamuje našu pozornosť na seba, na druhých i na Ježiša. Na seba, aby sme sa priblížili zmenou konania a zmýšľania k Ježišovi; na druhých, aby sme im pomohli prísť k Ježišovi a prijať ho; na Ježiša, v ktorom všetko vrcholí. Celý...

In Nezaradené, by 05.12.2017 , 0 komentárov

1. adventná nedeľa

     Dnešnou 1. adventnou nedeľou sa opäť začíname s radostným srdcom pripravovať na príchod Vykupiteľa. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. V stredu vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí. LITURGICKÝ PREHĽAD   04.12. – 10.12.2017 PONDELOK Horné Lefantovce o 6 00 za † Imricha a Júliu Cibulových. UTOROK Dolné Lefantovce o 6 00 za † z rodiny Marciovej. STREDA Horné Lefantovce o 18 00. ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Ambróza,...

In Farské oznamy, by 03.12.2017 , 0 komentárov

34. nedeľa v Cezročnom období

     Kristovo kráľovstvo je vo vnútri človeka. Pokiaľ sa mu človek podvolí, premieňa jeho život, a to vníma i naše okolie. Nemusíme presviedčať druhých, že Kristus je Kráľom, musíme o tom presvedčiť seba samých, nechať ho kraľovať vo vlastnom živote. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. V pondelok v  Horných Lefantovciach bude katechéza o sv. omši. V stredu vo farskom kostole bude...

In Farské oznamy, by 27.11.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 33. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nás napĺňa dôvernými otázkami voči Bohu: „Pane, k čomu ma potrebuješ?“ „Ako najlepšie naplním svoj život?“ „Kadiaľ ma chceš v živote viesť?“ Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v  Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. Deti, ktoré by sa chceli v tomto roku zapojiť do jasličkovej...

In Farské oznamy, by 20.11.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 32. nedeľa v Cezročnom období

     Každá svätá omša je dôkazom toho, že nás Pán Ježiš v živote verne sprevádza, že je vo svätej Cirkvi stále prítomný pre nás, pre záchranu nášho života. Možno až vtedy, keď by sa bohoslužba z nášho života vytratila na dlhšiu dobu, by sme pocítili, čo nám dáva. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. V stredu vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v ...

In Farské oznamy, by 13.11.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 31. nedeľa v Cezročnom období

     Bolo by veľkou škodou, keby i ten najskromnejší kresťan nechápal, že si ho Boh vyvolil tiež k tomu, aby vniesol do sveta trochu Božích darov. I dnešná bohoslužba môže zvýšiť našu pozornosť voči darom, ktorými nás Boh vybavil pre kresťanský život. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. Sv. omšou v piatok začneme duchovnú obnovu farnosti pri príležitosti hodovej slávnosti, ktorá bude spočívať v prednáške a vystavení Oltárnej sviatosti po sv. omši. V sobotu...

In Farské oznamy, by 05.11.2017 , 0 komentárov

Odpustky

     Keď sa spýtame dnešného praktizujúceho katolíka na obsah pojmu odpustky a na odpustkovú prax v Cirkvi, dostane sa nám množstvo mnohokrát rozporuplných odpovedí. Na jednej strane stojí názor, že odpustky sú už zastaralé a po II. vatikánskom koncile snáď i zrušené. Na opačnom póle sú potom tí, ktorí v období okolo Dušičiek organizujú nezriadené lovy na odpustky, ktorými chcú pomôcť svojim blízkym a známym, na ktorých si počas celého roku ani nespomenú, aby im skrátili ich pobyt...

In Nezaradené, by 03.11.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 30. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nám cez lásku k Bohu a k blížnym pomáha pochopiť, že pokiaľ poznáme a vnímame Božiu blízkosť, nemusí to byť potešením iba pre nás samých. Môžeme to pochopiť ako výzvu k modlitbe za tých, ktorí hľadajú a ešte nevedia, že našli. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí. LITURGICKÝ PREHĽAD   30.10. – 05.11.2017 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 00 za †...

In Farské oznamy, by 29.10.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 29. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešná nedeľa nás vyzýva zamyslieť sa nad skutočnosťou, či vo svojich modlitbách pamätáme nielen na seba, svojich blízkych, ale aj na predstaviteľov obcí, miest, štátu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD   23.10. – 29.10.2017 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa a Jozefínu Vincúrových, Karola a Zlaticu...

