• Domov
  • /
  • Slovo do týždňa

2. nedeľa v Cezročnom období B

     Ako kresťania nesieme v sebe základnú orientáciu a povolanie k Božiemu detstvu. Myšlienky dnešného Božieho slova nám ponúkajú dôležitý okamih k zastaveniu a prehliadnutiu našej základnej životnej voľby, vykonanej v krste. Každé pravé povolanie nesie v sebe trojaký pohyb: začína pri nezištnej Božej iniciatíve, ktorá nás vytrháva z každodennej všednosti a šedosti života a pozýva k dobrodružstvu viery. V povolaní sa prejavuje odstup od minulosti, zvlášť minulosti spojenej s hriechom. Zanechávam svoju cestu a idem za tebou, Pane. Druhý pohyb vytvára naša odpoveď: hľadať – nachádzať a nasledovať – zostať, to sú dvojice slovies dnešného úryvku Jánovho evanjelia, vystihujúce cestu s Kristom, aby bolo možné vstúpiť do spoločenstva s ním. Náš život je predsa neustálym hľadaním Boha a snahou nasledovať jeho vôľu. Až tretím krokom naše povolanie dosahuje vrchol, v tejto fáze sa stávame novým stvorením, dostávame nové meno. Uvideli sme Krista a spoznali sme, kde býva. V procese povolania nesmieme zabúdať ani na bratskú a sesterskú pomoc. Ondrejova dobrá rada, jednoduché konštatovanie, má pre Petrov život veľkú cenu!

PONDELOK  Mk 2, 18-22
Stále platí: nečudujme sa, že kresťanstvo trhá naše staré, nevhodné nádoby, mechy, do ktorých ho uzatvárame. Je totiž živé a búrlivé.

UTOROK  Mk 2, 23-28
Neškodí aj dnes si uvedomiť, že Ježiš je pánom nad mnohými prejavmi našej zbožnosti, tam, kde sa jedná o obyčajnú zvykovosť, prípadne dokonca o dobrý pocit z nášho výkonu.

STREDA  Mk 3, 1-6
Nepodobáme sa občas tým, ktorí na Ježiša dávali pozor? Nesledujeme Cirkev, pápeža, len aby sme mohli kritizovať?

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice  Mk 3, 7-12
Vonej lodičke môžeme vidieť Cirkev. Je aj našou úlohou pomáhať a vytvárať podmienky, aby Boží Syn mohol aj dnes uzdravovať všetko, čo je neduživé.

PIATOK  Mk 3, 13-19
Aké odlišné povahy k sebe Pán zavolal! Podobne rôzne „typy“ pozýva aj dnes. Je to výzva k znášanlivosti v Cirkvi – veď on je stále uprostred.

SOBOTA  Mk 3, 20-21
Ľudí, zapálených pre Božie kráľovstvo, ktorí sú ochotní zrieknuť sa svojich potrieb, by sme si mali viac vážiť. Alebo ich aspoň nekritizovať…

Nedeľa Krstu Krista Pána B

     Ježiš, Boží Syn, je svojím príchodom na tento náš svet spojený s ľudstvom a s ľudskou všednosťou, je Ježišom z Nazareta. Svoj život spojil s Palestínou, stal sa súčasťou konkrétneho ľudu, pracoval ako tesár, mal svojich príbuzných a zachovával židovské zvyky. V troch dôležitých okamihoch jeho života sa však táto všednosť prelomila a mimoriadnym spôsobom bolo zjavené skryté tajomstvo tohto človeka. Slovo nebeského Otca: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie!“ zaznieva práve dnes, na začiatku jeho verejného pôsobenia, keď bol Jánom pokrstený v rieke Jordán; rovnako zaznie v polovici Ježišovej životnej cesty na hore Premenenia a bude definitívne potvrdené pohanským stotníkom vo chvíli, keď tento Ježiš zomrie na kríži za spásu sveta. „Tento človek bol naozaj Boží Syn!“ (Mk 15, 39). O tom, kým Ježiš skutočne bol a je, nás uistili tiež jeho slová a gestá – znamenia. Pre našu všednosť a prejavy našej ľudskej slabosti je toto uistenie o jeho Božstve veľmi dôležité.

PONDELOK  Hebr 1, 1-6
Boh prehovoril skrze Syna: aby sa priblížil človeku a stotožnil sa s ním, vstupuje do našich vzťahov. Je to výzva, aby sme aj my prežívali plnšie otcovstvo či už k deťom, alebo k zverenému spoločenstvu.

UTOROK  Hebr 2, 5-12
Záchrana všetkých je v Božom pláne. Nepatríme k tým, ktorí by spásu najradšej obmedzovali na hŕstku verných?

STREDA  Hebr 2, 14-18
Láska, s akou sa náš Pán stotožňuje s ľuďmi, nemá obdobu v iných náboženstvách! Máme radosť z tejto blízkosti? Dokážeme ju odovzdať druhým?

ŠTVRTOK  Hebr  3, 7-14
Ak je niekto zaťatý, sám sa vylučuje z Božej lásky. Toto odpadávanie od živého Boha pôsobí bolesť ako ľudskému spoločenstvu, tak tomu, ktorý sa pre lásku sám obetoval.

PIATOK  Hebr 4, 1-5. 11
Večný odpočinok, ktorý tak často vyprosujeme zomrelým, si vlastne pripravujeme sami už tu na zemi: našou vierou, s ktorou putujeme k cieľu…

SOBOTA  Hebr 4, 12-16
Ostrosť, prenikavosť Božieho slova „do kĺbov a špiku“ kiež nie je otupená našou ľahostajnosťou. Veď ani nedostatok lásky ju nemôže zmariť. Jeho Slovo tu proste je!

2. nedeľa po Narodení Pána B

     Narodenie Ježiša nie je len sentimentálna spomienka. Ide o dejinnú udalosť, ktorá zásadne zmenila skutočnosti sveta. Keby tomu tak nebolo, celé kresťanstvo by stratilo zmysel! Boh dáva svojho Syna, aby sa stal človekom. Aký je to veľký Boží čin! Ježiš prijal celú ľudskú realitu od vzniku až po smrť. Aj keď Krista ľudia stretávali na uliciach, pri jedle…, bol to stále ten istý, ktorý vyšiel od Boha. Iste ľudskú prirodzenosť prijal až počatím, ale ide stále o rovnakú osobu. Boh medzi ľuďmi. Boh, ktorý sa nám v Kristovi stal nesmierne blízkym, je takto blízky aj dnes.

PONDELOK  Jn 1, 35-42
Aké čaro osobnosti muselo z Pána vyžarovať! Ako sa druhí cítia medzi nami? Origenes: „Keď chceš niekoho priviesť k Ježišovi, ukáž mu, kde bývaš.“

UTOROK  Jn 1, 43-51
Snažme sa k Pánovi a k jeho Cirkvi pristupovať bez predsudkov. Napokon: čo dobré môže vzísť z nás samých…

STREDA  Slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov)  Iz 60, 1-6
Zďaleka prichádzajú národy, aj tí, ktorých sme nepozvali. Možno rozhlásia Pánovu chválu lepšie, ako my, zabývaní v kresťanstve.

ŠTVRTOK  1 Jn 3, 22-4,6
Aj dnes je dôležité priznať si, že Ježiš prišiel ako človek v tele. Priznať si Ježišovo človečenstvo nech dá nový impulz našim vzťahom v rodine, spoločnosti i v Cirkvi.

PIATOK  1 Jn 4, 7-10
Boh nás miloval ako prvý. Náš život, všetko, čo konáme, má byť odpoveďou na jeho lásku.

SOBOTA  1 Jn 4, 11-18
Posvätná bázeň, to áno, ale strach nemá mať vo vzťahu k Bohu miesto. Dokonalá láska strach vyháňa!

Nedeľa Svätej rodiny B

     Prvorodenstvo a zvlášť syna malo zásadný význam v živote Izraelitov. Preto je viazané zasvätením Bohu. Nie že by Boh chcel rodičom vziať dieťa, ale rodičia ho zverujú Bohu, aby mu bol naplno k dispozícii. Dieťa nie je majetkom ani matky, ani otca. Je vzácnym darom, o ktorý sa však rodičia majú starať. Na prvorodenom synovi bola obvykle postavená budúcnosť celej rodiny. A tu ide o rodinu celého ľudstva.

PONDELOK  Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov  Mt 2, 13-18
Chlapci z Betlehema nemohli ešte ani hovoriť, a napriek tomu vydali svedectvo o Kristovi. Snažme sa vyvarovať zbytočných slov. A svedčiť svojím životom!

UTOROK  1 Jn 2, 3-11
Tohtoročné vianočné sviatky môžu byť zlomom: kiež sa náš vzťah k Bohu premietne do vzťahu k ľuďom v okolí.

STREDA  1 Jn 2, 12-17
Tento odkaz otcom, mládeži, deťom – zhŕňa všetko, čo sme mohli v uplynulom roku prežiť. Môže to byť inšpirujúcim posolstvom do nového roku!

ŠTVRTOK  Jn 1, 1-18
Božie Slovo, jeho zámer sa stáva telom. Zhmotnenie jeho dobroty, jeho stopu môžeme spoznávať i v druhých ľuďoch. Snažili sme sa o to v uplynulom roku?

PIATOK  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok  Lk 2, 16-21
Pastieri zvestujú a rozprávajú. Predsavzatie do nového roku: ani my si nebudeme nechávať radostnú zvesť pre seba!

SOBOTA  Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Jn 1, 19-28
Ján svedčí o Ježišovi tým, že pozornosť od svojej osoby prevádza na Ježiša. Kiež i my svedčíme o tom, že uprostred nás je ten, ktorého nepoznáme. Nechýba pri našom zvestovaní zmysel pre tajomstvá?

4. adventná nedeľa B

     Narodenie Ježiša je samozrejme spojené s jeho matkou. V texte evanjelia ide o postoj Márie, ktorá prijíma Boží plán so všetkými dôsledkami. Žasneme nad bezprostrednosťou a pokorou tejto dievčiny (mohla mať pätnásť rokov). Ale kľúčová je jediná vec! Anjel jej hovorí: „Milosti plná!“ Boh zahrňuje Máriu zvláštnou milosťou. Bez nej by Mária nemohla svoju úlohu naplniť. Ukazuje sa tu typický „Boží mechanizmus“ povolania. On nás pozýva do svojho plánu. Ak ho prijmeme, dáva nám svoju milosť, aby sme ho mohli uskutočniť, i keď sa môžeme cítiť nedostatočne zdatnými. Je to predovšetkým Božie dielo, do ktorého zahrňuje svojich služobníkov. Preto je zvestovanie Panne Márii vzorom našej odpovede na Božie povolanie.

PONDELOK  Lk 1, 39-45
Stretnutie a jasot nad deťmi, dosiaľ nenarodenými. Radostné vítanie klíčiaceho života. Máme právo sláviť Advent tam, kde je dieťa brané ako príťaž?

UTOROK  Lk 1, 46-56
Máriina služba u Alžbety predznamenáva prípravu Jána Krstiteľa na príchod Ježiša medzi ľud. Skutočná „preevenjelizácia“ službou!

STREDA  Lk 1, 57-66
Zachariášovi sa navrátila reč akonáhle dal meno svojmu dieťaťu. Keď neveríme v Božie zasľúbenia, môžeme hovoriť v Cirkvi akokoľvek, ale druhí nám neporozumejú.

ŠTVRTOK  Lk 1, 67-79
Krásny Zachariášov chvápospev sa zrodil z mlčania. Pochopíme počas vianočných sviatkov význam ticha?

PIATOK  Slávnosť Narodenia Pána  Jn 1, 1-18
Boh sa oznamuje človeku tým najzrozumiteľnejším spôsobom. Slovo, Múdrosť berie na seba našu prirodzenosť! Mnohí ho ani dnes neprijímajú – a práve to sa snažme svojou láskou vynahradiť.

SOBOTA  Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka  Mt 10, 17-22
Nenávisť, ktorú Kristus predpovedal, dosahuje v súčasnosti vrchol v množstvách prenasledovaných kresťanov. Vážime si to, že od nás nevyžaduje najvyššiu obetu? Dokážeme znášať tým ľahšie svoje ťažkosti?

3. adventná nedeľa B

   Podľa Izaiášových slov bude úlohou Mesiáša, ktorého pomazal a poslal Boh, ohlasovať a uskutočňovať celkom neslýchané Božie milosrdenstvo, stojace nad jeho spravodlivosťou. Božie milosrdenstvo nám teda odkrýva jeden podstatný zmysel tohto Adventu: znova objaviť toto milosrdenstvo v dejinách nášho života, stále prítomné a sprevádzajúce nás. Ak ponesieme v sebe živú skúsenosť s milosrdnou Božou láskou, ak bude v nás radostný jasot v Bohu, naša pozornosť a celé naše bytie budú obrátené na toho, ktorý je sám svetlom. Tak pravdivo spoznáme svoje miesto a svoju identitu: „Ja nie som Mesiáš“ a spolu s Jánom budeme ukazovať na toho, ktorý prichádza. Bude to i naše svedectvo pred druhých.

PONDELOK  Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi  Nm 24, 2-7. 15-17d
Vidím ho, ale nie teraz, hľadím na neho, no nie zblízka. V týchto slovách je rozprestrený život každého kresťana, ktorý očakáva Pána.

UTOROK  Sof 3, 1-2. 9-13
Až z veľkej diaľky prinesú dary. Nie je žiadne obmedzenie pre tých, ktorí chcú Pána poznať a nasledovať.

STREDA  Iz 45, 6c-8. 18. 21d-25
Rosa, dážď, otvorenie zeme. Kiež si dokážeme vážiť krás prírody a byť vnímavý na to, čo nám cez ne Boh hovorí. Kiež dokážeme prelomiť bariéry svojho egocentrizmu.

ŠTVRTOK  Gn 49, 1-2. 8-10
Koľko trápenia by si ľudstvo ušetrilo, keby platilo: „Národy ho budú poslúchať.“ Ako sme na tom my so svojím vzťahom k prichádzajúcemu Vládcovi?

PIATOK  Mt 1, 18-24
Tým, že Jozef prijal svoju manželku v požehnanom stave k sebe, riskoval svoju povesť a bol pripravený na reči okolia. I náš Pán vstupuje do našej spoločnosti mnohokrát „neregulérne“. Snáď tým nie sme prekvapení.

SOBOTA  Sdc 13, 2-7. 24-25a
S príchodom dieťaťa ukazuje Boh svoju silu a moc. Môže nás zaraziť, že počet detí vo „vyspelých krajinách“ klesá…. Božia prítopmnosť sa neznáša s ľudským sebectvom!

2. adventná nedeľa B

     Prichádza! Nevieme presne kedy, kam, ako. Vieme iba, že nový kráľ prichádza a prináša vyslobodenie. Koľkokrát čakali ľudia na nového kráľa (riaditeľa, predsedu, prezidenta…) s nádejou, že práve on ich zachráni. Mnohokrát prišlo sklamanie, pretože ľudia sú limitovaní svojimi schopnosťami, mnohí dokonca poškodili i zverené hodnoty. Tak možno očakávame príchod Ježiša skepticky, bez očakávania. A predsa vieme, že zomrel za nás, vydal úplne všetko! Dnes sa môžeme s dôverou oprieť o Božiu moc a očakávať skutočného záchrancu, Kráľa prinášajúceho do nášho, do môjho sveta.

PONDELOK  Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi  Lk 5, 17-26
Nechýba nám vynaliezavosť a ochota rozobrať hoci i strechu, ktorá nám zakrýva Ježišovu uzdravujúcu moc?

UTOROK  Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie  Gn 3, 9-15. 20
Mária urobila koniec tomuto nepriateľstvu. Už vo chvíli, kedy bola počatá, začalo „svitať“ na lepšie časy. Rozjímajme o tom pri pohľade na adventné zore.

STREDA  Mt 11, 28-30
Jarmo a bremeno nášho Pastiera netlačí a neťaží. To my sami si občas „nakladáme“ – i svojimi hriechmi…

ŠTVRTOK  Mt 11, 11-15
Ján Krstiteľ uzatvára starú dobu a otvára novú. Sám náš Pán oceňuje jeho dejinnú úlohu. Nesnažíme sa o „zakonzervovanie“ toho, čo vyhovuje nám, ale druhých neoslovuje?

PIATOK  Mt 11, 16-19
Syn človeka, dokonalý človek, dokonalý Boh – nech je naším meradlom. My totiž dokážeme kritizovať a hodnotiť predstaviteľov Cirkvi tak, že málokto obstojí…

SOBOTA  Mt 17, 10-13
Umlčovanie nepohodlných hlásateľov pravdy pokračuje do našich dní. Spomeňme si na tábory nútených prác, na väznených pre Ježišovo meno. S vďačnosťou a úctou sa zamyslime nad ich nekonečným adventom.

1. adventná nedeľa B

     Advent je časom očakávania, i keď v súčasnej atmosfére ide o náročnú a neľahkú dobu. Vianoce, na ktoré sa máme pripraviť, nie sú v prvom rade sviatky hojnosti, ale sviatky príchodu Božieho Syna do ľudskej biedy a beznádeje, Svetla vstupujúceho do temnôt. Advent je dobou „prichádzania“ Pána, časom zvláštnej milosti. Rozhodnime sa tento rok ponúknuť Bohu svoj priestor a čas, aby mohol maplno vstúpiť do nášho žiota.

PONDELOK  Sviatok sv. Ondreja, apoštola  Mt 4, 18-22
Ondrej so svojím rodným bratom Petrom nás učí tímovej práci, kolegialite. Nech nemá v našom pôsobení priestor závisť a žiarlivosť na úspechy iných…

UTOROK  Iz 11, 1-10
Pánov Duch spôsobí, že všetko je navzdor nášmu očakávaniu inak – mierumilovné, pokojné, príťažlivé tak, že i „pohania“ ho budú hľadať. Taká je evanjelizácia – možno na rozdiel od nášho hlásania…

STREDA  Iz 25, 6-10a
Boh, ktorý pozýva na hostinu, utiera slzy a povzbudzuje. Je však možné túžiť po ňom, keď sme obklopení prebytkom?

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza  Iz 26, 1-6
Práve tí chudobní a úbohí podľa Izaiáša raz pokoria neprístupné mesto. A takým má patriť Cirkev, ak nechce byť sama pokorená!

PIATOK  Iz 29, 17-24
Blúdiaci duchom spoznajú múdrosť… Kedy? Prečo k tomu ešte nedošlo? I týmto smerom sa môže uberať naša adventná radosť a túžba.

SOBOTA  Iz 30, 19-21. 23-26
Boh sprevádza, lieči, učí. Nie je však v predstavách mnohých ako utláčateľ, mravokárca a obmedzujúca sila? Nepotrebujeme i my zmeniť falošné predstavy o Bihu?

Nedeľa Krista Kráľa A

     Dnešná liturgia akoby zhŕňala obsah našej viery a nášho snaženia a všetko zameriava na Krista a na okamih zmŕtvychvstania, oslávenia. Podľa slov sv. Pavla v jeho prvom liste Korinťanom bude v zmŕtychvstaní, alebo ako on hovorí v povolaní k životu, určitý poriadok: po Kristovi vstanú i všetci ostatní – mučeník vstane k životu ako  mučeník, učiteľ ko učiteľ, matka alebo otec, osoba zasvätená Bohu – každý bude oslávený natoľko, nakoľko bol a zostal verný Bohu, nakoľko sa stal podobným Kristovi. Milosť, ktorú sme všetci dostali, je v nás zárodkom oslávenia, láska, ktorú sme sa snažili alebo nesnažili žiť, sa stane meradlom našej večnej blaženosti. Na jednej strane tak v Ezechielovom proroctve čítame o iniciatíve Boha, hľadajúceho svoje stádo a starajúceho sa oň, o jeho príkladnej neustálej snahe zameranej na naše dobro, a na druhej strane počujeme v Matúšovom evanjeliu, že pred Kristom-sudcom budú zreteľne prítomné skutky našej medziľudskej lásky alebo nelásky, ktoré budú hodnotené ako výraz nášho vzťahu k samému Kristovi. Veď všetko je zamerané na neho.

PONDELOK  Zjv 14, 1-3. 4b-5
Jánovo videnie nás na konci cirkevného roku presviedča symbolickým číslom plnosti o celkom reálnej účasti na Božej sláve!

UTOROK  Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov  Zjv 14, 14-20
Žatva zrelého obilia a naliateho, šťavnatého hrozna. Boh nechce nič polovičaté, nezrelé. I nám dopriava čas, aby sme dozreli na jeho žatvu.

STREDA  Zjv 15, 1-4
Ján v tomto znamení oslavuje prechod, paschu. Starozákonný motív vyslobodenia, záchrany a víťazstva kiež je nádejou vo chvíľach utrpenia.

ŠTVRTOK  Zjv 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
Konečné zničenie všetkého, čo sa stavia do cesty, je drámou, ktorá bude dovŕšená na konci vekov. Zničenie pyšného zla bude definitívne. A to má povzbudiť!

PIATOK  Zjv 20, 1-4. 11 – 21, 2
Nový Jeruzalem, nová Cirkev. Vystavaný nie naším „budovaním“, ale zostupujúci od Boha. Naša snaha sama o sebe nestačí.

SOBOTA  Zjv 22, 1-7
Jeho rieka zavlažuje všetko, čo je vyprahnuté. Popísaná harmónia nech je povzbudením pre chvíle, kedy trpíme suchom, pre chvíle nepokoja. Hľa, prídem čoskoro…

33. nedeľa v Cezročnom období A

     Túžba poznať čo najpresnejšie dátum konečného Pánovho príchodu, a tým i konca sveta alebo chvíle našej smrti, je človeku vlastný. Každý, hoci chceme byť nesmrteľný a domnievame sa, že nás sa to netýka, si také otázky predsa len kladie. Zostanú nezodpovedané nie preto, že by sa chcel Boh s nami zahrávať a napínať nás, ale preto, že by  sme túto znalosť ľudsky nezniesli.

PONDELOK  Lk 18, 35-43
Náš Pán i dnes vracia zrak. Je potrebné si priznať, že v mnohých prípadoch sme nevidomí. Kiež máme ochotu vidieť, kiež ideme od tejto chvíle za ním!

UTOROK  Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky  Lk 19, 1-10
Ježiš i dnes hľadá a zachraňuje, čo zahynulo. Je to jeho vlastnosť. To iba my sme limitovaní svojimi pohľadmi a falošnými predstavami o Bohu.

STREDA  Lk 19, 11-28
Nemáme niekedy snahu Ježišovu zvesť pred druhými opatrne skrývať, zakopávať? V tom prípade sa nikdy nerozmnoží…

ŠTVRTOK  Lk 19, 41-44
Ježišov ľudský súcit môže pohnúť naším tvrdým srdcom, našou ľahostajnosťou a presýtenosťou. Kiež by náš národ spoznal, čo slúži k pravému pokoju.

PIATOK Sviatok Výročia posviacky katedrálneho chrámu – baziliky sv. Emeráma v Nitre
Lk 19, 45-48
Ježiš každý deň učí v chráme, ktorý si predtým „vyčistil“. Nemáme i my odložiť všetko, čo nám bráni, aby sme ho mohli plnšie a pravdivejšie počúvať?

SOBOTA  Spomienka Obetovania Panny Márie  Lk 20, 27-40
Vykonštruovaný prípad, ktorým chceli Ježiša nachytať. Nazaoberáme sa i my niekedy „mŕtvymi otázkami“, ktoré zatieňujú pohľad na „Boha živých?“

32. nedeľa v Cezročnom období A

     V závere svojho verejného vystúpenia hovorí Ježiš o udalostiach spojených s koncom života a koncom celého sveta. Nejde však o opis, čo všetko nastane. Cieľom bolo vyburcovanie poslucháčov, aby nezostali ľahostajní, aby nežili len z hodiny na hodinu bez toho, aby si domýšľali, čo sa bude diať potom. Ako deti, ktoré si vyšli na výlet a hneď na nádraží minuli všetky zverené peniaze. Vôbec im nenapadlo, že bude potrebné vrátiť sa domov a že na výlete môžu zažiť veľa pekného, pokiaľ budú mať na vstupné… I my môžeme niekedy prežívať podobný okamih, v ktorom sme zaskočení príchodom smrti niekoho blízkeho. Nečakali sme to. Cieľom Kristových slov ale nie je vyvolanie strachu. Naopak, povzbudenie k životu, k odvahe pozrieť sa za horizont nášho bežného života. Ale za ním nie je koniec!

PONDELOK  Sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky  Jn 2, 13-22
Môžeme premýšľať: kvôli čomu by dnes Pán uplietol bič a čo by vyšľahal? Možno i my dávame niekomu zlý príklad.

UTOROK  Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  Lk 17, 7-10
Najvyššie vyznamenanie a výsada, že vôbec môžeme slúžiť Všemohúcemu, ktorý by sa celkom dobre bez nás „zaobišiel“. Postoj, kedy očakávame od Boha odmenu za dobré konanie, je zrejme nesprávny…

STREDA  Spomienka sv. Martina z Tours, biskupa  Lk 17, 11-19
Chceme byť tým desiatym, ktorý sa vrátil, aby poďakoval? Naše modlitby by mali byť viac ďakovné, než prosebné.

ŠTVROK  Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka  Lk 17, 20-25
Ak je Božie kráľovstvo už medzi nami, ako hovorí náš Pán, mali by sme sa viac snažiť, aby sme boli jeho „disciplinovanými obyvateľmi“.

PIATOK  Lk 17, 26-37
Nie sme snáď vo svete príliš zabývaní? Pozor, aby nám rýchly príchod Pána neprekážal. Mali by sme vedieť, čo máme opustiť…

SOBOTA  Lk 18, 1-8
Áno, s vierou, že sa nás Pán zastane,  môžeme sa odvážiť konať veľké veci! Ale: zastaneme sa ho, keď to bude (trebárs pred okolím) pre nás nepríjemné?

Slávnosť všetkých svätých A

     Skutočný zmysel a cieľ nášho života je blízkosť Bohu a radosť z neho. Boh je tak úžasný, krásny a nepostihnuteľne veľký… To dnes slávime! Ale tento deň tiež pripomína katolícku tradíciu, ktorá hovorí o bezprostrednom súde každého človeka po smrti, teda o tom, že každý človek po smrti prichádza k osobnému súdu a podľa toho spočinie pred Bohom alebo sa od neho odvráti naveky. Svätí sú tí, ktorí žijú v spoločenstve Boha, prežívajú jeho slávu, plnosť, radosť z blízkosti Pána života a lásky. Svätí nemusia byť iba tí najvýkonnejší z ľudí, ale každý, kto Bohu ponúkol svoj život a žije v súlade s Božím pohľadom na svet.

PONDELOK  Spomienka na všetkých verných zosnulých  2 Mach 12, 43-46
Viera vo vzkriesenie ľudského tela – teda celého človeka – je v tejto knike z 2. storočia pred Kristom jasne vyjadrená. Nás má navyše myšlienka na Kristovo vzkriesenie naplniť nádejou na stretnutie s tými, ktorým už teraz môžeme pomáhať modlitbou.

UTOROK  Flp 2, 5-11
Zriekol sa sám seba, uponížil sa, stal sa služobníkom. Do akej miery ho nasledujeme? Do akej miery ho nasleduje Cirkev? Neodvolávame sa na tieto slová iba vtedy, keď nám nezostáva nič iné?

STREDA  Spomienka sv. Karola Borromejského, biskupa  Flp 2, 12-18
V roku Božieho slova sa rozhodnime pevne pridŕžať „slova života“. I preto, aby sa tí, ktorí nás sprevádzali vo viere, nemuseli hanbiť, že bežali nadarmo!

ŠTVRTOK  Flp 3, 3-8a
Pred Kristom strácajú hodnotu vonkajšie spoločenské znaky. Poznáme dátum svätého krstu, od ktoého sa odvíja omnoho väčšia dôstojnosť, než akú prinášajú tituly, postavenie, zásluhy?

PIATOK  Flp 3, 17-4,1
V dobe nadbytku aktuálne varovanie: nie je naším bohom brucho? Bude i naše telo schopné oslávenia? Nezabúdame na svoju pravú vlasť v nebi?

SOBOTA  Flp 4, 10-19
Pavol je vďačný za hmotnú pomoc, ktorú mu Filipania poslali do väzenia. Dokáže však žiť v nedostatku i v nadbytku. Návod i pre nás, ako si vážiť iné bohatstvo…

30. nedeľa v Cezročnom období A

     Kresťanstvo má pomyselné dva kódexy. Prvým je zhrnutie vyznania viery, ktoré vyjadruje obsah toho, v čo veríme. Súhrn vyznania viery nájdeme napríklad v katechizme… Popri tom má svoj kódex ľudské konanie, teda to, čo by človek mal či nmal robiť, ak chce žiť v súlade s Bohom. Ak sa pozeráme na to očami Biblie, potom obidva kódexy rástli postupne, ako ľudia viac a viac spoznávali Božie konanie. Kresťania vyznávajú, že toto zjavovanie Božích právd o viere a vzťahu človeka s Bohom vyvrcholilo v Krtistovi. Dnešné evanjelium predstavuje Ježišovo zhrnutie tejto storočia rastúcej tradície kódexu konania. Neobsahuje iba vzťah k človeku! Prvý je vzťah k Bohu. Začína slovami o láske: „Miluj!“ A to je výzva, teda vôbec nie všeobecné konštatovanie, čo by sa malo, ale pokyn predpokladajúci skutky.

PONDELOK  Lk 13, 10-17
Ježiš búra konvencie: rozpráva sa so ženou, dotýka sa jej. Predstavený sanagógy to nesie ťažko. Ako reagujeme my na Božie znamenia, ktoré sa nezhodujú s našimi predstavami? Nežiarlime?

UTOROK  Lk 13, 18-21
Stačí nepatrné množstvo a Božie kráľovstvo sa šíri. Nemáme malú vieru v Pánovo slovo, keď zaznamenávame klesajúci počet jeho nasledovníkov v našej krajine?

STREDA  Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov  Lk 6, 12-19
Náš Pán si vyvolil svojich Dvanástich po noci, ktorú strávil v modlitbe. Dokážeme s Ježišom bdieť a modliť sa za nástupcov apoštolov ustanovených v našej krajine?

ŠTVRTOK  Lk 13, 31-35
„Požehnaý, ktorý prichádza v Pánovom mene.“ I dnes sa objavuje tam, kde by sme ho neočakávali. Stotožnený s utečencami, týranými deťmi. I dnes ho nechceme prijať v tejto podobe.

PIATOK  Lk 14, 1-6
Z Ježišovej prítomnosti nemali radosť, ale „dávali si na neho pozor“. Kiež takí nikdy nie sme! Ani vo vzťahu k Cirkvi…

SOBOTA  Lk 14, 1. 7-11
Láska k Pánovi nech spočíva v radosti z jeho prítomnosti. Ani nemusíme lipnúť na najbližšom mieste pri ňom. Model pre uspokojivé vzťahy v Cirkvi!

29. nedeľa v Cezročnom období A

     Kristova odpoveď v dnešnom evanjeliu, daná všetkým dotieravým farizejom, je celkom konkrétnym napomenutím, určeným pre dve podstatné oblasto nášho života. Z jednej strany Pán chváli odvod daní ako čisto ľudskú, občiansku a tým i morálnu povinnosť a jeho dôrazné doporučenie je trvalou výčitkou všetkým tým, ktorí sa radujú, kedykoľvek sa im podarilo v tomto ohľade štát podviesť a okradnúť… Pod výrazom peňazí je Ježišom uznané oprávnenie celého občianskeho i spoločenského usporiadania spoločnosti. Z druhej strany Pán potvrdzuje samostatnosť a nezávislosť duchovného rozmeru života a všeobecnejšie tak oblasť ľudskej dôstojnosti, ktorá nemôže byť potláčaná žiadnym politickým systémom. Bezvýhradné odovzdanie sa Bohu vo svedomí nepripúšťa žiadne konkurenčné varianty. Boh je jediný! Kristovi teda ide o živú vieru každého človeka, praktizovanou v spoločnosti, v ktorej poctivo žije.

PONDELOK  Lk 12, 13-21
Nie je snáď naša civilizácia postavená na špekulácii s majetkom? Chamtivosť a zhromažďovanie sú i dnes nebezpečné pre vzťah k Bohu i k druhým.

UTOROK  Lk 12, 35-38
Dokážeme si predstaviť Boha, ktorý „slúži“? Asi by sme mali svoje predstavy skorigovať: zďaleka nezáleží iba na našej aktivite, ale na tom, aký priestor ponecháme Božiemu pôsobeniu…

STREDA  Lk 12, 39-48
Keď si uvedomíme, čo všetko máme od Pána, musí to viesť k povzbudeniu v službe. Určite nie pre strach z rán palicou, ale práve kvôli všetkému tomu, čo nám dáva!

ŠTVRTOK  Lk 12, 49-53
Oheň, rozdelenie. Rôznosť a neporozumenie medzi ľuďmi – práve iba kvôli postojom k Ježišovi – sú tu ním samým ospravedlnené. K Ježišovmu nasledovaniu asi nepatrí „pohoda“ za každú cenu.

PIATOK  Lk 12, 54-59
Ježišova výčitka: „Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?“, bude určená i nám, pokiaľ sa nezmeníme a uviazneme vo svojom zakonzervovanom chápaní viery. Náš Pán i tu nabáda k pochopeniu procesu dejinnosti, k inkulturácii evanjelia.

SOBOTA  Lk 13, 1-9
Ježiš tu búra povrchné predstavy o bezprostredne trestajúcom Bohu. Záchrana záleží totiž na nás. Dopriava nám na to dosť času.

28. nedeľa v Cezročnom období A

     Mnohí kresťania sa pri dnešnom úryvku evanjelia zarazia nad žobrákom, ktorý bol vyhnaný. Či taký chudák mohol mať svadobné šaty? Hovorí sa tu o svadbe, o radosti, o pozvaní obrovského množstva ľudí, ktorí by sa v bežnej situácii na takú hostinu vôbec nedostali. Ale Pán ich pozval, sú tam, môžu sa radovať. Do svojho kráľovstva pozval všetkých, bez rozdielu ich stavu, národnosti, bohatsva či schopností. Tento úryvok však predstavuje dve voľne spojené podobenstvá. V druhom Ježiš pripomína, že spočinúť v Božej blízkosti nie je sranda, i keď bol človek pozvaný. Kto tu obstojí? Každý, kto pochopí, že vstupuje do blízkosti Pána pánov, na kráľovskú svadbu. Šaty nie sú dané možnosťami hosťa, ale stavom srca. Nečisté, prázdne, márne srdce nemôže obstáť.

PONDELOK  Gal 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1
Kristus je i pre nás dnes darcom slobody. K pravej slobode nám pomáha iba on. Chceme sa vyvarovať všetkého, čo nás o túto slobodu okráda?

UTOROK  Gal 5, 1-6
Viera, ktorá sa prejavuje láskou, nie je žiadnou ideológiou. Nekladieme dnes podobné podmienky – „obrezaný/neobrezaný“ – a nespôsobujeme rozdelenie?

STREDA  Gal 5, 18-25
Pomaly si prečítajme deväť vlastností ovocia Ducha Svätého. Môžeme sa radovať z toho, že toto ovocie získavame a rozdávame ďalej?

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi  Ef 1, 1-10
Na začiatku listu je jeden z najkrajších kresťanských hymnov, používaných pri bohoslužbe. Kedykoľvek sa doňho započúvame alebo si ho prečítame, prežívajme radosť zo svojej viery a z toho, že patríme do Pánovej Cirkvi!

PIATOK  Ef 1, 11-14
Prežívame záväzný pocit, ale i pocit úľavy, keď si uvedomíme, že sme Božím majetkom! Práve preto, že mu patríme, môžeme mu slúžiť, ako to od nás očakáva.

SOBOTA  Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka  Ef 1, 15-23
Na základe daru múdro chápať veci a odhaľovať ich zmysel sa snažme mať zodpovednosť za Pánovu Cirkev. Ona je predsa jeho telom a plnosťou!

27. nedeľa v Cezročnom období A

     Prorok Izaiáš vyjadril úžasným spôsobom, slovnou hračkou hebrejského originálu, veľké sklamanie Boha: On čakal na právo (mišpat) – a hľa, bezprávie (mispah), na spravodlivosť (sedaqah) – a hľa, kvílenie (seáqah)(Iz 5, 7). Nespravodlivosť je zápornou odpoveďou, ktorú človek stavia proti nádeji a dôvere, ktorú do neho vkladá Boh. Sklamanie Boha je potom vystupňované v dnešnom podobenstve Matúšovho evanjelia: odmietnutie Boha je úplné a dostane dokonca rozmer odstránenia Syna. Božia nádej, trebárs sklamaná, však nikdy neumiera! Vinica je zverená novému ľudu, nám. Nežime však v ilúzii a nenárokujme si právo na spásu. Tá vždy zostane darom, ktorý sa šíri so vzrastajúcim dialógom lásky, nepoznajúc slovné hračky, ale úprimnosť, otvorenosť, ochotu a pozitívnu odpoveď vzhľadom k Božej nádeji.

PONDELOK  Lk 10, 25-37
Prsdstavitelia chrámového kultu v tomto podobenstve neobstáli. Dokážeme si priznať, že tí, u ktorých by sme to neočakávali, môžu byť v nasledovaní Krista dokonalejší?

UTOROK  Lk 10, 38-42
Do protikladu Ježiš nestavia službu a modlitbu, ale zdôrazňuje krásu zotrvávania s ním, ktorá je možná v tých najobyčajnejších úkonoch…

STREDA  Spomienka Ružencovej Panny Márie  Lk 11, 1-4
Túžba učeníkov dosiahla naplnenie: i my máme podiel na dôvernom vzťahu k Ježišovmu „oteckovi“. Snažme sa tieto prosby neprednášať bezmyšlienkovito!

ŠTVRTOK  Lk 11, 5-13
Po Ježišovom povzbudení si musíme uvedomiť rozdiel medzi modlitbou nesplnenou a nevypočutou. Často dostávame od Boha v jeho veľkorysosti iné veci a niekedy i v iný čas…

PIATOK  Lk 11, 15-26
Svoju prázdnotu máme poskytnúť Ježišovi, aby ju vyplnil. Pokiaľ nie, uhniezdi sa tam všeličo… Platí to zvlášť dnes, v dobe zahltenej „komunikačnými technológiami“. Často si môžeme zaplniť srdce odpadom.

SOBOTA  Lk 11, 27-28
Zakaždým, keď počujeme Božie slovo a snažíme sa ho zachovávať, sme zvláštnym spôsobom spojení príbuzenstvom s Máriou, Ježišovou matkou.

26. nedeľa v Cezročnom období A

     Je zaujímavé počuť Ježišovo podobenstvo v bežných okolnostiach nášho všedného života a porovnávať, nakoľko sa tiež stávame ľuďmi, ktorí niečo iné hovoria a inak konajú. Avšak iný význam nadobúda rovnaká pasáž v kontexte vyhrotenej situácie tesne pred veľkonočnými sviatkami a zatknutím Ježiša veľkňazmi. Tu už nie je čas na úvahy a výzvy. Sú to posledné chvíle Kristovho života a posledné možnosti pre veľkňazov, aby porozumeli. Ale i my sa môžeme pýtať, nakoľko je naše kresťanstvo odpoveďou na Ježišove slová a nakoľko iba formalizovaným rituálom. Ježiš nevyčíta nikomu, kto hľadá pravdu, vieru, nasmerovanie života, i keď pritom blúdi. Veď predošlé miesta evanjelia svedčia o jeho snahe otvoriť oči tým, ktorí túžia vidieť. Reč je o neochote niečo meniť. Práve obsah slova „chcem“ je najdôležitejším výrazom dnešného evanjelia. Skutočné „chcem“ znamená konať.

PONDELOK  Lk 9, 46-50
Veľkosť človeka spočíva v tom, aký „veľký“ je v ňom Boh. Uvedomujeme si túto Ježišovu túžbu byť v každom okamihu s nami a tak mu dať možnosť prejaviť sa v našom živote?

UTOROK  Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov  Jn 1, 47-51
Anjeli – Boží poslovia – zostupujú i dnes na Ježišovu Cirkev. Skúsme byť k ich pôsobeniu viac vnímaví! Na rozdiel od našej meravosti pôsobia v rozhodujúcich chvíľach. Nebráňme sa im!

STREDA  Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi  Lk 9, 57-62
Výzva k ponechaniu „mŕtvych mŕtvym“ sa nevzťahuje na posledné rozlúčenie, ale skôr k odvahe opustiť tie formy kresťanstva, ktoré sú snáď prežité, a zrieknuť sa toho, čo už nie je nosné.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi  Lk 10, 1-12
Pokoj, ktorý šírime okolo seba, sa v prípade odmietnutia druhými nestratí: vráti sa tajomným spôsobom k nám, do nášho vnútra.