In Farské oznamy, by 23.10.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 28. nedeľa v Cezročnom období

      V nasledujúcich dňoch si skúsme uvedomiť, že vždy znova môžeme s radosťou oslavovať, že nás Boh povolal k viere, že je voči nám verný, že Ježiš bol ochotný ísť za nás až na smrť a tak nám otvoril skutočne prístupnú cestu k Bohu – Otcovi. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 100-119. V stredu vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí....

In Farské oznamy, by 15.10.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 27. nedeľa v Cezročnom období

      Do tohto týždňa vstúpme s myšlienkou, že Boh nám, kresťanom, zveril svoje evanjelium, dal nám svoje slovo, aby sme ho objavovali, vnímali, uskutočňovali a tak odovzdávali ďalším generáciám. Evanjelium sa neodovzdáva iba knihami, ale takouto „živou reťazou“. A jeho súčasťou je každý z nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach,...

In Farské oznamy, by 09.10.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 26. nedeľa v Cezročnom období

    Dnešné Božie slovo nás učí, že pohľad na Božie milosrdenstvo, ktoré nám viera sprostredkuje, dodáva odvahy, aby sme prijali pravdu o sebe samých bez prikrášľovania alebo zapierania skutočnosti. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. V stredu vo farskom kostole bude sv. omša za...

In Farské oznamy, by 01.10.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 25. nedeľa v Cezročnom období

     Božie slovo dnešnej nedele nám oznamuje, že oslavovať Boha znamená radovať sa zo svojho života i zo života druhých, radovať sa z toho, že Boh odmieňa milosrdne vo svojej „nespravodlivosti“. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. Od pondelka si po sv. omšiach môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace. LITURGICKÝ PREHĽAD  25.09. – 01.10.2017 PONDELOK...

In Farské oznamy, by 24.09.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 24. nedeľa v Cezročnom období

     V tomto týždni sa snažme hľadať pokoj srdca, ktorý je Božím darom, ktorý nás má pripraviť pre dôveru v Boha a v ktorom človek prestane počúvať iba sám seba a môže tiež vnímať Boha. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 20-39. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. V piatok budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalších osôb a organizácií, ktoré ohlasovali...

In Farské oznamy, by 17.09.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 23. nedeľa v Cezročnom období

     V dnešný deň si skúsme uvedomiť, že je pekné prísť na sv. omšu, uvedomiť si Božiu prítomnosť, jeho vernosť a pozornosť voči nám a takto sa postaviť pred Boha. Nemôžeme však zostať iba v tejto pozícii, ale prežívať svoju vieru v spoločenstve ostatných veriacich. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 1-19. Oltárny obraz kostola v Dolných Lefantovciach nebude istý čas jeho súčasťou z...

In Farské oznamy, by 10.09.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 22. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo sa nám prihovára myšlienkami Pána Ježiša a my máme spoznať, že je veľmi potrebné porovnávať vlastné myšlienky s myšlienkami evanjelia, naše chápanie skutočnosti s Božím pohľadom. Nie je to iba namáhavé, je to hlavne obohacujúce. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. V pondelok začína nový školský rok, ktorý už v tomto týždni začneme spolu s deťmi, študentmi, rodičmi...

In Farské oznamy, by 03.09.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 21. nedeľa v Cezročnom období

     V posledný prázdninový týždeň by sme si mali na základe dnešného evanjelia položiť otázku: Kedy sme naposledy niekomu hovorili o Ježišovi? Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce upratovanie k hodom v sobotu o 14 00. LITURGICKÝ PREHĽAD  28.08. – 03.09.2017 PONDELOK  Spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre vnuka. UTOROK – Spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa Dolné Lefantovce o 14 00 pohrebná za...

In Farské oznamy, by 27.08.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 20. nedeľa v Cezročnom období

     Do nového týždňa vstupujeme s myšlienkou, že každé stretnutie s Kristom v jeho evanjeliu i v omšovej obete je uistením o tom, že Boh je našim spojencom, tým, kto pomáha – nie tým, kto s uspokojením registruje naše neúspechy. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. LITURGICKÝ PREHĽAD  21.08. – 27.08.2017 PONDELOK– Spomienka sv. Pia X., pápeža Horné Lefantovce o 18 30 za † Júliu Kondrotovú. UTOROK – Spomienka Panny Márie Kráľovnej...

In Farské oznamy, by 20.08.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 19. nedeľa v Cezročnom období

     V nasledujúcich dňoch je potrebné si uvedomiť hodnotu a dar viery a prosiť o ňu, pretože iba ona nás udrží v Ježišovej blízkosti i vtedy, keď sa bude všetko rútiť, kymácať a my sa budeme cítiť právom ohrození. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. LITURGICKÝ PREHĽAD  14.08. – 20.08.2017 PONDELOK – Spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka Dolné Lefantovce o 18 30 ďakovná za 80 rokov života s prosbou o zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie....

In Farské oznamy, by 13.08.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – Premenenie Pána

     V dnešnú nedeľu si uvedomme, že s Božou blízkosťou môže počítať každý; veď Boh je nám tak blízko, že v ňom „žijeme, hýbeme a sme“. Dnes o 14 00 bude vo farskom kostole vystavená k poklone Oltárna sviatosť. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných...

In Farské oznamy, by 06.08.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 17. nedeľa v Cezročnom období

     Vstupujeme do nového týždňa s otázkou Pána Ježiša, či sme všetkému dnes porozumeli. Ak áno, je potrebné snažiť sa to aj v nasledujúcich dňoch žiť. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. LITURGICKÝ PREHĽAD  31.07. – 06.08.2017 PONDELOK – Spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza Horné Lefantovce o 7 30 za † Alžbetu a Gustáva Čergeťových, Viliama, Evu a Jozefa Moravčíkových. UTOROK – Spomienka sv. Alfonza Máriu de ̒ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi Dolné...

In Farské oznamy, by 30.07.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 16. nedeľa v Cezročnom období

      Dnešná liturgia nám ponúka možnosť tvorivej činnosti v budovaní dobra pri zachovaní snahy žiť v Božom spoločenstve. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 60-79. LITURGICKÝ PREHĽAD  24.07. – 30.07.2017 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Štefana a Annu Braunových a rodičov. UTOROK – Sviatok sv. Jakuba, apoštola Dolné Lefantovce o 18 30 za † Cecíliu Bielikovú. STREDA – Spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Horné Lefantovce o...

In Farské oznamy, by 24.07.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 15. nedeľa v Cezročnom období

     V tomto týždni môžeme uvažovať nad tým, že Božie slovo je mocné, ale nikomu sa nevnucuje. Môžeme ho odmietnuť alebo prijať. Na dnešný deň pripadá 12. výročie biskupskej vysviacky Mons. Viliama Judáka, nášho diecézneho biskupa. Pamätajme naňho aj vo svojich modlitbách a vyprosujme mu dostatok zdravia a síl, aby mohol naďalej duchovne viesť našu diecézu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. LITURGICKÝ PREHĽAD  17.07. – 23.07.2017 PONDELOK – Sviatok sv. Andreja-Svorada...

In Farské oznamy, by 16.07.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 14. nedeľa v Cezročnom období

    Ježišova radostná zvesť je len pre tých, ktorí už zakúsili zlé zvesti, pre unavených a preťažených. Náš láskavý a pokorný Pán nám v tichosti a vznešenosti prichádza ponúknuť odpočinok od starostí sveta. Prijmime jeho ponuku a takto posilnení vstúpme do nového týždňa i do času prázdnin a dovoleniek. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach. Upratovanie kostolov:...

In Farské oznamy, by 09.07.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 13. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes nám Pán Ježiš pripomína, že stratiť život neznamená vzdať sa ho, ale obetovať ho pre dobro blížnych. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. LITURGICKÝ PREHĽAD  03.07. – 09.07.2017 PONDELOK – Sviatok sv. Tomáša, apoštola Horné Lefantovce o 18 30 za † Jána Mrázika a rodičov. UTOROK Horné Lefantovce o 18 30 za dravie a Božiu pomoc pre Petra a Pavla. Večerná sv. omša je zo slávnosti sv. Cyrila a...

In Farské oznamy, by 02.07.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 12. nedeľa v Cezročnom období

     Boh poslal na svet svojho Syna a tým vyjadril, aký je k svetu a človeku. Dáva sa poznať ako Trojjediný. Táto Božia výpoveď vyzýva k viere, ktorá sa stáva sama súdom – vyjadruje ľudské prijatie alebo neprijatie Božej záchrany – našej spásy. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. Prosím rodičov spolu s deťmi, ktoré v tomto školskom roku končia prvý, druhý a tretí ročník ZŠ, o krátke stretnutie v piatok po sv. omši aj...