PIATOK  Spomienka Svätých anjelov strážcov  Ex 23, 20-23a
Prísľub, ktorý nám môže dodať odvahu: vždy máme za chrbtom niekoho, kto to s nami myslí dobre!

SOBOTA  Lk 10, 17-24
Radostný návrat sedemdesiatich dvoch učeníkov budí obdiv a trochu závisti… Nie je naše pôsobenie občas bez radosti preto, že sme opustili jadrnosť Ježišovej zvesti?

25. nedeľa v Cezročnom období A

     Možno sa tešíme, keď Boh začne súdiť a všetkým zločincom udelí prísne tresty. Ježišovo podobenstvo o robotníkoch vo vinici však mieri na inú rovinu súdu. Boh túži dať plnosť, a to každému. Jeho súd zahŕňa i to, čo často nevidíme a nie sme schopní odhadnúť, vidí hlboko do srdca ľudí. Vidí tiež okolnosti života. Je pripravený rozdávať tak, aby každý dosiahol plnosť. Budeme ochotní prijať Božiu dobrotu tak silno rezonujúcu v slovách pána vinice: „Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe?“

PONDELOK  Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu  Mt 9, 9-13
Nekritizovali by sme dnes Ježiša, že sa unáhlil a pozval colníka? Kritériá výberu apoštolov sme dnes zdokonalili. Nezabudli sme však, že Ježiš je ten, ktorý povoláva?

UTOROK  Spomienka sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, hlavného patróna katedrálneho chrámu, baziliky v Nitre
Prís 21, 1-6. 10-13
Čo veta, to poklad. Pokojne ako heslo do pamätníka našim deťom, vnúčatám. I pre nás v túto chvíľu: nie je v poslednej vete vyjadrená naša arogancia a ľahostajnosť voči „tretiemu svetu“?

STREDA  Spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza  Prís 30, 5-9
Skutočne, z nadbytku sa môžeme stať Bohu nevernými a zabudnúť naňho. Pravá múdrosť je v tom, že si uvedomíme: k životu stačí iba to nutné…

ŠTVRTOK  Kaz 1, 2-11
V tom, že poznáme svoje obmedzenia, spočíva naša veľkosť a výnimočnosť. Úvodné slová nemajú viesť k rezignácii, ale byť hnacou silou k hľadaniu a presadzovaniu skutočných hodnôt!

PIATOK  Kaz 3, 1-11
Čas je po Božej milosti najväčší dar! Skúsme prijať chvíle ťažké i radostné. Dokážeme využívať čas?

SOBOTA  Kaz 11, 9-12, 8
Múdrosť, ktorá sprevádza život človeka. Môžeme ďakovať za roky, ktoré sú radostné, ale i za ťažké roky. Prijímame život ako cestu k Bohu?

24. nedeľa v Cezročnom období A

     Niekedy zažijeme nejakú nepríjemnosť a veľkoryso prehliadneme zlyhanie druhého. Sú ale chvíle, kedy nám ublíži niekto, ktorého konanie zabolí veľmi hlboko, zvlášť keď sú to naši blízki. Podobenstvo z evanjelia je nadsadené, extrémne. Ježiš ale vie,  prečo takým expresívnym prirovnaním opisuje odpustenie. Je naša bolesť porovnateľná s tým, čo prežíva Stvoriteľ voči nám, keď vidí naše správanie? A predsa odpúšťa! Odpustenie nie je ľahké, ale je dôležitým prvkom v udržiavaní medziľudských vzťahov. Určite sú ľudia, ktorí zneužívajú milosrdenstvo druhých. S tými je potrebné jednať prísne. Avšak odpustenie je kľúčom k životu s druhými a k ceste do Božieho kráľovstva. Preto je súčasťou modlitby Pána i základom kresťanskej askézy.

PONDELOK  Sviatok Povýšenia svätého Kríža  Jn 3, 13-17
Nikodém možno Ježiša úplne nepochopil. Ale nevzpiera sa niečo i v nás, keď si uvedomíme, že každému víťazstvu predchádza utrpenie?

UTOROK  Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska  Jn 19, 25-27
Mária je od tej chvíle aj našou matkou a je s nami v našich ťažkostiach! Spolu s najmladším apoštolom stojí v blízkosti krížov našej Cirkvi.

STREDA  Spomienka sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov  Lk 7, 31-35
Skutočne, ani dnes sa ľuďom nezavďačíte. Jedného kňaza kritizujú, že je príliš upätý, ďalší sa zase môže zdať príliš „svetský“. I dnes by sa náš Pán stretol s odsudzovaním.

ŠTVRTOK  Lk 7, 36-50
Čím viac sme si vedomí svojich dlhov voči Bohu, tým viac lásky od neho pociťujeme. A Ježišovu priazeň chceme želať i druhým, nežiarliť ako farizej na hostine…

PIATOK  Lk 8, 1-3
Ježišova novosť spočívala v tom, že neváhal obklopiť sa tými, na ktorých as spoločnosť pozerala zvrchu. Možnože keby sme bližšie poznali ženy, ktoré sprevádzali Pána, boli by sme zaskočení.

SOBOTA  Lk 8, 4-15
Prežívame rok Božieho slova. Chceme sa častejšie zastaviť nad Božím slovom? Ak máme trpezlivosť, padne do dobrej pôdy a určite bude prinášať úžitok!

23. nedeľa v Cezročnom období A

     Ježišova reč o živote v spoločenstve zahŕňa i pozoruhodnú stať o zlyhaní či priamo o niekom, kto nám ublížil, zranil nás. Správny postup je skutočne náročný, vyžaduje statočnosť a odvahu. V Kristovej odpovedi nie je ani náznak ohovárania za chrbtom alebo snáď vymýšľanie pomsty voči vinníkovi. „Choď a povedz mu to priamo do očí!“, môžeme parafrázovať slová evanjelia. Bez okázalosti, bez triumfalizmu. Prijať kritiku je niekedy veľmi ťažké, a preto nemáme útočiť, vyhrážať sa. Vinník sa potom ľahko stiahne do obranného postoja a namiesto pokánia nastúpi len zaťatosť. Zázrak uznania viny však nie je víťazstvom poškodenej strany, ale spoločnou radosťou oboch! V tom je krása milosrdenstva.

PONDELOK  Spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
1 Kor 5, 1-8
Život v úprimnosti a podľa pravdy predpokladá, že sme schopní svoj smer stále korigovať a v pokore sa blížiť k ideálu. Kiež naše kresťanstvo nie je uzavretou ideológiou.

UTOROK  Sviatok Narodenia Panny Márie  Mt 1, 1-16. 18-23
Jozefova odvaha a láska k Márii vytvorila zázemie pre prijatie Božieho Syna do ľudskej rodiny. Boh k nám vstupuje i dnes cez vzťahy.

STREDA  1 Kor 7, 25-31
Pavol spolu s vtedajšou všeobecnou mienkou očakáva skorý Pánov príchod. Práve preto radí: nerozptyľovať sa hľadaním manželky, nemeniť svoj životný stav.

ŠTVRTOK  1 Kor 8, 1b-7. 10-13
Pavol nabáda k ohľaduplnosti voči tým, ktorých viera nedosahuje jeho poznanie. Možno i my by sme mali korigovať svoj náboženský postoj a jeho prejavy s ohľadom na druhých…

PIATOK  1 Kor 9, 16-19. 22b-27
Prirovnanie k športovej disciplíne nás môže povzbudiť v našom snažení. S tým rozdielom, že si uvedomíme, že na stupňoch víťazov nebude nikto z nás sám; bude na nich viac miesta pre druhých. Nebude nám to vadiť?

SOBOTA  Ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie  1 Kor 10, 14-22
Eucharisitcká hostina je obrazom jednoty Cirkvi. Uvedomujeme si to pri výsadách obradov, ktoré neprispievajú k jednote?

22. nedeľa v Cezročnom období A

     Čo znamená mať na mysli veci „Božie“ alebo len „ľudské“? Učeníci vidia udalosti ako obyčajní ľudia, Ježiš vníma svet Božím pohľadom, v ktorom sa prehry, neuznanie, dokonca i utrpenie a smrť môžu stať víťazstvom. Božie zámery a cesty sú iné v porovnaní s ľudskými predstavami. Medzi kresťanmi sa niekedy objavuje pokušenie „evanjelia prosperity“, ktoré veľmi jednoducho predpokladá, že kto žije zbožne, ten žije v bohatstve a sláve. A pokiaľ to tak nie je, potom je dotyčný človek málo zbožný alebo sa málo snaží… Ježiš nič takéto nesľubuje, ale vyzýva k nasledovaniu. Máme vziať svoj kríž, nie nejaké cudzie alebo nami prebraté kríže a nasledovať Krista. Nie blúdiť po svete. Ide o jednoduchý návod: vziať svoj život a nasledovať Božieho Syna!

PONDELOK  Lk 4, 16-30
I dnes Ježiš prechádza pomedzi tých, ktorí ho chcú zvrhnúť. A uberá sa ďalej…

UTOROK  Lk 4, 31-37
Zvesť, ktorá sa rozniesla o Ježišovi, vychádzala z jeho mocných činov. Tichá láska, ktorú mu my máme dať, vyviera z Ducha Svätého, ktorého sme prijali!

STREDA  Lk 4, 38-44
Petrova testiná hneď vstáva, aby obsluhovala Ježiša a jeho priateľov. Potom, čo horúčka ustúpila, sa vzťahy uzdravujú službou.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  Lk 5, 1-11
Rybári iste dobre rozumeli lovu. Mohli byť však tvrdohlaví a neposlúchnuť. Kiež si dáme poradiť od Ježiša, keď situácia vyzerá (podľa nás) beznádejne…

PIATOK  Lk 5, 33-39
Mladé víno, ktoré prináša Ježiš, býva skutočne búrlivé. Nemožno ho uzavrieť do zabehnutých foriem a zvykov. Keď sa budeme o to snažiť, samy sa po dlhšej dobe roztrhnú.

SOBOTA  Lk 6, 1-5
Trhaním klasov porušovali apoštoli sobotňajší pokoj. Nemáme tendencie redukovať Ježišovu radostnú zvesť na úzkostlivé dodržiavanie predpisov?

21. nedeľa v Cezročnom období A

     Nie sme vždy celkom presvedčení o tom, že Kristus a Cirkev chcú jednoznačne dobro človeka. A to i vtedy, keď je Cirkev z nášho pohľadu spiatočnícka, keď „bráni“ ľudskému pokroku a vedeckému výskumu, keď robí nepopulárne prehlásenia a stavia sa na obranu života či za právo prirodzenej smrti. Podobne ako Kristus – z jeho príkazu – Cirkev „zväzuje“, veď jej úlohou je odhaľovať zlo, hájiť právo a poukazovať na nespravodlivosť. Druhou hlavnou úlohou Cirkvi je „rozväzovať“; cez Petra dostala moc sprostredkovávať odpustenie! I v tom sa môže hocikomu javiť ako slabá – tolerancia a odpustenie sa dnes predsa príliš nenosí. Odpustenie, to znamená dávať novú príležitosť tam, kde tá predchádzajúca bola zneužitá alebo nebola využitá správne. Snáď túto dvojakú úlohu Cirkvi celkom dobre nechápeme, ale sme nakoniec radi, že takú moc od Krista dostala a môže nám sprostredkovávať ako onú istotu, tak i novú príležiosť!

PONDELOK  Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola  Jn 1, 45-51
I dnes sa mnohí pýtajú: Čo dobré môže vzísť z XY? Buďme pripravení zmeniť, skorigovať svoj pohľad na vopred „jasné“ situácie.

UTOROK  2 Sol 2, 1-3a. 14-17
Nenechať si popliesť hlavu, nenechať sa oklamať. Aké aktuálne! Iba potom môžeme zažiť nepomíňajúcu útechu a radostnú nádej.

STREDA  2 Sol 3, 6-10. 16-18
Pri zvestovaní evanjelia má zvláštny význam získavanie prostriedkov vlastnou prácou. Vtedy je hlásanie pravdivejšie a úspešnejšie.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Moniky  1 Kor 1, 1-9
Korint, mesto preslávené nerestným životom. Novozákonné chápenie svätosti nie je závislé na nedosiahnuteľnom ideále, ale na povolaní do spoločenstva s Ježišom.

PIATOK  Spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi  1 Kor 1, 17-25
Bez utrpenia, bez kríža nemožno pochopiť kresťanstvo. Naše náboženstvo neposkytuje lacné „wellnes“ zážitky. I preto je silnejšie, ako ktorékoľvek iné…

SOBOTA  Spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa  Mk 6, 17-29
Ján je nielen predchodcom nášho Pána v smrti, ale vzorom pre tých, ktorí svojou kritikou narážajú na odpor mocných. Nemáme strach ísť v prípade potreby do konfliktu?

20. nedeľa v Cezročnom období A

     Kresťanské posolstvo je zásadne nesené láskou a rešpektom voči každému človeku; kresťanské posolstvo je predovšetkým určené všetkým ľuďom, nielen nejakej skupine; kresťanské posolstvo je otvorenosťou voči všetkým ľudským hodnotám. Kresťanské posolstvo je v tomto zmysle postavené na dialógu: Boha s človekom a ľuďmi medzi sebou! Ani Ježiš sa neobmedzoval iba na príslušníkov vyvoleného národa, aj keď bol „poslaný iba k strateným ovciam z domu Izraela“. Jeho trpezlivosť v dialógu a trpezlivé hľadanie zo strany pohanskej ženy priniesli ako plod úžas Boha nad veľkosťou ľudskej viery a dar zdravia pre dcéru dosiaľ neveriacej matky!

PONDELOK  Ez 24, 15-24
Osobná bolesť zo straty ženy je tu stotožnená s bolesťou celej spoločnosti, s odlúčením od Boha. Dokážeme súcitiť s tým, kto sa nám zverí, dokážeme statočne znášať ťažkosti doby?

UTOROK  Ez 28, 1-10
Bohatstvo zatienilo útžbu po Bohu a srdce spyšnelo. Tí, ktorí sa stavajú na miesto Boha, doplatia na svoje povýšenecké správanie. I dnes…

STREDA  Ez 34, 1-11
Pastieri, ktorí nedbajú o to, čo im bolo zverené, vystavujú stádo nebezpečenstvu. Vidíme však nádej: Boh im ich odoberie – a sám sa ujme svojich verných!

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi  Ez 36, 23-28
Nemáme i my kvôli nadbytku kamenné srdce? Nasledovanie Boha, jeho lásky a spolucítenia dokáže zcitlivieť a zjemniť srdce. Nebráňme sa tomu…

PIATOK  Spomienka sv. Pia X., pápeža  Ez 37, 1-14
Jedno zo starozákonných čítaní vo Veľkonočnej vigílii. Nevieme ako, ale oživenie spolu s Kristom je prísľubom! Túžime vyjsť „zo svojich hrobov“?

SOBOTA  Spomienka Panny Márie Kráľovnej  Ez 43, 1-7a
Nové nádvorie, zaplnené Božou prítomnosťou… Tento prísľub je naplnený v Kristovej Cirkvi. Kiež to tak cítime!

19. nedeľa v Cezročnom období A

     Nekonečný Boh je a stále bude nový pre nás, konečné stvorenia. Poznávať ho je naším veľkým darom a večným šťastím. Nepochybujem o tom, že naša viera i poznanie Boha sa prehlbujú a postupujú spolu s tým, ako ľudsky zrejeme. Snáď sa dokážeme postupne oslobodiť od naivných predstáv i mylného poňatia Boha. Dnes sme boli v 1. čítaní z Prvej Knihy kráľov svedkami zrenia proroka Eliáša: Boh nie je iba oheň a víchor, ako až doteraz prorok ohlasoval, ale tiež „šum jemného vánku“. Eliáš sa „zastavuje“ pred týmto tajomstvom so zahalenou tvárou. Vlastnými silami by sme sa len ťažko dopracovali k prijatiu Boha. On sám nám ale prichádza v ústrety, naťahuje ruku, aby nás zachránil z našich pochybností a malovernosti, spôsobených silným vetrom, rozbúreným morom i strachom. Apoštol Peter, ako čítame v dnešnom evanjeliu, mal s tým svoju osobnú skúsenosť. Chôdza po jazere a následné stretnutie s Kristom otvorili pred týmto apoštolom celkom nové a dosiaľ nepoznané obzory Božej veľkosti a moci. Iné, než ako ich poznal dosiaľ.

PONDELOK  Sviatok sv. Vavrinca, diakona  Jn 12, 24-26
Diakon, ktorý za svoju službu položil život! Kiež nezabudneme, že práve chudobní sú tým najväčším pokladom Cirkvi a toto dedičstvo nepremárnime.

UTOROK  Spomienka sv. Kláry, panny  Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Ak sa považujeme za vernú ovečku, musíme mať so svojím Pánom trpezlivosť, keď sa vydá hľadať tú stratenú. Áno, v tú chvíľu sa nám zdá vzdialený…

STREDA  Mt 18, 15-20
Tri fázy bratského napomínania: najskôr osobne a bez svedkov. Keby sme tento postup dodržiavali, Pánova prítomnosť v Cirkvi by bola ešte viditeľnejšia.

ŠTVRTOK  Mt 18, 21-19,1
Odpúšťanie nás unaví. Ale nášho Pána nikdy! Božie meno je totiž Milosrdenstvo! Snažíme sa byť jeho obrazom?

PIATOK  Spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka  Mt 19, 3-12
Pán to vystihol presne: človek s tvrdým srdcom máva v manželskom vzťahu problémy a nešťastnými robí aj druhých. Modlime sa viac za tých, ktorí žijú v manželstve, ktoré nie je harmonické…

SOBOTA  Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie  1 Kor 15, 20-27a
Motív na ikonách znázorňuje smrť Panny Márie tak, že je zároveň privinutím jej čistej duše do náručia jej Syna. Kiež sa to stane i obrazom nášho odchodu z tohto sveta.

18. nedeľa v Cezročnom období A

     Uvedomujeme si, že za gestom rozmnoženia chlebov a rýb sa skrýva prakticky Eucharistia, obyčajný chlieb premenený Božou mocou? Toto Ježišovo telo, dané nám za pokrm, je najvyšším výrazom jeho spoločenstva s nami. Akokoľvek je eucharistia, ktorú slávime, darom nekonečnej Božej lásky a navonok sa javí ako jednoduchý pokrm, stále si máme uvedomovať jej božský, stále nový rozmer.

PONDELOK  Jer 28, 1-17
Pravým znamením proroka nie je zvestovanie vojny, hladu a moru. Nie šírenie pesimizmu! Ale ohlasovanie Božej priazne, návod a povzbudzovanie k šťastne prežívanému životu.

UTOROK  Spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza  Mt 14, 22-36
Dôležitá skúsenosť, ktorú Peter získal: dostal strach a mal pocit, že sa topí. Dobre, že v tú chvíľu zavolal Pána na pomoc!

STREDA  Jer 31, 1-7
Na Božie slovo útechy nadväzuje i responzóriový žalm. Jeremiáš považuje za svoju úlohu hlásať povzbudenie, nie zničenie!

ŠTVRTOK  Sviatok Premenenia Pána  Mt 17, 1-9
Povýšenie Ježiša ako „milovaného Syna“ znamená jeho nadradenie nad Zákon a prorokov. Po jeho vzkriesení môžeme toto videnie kontemplovať a to, čo z neho vyplýva, ďalej zvestovať.

PIATOK  Mt 16, 24-28
Strata vlastných istôt a falošných predstáv nech je pozvaním k tomu, aby nás Ježiš naplnil. Chceme mu dať k tomu priestor?