In Farské oznamy, by 25.06.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 11. nedeľa v Cezročnom období

     Každý z nás je pozvaný pridať sa k dvanástim apoštolom a stať sa spolu s nimi robotníkom v žatve. Pouvažujme, ako konkrétne prispejú naše rozhodnutia, ktoré počas tohto týždňa urobíme, k privedeniu žatvy Božieho Kráľovstva k ešte väčšej zrelosti. Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Je určená na podporu všetkého, čo dolieha na plecia Sv. Otca. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 160–179. V stredu vo farskom...

In Farské oznamy, by 19.06.2017 , 0 komentárov

Úplné odpustky v jubilejnom roku fatimských zjavení

     Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich. Získať ich môžu tí, ktorí: 1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú; 2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je...

In Nezaradené, by 15.06.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

     Boh poslal na svet svojho Syna a tým vyjadril, aký je k svetu a človeku. Dáva sa poznať ako Trojjediný. Táto Božia výpoveď vyzýva k viere, ktorá sa stáva sama súdom – vyjadruje ľudské prijatie alebo neprijatie Božej záchrany – našej spásy. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 140–159. V utorok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD  12.06. – 18.06.2017 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30...

In Farské oznamy, by 11.06.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

     Duch vzkrieseného Ježiša prináša do života prvotnej Cirkvi nový život: pokoj, radosť, otvorenosť voči druhým, odvahu k prijatiu Ježišovho poslania. Tohto stvoriteľského Ducha dáva Ježiš vdýchnutím a slovom, ako pri každej sviatosti, ktoré si máme dnes pripomenúť. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD  05.06. – 11.06.2017 PONDELOK – Svätodušný pondelok –                            Spomienka sv....

In Farské oznamy, by 04.06.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 7. veľkonočná nedeľa

    Ježišova starostlivosť o učeníkov nekončí tým, že ich niečomu naučil. Vedel o ťažkostiach sveta a modlil sa teda za nich, aby vo svete obstáli, a tak aby naplnili svoje poslanie, ktoré od neho dostali. Rovnaká zodpovednosť spočíva aj na nás. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je...

In Farské oznamy, by 28.05.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 6. veľkonočná nedeľa

     6. veľkonočný týždeň nám pripomenie radostnú zvesť, že i keď s nami nebude Pán Ježiš vo svojom tele, predsa len nám bude stále nablízku svojím Duchom, a tiež bude pre celú našu farnosť prípravou na slávnosť prvého svätého prijímania. Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce rodičia prvoprijímajúcich detí, Dolné Lefantovce č. domov 80-99. Nechajte, prosím, v nedeľu prvé dve lavice po oboch stranách kostola voľné pre...

In Farské oznamy, by 21.05.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 5. veľkonočná nedeľa

     Počas 5. veľkonočného týždňa si máme uvedomovať, že Ježišov domov je v našich srdciach a rodinách a naše miesto, náš domov spočíva v ňom a s ním v Božom kráľovstve. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. V stredu sa vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí zoznámime s misijným dielom detí. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD  15.05. – 21.05.2017 PONDELOK Horné Lefantovce o...

In Farské oznamy, by 14.05.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 4. veľkonočná nedeľa

      Nedeľa Dobrého pastiera nás privádza k zamysleniu, že Boh pozná každého po mene a nikdy si nás navzájom nespletie, pretože je ako pastier, ktorý dobre pozná svoje ovce. Nám sa však môže stať, že ho nespoznáme ani po hlase, ktorým sa nám prihovára a volá nás. Dnes o 14 00 bude vo farskom kostole májová pobožnosť a po nej vystavená k poklone Oltárna sviatosť. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. Sv. omše...

In Farské oznamy, by 07.05.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 3. veľkonočná nedeľa

     Tretí veľkonočný týždeň nám otvára ďalší pohľad na zmŕtvychvstalého Ježiša – prostredníctvom emauzských učeníkov nám pomáha spoznať Nepoznaného a odhaliť jeho nevyhnutnú prítomnosť v našom živote. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244, Dolné Lefantovce č. domov 20-39. Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme aj osobne vo svojich modlitbách za kňazské a rehoľné povolania aj z našej farnosti. Na tento úmysel sa budeme...