SOBOTA  Spomienka sv. Dominika, kňaza  Mt 17, 14-20
Ježišovo nabádanie k väčšej viere je návodom pre prosebnú modlitbu. I za tých, ktorí trpia rozpoltenosťou sveta, ohňom i vodou…

17. nedeľa v Cezročnom období A

     Ľudské schopnosti, pozemské skutočnosti, poznatky vedy, krása umenia a kultúra, to všetko sú lúče božského svetla. Prichádzať k poznaniu pravých hodnôt a za stvorením nachádzať jeho Tvorcu je neomylným prejavom vnútornej zrelosti človeka, múdrosti, o ktorú žiadal mladý kráľ Šalamún. Také obrovské bohatstvo, poklad, je ukrytý v poli, teda v prachu zeme, z ktorého sme boli stvorení. Perla je ponorená v hĺbke mora, predstavujúce tajomstvo, a je dostupná len s ťažkosťou. Je dobré vedieť, že my, prach zo zeme, nesieme vo vnútri, v jeho tajomnej hĺbke, pravý poklad Božej milosti a perlu jeho nekonečnej lásky. Budeme vždy múdri natoľko, aby sme sa od stvorených skutočností vracali k ich Pôvodcovi? Kresťanská zrelosť spočíva okrem iného v slobode nezostávať pri zemi alebo pred hranicami nepoznaného, ale vstupovať do priestoru tajomstva a hľadať v ňom Božiu stopu i tvár.

PONDELOK  Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov  Jer 13, 1-11
Ochranným pásom, ktorý natesno obopína bedrá, pripútava i dnes Boh k sebe svoj ľud. Nie je to prejav otroctva, ale lásky… Záleží na nás, ako budeme zaobchádzať s jeho priazňou.

UTOROK  Jer 14, 17-22
Opis bied, vyznanie viery a prosba o pomoc. V ťažkých chvíľach zdanlivej beznádeje môžeme i my podobne volať k Bohu!

STREDA  Spomienka sv. Marty  Jn 11, 19-27
Marta, v evanjeliu podľa Lukáša tá „upracovaná“, vyznáva svoje presvedčenie o vzkriesení! Uprostred plnenia si tých najobyčajnejších úloh sa môžeme i my povzbudiť jej vierou!

ŠTVRTOK  Jer 18, 1-6
Boh je tu opísaný ako tvoriaci, slobodný, jednoducho ako umelec! Mnokrát sa mu však vzprierame, kritizujeme ho a sme dokonca schopní radiť mu…

PIATOK  Spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza  Jer 26, 1-9
I dnes majú mnohí neľahkú úlohu: hovoriť tak, ako im dal Boh. I dnes narúšajú mnohí proroci v Cirkvi „pokojnú atmosféru“.

SOBOTA  Spomienka sv. Alfonza Márie de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi  Jer 26, 11-16. 24
Pravoverní kňazi a proroci odsudzujú Jeremiáša, ako sa to neskôr stane pred veľradou Ježišovi. Bohom vnuknuté Jeremiášove slová  zarazia jeho nepriateľov…

16. nedeľa v Cezročnom období A

     Dobro i zlo sú súčasťou našich dejín. Boh nás dnešným podobenstvom učí svojej veľkej neutíchajúcej trpezlivosti, ktorá nekoná neuvážene a zbŕklo. Naopak, veľkoryso očakáva pozitívny výsledok našich dejín. Boh totiž nemá strach, plod zla a hriechu, nemusí sa obávať straty svojej autority a moci. Dobro, ktorým je on sám, má neprekonateľnú silu, i keď sa zdá malé ako horčičné zrnko alebo kúsok kvasu a jeho termíny sa javia dlhé. Uponáhľanosť, netrpezlivosť, čo najlepší a najúspešnejší výsledok hneď, čo najskôr, pesimistické videnie i obavy zo straty pozície sú naopak prejavmi Božieho opaku. Do akej miery nás ovládajú?

PONDELOK  Mt 12, 38-42
I dnes mnohí žiadajú znamenia. Kristovo vzkriesenie a jeho život v Cirkvi nech sú ukazovateľom v zmätkoch doby!

UTOROK  Mt 12, 46-50
Aké pekné je patriť medzi Ježišových príbuzných! Kiež nás toto vedomie chráni, aby sme sa od neho nevzďaľovali.

STREDA  Spomienka sv. Márie Magdalény  Jn 20, 1. 11-18
Radosť, ktorú v to ráno prežila Mária Magdaléna v záhrade, nech i nás sprevádza celý deň. A vo chvíľach, kedy snáď plačeme, nebojme sa zveriť Pánovi. Snažme sa pospoznať ho po hlase!

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy  Jn 15, 1-8
Zažila smútok ovdovenia, nepochopenia a bolesť nad stavom vtedajšej Cirkvi. Patrónka Európy, ktorá bola práve utrpením napojená na viničný kmeň… Práve preto prinášala bohaté ovocie!

Zakusila smutek ovdovění, nepochopení a bolest nad stavem tehdejší církve. Spolupatronka Evropy, která byla právě utrpením napojena na vinný kmen… Právě proto přinášela bohaté ovoce!

PIATOK  Mt 13, 18-23
My sami zodpovedáme za rast semena. Záleží iba na na nás, akú pôdu pripravíme pre jeho rast…

SOBOTA  Sviatok sv. Jakuba, apoštola  Mt 20, 20-28
Nepodobajú sa niekedy naše želania žiadosti matky Zebedejových synov? Nie je naša predstava o Bohu a Cirkvi zjednodušená, zdeformovaná?

15. nedeľa v Cezročnom období A

     Božie slovo, o ktorom je dnes v liturgii reč, zhromaždilo naše spoločenstvo. Ježišovo podobenstvo v Matúšovom evanjeliu nám znovu ukázalo neúnavné konanie Boha – rozsievača slova, ktoré sa viac stretáva s naším neprijatím než s účinnou pozornosťou a ochotnou pripravenosťou. Božia moc sa však nezastaví ani pred týmto naším postojom. On vie, že sme stvorení z prachu zeme. A jediným slovom Boh stvoril celý svet. Práve zem je najvhodnejšia pre prijatie semena a svet sa má v spolupráci stať odpoveďou svojmu Tvorcovi. Ako pripomenul prorok Izaiáš, „Pánovo slovo sa k nemu nevráti bez účinku“. Ako ľudia sme teda dostali veľkú moc: Boha v jeho slove prijať alebo odmietnuť, a je iba na nás, či sa naše otvorené srdcia stanú onou očakávanou odpoveďou, úrodnou pôdou pre Božiu výzvu a či nakoniec prispejeme k spolupráci s tak veľkolepým stvoriteľským dianím vo svete.

PONDELOK  Mt 10, 34-11, 1
Rodiny s mnohými deťmi prijímajú samotného Pána! Možno si to ani neuvedomujeme… Snažme sa na ne pozerať s obdivom a uznaním a podľa možnosti im  pomáhať.

UTOROK  Mt 11, 20-24
Mnohí, ktorým bolo zvestované menej, majú väčšiu vieru a lásku, ako my. Toto vedomie nech je zdrojom pokory a kajúcnosti.

STREDA  Spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi  Mt 11, 25-27
Ježiš naráža na nepochopenie znalcov Zákona. I dnes je možno chápaný viac jednoduchými ľuďmi než „cirkevnými právnikmi“.

ŠTVRTOK  Mt 11, 28-30
Kedykoľvek nesieme ťažkosti s Pánom, sú znesiteľnejšie. Snažme sa s ním deliť o svoje ťažkosti!

PIATOK  Sviatok sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, hlavných patrónov Nitrianskej diecézy  Mt 12, 1-8
Pokiaľ budeme Ježiša sprevádzať, nemusíme sa úzkostlivo báť, že prestúpime príkazy. Jeho prítomnosť nás ospravedlní pred druhými i pred sebou samými.

SOBOTA  Mt 12, 14-21
Zatiaľ, čo farizeji radia, ako zahubiť Ježiša, mnohí ho nasledujú. Jeho pravdivosť priťahuje a dodnes uzdravuje. Navzdor tým, ktorí sa cítia povolaní ho „usmerňovať“.

Sv. Cyrila a Metoda A

     Dnes si pripomíname dve veľké osobnosti Cirkvi, najväčších vzdelancov svojej doby, ktorí z lásky ku Kristovi a k evanjeliu boli ochotní odísť do vzdialených a barbarských končín. Akokoľvek bola ich misia iba čiastkovým príspevkom k pokresťančeniu oblastí našej zeme, ich význam je nesporný. Na živote týchto svätcov môžeme pozorovať praktické naplnenie Ježišových slov z dnešného evanjelia. Otázkou zostáva, ako sa tieto Pánove slová odrážajú do dnešných dní a do našej vlastnej viery.

PONDELOK  Oz 2, 16b. 17b-18. 21-22
Prirovnanie vzťahu k Bohu i k Cirkvi ako k neveste. I s nevernosťami a túžobnými návratmi. Povzbudenie pre našu rozkolísanosť!

UTOROK  Oz 8, 4-7. 11-13
Je to naše správanie, ktoré nás vovádza do najrôznejších závislostí a následne do zajatí… Boh však vedie i dnes svoj ľud cez všetky nevernosti.

STREDA  Oz 10, 1-3. 7-8. 12
Za modloslužbu spoločnosť pyká. Služba všetkým náhradám a vymysleným božstvám spôsobuje zlo. Ale časom vzbudí túžbu hľadať pravé hodnoty.

ŠTVRTOK  Oz 11, 1-4. 8c-9
Povolanie Syna z Egypta nájde naplnenie v Ježišovom príbehu. Dojemne popísaný nielen otcovský prístup, ale zdôraznená je tu materinská tvár nášho Boha.

PIATOK  Oz 14, 2-10
Záchranu nie je možné očakávať od rôznych náhrad pravého náboženstva. Múdrosť o dôvtip spočívajú v poznaní, ku komu sa obrátiť!

SOBOTA  Sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy  Prís 2, 1-9
Benediktov liek – modlitba a práca – je voľne dostupný pre každého. Jeho užívaním sa do spoločnosti navráti spravodlivosť, právo, poctivosť…

13. nedeľa v Cezročnom období A

     Pri čítaní tohto evanjelia hneď prvou reakciou býva odpor k Ježišovým slovám. Váži si rodičov? Ale sledujme pozornejšie. Celá desiata kapitola bola veľkou Ježišovou rečou o hlásaní evanjelia. V druhej časti sa venoval neprijatiu, a dokonca prenasledovaniu hlásateľov. Žiaľ, tiež uprostred rodín sa stávalo a dodnes stáva, že vlastná rodina podmieňuje lásku odmietaním kresťanstva. Komu dať v takej chvíli prednosť? Ide o obrovskú bolesť a vnútorný spor. Napriek tomu je dôležité nezradiť Krista. Odsúdenie blízkymi sa však nezakladá na možnosti, aby kresťan rovnako odsúdil vlastnú rodinu! Kto miluje Boha, nemôže nemilovať človeka. Je asi zrejmé, že za prejav lásky k spolubratom možno získať pochvalu či odmenu. Ježiš ale sľubuje odmenu aj za najmenší skutok lásky. A to platí i smerom k tým, ktorí nás odmietajú.

PONDELOK  Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov  Mt 16, 13-19
Až po Petrovom vyznaní Pán odovzdáva kľúče. Ich používanie je spojené so zodpovednosťou, odvahou a predovšetkým s láskou.

UTOROK  Mt 8, 23-27
Pokiaľ cítime, že vlny ohrozujú druhých, nesmieme sa báť Pána budiť! Sme s ním na jednej lodi. Modlitbou, jeho „budením“ sa staneme jeho spolupracovníkmi.

STREDA  Mt 8, 28-34
Odmietanie Ježiša je nám povedomé. Pán dokázal poslať zlo tam, kam patrí. Je ale Ježiš v našom srdci vždy vítaným hosťom?

ŠTVRTOK  Sviatok Návštevy Panny Márie  Mt 9, 1-8
Odpustenie hriechov má i nás postaviť na nohy. Kiež zažívame po sviatosti zmierenia „dobrú myseľ“, radosť a údiv!

PIATOK  Sviatok sv. Tomáša, apoštola  Jn 20, 24-29
Naša viera môže byť posilnená vďaka Tomášovej chuti presvedčiť sa. Môžeme premýšľať: Je viera záležitosťou videnia, rozumu alebo skôr lásky?

SOBOTA  Mt 9, 14-17
Mladé víno je nebezpečne búrlivé, vyžaduje nový obal. Kristova zvesť vyžaduje stále nový prístup. Dokážeme tolerovať tých, ktorí dokážu zvestovať evanjelium novými formami?

12. nedeľa v Cezročnom období A

     Nikomu sa nechce prežívať krivdu či dokonca prenasledovanie. Lenže rozhodne trvať na určitom postoji sa často nejavilo ako spoločensky vítaná skutočnosť. Každý totalitný režim sa najskôr snaží zlikvidovať ľudí pevných zásad. Ak chce niekto ohlasovať Krista, nádej v Boha, zmysel života, ktorý sa neopiera o víťazstvo kapitálu alebo príslušných vládcov, ale dobra, musí počítať s rizikom. Kristus o strachu  misionárov vie. Preto nasmerúva ich pozornosť k podstatnému: „Nebojte sa. Ste v rukách dobrého Boha.“ Misionár je v prvom rade človekom viery, ktorý s nádejou v Božiu moc porážajúcu aj to najväčšie zlo, nesie radosť evanjelia.

PONDELOK  Mt 7, 1-5
Až uzdravenie z našej slepoty nám umožní vidieť druhých správne, neskreslene. Proces na celý život…

UTOROK  Mt 7, 6. 12-14
Tesná brána, úzka cesta. Kresťanstvo skutočne nie je „masovým“ náboženstvom. A vlastne nikdy nebolo. Krásu, rýdzosť a jednoduchosť prírodnej perly mnohí nedocenia. Už dokážeme vyrábať napodobeniny…

STREDA  Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa  Lk 1, 57-66. 80
V roku Božieho slova si môžeme uvedomiť jeho dramatickosť: Pánov predchodca sa rodí z „neplodnej“ matky. Jeho otec od údivu onemie. Pre dnešné ohlasovanie Kristovej zvesti sa nechajme povzbudiť k odvahe ísť nevyšľapanými cestami!

ŠTVRTOK  Mt 7, 21-29
Oslovovanie „Pane, Pane“, nám vždy išlo. Iné veci už celkom nie. Snáď preto je naše kresťanstvo budované mnohokrát na piesku…

PIATOK  Mt 8, 1-4
Veľa o tom uzdravení druhým nerozprávajme. Ale splňme, čo predpisuje Zákon! To bude najlepšie svedectvo. I dnes.

SOBOTA  Mt 8, 5-17
Stotník, pohan, je Ježišom pochválený za prejav viery! Nerozumejú i dnes Pánovi tí, ktorí „stoja mimo“?

11. nedeľa v Cezročnom období A

     Nie je ľahké dnes hlásať „priblížilo sa nebeské kráľovstvo“ a neurobiť si pritom hanbu. Pretože vo svete plnom násilia, vojen a podvodov najrozličnejšieho druhu ho naši blížni skutočne nevidia. Musí sa teda ten, kto sa nechá Ježišom vyslať ako ohlasovateľ kráľovstva, skutočne javiť ako podozrivá alebo nesolídna osoba? Záleží na tom, či sa sám nebeskému kráľovstvu priblížil a či z neho žije. Ježišovo slovo „Božie kráľovstvo je medzi vami“ platí stále. Ide o to, či o ňom vieme a žijeme z neho natoľko, aby uprostred šedosti či temnôt sveta žiarilo našim blížnym z našich životov. Inak by sme boli nevierohodnými hlásateľmi alebo by sme museli zmĺknuť a neplniť tak Ježišovo poslanie.

PONDELOK  1 Kr 21, 1-16
Nabotova vernosť a láska k vinici môže byť predobrazom tých, ktorí obhospodarujú pôdu v súlade s prírodou a rodinnými tradíciami. I dnes majú svojich protivníkov, ktorí koristia a ničia zem…

UTOROK  1 Kr 21, 17-29
Prorok Eliáš skrotil Achabovu povýšenosť. Napriek tomu, že konal pokánie, následky hriechu sa dostavia neskôr. I náš hriech zanechá v nasledujúcich generáciách stopy na životnom prostredí.

STREDA  2 Kr 2, 1. 6-14
Boh svoj ľud neopúšťa. I dnes posiela tých, ktorí hovoria nepopulárne veci, ktoré spoločnosť nechce počuť. Nástupníctvo je spojené s odmietaním…

ŠTVRTOK  Sir 48, 1-15
V tomto roku Božieho slova opäť žasneme, ako je Nový zákon ukrytý v Starom! Sám náš Pán hovorí o Jánovi Krstiteľovi: „Ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť.“

PIATOK  Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  Mt 11, 25-30
Pretváranie našich tvrdých sŕdc, aby sa stali podobnými Ježišovej tichosti a pokore, je iste bolestný proces. Ale Boh nás stvoril „na svoju podobu“.

SOBOTA  Spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie  Lk 2, 41-51
Hľadanie Ježiša je v tradícii spojené s jednou zo siedmich bolestí Panny Márie. Povzbudenie: veľké veci sa rodia z bolesti. Chceme mať s Božou Matkou podiel na raste Cirkvi?

Slávnosť Najsvätejšej Trojice A

     Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je jedno z najpodivuhodnejších vo viere kresťana. Nie je to oriešok k rozlúsknutiu, ale je to skutočnoť, do ktorej je človek pozvaný, aby do nej vstupoval svojím životom. Pohľad na Ježiša nás vedie k tomu, kto ho pre nás poslal a ku komu on sám smeruje, k Otcovi. Dar Ducha, ktorý nám bol sľúbený, nám umožňuje vnikať do týchto hlbokých skutočností. Pomáha nám prijímať a chápať to, čomu rozumieme iba ťažko a z časti. Spása neznamená byť zachránený pre svoje vlastné plány, ale byť zachránený pre Boha. Ten o nás stojí, pozýva nás do spoločenstva Otca, Syna i Ducha Svätého.

 PONDELOK  Mt 5, 1-12
Každý človek túži po vzťahu. Tu sa ponúka návod k šťastnému vzťahu s Bohom. Pokiaľ sa zľakneme a pohrdneme ponukou, ťažko budeme sami šťastní.

UTOROK  Mt 5, 13-16
Dnes je snahou vyzdvihovať zlo a dobro skôr skrývať. Máme odvahu prelomiť tento trend, nerezignovať a povzbudzovať k dobrému?

STREDA  Mt 5, 17-19
Ježiš je mostom medzi Zákonom a prorokmi. Iba on dakáže naplniť našu túžbu po pravdivosti.

ŠTVRTOK  Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi  1 Kor 10, 16-17
Možno sme už mali skúsenosť, že i delenie a lámanie môže byť bolestným procesom. Kedykoľvek ho absolvujeme a vzdávame sa sami sebe, sme spojení s Kristom. A v ňom sme zjednotení so všetkými, ktorí trpia podobne ako on…

PIATOK  Mt 5, 27-32
V poslednej vete úryvku nám Pán stavia pred oči zodpovednosť za druhého. Nový rozmer: uvedomujeme si, že nedostatkom lásky môžeme uviesť partnera do hriechu?

SOBOTA  Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi  Mt 5, 33-37
Prisahať – brať si Boha za svedka – je tu chápané ako zbavenie sa vlastnej zodpovednosti. Nie sú naše predstavy o Bohu pokrivené práve našou nespoľahlivosťou a schovávaním sa za „jeho vôľu“?

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého A

     Dnešný deň môžeme považovať za oslavu vrcholného obdarovania tých, ktorí uverili v Krista. Duch Svätý bol daný a je dávaný, Boh trvalo uskutočňuje to, čo sľúbil. Tvárou v tvár svetu bude Cirkev vždy slabá politickou, ekonomickou a akoukoľvek inou svetskou silou, ale môže byť silná Duchom, ktorý v nej chce pôsobiť. Sila Ducha ovšem nepremáha predovšetkým tých, ktorí chcú Cirkvi škodiť, ale hriech, ktorý napáda ako kresťanov, tak všetkých ostatných. Zatiaľ, čo sú ľudia niekedy silní proti svojim protivníkom, teda jedni proti druhým, je Boh silný voči hriechu v nás. Nepremáha ho ovšem likvidáciou protivníka, ale odpustením. A pozemšťanovi sa tento spôsob zdá byť mnohokrát veľmi slabý. Preto potrebuje i veriaci človek neraz obrátenie k pravde evanjelia, aby túžil viac po odpúšťajúcej Božej moci než po ľudských víťazstvách.

 PONDELOK  Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi  Gn 3, 9-15.20
Narušenie vzťahov, zničenie priateľstva medzi človekom a Bohom. Ale vďaka súhlasu Panny Márie, novej Evy, je všetko napravené. Kiež nás jeho Matka zhromažďuje a spája v jedno spoločenstvo!

UTOROK  Mk 12, 13-17
Ježiš sa nedá nachytať. Odhalil ich pokrytectvo. Vo chvíľach, keď budeme skúšaní, kiež dá i nám výrečnosť – dar schpnosti odpovedať…

STREDA  Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov  Mk 12, 18-27
Boh presahuje podobne vykonštruované prípady. Nevmestí sa do predstáv, ktoré si mnohí vytvorili. Pravú podobu Boha nám zvestoval Ježiš!

ŠTVRTOK  Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza  Mt 26, 36-42
I naši kňazi majú s Ježišovou osamelosťou svoje skúsenosti… Dokážeme im podať pomocnú ruku a povzbudiť ich, hoci len slovom?

PIATOK  Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka  Mk 12, 35-37
Ježišov výklad Starého zákona počúvali ľudia radi a vo veľkom počte. Jeho otvorenosť má byť pre nás vzorom. Prosme za tých, ktorí nám Božie slovo v Cirkvi približujú.

SOBOTA  Mk 12, 38-44
Prísny súd pre tých, ktorí zneužívajú náboženstvo pre zvýšenie svojho spoločenského postavenia. Aký kontrast s príspevkom „chudobnej vdovy“, ktorá dokáže dať viac, než ostatní!

7. veľkonočná nedeľa A

     V evanjeliu zaznela tzv. veľkňazská modlitba Krista za učeníkov. Takto Pán prosí za nás. Vyprosuje nám poznanie Boha. A potom prichádza neuveriteľné konštatovanie: „V nich som oslávený.“ Skutočne môže byť Boží Syn oslávený v človeku, dokonca práve v nás? Taký paradox, veď sme hriešni, slabí, zlyhávajúci ľudia! Oslávenie ale nie je v sile našej dokonalosti, ale v tom, že napriek všetkým slabostiam patríme Bohu a prijali sme ho do svojho života. Sme nositeľmi veľkej dôstojnosti, i keď sme iba celkom obyčajní ľudia. Sme Božou slávou, keď žijeme v súlade s Bohom. To je konkrétny prejav Ducha Svätého v našom živote.

PONDELOK  Jn 16, 29-33
Ježiš vyčítavo prepovedá svoju opustenosť. Nenechajme ho v tomto týždni prípravy na zoslanie Ducha Svätého bez našej lásky! Náš vzťah k nemu nám dáva istotu, že spolu s ním môžeme premôcť ľahostajný „svet“.

UTOROK  Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza  Jn 17, 1-11a
Ježišova veľkňazská modlitba nech nás povzbudzuje vo chvíľach opustenosti. Áno, práve v tých chvíľach sme mu najbližšie…

STREDA  Jn 17, 11b-19
Byť vo svete – a pritom nebyť zo sveta. Musíme uniesť toto napätie… Chceme pritom napĺňať Ježišovu úpenlivú prosbu za jednotu?

ŠTVRTOK  Jn 17, 20-26
Tu prosí Ježiš vrúcne i za nás. Veď i my sme uverili prostredníctvom hlásania tých, ktorých poslal. Môžeme si však klásť provokatívnu otázku: Kto uverí na základe nášho svedectva?

PIATOK  Jn 21, 15-19
Iba ten, kto miluje úplne, by mal v Cirkvi viesť druhých. I s vedomím rizika, že vystrie ruky a bude odvedený, kam nechce…

SOBOTA  Jn 21, 20-25
Písomné svedectvo evanjelia necháva týmto priestor pre tušenie „mnohých iných skutkov, ktoré Ježiš vykonal“.  Očakávaný Duch pravdy nmech vedie svoju Cirkev, ktorá o ňom svedčí!

6. veľkonočná nedeľa A

     Pozornosť liturgie sa presúva k téme Ducha Svätého. Ježiš dáva prísľub daru tohto Tešiteľa. Je dobré, postrehnúť, že v krátkom úryvku evanjelia Pán spomína všetky osoby Trojice a naznačuje väzby medzi nimi, ako napríklad vo výroku: „Ja som v Otcovi.“ Narážame tiež na pomerne hmlistú väzbu „moje prikázanie.“  Nejde tu pravdepodobne o príkaz milovať Boha  a blížneho, ale predovšetkým uveriť v Ježiša, v jeho moc a v jeho vykúpenie. Príkaz tu nemožno vnímať ako nariadenie, predpis či normatívu, ale ako ponuku, ktorú nám predkladá Darca života, aby sme našli život. Dokážeme cez naše všedné starosti postrehnúť veľkosť takej ponuky?

PONDELOK Sk 16, 11-15
Lýdia pozýva Pavla a jeho sprievod do svojho domu. Kiež nám je táto srdečnosť a pohostinnosť vzorom! Snažme sa dnes zvlášť prosiť o úzky vzťah predstaviteľov Cirkvi s rodinami…

UTOROK  Sk 16, 22-34
V čase prenasledovania štátom dochádzalo k podobným situáciám i u nás. Keby nebolo väznenia, mnohí by sa o Kristovi nedozvedeli nič.

STREDA  Sk 17, 15.22-18, 1
Filozoficky zameraní a vzdelaní poslucháči Pavlove slová neprijímajú. Nie sme im podobní? Aký kontrast oproti jednoduchému žalárnikovi zo včerajšieho príbehu!

ŠTVRTOK  Slávnosť Nanebovstúpenia Pána  Mt 28, 16-20
Úlohou vyslania začína prítomnosť Krista vo svete úplne novým spôsobom. Z nášho krstu vyplýva, že svoje pôsobenie vo svete necháva Pán i na nás.

PIATOK  Sk 18, 9-18
Z Pánových slov je zjavné stotožnenie sa s kresťanmi; patríme vo svojom meste, vo svojej obci k „jeho ľuďom“? A môže sa o nás Kristus skutočne oprieť?

SOBOTA  Sk 18, 23-28
Priscila a Akvila interpretujú Božiu náuku dokonalejšie. Venujeme čas svojmu zdokonaleniu vo viere? Prijímame druhého bez predsudkov?

5. veľkonočná nedeľa A

     Cesta je mnohokrát únavná, neistá, trebárs i nudná. Spočinutie v istote a kľude niektorých ľudí priťahuje, iných zasa odpudzuje. Ježiš o tejto veci nefilozofuje, ale sám kráča po tejto zemi cestou, ktorá vedie k Bohu, jeho Otcovi. A nehovorí iba, že pozná správnu cestu, ale že je sám cestou. Pre človeka je to teda výzva, aby sa s ním stotožnil. V jeho dôvere k Otcovi, v jeho odvahe spoľahnúť sa viac na Otca v nebi než na seba samého a na ľudí na zemi. Je to veľké pozvanie k statočnosti. A zároveň jedinečná šanca, ako nepremárniť vlastný život a ako sa nestať zajatcom neskutočných životných snov a nepravých vodcov.

PONDELOK  Jn 14, 21-26
Všimnime si, ako jedna „osoba“ v Trojici hovorí o druhej. Láska a poukazovanie na druhého nech je vzorom i pre našu komunikáciu.

UTOROK  Jn 14, 27-31a
Kristov pokoj je skutočne iný, ako poskytuje svet. Je tvorivý, provokujúci k nasledovaniu a šíreniu ďalej… Preto nie je (navzdor nášmu očakávaniu) ničnerobením, zabývanosťou ani pohodou.

STREDA  Ľubovoľná spomienka blahoslavenej Panny Márie Fatimskej  Jn 15, 1-8
Orezávanie a čistenie je iste bolestný proces. Snažíme sa byť nositeľmi dobrého ovocia? Ide to len v spojení s kmeňom!

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Mateja, apoštola  Sk 1, 15-17. 20-26
Svedectvo o zmŕtvychvstaní bolo hlavnou úlohou apoštola. Apostolos = poslaný. Podobne sme ale posielaní i my…

PIATOK  Jn 15, 12-17
Snažme sa viac si uvedomiť, že nás Ježiš volá k priateľstvu a spolupráci. Z tohto vzťahu musí vyvierať plnenie toho, čo mi zveruje.

SOBOTA  Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka  Jn 15, 18-21
Tak, ako Ježiš, ani apoštoli neboli zo sveta, ktorý svet nenávidí. Všetci, ktorí sme prijali Krista do svojho života, patríme do jeho sveta – aj s prenasledovaním.

4. veľkonočná nedeľa A

     Bezpečie hľadá v živote snáď každý. A predsa vieme, že žiadne miesto na zemi nie je a nemôže byť tak chránené, aby bol v ňom človek natrvalo v bezpečí. A žiadna situácia ľudského života nie je tak istá a nepohnuteľná, aby sa nemohla zvrátiť. Ježiš ako dobrý pastier neponúka cestu do bezpečnej pozemskej „pevnosti“, ale ponúka istotu vzťahu. On je ten, kto nevydá človeka moci zla, kto sa ho nechce zrieknuť, kto ho nezavedie na scestie. Nechce nás opustiť na našich životných cestách. Preto si zasluhuje našu zvrchovanú dôveru. Nie je potrebné presviedčať ho, aby nás neopúšťal. Je potrebné byť s ním, a to vždy a stále.

PONDELOK  Sk 11, 1-18
Keby nebolo Petrovho videnia a jeho odhodlania vyvodiť z neho dôsledky, nerozšírilo by sa Kristovo evanjelium mimo židovský národ. Tiež dnes chce byť Pán ohlasovaný tam, kam sa nám nechce ísť…

UTOROK  Sk 11, 19-26
Barnabášovi sa nepodarilo získať Šavla pre spoluprácu. Pokúšame sa i my zapojiť niekoho do Kristovho diela? Alebo snáď dokonca odrádzame?

STREDA  Sk 12, 24-13, 5a
Keď vidíme, ako sa Božie slovo šírilo, môžeme si zvlášť v tomto Roku Božieho slova evedomiť, že nemôžeme mať na šírenie kresťanstva „monopol“, a tak ho obmedzovať.

ŠTVRTOK  Sk 13, 13-25
Pavol pred zrakmi poslucháčov odhaľuhe históriu spásy. I my sa pokúsme uvedomiť si svoj vlastný príbeh; to, ako nás Boh sprevádzal v našom doterajšom živote!

PIATOK  Sk 13, 26-33
Dejiny spásy vrcholia vo vzkriesení! Dokážeme podobne ako Pavol priblížiť radostnú zvesť tým, ktorí o ňu dnes stoja?

SOBOTA  Sk 13, 44-52
Pohania sa „radovali a oslavovali Pánovo slovo“. Na druhej strane tí, ktorým bolo ohlasovanie určené v prvom rade, žiarlili. Nie je nám to povedomé?

3. veľkonočná nedeľa A

     Ježiš sa pýta učeníkov: „A čo sa stalo?“ To, čo bolo v ich očiach fiaskom, nie je pre Boha prekážkou, ale prostriedkom vedúcim k Božej oslave. Sami musia prejsť touto cestou poznania, aby neskôr mohli svedčiť o svojom precitnutí…

PONDELOK  Jn 6, 22-29
Zástupy vtedy usilovne hľadali Ježiša. Prežívame rok Božieho slova. Túžba mnohých hľadajúcich je i dnes dôkazom jeho života!

UTOROK  Jn 6, 30-35
Kristus je skutočný chlieb, ktorý dáva život. Jeho prijatie nám má dodávať energiu, aby sme mohli pre neho pracovať!

STREDA  Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy  1 Jn 1, 5-2, 2
Patrónka Európy, žijúca v búrlivom 14. storočí. Dokázala žiť vo svetle. Uzmierovala, obnovovala. Také hodnoty potrebuje i dnes náš kontinent. Čím môžeme prispieť?

ŠTVRTOK  Jn 6, 44-51
I dnes je Kristov chlieb živý. Pramení z neho energia, ktorú si nemôžeme nechať pre seba. To by sme ju umŕtvovali.

PIATOK  Jn 6, 52-59
Keď prijímame Eucharistiu, opakuje sa v nás svojím spôsobom vtelenie Krista. Napadlo nám, že sme v tom podobní jeho matke Márii?

SOBOTA  Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi  Jn 6, 60-69
V dnešnej dobe, ktorá ponúka toľko ciest a možností, túžme ladiť s Petrovým odhodlaním. Opakovanie Petrovej odpovede sa môže stať našou obľúbenou modlitbou.

2. veľkonočná nedeľa A

     Cirkev, spoločenstvo zmŕtvychvstalého Pána, je nám v dnešných liturgických textoch predstravená ako spoločenstvo vernej katechézy a hlásania radostnej zvesti, čo je jeho prvotným poslaním; oddané bratskej a sesterskej láske, ktorá je účinná a aktívna v službe; spojené eucharistiou, lámaním chleba, ako svojím najvlastnejším srdcom; živené modlitbou, ktorá spája čas s večnosťou; žijúce prostredníctvom ekonómie delenia a dávania a tiež v nezaťaženej radosti; udržované nádejou na neporušiteľné dedičstvo, ktoré je pripravené v nebi; obdarené a oživované Duchom Svätým a mocou odpúšťať hriechy. Cirkev je spoločenstvo spravodlivých i hriešnikov, je ľudom na ceste, ktorý prostredníctvom Kristovej Veľkej noci prechádza od nevery k úplnej viere a vyznaniu.

PONDELOK  Sk 4, 23-31
Po zázraku väznenia prúdi spoločná modlitba. Nasleduje naplnenie Duchom Svätým. A ďalšie vyslanie! Takto sa v sile Ducha Svätého prejavuje Cirkev dodnes…

UTOROK  Sk 4, 32-37
Dejiny Cirkvi, ako nám ich opisujú Skutky, nemusia byť utópiou. I dnes máme položiť „apoštolom k nohám“ svoje schopnosti, svoj čas…

STREDA  Sk 5, 17-26
Snažme sa myslieť viac na tých, ktorí sa pre hlásanie dostali do väzenia. Ťažkosti spojené so životom viery sa však nevyhnú ani nám. Nech nás povzbudzuje utrpenie nevinne väznených!

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka  Sk 13, 46-49
Božie slovo sa šíri ďalej bez ohľadu na to, že ho niektorí odmietajú. Tak sa dostalo i vďaka sv. Vojtechovi aj medzi ďalšie národy. Svedčí to o jeho živosti, do ktorej je zapojený každý hlásateľ.

PIATOK  Sk 5, 34-42
Radosť, že smeli trpieť pre evanjelium… Nechýba v našej zahltenej spoločnosti práve tento druh radosti?

SOBOTA  Sviatok sv. Marka, evanjelistu  Mk 16, 15-20
Vyslanie učeníkov je tu opísané s jasnosťou, vlastnou Markovi, žiakovi sv. Petra. Naše pôsobenie nech je inšpirované stálou snahou priblížiť sa k tejto jednoduchosti!

Veľkonočná nedeľa A

     Od prvých okamihov kresťanstva pôjde o moment uveriteľnosti. A nejde iba o prijatie, že ježiš premohol smrť a nezostal medzi mŕtvymi. Ide súčasne o to, že potrebujeme uveriť v Boha, ktorý nestratil vládu nad svetom, hriechom, smrťou… I keď sme my sami zhrešili. Svet i napriek toľkému zlu nestratil zmysel ani cieľ, Boh ani na okamih nestratil vládu nad svetom!

VEĽKONOČNÝ PONDELOK  Mt 28, 8-15
Bežiacim ženám, plným „strachu i radosti“ ide naproti Ježiš. Kiež ide i dnes v ústrety všetkým, ktorí sa snažia zvestovať pravdu o ňom!

VEĽKONOČNÝ UTOROK  Jn 20, 11-18
Plač Márie Magdalény sa mení na radsoť. Kto s Ježišom čo najviac prežíva úzkosť, tým plnšie docení jeho oslávenie. A svoju radosť beží zvestovať ďalej…

VEĽKONOČNÁ STREDA  Lk 24, 13-35
Ježiš odhaľuje zmysel Písma, až im horí srdce. Uvedomme si, že prežívame rok Božieho slova. Vraciame sa k čítaniu Svätého písma s radosťou?

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK  Lk 24, 35-48
V prísľube „vyzbrojenia mocou z výsosti“ sa zjavuje komunikácia, spoločenstvo Trojice, kedy sa každá osoba odvoláva v láske na druhú. Vzor pre naše vzťahy!

VEĽKONOČNÝ PIATOK  Jn 21, 1-14
Stretnutie s Ježišom je plné prekvapení. Noci, ktoré nasledovali po poslednej večeri, vyústili do raňajok s Pánom na brehu jazera. Kiež sa s Pánom prebudíme zo svojich neistôt.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA  Mk 16, 9-15
Pokarhanie za neveru vyústi do poslania. Pri plnení tejto úlohy sa spolu  sodhodlaním a Petrovou vierou posilní i naša malá viera!

Kvetná nedeľa A

     Pán vstupuje do Jeruzalema, mesta spojeného s Mesiášom, miesta, kde stojí jediný chrám, miesta obety. Bude tu sláviť Veľkú noc, sviatok záchrany z otroctva. A v tejto atmosfére bude zatknutý, vyškrtnutý zo spoločenstva Izraelitov, ponížený pohanmi a umučený. Ako posledný z odsúdencov umučený až za hradbami mesta. Ale práve toto zavrhnutie všetkými sa stane nástrojom Božieho víťazstva nad temnotami, takže kresťania môžu vyznať: Ježiš je Pán!

PONDELOK  Jn 12, 1-11
Láska nepozerá na peniaze. Prejavenie citov nech nám je v Cirkvi vzorom! Vážme si spontánnych prejavov, vychádzajúcich z lásky k Bohu.

UTOROK  Jn 13, 21-33.36-38
Ježišov takt pri označení zradcu je pozoruhodný. Kiež prejavujeme podobný pokoj, kedykoľvek musíme napomínať a hovoriť pravdu…

STREDA  Mt 26, 14-25
Túžme s Pánom stolovať a sláviť Eucharistiu vo vernosti a s takoi láskou, ktorá nahradí zrady a ľahostajnosť mnohých.

ZELENÝ ŠTVRTOK  1 Kor 11, 23-26
Túžime svojím životom doceniť dar Kristovho tela tak, aby sme sa premieňali na to,  čo jeme a pijeme?

VEĽKÝ PIATOK  Hebr 4, 14-16; 5, 7-9
Pre jeho poslušnosť sme spasení, zachránení. Nevzpierame sa však tejto záchrane? Skutočne nechceme jeho „slzy vrúcnej modlitby“ zmariť svojou ľahostajnosťou a neposlušnosťou!

BIELA SOBOTA  Rim 6, 3-11
Ponorenie do vody je prísľubom nového života. Túžme začať tento život už od tejto chvíle zjednotení Pánovým životom.

5. pôstna nedeľa A

     Pán prichádza čudne neskoro. Prečo musel Lazár zomrieť? Nemohol Ježiš urobiť pre neho viac? Ale Ježiš s ním počíta, Lazár je stále súčasťou plánu spásy. Kristus nezabudol. Ide tu však o niečo viac. Práve na príbehu Marty a Márie môžu apoštoli pochopiť, čo znamení vzkriesenie. Skrze neho mnohí uverili. A o to ide – uveriť v Krista.

PONDELOK  Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62
Danielova múdrosť (jeho meno znamená: Boh nastoľuje právo) zachránila nevinnú dievčinu. Kiež Pán nastolí právo i dnes – s našou pomocou!

UTOROK  Nm 21, 4-9
Reptanie na ceste k slobode sme sami zažili. My však už môžeme reptajúcim ukázať priamo na Kristov kríž!

STREDA  Dan 3, 14-20.91-92.95
Štvrtý muž v peci, podobný Božiemu Synovi, trpí s tromi mladíkmi. Kiež náš Pán sprevádza tých, ktorí sú i dnes vrhaní do plameňov pre svoju vieru!

ŠTVRTOK  Gn 17, 3-9
Zmena mena, nová existencia, bola darom i v našom krste. Denne obnovovanou vierou patríme i my k Abrahámovým potomkom!

PIATOK  Jer 20, 10-13
Keď priatelia striehnu na náš pád, bude náš vzťah k Bohu najtesnejší. Kiež si to uvedomíme a v ťažkých chvíľach neprepadneme zúfalstvu!

SOBOTA  Ez 37, 21-28
Mnohé modly a bôžikovia sú i dnes prekážkou zjednotenia. Zjednotenia človeka a s Bohom, ale i prekážkou zjednotenia v Cirkvi! Dokážeme rozlíšiť a odložiť nepodstatné? Je v nás túžba byť jeho ľudom?