In Farské oznamy, by 30.04.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 2. veľkonočná nedeľa

     Viera nie je iba zdedenou skutočnosťou, ale treba sa k nej prepracovať vlastnými silami ako apoštoli posilnení živým Pánom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175-209, Dolné Lefantovce č. domov 1-19. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD  24.04. – 30.04.2017 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK – Sviatok sv. Marka, evanjelistu Dolné Lefantovce o 18 30 za † Matúša Nému. STREDA Horné Lefantovce o 18...

In Farské oznamy, by 24.04.2017 , 0 komentárov

Veľká noc 2017

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ (Jn 6,51).                                  Drahí farníci, deti a mládež,      najväčším kresťanským sviatkom je Veľká noc. V nej vrcholí veľké tajomstvo – vykúpenie ľudstva, v nej sa odráža nekonečná láska Boha voči ľuďom: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“...

In Nezaradené, by 16.04.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – Veľkonočná nedeľa

     Dnes je Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť s oktávou. Začíname sláviť veľkonočné sviatky a vstupujeme do Veľkonočného obdobia, čo nás neustále pozýva stretávať sa so zmŕtvychvstalým Kristom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244, Dolné Lefantovce č. domov 180-200. V stredu budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalšej osoby, ktorá ohlasovala evanjelium svojím životom. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ...

In Farské oznamy, by 16.04.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – Kvetná nedeľa

     I tento rok dostávame v dnešný deň príležitosť premýšľať vo veľkej dôvere v Božiu moc, naplnení nádejou na jasné Ježišovo víťazstvo, čo Boh prostredníctvom Krista vykonal pre našu spásu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce k Veľkej noci v utorok o 9 00. LITURGICKÝ PREHĽAD  10.04. – 16.04.2017      Celý nasledujúci týždeň voláme Veľký týždeň. Štvrtkom Veľkého týždňa sa končí Pôstne obdobie. Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu nazývame Veľkonočným trojdním. Na obrady Veľkonočného trojdnia prichádzajte, prosím, aspoň desať...

In Farské oznamy, by 09.04.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa

     5. pôstnou nedeľou sa príprava na veľkonočné sviatky blíži ku koncu a pripravujeme sa na veľkonočné prežitie smrti Pána Ježiša – prechod zo smrti do života – z hriechu k blaženosti. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175-209, Dolné Lefantovce v sobotu k Veľkej noci o 14 00. LITURGICKÝ PREHĽAD  03.04. – 09.04.2017 PONDELOK Horné Lefantovce o 17 30 za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre príbuzných. UTOROK – Dolné Lefantovce o 7 30. STREDA –...

In Farské oznamy, by 03.04.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa

     Dnešné liturgické texty nám ponúkajú možnosť znovu si uvedomiť a prejsť cestu našej viery. Kresťanská viera predovšetkým znamená prijať nový pohľad na svet, na seba samého a na Boha. Je to vlastne prijatie Ježišovho pohľadu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140-174, Dolné Lefantovce č. domov 160-179. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach zakončíme katechézu o sviatosti zmierenia ako milosti nášho duchovného obrátenia. V stredu vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí sa...

In Farské oznamy, by 26.03.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 3. pôstna nedeľa

     Božie slovo dnešnej nedele nás vyzýva žiť vieru v Duchu a pravde, teda aj mimo našich oficiálnych náboženských prejavov, jednoducho všade. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105-139, Dolné Lefantovce č. domov 140-159. V utorok v Dolných Lefantovciach a v stredu v Horných Lefantovciach budeme pokračovať v katechéze o sviatosti zmierenia ako milosti nášho duchovného obrátenia. LITURGICKÝ PREHĽAD  20.03. – 26.03.2017 PONDELOK–  Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (preložená z 19. marca) Horné Lefantovce o 17 30 za † Jozefa...

In Farské oznamy, by 20.03.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 2. pôstna nedeľa

     Obidve dnešné čítania nás pripravovali k prežitiu evanjelia: aby sme počuli hlas Otca, ukazujúceho na Syna, aby sme nielen dnes, ale vždy, keď sme na sv. omši, prežili niečo podobné, ako apoštoli na hore Premenenia – radosť z viery. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70-104, Dolné Lefantovce č. domov 120-139. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať v katechéze o sviatosti zmierenia ako milosti nášho duchovného obrátenia. V stredu budeme vo farskom...