4. pôstna nedeľa A

     „Veríš v Syna človeka?“ Táto otázka je zlomová pre každého, kto chce byť kresťanom. Slepec prišiel o akúkoľvek podporu oficiálnych predstaviteľov viery i spoločnosti. Ale Pán o ňom dobre vie. Na konci Pôstnej doby by sme tiež mali padnúť na kolená a tvárou v tvár Kristovi na kríži vyznať: „Verím v teba, Ježišu ukrižovaný a vzkriesený, ty si Pán neba i zeme!“

PONDELOK  Jn 4, 43-54
Možno mnohí z nás nevidia znamenia a zázraky, a napriek tomu Ježišovi veríme. Snáď nie je trúfalé mať nádej, že by nás Pán pochválil…!

UTOROK  Jn 5, 1-3a.5-16
Ježiš sa dáva do reči s tým, ktorý ani nemá silu priblížiť sa k liečivej vode… Akoukoľvek bežnou pomocou môžeme i my priblížiť druhých k Ježišovi.

STREDA  Slávnosť Zvestovania Pána  Lk 1, 26-38
Mária nehľadá dôvody a výhovorky, „prečo do toho neísť“. Jej námietka je celkom praktická. Matka Cirkvi, od ktorej sa môžeme veľa učiť!

ŠTVRTOK  Jn 5, 31-47
Dajme si pozor, aby sme my, kresťania, „neoslavovali seba navzájim“. Všetka naša hrdosť musí prameniť z Božej lásky. Ak budeme príliš poukazovať na seba, bude naše svedectvo neplodné.

PIATOK  Jn 7, 1-2.10.25-30
Ježiš sa pohybuje nepoznaný medzi tými, ktorí mu striehli na život. I dnes sa možno schováva pred kritikmi, ktorým vadí jeho prítomnosť.

SOBOTA  Jn 7, 40-53
Sebaistota farizejov a tých, ktorí poznali Zákon a vykladali ho vo svoj prospech, je dodnes nákazlivá. A to, že k Ježišovi mala blízko „spodina, ktorá nepozná Zákon“, môže byť i dnes pre Cirkev inšpirujúce.

3. pôstna nedeľa A

     Zdá sa, že Samaritáni si na vrchu Garizim pri Sicheme založili okolo roku 400 pr. Kr. vzdorochrám po tom, čo židovskí vyhnanci odmietli ich ponúknutú pomoc a účasť pri znovuvybudovaní chrámu v Jeruzaleme po návrate z Babylonu. Toto odmietnutie plynulo zrejme z neochoty odpustiť ľuďom, ktorí urobili chybu, keď sa zmiešali s kolonistami Samárie, pohanským obyvateľstvom, ktorých bohov prijali za svojich popri Bohu. Odpoveďou Samaritánov na toto odmietnutie boli najprv intrigy pre znemožnenie stavby jeruzalemského chrámu a neskôr i proti opevneniu mesta a nakoniec snáď onen zmienený vzdorochrám. Také jednanie býva problémom každého človeka, ktorý po hriechu predstupuje pred Boha a ponúka čiastočný návrat pri splnení určitých podmienok, ktorý chce vonkajším gestom prekryť vnútorný, nie celkom ústretový postoj. Pokiaľ jeho podmienky nie sú splnené, uchyľuje sa k vlastnému náboženstvu, stavbe vzdorochrámu. Dobre vieme, že na to, aby sme mohli byť Bohom prijatí, je bezpodmienečne nutná pravdivá zmena, úprimné obrátenie. Také, k akému sa dopracovala žena pri Jakubovej studni v rozhovore s Ježišom, keď jej pomohol pomenovať jej tajomstvo, totiž hriech. Zistila, že vzdorochrám a nakoniec ani chrám nie sú nutné, veď Boha možno uctievať v Duchu a Pravde kdekoľvek. Boh nemá problémy s prijatím človeka.

PONDELOK  2 Kr 5, 1-15a
Mnohokrát sú uzdravení tí, ktorí „s nami nechodia“. Často sa Božia priazeň prejavuje na tých, u ktorých by sme to nečakali. Práve Náman je pre nich vzorom viery. Príklad i pre nás!

UTOROK  Dan 3, 25.34-43
V Azariášovej modlitbe sa toľkokrát vyskytuje slovo „milosrdenstvo“! Sme schopní z toho vyvodiť dôsledky a sami sa snažiť o milosrdenstvo k druhým?

STREDA  Dt 4, 1.5-9
O to viac dnes, v novozákonnej dobe, môžeme zajasať! Veď ktoré náboženstvo vyznáva  takú veľkú skutočnosť, že sa Boh stáva človekom, aby sme mohli žiť s ním a v ňom!

ŠTVRTOK  Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie  Lk 2, 41-51a
Jozef s Máriou s bolesťou hľadali Ježiša. Kiež svojou blízkosťou sprevádzajú všetkých, ktorí prežívajú so svojimi deťmi bolesti a trápenia i všetkých, ktorí hľadajú Boha!

PIATOK  Oz 14, 2-10
I my máme často sklon zbožňovať „diela svojich rúk“. Pritom sa schovať do tieňa, ktorý poskytuje Boh, je dnes rovnako osviežujúce ako vtedy v púštnom teple.

SOBOTA  Oz 6, 1-6
Dôraz na lásku a radosť z návratu k Bohu nech nás sprevádza v tieto pôstne dni. Inak naše „sebazápory“ môžu byť falošné…

2. pôstna nedeľa A

     Akokoľvek sa Pôstna doba môže zdať časom bez okrás a slávy, dnešné evanjelium odkazuje na nesmierne silný až slávnostný zážitok apoštolov. Ježiš im zjavil svoju slávu, dokonca počujú hlas samého Otca. Táto udalosť ich však má pripraviť na blížiace sa ukrižovanie Pána. Nešlo o nič menšie, než povzbudiť ich vieru, ktorá bude prechádzať skúškou. Nešlo iba o zaujímavé spestrenie všedného života. Ježiš neprišiel, aby svojich učeníkov pobavil, ale aby ich zachránil. V Krisotvi ide o všetko!

PONDELOK  Lk 6, 36-38
Práve v schopnosti odpúšťať a v jeho miosrdenstve k druhým sa snažme byť Kristovým obrazom. Potom budeme i my sami šťastnejší.

UTOROK  Mt 23, 1-12
Ježiš nevyzýva k zavrhnutiu zákonníkov a farizejov ani k revolúcii. Ale k zmene správania „odspodu“. Kiež i nás povzbudzuje Pôstna doba k pravdivosti.

STREDA  Mt 20, 17-28
Starostlivá matka Zebedejových synov vystihla myšlienku mnohých v Cirkvi. U Pána však platí úplne obrátené poradie. Ako ťažko sa s tým zmierujeme!

ŠTVRTOK  Lk 16, 19-31
Boh i dnes „iba“ napovedá. Nepresviedča, neláme, nedokazuje. Napokon dnes vieme, že ani Ježišovo zmŕtvychvstanie mnohých nepresvedčí!

PIATOK  Mt 21, 33-43.45-46
Kto sa chce Pánovej vinice zmocniť len pre seba, postará sa o to, že mu jej spravovanie bude odňaté. Môžeme tu vnímať i varovanie pred prejavmi pocitu výlučnosti a zakladania si na vlastnej „vernosti“.

SOBOTA  Lk 15, 1-3.11-32
Nevystupujeme niekedy ako poslušní, verní synovia Cirkvi, ktorí sú pohoršení dobrotou Otca, ktorý nepozná hraníc?

1. pôstna nedeľa A

     Slobodné rozhodovanie stojí v základe nášho bytia. Je to naše privilégium, veľkosť, ale tiež náš veľký risk. Potom je pokušenie skúškou tejto slobody, jej overením. Pokušením prešiel i Kristus, pravý slobodný človek. „Pokušenie chleba“ rieši priľnutím k Božiemu slovu. „Pokušenie chrámovej veže“ premáha odmietnutím narážok náboženstiev, ktoré namiesto služby Bohu Boha zneužívajú, a konečne „pokušenie vrchu“ odkrýva odmietnutím utlačovateľskej moci a prejavov egoizmu, a naopak prijatím lásky, jediného pravého vládnutia. Tri pkušenia, ktoré namiesto mágie, nevernosti a pýchy ústia v Ježišovom prípade do viery, lásky a odovzdaniu sa Božiemu spásnemu projektu. Medzi tým, čo je scestné, a tým, čo je pravé, vedie len veľmi úzka línia. Naša sloboda je natoľko jemná, aby po tej správnej strane dokázala ísť celkom bezpečne, zvlášť, keď je cesta už prľapaná.

PONDELOK  Lv 19, 1-2.11-18
Keď máme niekoho radi, snažíme sa ho napodobniť. Trebárs podvedome. Snaha byť aspoň trochu takí dobrí ako Boh nech vyviera z našej lásky k nemu.

UTOROK  Iz 55, 10-11
Kiež si silu Božieho slova uvedomíme vždy, keď je zvetované pri bohoslužbe! Naša odpoveď na výzvu: Počuli sme… bude skutočným poďakovaním za to, že sa „nevráti bez účinku“.

STEDA  Jon 3, 1-10
Obyvatelia Ninive inšpirovali svojho kráľa. Kajúcnosť začala akosi odspodu. Výzva pre nás: nereptať len na predstaviteľov, ale začať u seba!

ŠTVRTOK  Est 4,17n
Ester, kráľovná na perzskom dvore, nezabúda na knihy predkov a na jediného Boha, ktorý vyslobodzuje verných. Kiež je jej modlitba vzorom pre dni, kedy sa zdá, že Boh je ďaleko…

PIATOK  Ez 18, 21-28
Obrátenie nie je len „odvrátenie“ sa od zla, ale zmena vzťahu k Bohu. On nie je zo svojej podstaty žiadnym „strážcom“, ale chce našu lásku! Práve tá má byť impulzom pre naše konanie.

SOBOTA  Dt 26, 16-19
Byť „zvláštnym“, vyvoleným ľudom znamená úzke priateľstvo. On si aj nás vyvolil ako prvý. Táto skutočnosť nech predznamenáva náš vzťah k nemu.

7. nedeľa v Cezročnom období A

     Ako teda splniť všetky požiadavky viery, ak sú mnohokrát skutočne ťažké? Cesta vedie jedine cez Ducha. Teda obrátením sa k Bohu a prosbou, aby nám pomáhal. A ešte viac je potrebné, aby sme nielen spolupracovali s Bohom, ale predovšetkým mu patrili. To je význam slova „svätý“, ak je použité o osobe alebo veci, ktorá sama nie je Bohom. Svätý je teda patriaci Bohu. Dokonalosť požadovaná Kristom v evanjeliu nie je nesplniteľným bláznovstvom, ale uvedením do reality! Jedine ako „patriaci Bohu“ môžeme stáť pevne v požiadavkách viery.

PONDELOK  Jak 3, 13-18
Autor listu presne popisuje príčiny nespravodlivosti a nepokoja v spoločnosti. Chceme si počínať tak, aby sme nefalšovali pravdu, aby sme neboli sebeckí?

UTOROK  Jak 4, 1-10
Snažme sa vzoprieť zlu a prosiť v Pánovom duchu; Boh sa stavia proti pyšným – nechceme k nim patriť! Potom sa dostaví pravá radosť…

STREDA  Popolcová streda  2 Kor 5,20-6,2
Čím je v spoločnosti menej nádeje, tým viac je potrebné naše svedectvo. Vynikne túžba po „dni spásy“, po záchrane! Ukazovať smer, odkiaľ príde záchrana, nech je našou úlohou v nastávajúcej Pôsnej dobe.

ŠTVRTOK  Lk 9, 22-25
Možno budeme odmietaní so svojím svedectvom. Prežívanie nepochopenia spolu s Ježišom môže byť veľmi silným impulzom k láske…

PIATOK  Mt 9, 14-15
Zdanlivú neprítomnosť Pána a pocit odlúčenia od neho pozná asi každý. Ale trpezlivé znášanie môže byť tým pravým pôstom.

SOBOTA  Lk 5, 27-32
Nekritizujeme Cirkev a jej predstaviteľov, keď sa viac venujú ľuďom na okraji spoločnosti, ako „zbožným veriacim“? Nezazlievame práve toto súčasnému pápežovi?

6. nedeľa v Cezročnom období A

     Ježišova interpretácia Desatora je radikálna. Predpisy nijako nezjemňuje ani nezľahčuje. Naopak. Sprísňuje až do takmer nesplniteľnej podoby. Ale tu nejde o postavenie nesplniteľných nárokov. Snaží sa priviesť poslucháča k porozumeniu, o čo v predpisoch ide. To predsa nie je otázka noriem či nariadení. Ide tu o ochranu ľudského života. Ochranu vzťahov, rodiny a predovšetkým nášho vlastného srdca. Ide teda o premyslené napĺňanie alebo tiež zvnútornenie predpisov Desatora. To je hlavný smer Ježišových dôrazov.

PONDELOK  Mk 8, 11-13
Pravá viera, prameniaca z lásky, predsa nepotrebuje dôkazy! Nezháňame sa za rozličnými „zjaveniami“ a úkazmi? Nepovzdychol by si Ježiš nad našou senzáciechtivosťou?

UTOROK  Mk 8, 14-21
Farizejský a herodiánsky kvas dokáže zničiť celú misu starostlivo pripravených surovín na prípravu cesta. Pred akým kvasom by nás asi Ježiš varoval dnes?

STREDA  Mk 8, 22-26
I dnes prebieha uzdravovanie postupne. Môže sa tak stať skúškou našej trpezlivosti. Kiež podľa príkladu nášho Pána doťahujeme do konca úlohy, ktoré nám zveril!

ŠTVRTOK  Mk 8, 27-33
Nie sme i my v pokušení občas Pánovi radiť, čoho by sa mal vyvarovať, ako by mal veci riadiť „ľudsky“ úspešnejšie? Jeho námietka: „Choď mi  z cesty, satan!“ by iste zabolela i nás…

PIATOK  Mk 8, 34-9, 1
Je prirodzené, že každý má snahu zachrániť si život. Ale pokiaľ ho stratíme v službe pre Krista, máme vyhrané. Kiež nás to naplní horlivosťou! A kiež nelipneme za každú cenu na živote podľa našich predstáv.

SOBOTA  Sviatok Katedry sv. Petra  Mt 16, 13-19
Petrovo vyznanie povzbudilo Pána k odovzdaniu kľúčov. Ich používanie musí sprevádzať láska a odvaha ísť občas proti zabehaným zvyklostiam. Dnes zvlášť pamätajme na rímskeho biskupa…

5. nedeľa v Cezročnom období A

     Ste soľ, ste svetlo sveta! Iste sú poslucháči, ktorí sa nadúvajú pýchou, keď si predstavia, že práve oni sú svetlo sveta, stredobod vesmíru. A iste sa nájdu takí, ktorí si nepripadajú ani ako ľudia svetla, nieto ešte ako ľudia plní jedinečnej chuti. Ale Pán nehovorí o našich schopnostiach, pocitoch a depresiách. On hovorí o Božej moci, ktorou sú naplnení tí, ktorí prijmú Božie kráľovstvo a zakomponujú ho do svojho života. Je to život naplnený Bohom. To on prežiari svet.

PONDELOK  Spomienka sv. Školastiky, panny  1 Kr 8, 1-7.9-13
Až po príchode Božieho Syna sa naplnilo dokonalé prebývanie Boha medzi ľuďmi. V tichej chvíli sa pokúsme uvedomiť si, že sme zahalení oblakom jeho prítomnosti. Kiež neutekáme pred jeho slávou…

UTOROK  1 Kr 8, 22-23.27-30
Živá Šalamúnova modlitba nech je vzorom pre naše tiché chvíle, teda pre stretnutie s ním v chráme našej duše. Skutočne – Boh chce prebývať so svojím ľudom na tejto zemi!

STREDA  1 Kr 10, 1-10
Kráľovná zo Sáby, i keď pohanka, bola očarená Šalmúnovou zbožnosťou a vládou. Kiež dokážeme i my a Cirkev, do ktorej patríme, zapôsobiť na tých, ktorí o Bohu nič nevedia.

ŠTVRTOK  1 Kr 11, 4-13
Náboženský rozklad na Šalamúnovom dvore mal za následok politický rozpad jeho ríše. Pokiaľ sme vieru v Boha vytlačili len do súkromnej sféry, následky sa dostavujú i dnes…

PIATOK  1 Kr 11, 29-32; 12, 19
Celistvosť plášťa, dvanásť kusov, dvanásť kmeňov… Kiež dokážeme viac chápať symboliku bohoslužby!

SOBOTA  1 Kr 12, 26-32; 13, 33-34
Tiež dnes platí: kto chce získať politickú moc, zaútočí na to, čo mu v tom prekáža. Kresťanstvo je dnes vystavené genocíde. Dôkaz jeho pravosti!

Obetovanie Pána

     Je veľmi užitočné skúsiť si predstaviť súvislosti dnešného sviatku. Mária i Jozef sú veľmi obyčajní a chudobní ľudia, ktorým nie je venovaná v chráme pozornosť. Takých prichádza denne množstvo. A zrazu sa okolo nich strhne určitý rozruch. Zrejme nešlo o nič obrovské, ale zaznie zvláštne proroctvo o dieťati: „On je svetlo na osvietenie pohanov.„“Ježiš má byť svetlom, ktoré osvieti pohanov! Teda i nás. Simeon hovorí o nás! Nakoľko sa naplnili jeho slová nielen v Cirkvi, ale predovšetkým v našom osobnom živote? Lukáš zaznamenal tieto slová pre nás. Veď ide o našu spásu.

PONDELOK  Ľubovoľná spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka  Mk 5, 1-20
V posadnutom sa zlý duch silno zabýval. Bál sa uzdravenia. Vezmime si príklad z nášho Pána v jeho boji so zlom a poslať ho tam, kam patrí!

UTOROK  Mk 5, 21-43
Možno, že Ježiš chce podobne uzdraviť celú spoločnosť. Možno chce použiť práve našu ochotu, aby sme ako on ponúkli pomocnú ruku.

STREDA  Spomienka sv. Agáty, panny a mučenice  Mk 6, 1-6
Podobnú skúsenosť máme i dnes. V prípade, že nebudeme prijatí, netreba rezignovať, ale ísť ďalej…

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov  Mk 6, 7-13
Ježiš nič nedbá na odmietnutie a vysiela svojich apoštolov, a to po dvoch, aby okrem iného boli vzorom znášanlivosti, kamkoľvek prídu.

PIATOK  Mk 6, 14-29
Z Jánových úst jasdne zaznelo: Nie je dovolené! Kiež dokáže Cirkev povedať jasné slovo tam, kde je to potrebné. Keď totiž v tejto povinnosti rezignuje, hrozí jej, že stratí hlavu.

SOBOTA  Mk 6, 30-34
Výzva k skľudneniu s Ježišom: i odpočinok môže byť užitočnou prácou. Pre nás to môže byť veľmi povzbudzujúce!

3. nedeľa v Cezročnom období A

     Ježiš veľmi často hovorí o Božom kráľovstve (nebeské kráľovstvo). Označuje tak skutočnosť Božej prítomnosti na zemi. Boh nepríde až niekedy… Kde je prítomný Boh, tam prichádza Božie kráľovstvo. On, Ježiš, je Boží Syn. To teda znamená, že s jeho príchodom je prítomné i Božie kráľovstvo! Preto je tak blízko. Ale Pán vie, že bez vnútorného otvorenia sa Bohu je fyzická blízkosť platná len pramálo. Tí, ktorí sa však vydajú za Kristom, zažijú moc a silu tohto nebeského kráľovstva. A nestane sa to niekedy na konci vekov, ale už teraz! Apoštoli by o tom mohli rozprávať…

PONDELOK  2 Sam 5, 1-7.10
Dávidovo kraľovanie trvalo celú generáciu. Dokázal sa preniesť aj cez vlastné zlyhania. Boh bol totiž s ním i s jeho ľudom…

UTOROK  Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi  2 Sam 6, 12b-15.17-19
Radosť z Boha sa môže prejavovať i tancom. Bohoslužba má byť prejavom živého vzťahu. Nepôsobíme občas veľmi smutne, skôr pohrebne?

STREDA  2 Sam 7, 4-17
Nátan otvára Dávidovi nové obzory. Až potom my, ľudia Nového zákona, naplno pochopíme. A doceníme?

ŠTVRTOK  2 Sam 7, 18-19.24-29
Veľmi múdra a pekná je Dávidova modlitba! Za všetkým, čo dosiahol, vidí totiž Božiu pomoc. On sám je len nástrojom. Aké inšpirujúce!

PIATOK  Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza  Ž 51
Aký paradox! Pieseň, v ktorej Dávid ľutuje cudzoložstvo a úkladné vraždy, ktorých sa dopustil, patrí medzi najkrajšie a najhlbšie žalmy…

SOBOTA  2 Sam 12, 1-7a.10-17
Nebál sa prorok Nátan, keď bez obalu hovoril pravdu? Niekedy sa kompromisy zrejme nehodia. Dokážeme sa ozvať, keď je to potrebné?

2. nedeľa v Cezročnom období A

     Boh v Kristovi-človekovi začal prebývať medzi nami, „roztiahol svoj stan uprostred nás“. Kristus, Boží Syn, žil ako človek na tejto zemi a jeho slovo znelo a zaznieva v priestore a čase. Vtelenie je ústredným tajomstvom našej viery. Je to konkrétnym prejavom Božej starostlivosti o nás. Naša odpoveď Bohu, ktorý v Kristovi začína svoje putovanie po našich cestách, má byť konkrétna a každodenná. Situácie, v ktorých sa ocitávame a ktoré riešime, nie sú nijako mimoriadne, sprevádza nás všednosť a každodenná rutina. Zdá sa nám to málo pre vhodnú odpoveď Bohu. A predsa akékoľvek gesto, prijatá úloha, čas v spoločnosti druhých, udalosti, do ktorých sme ponorení, to všetko sú jedinečné príležitosti k stretnutiu s Ježišom. I obyčajný pohár vody podaný nášmu blížnemu s ochotou a láskou má cenu večnej odmeny a jednoduché slovo modlitby spojené s vierou, prednesené v pravú chvíľu, môže vyprosiť obrátenie srdca! Vďaka Božiemu prebývaniu medzi nami i všedné skutočnosti dostali nekonečnú hodnotu.

PONDELOK  Mk 2, 18-22
Sila Kristových slov nech nás chráni pred snahou vtesnať jeho zvesť do starých mechov alebo nimi opraviť záplaty na šatách, ktoré nám bez problémov sedia. Kiež naruší našu zvykovosť a usadenosť!

UTOROK  Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice  Mk 2, 23-28
Ježiš povzbudzuje k odvahe aj nás! Nie je i naše kresťanstvo zväzované strachom, aby sme „niečo neporušili“?

STREDA  Mk 3, 1-6
Na Ježiša dávali pozor, aby ho mohli obžalovať. Nie sme i my kritikmi tých, ktorí vynakladajú úsilie v jeho Cirkvi a nekonajú podľa našich zaužívaných predstáv?

ŠTVRTOK  Mk 3, 7-12
I dnes mnohí chorí a slabí vyhľadávajú Krista a jeho Cirkev. Kiež je to pre nás jedným zo znakov jej pravosti!

PIATOK  Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi  Mk 3, 13-19
Aké rozdielne povahy mali apoštoli! Výzvou a spoločnou úlohou pre dnešné vzťahy v Cirkvi, ktorá má nástupcov apoštolov spájať, je kázať a vyháňať zlo.

SOBOTA  Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola  Sk 22, 3-16
Náš vzťah s Kristom nezačínal tak dramaticky, ako Šavlov. Ale nie je snáď každodenný kresťanský život bojom medzi ľahostajnosťou a horlivosťou? Pokúsme sa rozpamätať na svoj osobný začiatok vzťahu ku Kristovi…

Krst Krista Pána

     Krst je účinné spoločenstvo spásy, ponúknuté celkom konkrétne nám.  Je to ekumenická sviatosť. Odvoláva sa na príkaz zmŕtvychvstalého Pána apoštolom a prvému spoločenstvu veriacich a dáva nám podiel na jeho veľkonočnom tajomstve, spája nás s Kristom, začleňuje nás do Cirkvi ako Božieho ľudu Nového zákona, je bránou k novému životu a robí z nás nové stvorenie. Prvotná iniciatíva – ponuka – je na strane Boha, ide o jeho veľký dar, na ktorý však má odpovedať naše jednoznačné prijatie skrze vieru. Potom je možné toto účinné posolstvo spásy realizovať!

PONDELOK  1 Sam 1, 1-8
Bezdetnosť bola pre oboch nepredstaviteľne ťaživá. Podľa posledných viet úryvku je však prekonaná vzájomnou láskou. Viac prosme za tých, ktorí túžia po dieťati…

UTOROK  Spomienka sv. Antona, opáta  1 Sam 1, 9-20
Dokážeme i my vylievať svoje srdce pred Pánom? On chce byť s nami, a to nielen v ťažkých chvíľach, keď nás „postaví na nohy“.

STREDA  1 Sam 3, 1-10.19-20
Citlivosť a vnímavosť voči Pánovým slovám splýva často s hlasom blízkych. I nám niekedy trvá, pokiaľ rozlíšime, či nás volá práve ON.

ŠTVRTOK  1 Sam 4, 1-11
Prehratá bitka musela byť zdrvujúca. Ukoristenie archy bolo pre Izrael skúškou viery. Pán však bol nad tým všetkým…

PIATOK  1 Sam 8, 4-7.10-22a
Samuel poukazuje na nebezpečenstvo, ľud však neposlúchol. Samuel to iste neniesol ľahko. Dejiny má v rukách Pán.

SOBOTA  1 Sam 9, 1-4.17-19; 10, 1a
Ustanovenie prvého kráľa Saula: konečné vyslobodenie z moci nepriateľov však dokoná až Pomazaný, Mesiáš, Kristus.

2. nedeľa po Narodení Pána A

     Neprestávame žasnúť nad Božím projektom stvorenia. Po páde človeka by sa dalo čakať, že Boh príde a všetko premení tak, aby už nemohol nastať žiadny hriech. To sa ale nestalo. Žijeme naďalej vo svete zmietanom zlom. Avšak Boh poslal svojho Syna, aby nás zachránil. Nie však tým, že všetko zlo hneď zmizne. Ale tým, že ho Boh vzal na seba. Áno, zlo človeka odstraňuje Boh. Každý, kto teraz prijme Krista, prijíma Boha a jeho cestu záchrany. Aký veľký je Boh!

PONDELOK  Slávnosť Zjavenia Pána  Iz 60, 1-6
I dnes prichádzajú zďaleka národy, i tie, ktoré sme nepoznali. Možno práve tí v našich očiach „vzdialení“ rozhlásia Pánovu chválu lepšie, ako my zabývaní!

UTOROK  1 Jn 3, 22-4, 6
Dôležité je priznať si, že Ježiš prišiel ako človek v tele. Pripustiť si Ježišovu ľudskosť môže dať i nový impulz našim vzťahom v rodine, spoločnosti, v Cirkvi!

STREDA  1 Jn 4, 7-10
Áno, Boh si nás zamiloval ako prvý. Uvedomujeme si, že tým vstúpil do rizika odmietania. Je na nás, ako odpovieme.

ŠTVRTOK  1 Jn 4, 11-18
Jeho lásku sme poznali, osvojili si ju a zažili na sebe. Od nej sa odvíja naša viera. Kiež si uvedomíme, že strach nemá v láske miesto.

PIATOK  1 Jn 4, 19-5, 4
Láska k Bohu tu nachádza vyjadrenie v láske k druhým. Pokiaľ skutočne milujeme, nerobí nám žiadne ťažkosti splniť želania druhého!

SOBOTA  1 Jn 5, 5-13
Boží život skrze Syna je zárukou jeho pokračovania vo večnosti! Práve toto si skúsme častejšie uvedomiť, keď si spomíname na milované osoby, ktoré na predišli…

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

     Pre kresťanstvo je rodina zásadný oporný bod spoločnosti! Je prísne chápaná nielen ako spoločenstvo dvoch partnerov, ale ako láskyplné spoločenstvo muža a ženy, v ktorom deti prichádzajú na svet, môžu rásť zahrnuté láskou a podporované výchovou. Ide o viac ako len o pôžitok či technický prospech zúčastnených. Vznikajúci ľudský život má absolútnu prioritu nielen čo do technického chápania vzniku, ale tiež do všetkých istôt, ktoré potrebuje, aby z maličkého dieťaťa mohol vyrásť dospelý zrelý človek. Slávime deň, ktorý oslavuje tento Boží projekt rodiny.

PONDELOK  Lk 2, 36-40
Staručká Anna Ježiša „neprepásla“! Usilujme sa byť pripravení pre službu jemu i druhým, byť v správny čas na správnom mieste.

UTOROK  Jn 1, 1-18
Boží zámer, Slovo, sa stáva telom. Zhmotnením jeho dobroty, ktorej stopu môžeme poznávať i v druhých ľuďoch. Ako sa nám to darilo v uplynulom roku?

STREDA  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky  Nm 6, 22-27
Do nového roku si vyprosujeme požehnanie. To, čo sami chceme od Pána, by sme mali odovzdať ďalej. Dokážeme obrátiť svoju tvár k druhým a byť šíriteľmi pokoja?

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi  Jn 1, 19-28
Vyrovnať cesty Pánovi, upozorňovať na „niekoho väčšieho“, to nech je naším predsavzatím pre všetky dni v roku.

PIATOK  Jn 1, 29-34
Ján dosvedčuje, čo sám videl: zostupujúci Duch v podobe holubice zostáva na Ježišovi. Zostáva i v jeho Cirkvi. Kiež dokážeme viac vnímať túto prítomnosť!

SOBOTA  Jn 1, 35-42
Po toľkých rokoch si Ján pamätal i hodinu… Aká milá atmosféra musela byť v Ježišovej domácnosti – dotvorená rukou jeho Matky! Vzor pre naše rodiny, pre cirkevné prostredie.

4. adventná nedeľa A

     Hoci hovoríme o zásadných dejinných zvratoch, v ktorých Boh premieňa nezlomiteľné puto smrti, vykúpi človeka, sám vstupuje do dejín sveta…, všetko sa odohráva na celkom obyčajnom pozadí bežných udalostí, akými sú zasnúbenie dvoch obyčajných ľudí v malej zemi Izrael na východe Rímskej ríše. Boh nemá strach, že aktéri sú príliš maličkí, a že by sa jeho dielo stratilo v toku iných „veľkých“ udalostí sveta mocných. Boh nemá obavy o život, vzdelanie, výchovu… Božieho Syna. Boh tu vystupuje ako určitý tvorca dejín, akokoľvek si to mnohí vtedajší mocní ľudia nedokázali predstaviť. Boh je s nami a pevnou rukou vedie dejiny ľudí, ktorí ho vpustili do svojho života. Cez mnohé dramatické zvraty dovedie svoj ľud k víťazstvu spásy.

PONDELOK  Lk 1, 57-66
Jánov otec Zachariáš začal opäť rozprávať v okamihu, kedy napísal meno svojho syna, ktoré znamená: Boh sa prejavil ako milostivý. Kiež sa i nám rozviaže jazyk, aby sme svedčili o Božej dobrote!

UTOROK  Štedrý deň Lk 1, 67-79
Zachriášovo dočasné onemenie vydalo plod: krásny chválospev, ktorým v Liturgii hodín začíname každý deň. Pochopíme počas vianočných sviatkov dôležitosť ticha, význam mlčania?

STREDA  Slávnosť Narodenia Pána  Hebr 1, 1-6
Dar je viac, než akékoľvek slová. Boh prehovoril tým, že nám dal svojho Syna. Podstatou Trojice je vzájomné darovanie. A my máme byť jej obrazom: v rodine, v Cirkvi…

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka  Sk 6, 8-10
Keď nemohli obstáť pred Štefanovou múdrosťou, veľmi sa rozzúrili. My sme často v podobnom pokušení: keď sa minú argumenty, uchyľujeme sa k ohováraniam. A tie zabíjajú vzťahy.

PIATOK  Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu  Jn 20, 2-8
Rýchlejší Ján necháva prvenstvo Petrovi. Vzor pre vzťahy v Cirkvi. Znamením lásky je, keď dokážeme ustúpiť.

SOBOTA Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov  Mt 2, 13-18
Môžeme myslieť na deti, ktoré sa ani nemali narodiť. Veď i dnes vynakladá úsilie o život bezbranných detí egoizmus a strach z ohrozenia vlastného postavenia.

3. adventná nedeľa A

     Liturgii i lekcionáru dnešnej nedele vládne téma radosti; radosť patrí k celému Adventu. Jej prameňom je skutočnosť, že každý jednotlivý život i celé dejiny ľudstva prenikla a obnovila spása. Táto radosť sa stavia proti každému pesimizmu, ktorý nevidí skutočnosť spásy a nechce ju uznať, táto radosť je opakom nedôvery v Boží prísľub a jeho naplnenie v Kristovi. Významná je však i výzva dnešného evanjelia, upozorňujúca každého kresťana, aby nezamieňal pravú radosť za triumfalizmus, vnútorný pokoj za vonkajšie prejavy moci a Mesiáša za obyčajného pozemského vladára. K zámene môže dôjsť veľmi ľahko, veď i Ján Krstiteľ sa nevyhol otázkam a pochybnostiam.

PONDELOK  Mt 21, 23-27
K Ježišovi a k jeho Cirkvi je možné pristupovať veľmi rôzne. I otázky môžu byť položené s rôznymi úmyslami. Možno i Ježiš na niektoré naše výzvy neodpovedá…

UTOROK  Mt 1, 1-17
V rodokmeni nášho Pána sú i tie ženy, o ktorých by sme možno pomlčali. Je to jasná teologická výpoveď: nič nie je vyňaté z jeho spásy, zo záchrany.

STREDA  Mt 1, 18-24
„Jozef, neboj sa…“ Možno je dnešná nerozhodnosť pre zakladanie rodín i k zasvätenému životu spôsobená strachom a obavami. Sú proste chvíle, kedy sa oslovený musí prebrať zo spánku!

ŠTVRTOK  Lk 1, 5-25
Kňaz Zachariáš stráca reč, pretože sa zdráhal uveriť. Na rozdiel od dievčaťa Márie, pokornej služobnice Pána. Na Božie posolstvo často i dnes reagujú jednoduchí ľudia citlivejšie.

PIATOK  Lk 1, 26-38
Veľkosť Panny Márie spočíva  v jej odovzdanosti. Kiež by sme boli schopní na jej príhovor ako jednotlivci i ako Cirkev vstúpiť s Bohom do neistoty!

SOBOTA  Lk 1, 39-45
Dieťa v lone Alžbety – Ján Krstiteľ – tu prvýkrát pozdravuje nášho Pána. Podobne, ako vtedy, i dnes prináša Mária Božieho Syna do našich dní, možno poznamenaných uponáhľanosťou vianočných príprav… Pohnime sebou radostne i my!

2. adventná nedeľa A

     Jánov krst je symbolom, obrazným vyjadrením túžby očistiť sa od všetkých osobných zlyhaní. Ján hovorí veľmi ostro a Mesiáša vníma ako prísneho sudcu, ktorý snáď ani nebude mať zľutovania… Ježiš je však i pre neho postavou, na ktorú čaká. Ešte Ježiša ako Mesiáša nepozná a nevie, aký zámer má Boh v celom príbehu dejín sveta. A predsa má v niečom pravdu. Bez skutočného obrátenia sa k Bohu neobstojí žiadny človek. Advent je tak nielen pasívne čakanie, podobne ako keď čakáme na nádraží. Advent znamená pripraviť dom svojho srdca, aby Mesiáš mohol vstúpiť.

PONDELOK  Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie  Lk 1, 26-38
Radosť z adventných zorí a nádej môžeme prežívať vďaka tej, ktorá poslovi povedala svoje „áno“. Dokážeme ju nasledovať v prijatí (omnoho skromnejších) Božích zámerov s nami?

UTOROK  Iz 40, 1-11
„Potešujte, potešujte môj ľud“ – tak začína i veľkolepé Händlovo oratórium „Mesiáš“. Tak sa stávajú i prísne slová Radostnou zvesťou! Túžime ju prinášať?

STREDA  Iz 40, 25-31
Večný, „neprístupný“ Boh tu dostáva osobné rysy. Kiež sa nezdráhame prijať jeho priateľstvo; i my „dostaneme krídla“ vo svojej všednodennosti.

ŠTVRTOK  Iz 41, 13-20
Slovko „neboj sa“ je i jedným z najčastejších slov v evanjeliu. Boží protivník naproti tomu straší, aby ustráchaní vyžadovali „ochranu“. Chudáci potom „márne hľadajú vodu“ a spoločnosť vysychá smädom…

PIATOK  Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice  Iz 48, 17-19
Kiež sa i my poučíme zo skúseností minulých generácií! Pánovo slovo je totiž prísľubom ako pre jednotlivca, tak pre spoločnosť.

SOBOTA  Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi  Sir 48, 1-4.9-11
Eliáš je predobrazom nášho Pána. Slovo ako pochodeň! Mnohí jeho žiaru jednoducho neznesú. Premenenie na hore nie je „masovou“ záležitosťou… Ale v našej tichej chvíľke ho môžeme prežiť znova.

1. adventná nedeľa A

     Na začiatku nového liturgického roka nám evanjelium ponúka Ježišovu predpoveď o jeho príchode a vyzýva nás, aby sme boli bedliví a usilovne sa pripravovali na jeho príchod. Čo by sme mali robiť, aby sme verne prežili Advent? Robme to, čo obyčajne, len s väčšou radosťou: snažme sa plniť si svoje povinnosti – pracovné, školské i náboženské, pravidelnejšie sa modlime, častejšie chodievajme na sväté omše spoločne ako rodina, prijímajme sviatosti… Pripravujme sa na dar Ježiša, využime túto možnosť a otvorme svoje srdcia pre Prichádzajúceho.

PONDELOK  Mt 8, 5-11
I my sme tí mnohí, ktorí budú pri jednom stole so starozákonnými prorokmi. Cirkev je otvorená pre všetkých, bez ohľadu na pôvod. To nás má naplniť radosťou.

UTOROK  Spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza  Lk 10,21-24
Túžime vidieť veľké skutky, ktoré i dnes koná Boh? Adventná doba nás musí vyburcovať z otupenosti!

STREDA  Mt 15, 29-37
Často si sťažujeme na vonkajšie obmedzenie: nedostatok povolania, málo času… Ale skúsme dať Pánovi to málo, čo máme. Možno sa potom budeme čudovať.

ŠTVRTOK  Mt 7, 21.24-27
Ježišove varovania nás musia vyburcovať. Raz sa nebude pýtať na naše prejavy nábožnosti, ale na to, ako sme naložili so svojím životom. Ešte máme čas „zlepšiť a upevniť základy“.

PIATOK  Mt 9, 27-31
Ježiš sa bráni popularite. Ľudia majú pochopiť, že práve cez jeho kríž raz príde uzdravenie, precitnutie. A práve to máme hlásať my, pokrstení, poslaní!

SOBOTA  Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi  Mt 9, 35-10, 1.5-8
Pánova ľútosť je vyjadrením jeho ľudského citu. Kiež sa nehanbíme za svoje citové prejavy, kiež nás pohnú – podľa Ježišovho vzoru – k aktivite.

Krista Kráľa

     V závere liturgického roku a prakticky už na prahu nového počujeme čítať texty Svätého písma, ktoré hovoria o Kristovi Kráľovi. V mysli nám zaznievajú Ježišove slová: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné sa vám pridá“ (porov. Mt 6, 33). Bezpochyby denne opakujeme slová modlitby Pána: „Príď tvoje kráľovstvo“ (Mt 6, 10). Poctivo sa môžeme pýtať, kde toto Božie kráľovstvo máme hľadať a tiež či je náš život znamením jeho príchodu? Pocity môžu byť rôzne, niekedy akoby Ježiš mlčal a Božie kráľovstvo sa z mapy nášho života stratilo. Zvlášť v okamihoch zápasov, prehier, ponížení a bezmocnosti, predovšetkým pri umieraní. A predsa v čase tohto nášho života znie i iné Kristovo slovo: „Božie kráľovstvo je už medzi vami!“ (porov. Mt 12, 28).

PONDELOK  Dan 1, 1-6.8-20
Podobne, ako títo mladíci, je i Cirkev pokúšaná zísť z cesty.  Mnohí sa snažia nakloniť si ju na svoju stranu. A tak ju zneužiť pre svoje plány. Odolá a opeknie?

UTOROK  Dan 2, 31-45
Štyri ríše, rôzne impériá sa tu snažia rozdrviť Židov. Prísľub do budúcnosti: Cirkev prekoná všetko, obstojí. Podobne, ako naši starší bratia vo viere!