In Farské oznamy, by 12.03.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 1. pôstna nedeľa

     Pôstna doba ohlasuje tajomstvo hriechu spojeného s tajomstvom odpustenia, čo by malo pomôcť človeku prekonať v oblasti hriechu pesimizmus („ja som už taký, i keď sa toľko snažím“) alebo slepotu („nikomu som nič zlé neurobil a som omnoho lepší než mnohí ostatní“). Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35-69, Dolné Lefantovce č. domov 100-119. Sv. omše v latinčine budú v tomto týždni: v pondelok v Horných...

In Farské oznamy, by 05.03.2017 , 0 komentárov

Postiť sa alebo…?

PÔSTNA DISCIPLÍNA PLATNÁ NA SLOVENSKU      Pápež Pavol VI. vydal 17.2.1966 apoštolskú konštitúciu „Paenitemini“, ktorou uviedol v Cirkvi nový pôstny poriadok, ktorý presne hovorí o dodržiavaní pôstnej disciplíny pre veriacich katolíkov. Hneď v úvode sa hovorí, že všetci veriaci majú z Božieho zákona konať pokánie. Tiež, že veľkopôstna doba si aj naďalej zachováva svoj charakter pokánia. V súlade s touto konštitúciou nový Kódex kánonického práva, ktorý platí od roku 1983, priniesol teraz záväznú pôstnu disciplínu....

In Nezaradené, by 02.03.2017 , 0 komentárov

Pôst 2017

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).                          Drahí farníci, deti a mládež,      každé obdobie prináša svoje čaro. Prežili sme vianočné sviatky a teraz stojí pred nami obdobie pôstu. S pôstom sa spája odriekanie, umŕtvovanie, disciplína… Neznie nám to nijako prívetivo. Prečo? Pôst si totižto predstavujeme ako odriekanie niečoho, čo máme radi. A to nám robí starosti. Pôst ale spočíva v niečom inom – v duchovnom zápase o čistotu vlastnej duše. Cirkev každoročne vyzýva a prosí stratených priateľov Ježiša, aby si našli...

In Nezaradené, by 01.03.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 8. nedeľa v Cezročnom období

     Slová dnešného evanjelia patria k jadru Ježišovej výzvy ľuďom, sveta: Vytvorte si správnu stupnicu hodnôt, aby ste vedeli, čo je najskôr dôležité a čo nasleduje až za tým. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1-34, Dolné Lefantovce č. domov 80-99. V pondelok budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalších osôb, ktoré ohlasovali evanjelium svojím životom. LITURGICKÝ PREHĽAD  27.02....

In Farské oznamy, by 26.02.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 7. nedeľa v Cezročnom období

     Božie slovo nás učí s nádejou túžiť po tom, čo očakávame, aby sme uprostred premien nášho života pevne priľnuli k tomu, v čom je pravá radosť a jediná pevná opora. I dnes Boh chce a môže prehovoriť do konkrétnej životnej situácie každého z nás, chce nám ukázať, v čom je a v čom nie je pravá radosť a ako sa môžeme v praxi opierať o Boha. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350-415, Dolné Lefantovce č. domov 60-79. Vo štvrtok v Dolných...

In Farské oznamy, by 20.02.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 6. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nám pripomína, že čnosti kresťana nie sú nejaké nadľudské, hrdinské činy, ale každodenné verné odpovedanie na volanie Božej lásky. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316-349, Dolné Lefantovce č. domov 40-59. V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v pondelok Horné Lefantovce, v utorok Dolné Lefantovce. Prineste si so sebou, prosím, brožúru s textami latinskej sv. omše. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ...

In Farské oznamy, by 13.02.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 5. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes nás evanjelium učí, že naša viera má byť svedectvom nášho života, v ktorom nájdu iní chuť a svetlo pre život vo viere, čím sme spoločne svojím životom povolaní oslavovať nášho nebeského Otca. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280-314, Dolné Lefantovce č. domov 20-39. V stredu budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní...

In Farské oznamy, by 05.02.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 4. nedeľa v Cezročnom období

     Blahoslavenstvá ukazujú cestu k šťastnému, pravému životu, i keď niekedy pretkanému utrpením a bolesťou, ako nám dosvedčuje záverečné blahoslavenstvo o prenasledovaných, čím rastie naša viera a dôvera v Božiu silu a pomoc. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245-279, Dolné Lefantovce č. domov 1-19. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši. LITURGICKÝ PREHĽAD  30.01. – 05.02.2017 PONDELOK Horné Lefantovce o 17 30. UTOROK – Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza...

In Farské oznamy, by 30.01.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 3. nedeľa v Cezročnom období

    Dnešné evanjelium obsahuje celé Kristovo posolstvo: Božie kráľovstvo je blízko. Aby sa uskutočnilo aj v našom živote, musíme prijať evanjelium ako normu svojho zmýšľania a konania. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244, Dolné Lefantovce č. domov 180-200. V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v pondelok Horné Lefantovce, v utorok Dolné Lefantovce. Prineste si so sebou, prosím, brožúru s textami latinskej sv. omše. V stredu budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí...

In Farské oznamy, by 23.01.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 2. nedeľa v Cezročnom období

     Ján Krstiteľ dnes verejne vyhlasuje a uznáva Ježiša za Mesiáša – Vykupiteľa, čo je vôbec prvé svedectvo o Kristovi cez hlavnú charakteristiku jeho poslania: odstrániť hriech a darovať Ducha Svätého. V tomto spočíva pre nás nový život v Božom Duchu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175-209, Dolné Lefantovce č. domov 160-179. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aj počas sv. omší si pripomenieme túto potrebu pre celý kresťanský svet. Vo štvrtok v Dolných...

In Farské oznamy, by 16.01.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – Sviatok Krstu Krista Pána

     Nedeľa Krstu Krista Pána nám pomáha uvedomiť si svoje krstné poslanie a jeho zodpovednosť v živote farského spoločenstva. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140-174, Dolné Lefantovce č. domov 140-159. V stredu budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalších osôb, ktoré ohlasovali evanjelium svojím životom. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach Vás pozývam na katechézy, ktorých témou bude sv. omša. LITURGICKÝ PREHĽAD PONDELOK Horné Lefantovce o 17...

In Farské oznamy, by 09.01.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

      Nový kalendárny rok začíname každoročne pod ochranou Panny Márie, ktorej ho chceme zveriť. Ona nám prináša pokoj, ktorý nám môže vyprosiť u svojho Syna. Ten ho svojím príchodom priniesol všetkým ľuďom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105-139, Dolné Lefantovce č. domov 120-139. LITURGICKÝ PREHĽAD PONDELOK – Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi Horné Lefantovce o 17 30 za † Františka Farkaša a rodičov. UTOROK Dolné Lefantovce o 17 30 za †...

In Farské oznamy, by 02.01.2017 , 0 komentárov

Vianoce 2016

“A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme uvideli jeho slávu” (Jn 1, 14).                       Drahí farníci, milé deti, mládež,      už niekoľko týždňov môžete sledovať internetovú stránku našej farnosti. Aj prostredníctvom nej  sa môžeme spoločne i týmto spôsobom snažiť o duchovnú obnovu nás i našej farnosti. Opäť sme začali prežívať obdobie, ktorému hovoríme Vianoce – najkrajšie sviatky roka. Všetci sa na ne tešíme. Treba ale priznať, že k tejto každoročnej slávnosti pristupujeme...

In Nezaradené, by 27.12.2016 , 0 komentárov

Farské oznamy – Slávnosť Narodenia Pána

      Boh sa stáva človekom a prichádza s jasným cieľom – zachrániť človeka a otvoriť mu nebo. Cirkev na celom svete sa raduje z neuveriteľnej udalosti, ktorá hovorí o tom, aký je Boh a aký má vzťah k človeku. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70-104, Dolné Lefantovce č. domov 100-119. V stredu budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalšej osoby, ktorá ohlasovala evanjelium svojím životom. LITURGICKÝ PREHĽAD PONDELOK – Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka...

In Farské oznamy, by 27.12.2016 , 0 komentárov

Farské oznamy – 4. adventná nedeľa

     Dnes sa presviedčame o tom, že Mesiáš je Božím darom a tento dar privádza na svet ten, kto je pred Bohom chudobný, nerobí si pred ním nároky na odmenu a dá sa ním viesť. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov  35-69. V stredu pozývam deti, rodičov i ostatných na sv. omšu do farského kostola. Začneme preberať tému, ktorá bude inšpirovaná misijným príkazom Pána Ježiša: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ Mapa sveta, ktorú deti dostanú, ich prevedie naprieč...

In Farské oznamy, by 18.12.2016 , 0 komentárov