STREDA  Dan 5, 1-6.13-14.16-17.23-28
Boh trestá tých, ktorí zneužívajú jeho moc vo svoj vlastný prospech. Jed klerikalizmu môže spôsobiť, že i my budeme odvážení a uznaní „ľahkými“.

ŠTVRTOK  Dan 6, 12-28
Boh i dnes vyslobodzuje: Z jamy hrobu môže vzísť Syn a jeho Cirkev krajšia a žiarivejšia.

PIATOK  Dan 7, 2-14
Zápas Boha so zlom, trvajúci do dnešných dní. Povýšenosť a zlo sú však obmedzené na určitú dobu. Konečné víťazstvo: jeho kráľovstvo nebude zničené!

SOBOTA  Sviatok sv. Ondreja, apoštola  Mt 4, 18-22
Ondrej a Peter boli rodní bratia. Možno práve ich súčinnosť pri vrhaní sietí do mora Pánovi imponovala. Výzva pre Cirkev našich dní: kooperácia (spoločná práca)!

33. nedeľa v Cezročnom období

     Televízni hlásatelia pri večerných správach v nedeľu spravidla prajú divákom pekný koniec týždňa. Pre nás kresťanov týždeň naopak nedeľou už začal. To, čo pre niekoho môže byť koncom a minulosťou, snáď i tvrdou realitou, pre iného je začiatkom omnoho krajšej skutočnosti, počiatkom novej nádeje. Ako Kristovo vzkriesenie bolo nečakaným víťazstvom života nad zdanlivo definitívnou vládou smrti. Svoju budúcnosť nepoznáme, tú, ako veríme, má v rukách Boh, ale skrze slobodu a možnosť rozhodovania aj my! Veď v práve prežívanej prítomnosti sami rozhodujeme o tom, aká bude naša budúcnosť. Teraz sa nám často zdá, že všetko smeruje ku koncu. Nad tým ale zostáva okamih nečakaného víťazstva a prejavu života. Veríme tomu?

PONDELOK  Lk 18, 35-43
Snažíme sa sami, aby sme lepšie videli? Chceme volať tiež i my k Pánovi, aby sme lepšie videli? Nie sme nakoniec spokojní s tým, že veľa vecí radšej „nechceme ani vidieť“?

UTOROK  Lk 19, 1-10
Radostná zvesť o Ježišovi, správne podaná, dokáže zmeniť život hlavného mýtnika. Všetko vráti, škodu vynahradí. Nepostupujeme obrátene? Najskôr všetko vráť, zmeň sa a potom môžeš chodiť s nami…

STREDA  Sviatok Výročia posviacky katedrálneho chrámu baziliky sv. Emeráma v Nitre
Lk 19, 11-28
Kto je ochotný s Bohom spolupracovať, trebárs aj niečo vsadiť, tomu bude pridané. Kto túto snahu nemá, kto nie je ochotný pre Pána riskovať, môže všetko stratiť.

ŠTVRTOK  Spomienka Obetovania Panny Márie  Lk 19, 41-44
Plač nad Jeruzalemom nás presviedča o Pánovej láske. Ježiš ľutuje, možno i nás, kvôli chvíľam, kedy sme nerozoznali jeho priazeň…

PIATOK  Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice  Lk 19, 45-48
„Všetok ľud na ňom visel,“ zatiaľčo veľkňazi a znalci Zákona ho chceli umlčať. To, že sa Ježiš dnes obracia k jednoduchým, bezmocným, k tým, ktorí na ňom nechcú zarábať, je známkou pravosti!

SOBOTA  Lk 20, 27-40
Ježiš na špekulatívne otázky, ktoré ho mali zahnať do úzkych, odpovedá jasnou, pravdivou perspektívou. Niektorí ho ocenia. Ďalšie (ani naše) otázky nie sú potrebné…

32. nedeľa v Cezročnom období

     Bolo by nezodpovedné utekať od prítomného života do budúcnosti. Rovnako by bolo naivné posudzovať večnosť podľa našich naivných pozemských predstáv. Nemenej myšlienka na život s Kristom by našu prítomnosť mala robiť plodnou. Prijatie Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou nás vedie k radostnému a zodpovednému prežívaniu prítomnosti. Večnosť začína dnes, hovorí sa. Vďaka Kristovi sme boli vykúpení zo smrti a patríme Bohu. Už teraz!

PONDELOK  Spomienka sv. Martina z Tours, biskupa  Múd 1, 1-7
I dnes sa dáva Pán poznať každému, kto hľadá úprimne, kto ho nepokúša. Nežijeme vo falošnom vedomí, že sme ho našli, že sme „zabývaní“? Na vzťahu k nemu musíme stále pracovať!

UTOROK  Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka  Lk 17, 7-10
Možno očakávame odmenu od Boha za dobré správanie. Tento postoj je zrejme nesprávny. Najvyššie vyznamenanie je totiž to, že mu môžeme slúžiť. Slúžiť tomu, ktorý by sa celkom dobre „zaobišiel bez nás“…, ale napriek tomu nás pozýva k spolupráci a má z nej radosť.

STREDA  Múd 6, 1-11
Plniť Božiu vôľu aj vo svojom postavení znamená uvedomiť si Božiu veľkosť a konať službu aj pre najchudobnejších. Keby sme sa aspoň trochu riadili Božími hodnotami, celá spoločnosť by bola počas tridsať rokov nadobudnutej slobody ďalej…

ŠTVRTOK  Múd 7, 22-8, 1
Krása a moc múdrosti sa naplno prejaví vo vtelenom Slove. Prosme, aby spoločnosť Kristových nasledovníkov mala vlastnosti Zakladateľa…

PIATOK  Múd 13, 1-9
Veľkosť a krása stvoreného odkazuje na Stvoriteľa. Snažme sa liečiť pesimizmus a pochybovanie tiež tým, že sa častejšie zahľadíme ne jeho stopy…

SOBOTA  Múd 18, 14-16
Prvé vety tohto čítania sú použité vo vianočnej liturgii. Slovo zostupuje medzi nás ľudí v noci, pre naše pretvorenie a záchranu.

31. nedeľa v Cezročnom období

     Je potrebné veriť na poslednú kvapku dobra, ktorá je v ľudskom srdci, a mať účasť na Božom optimizme vzhľadom k nám. Jeho mlčanie, čakanie a trpezlivosť, to je náš čas, neustále ponúkaná príležitosť, aby sme sa obrátili a zmenili postoj. Obrátenie znamená uvidieť skutočnosť v správnom svetle a s nadhľadom. Znamená potom niečo opustiť, vrátiť sa a ísť správnou cestou. Také rozhodnu-tie môže spočiatku priniesť isté ťažkosti a býva nepríjemné, najťažšie je potom vzdať sa vlastného sebectva. Veríme, že to dokážeme, veď na uprázdnené miesto prichádza Kristus, aby s nami zostával.

PONDELOK  Spomienka sv. Karola Borromejského, biskupa  Lk 14, 12-14
Ako asi bol onen popredný farizej prekvapený: nášmu Pánovi záleží na nezištnosti. Božia láska je totiž dávaná zadarmo. Iba sa z nej nesmieme sami vylučovať.

UTOROK  Lk 14, 15-24
So svojimi nedostatkami patríme k tým „slepým“ a „chromým“. Dávajme pozor, aby sme na Ježišovo pozvanie nepovedali „nie“. Snažme sa zdokonaľovať svoj vzťah k Bohu; veď ak máme niekoho radi, teší nás byť s ním…

STREDA  Lk 14, 25-33
Kiež si v ťažkých chvíľach uvedomíme pravdivosť slov o kríži–bremene. Pokiaľ neprijmeme skutočnosť kríža, žijeme svoj vzťah k Ježišovi ľahkomyseľne a iba citovo.

ŠTVRTOK  Lk 15, 1-10
Možno dne skôr platí, že deväťdesiat deväť ovečiek je stratených a jedna jediná verná. Máme trpezlivosť s pastierom, ktorý sa nám vzďaľuje, aby ich zvolal?

PIATOK  Lk 16, 1-8
Pán tu nechváli za nepoctivosť, ale za prozreteľnosť, prezieravosť. Cirkev nám dnes ponúka toľko možností, že ponuka prevyšuje dopyt. Dokážeme využiť všetko?

SOBOTA  Sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky  Ez 47, 1-2.8-9.12
I z našich kostolov prúdi oživujúca voda na všetky strany. Nielen v Noci kostolov, kedy otvárame tým, ktorí sa možno bohoslužieb nezúčastňujú… Otvorený kostol – symbol otvorenosti Cirkvi!

30. nedeľa v Cezročnom období

     Často sa pýtame: Ako sa modliť, aby to bolo správne? Modlitba je predovšetkým veľmi osobné oslovenie Boha. Pred ním nemožo nič skryť – srdce, radosť, hriech, zlo, závisť… Človek, ktorý žije v pravdivom pohľade na seba, má i napriek mnohým slabostiam cestu k Bohu v modlitbe otvorenú! Avšak ten, kto s očami upretými iba na seba, pôžitok, sebectvo, moc či majetok sa ľahko posunie do situácie, v ktorej už nerozoznáva, ako veľmi škúli jeho srdce. Potom i pred Bohom i pred ľuďmi nevidí, že jeho svet je celý naklonený. Tak je tomu i v dnešnom evanjeliu. Ježišovo podobenstvo mieri na ustanovených „zbožných“ ľudí, ktorým ani nenapadne, že niečo v ich živote je úplne zlé. Samoľúbosť a „samospravodlivosť“ ich uspávajú, takže sa považujú za svätých a dokonalých. A pritom ich srdce sa celkom uzavrelo a nie je ochotné „vykuknúť“ zo svojej ulity a zazrieť svet, ľudí i Boha takých, akí v skutočnosti sú!

PONDELOK  Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov  Ef 2, 19-22
Ježiš je náš nárožný kameň, na ktorom stojí stavba Cirkvi. Kedykoľvek sme chceli v dejinách stavať na niečom inom, nevyšlo to.

UTOROK  Rim 8, 18-25
Ľudské sebectvo pôsobí narušenie; nielen duše, ale aj prírody, ktorú človek drancuje. Celé tvorstvo stoná očakávaním. Nemá Boh právo vyžadovať od nás rozumnejšie správanie? Veď sme jeho obrazom!

STREDA  Rim 8, 26-30
Môžeme sa zamyslieť: nakoľko sme v zhode s obrazom Božieho Syna? Čo najväčšie priblíženie nás dokáže urobiť natrvalo a naplno šťastnými.

ŠTVRTOK  Rim 8, 31b-39
V tom je Boh mocný: že nás nič nevytrhne z jeho ruky. Avšak, iba náš hriech a nechuť žiť s ním nás od neho vzďaľuje. Najväčším nebezpečenstvom je teda naša svojvôľa…

PIATOK  Slávnosť všetkých svätých  Zjv 7, 2-4.9-14
Všetci tí, ktorí prichádzajú z veľkého súženia, budú víťaznému Baránkovi najbližšie. A všetci súčasní mučeníci trpia i tak trochu za nás…

SOBOTA  Spomienka na všetkých verných zosnulých  Múd 3, 1-9
Z úryvku vyplýva viera vo večný život. My, ktorí môžeme mať účasť na sprítomnení obety nášho Pána – na Eucharistii, môžeme pre zomrelých urobiť najviac.

29. nedeľa v Cezročnom období

     Modlitba je miestom stretnutia konečného s nekonečným. Je mostom medzi nami a Bohom. Kristus nás naučil modliť sa. Rovnako ako Mojžiš neprosíme iba za seba, i my chceme byť sprostredkovateľmi stretnutia našich bratov a sestier s Bohom. Pokiaľ nám pri modlitbe chýba inšpirácia, myšlienky a slová, hľadajme ich v Písme. Nechajme sa osloviť Božím slovom a rovnakým mu aj odpovedzme. Bude nás počúvať tak, ako každá matka a otec počúvajú slová svojich detí, ktoré ich naučili. Z každého takéhoto stretnutia vyjdeme potom bohatší.

PONDELOK  Lk 12, 13-21
Spotrebná spoločnosť vo svojej chamtivosti je v protiklade k starostlivosti o dušu. Kiež sa my, kresťania, dokážeme práve v tomto postaviť proti väčšinovej spoločnosti a svojou skromnosťou byť svetu znamením.

UTOROK  Ľubovoľná spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža  Lk 12, 35-38
Trvalá pripravenosť a čakanie sú také krásne práve preto, že milujeme toho, ktorého očakávame. Nepredstavujeme si láskyplného Boha skôr ako zdroj strachu? Neodovzdávame túto falošnú predstavu druhým?

STREDA  Lk 12, 39-48
Čím viac nám Pán zveril, o to viac bude od nás žiadať. Tým, že sa budeme snažiť žiť pred ruhých, získa náš život cenu. A radosť!

ŠTVRTOK  Lk 12, 49-53
Určite sme sa stretli s nemožnosťou kompromisu. Každý, kto berie Krista vážne, narazí. Zvlášť bolestné to býva pre pokojné, zmierlivé povahy. Ale ak prejdeme „ohňom na zemi“, získame pokoj zo spojenia s Kristom.

PIATOK  Lk 12, 54-59
Toľko znamení sme v živote prehliadli… Možno i preto, že sme nechceli zmeniť svoje konanie, svoje predstavy. Pán nám však doposiaľ dopriava čas!

SOBOTA  Lk 13, 1-9
I my sme nabádaní, aby sme podobne boli trpezlivými vinármi. Máme dopriať druhým (ale i sebe!) čas zrenia pre úrodu. Kiež máme väčšiu trpezlivosť! S druhými i so svojím vlastným zrením.

28. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešná nedeľa otvára široké témy viery. Možno na ne prihliadať z mnohých strán. Viera nie je názor na nejakú problematiku, ani nejde o znalosť náuky, v čo sa verí. Viera predpokladá prijatie skutočnosti a reakciu na ňu (život podľa nej). A to nielen vo chvíli, keď Boha o niečo žiadame, ale tiež následne. Teda viera je prejavom živého vzťahu medzi človekom a Bohom. Preto sa Pán čuduje, že sa vrátil iba jeden z desiatich uzdravených. Viera nesmie končiť tam, kde sme od Boha niečo dostali a potom nás už viac nezaujíma! Myslime nielen na svoje starosti, ale predovšetkým na Ježiša Krista (porov. druhé čítanie).

PONDELOK  Rim 1, 1-7
Sredobodom Pavlovho života je Kristus. Tak predstavuje Pavol seba, svoje poslanie. Dokážeme i my postaviť svojho Pána doprostred svojho života? Čo mu zaberá miesto?

UTOROK  Spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi  Rim 1, 16-25
Keď sme v pokušení odkloniť sa od pravého Boha, zostúpime na úroveň falošných bôžikov. A to plodí skazu. Pre celú spoločnosť.

STREDA  Rim 2, 1-11
Zatvrdilosť, ktorú Pavol vyčíta Židom, by možno dnes vytýkal niektorým kresťanom, ktorí sú sebeckí a zabývaní…

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka  Rim 3, 21-30a
Z viery vyplýva naša záchrana. Nie je závislá na našich „akciách“ ani citoch, ale na tom, do akej miery uveríme Bohu, že práve nás chce zachrániť.

PIATOK  Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu  2 Tim 4, 9-17b
Iba Lukáš, „milovaný lekár“ je v ťažkej chvíli s Pavlom. Kiež je nám vzorom vo svojej stálosti! Jeho evanjeliu vďačíme za opis udalostí z Ježišovho detstva a priblíženie Ježišovej matky Márie.

SOBOTA  Rim 4, 13.16-18
Abrahám opustil svoje usídlenie. Preto ho nazývame otcom viery. Viera, ktorá je sebavedomá a nehľadá porozumenie – i u druhých – by nebola vierou, ale iba akousi ideológiou…

27. nedeľa v Cezročnom období

     Svet hľadá nového človeka. Má to byť inteligent, obetavý, silný, zdravý, nesebecký. Tento nový človek sa prebojúva a prebojuje navzdory všetkým pochybnostiam. Aj Cirkev zápasí o nového kresťana a my máme byť v jej prvých radoch ako avantgarda. Vydávať dôveru v Boha, ktorý nám je stále k dispozícii, lásku k sebe navzájom, aby sme tvorili skutočnú rodinu ľudí, ktorí sa majú tak radi, že by život položil jeden za druhého. Rovnako máme vydávať lásku k svetu, za ktorý Kristus zomiera. Svet nesmieme odhodiť, pochovať a odsúdiť.

PONDELOK  Spomienka Ružencovej Panny Márie  Lk 1, 26-38
Mária sa zveruje Bohu, aj keď sa spočiatku naľaká a nechápe. Dávame Bohu s dôverou priestor vo svojom živote, aby mohol k nám prehovoriť?

UTOROK  Lk 10, 38-42
Sedieť pri Ježišových nohách vôbec neznamená nečinnosť! Pokúsme sa sebe i okoliu dokázať, že medzi úlohou Marty a Márie nemusí byť rozpor. Skúsme sa modliť – rozprávať sa s Ježišom – i pri svojej práci…

STREDA  Lk 11, 1-4
Kiež sa modlitbu, ktorú nám zveril Ježiš, nemodlíme bezmyšlienkovite. Túžme skúsiť po novom, hoc aj vlastnými slovami, vyjadtiť obsah jednotlivých viet.

ŠTVRTOK  Lk 11, 5-13
Pán nás naozaj počúva. Pokúsme sa zamyslieť nad poradím slov podľa Kristovho návodu: prosiť, hľadať, zaklopať na dvere…

PIATOK  Lk 11, 15-26
Áno, prišlo k nám Božie kráľovstvo. Nie však doposiaľ v jeho plnosti. Preto musíme vzdorovať útokom, často skutočne „sedemnásobným“.

SOBOTA  Lk 11, 27-28
Ak plníme Ježišovu vôľu, môžeme vnímať radosť z príbuzenstva s jeho matkou Máriou. Tá, ktorá ho nosila a kojila, nech teraz nesie a živí jeho Cirkev!

26. nedeľa v Cezročnom období

     Text dnešného evanjelia je náročný na výklad. Predchádzala mu veľká Ježišova kritika mamony predovšetkým farizejov (Lk 6, 14), ale tiež dôležitá veta: „Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím“ (Lk 16, 16). Teológia v texte vidí opis neba a pekla. V texte však nie je reč o Bohu, ale o Abrahámovi, praotcovi Izraela. Text teda necháva otvorenú otázku, ako je to po vzkriesení Krista s tými, ktorí stoja „na nesprávnom“ brehu priepasti. Avšak dôraz na milosrdenstvo voči tým, ktorí sú okolo nás, zostáva rovnako zásadné.

PONDELOK  Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi  Zach 8, 1-8
Nie je úryvok obrazom Cirkvi? Napriek všetkým nedostatkom a zlyhaniam priťahuje na svoje „námestia“ hľadajúcich zo všetkých svetových strán.

UTOROK  Spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi  Zach 8, 20-23
Každý človek, ktorý chce pokoj a zmierenie, nachádza i dnes domov v Pánovej Cirkvi. Jej príťažlivosť spočíva práve v jej otvorenosti.

STREDA  Spomienka Svätých anjelov strážcov  Ex 23, 20-23a
Povzbudenie pre nás: nie sme sami, je tu niekto, kto to s nami myslí dobre. Dokážeme byť i my podobne nápomocní niekomu, keď niečo potrebuje?

ŠTVRTOK  Neh 8, 1-4a.5-6.7b-12
Podobne ako v našej liturgii  ohlasuje Ezdráš  slovo z vyvýšeného miesta. Slávnosť obnovenia Zmluvy, kde má ústredné miesto Božie slovo. Bohoslužba slova nás pripravuje na vrchol – vďakyvzdanie v Eucharistii.

PIATOK  Spomienka sv. Františka Assiského  Bar 1, 15-22
Neposlušnosť prorokov – hlásateľov pravdy, bezbožnosti, keď si ide každý za svojím. To býva i dnes začiatkom úpadku a hanby národa…

SOBOTA  Bar 4, 5-12.27-29
Napriek všetkej neposlušnosti sa Boh prejavuje matersky. I dnes! Dokážeme ho ale takto verne priblížiť?

25. nedeľa v Cezročnom období

     Nasledovať nepoctivosť správcu nie je cesta k pravému šťastiu, veď i evanjelium hovorí o dôsledkoch, ktoré dopadli na správcu pre jeho nepoctivosť. Ale čo Pán chváli? Neporovnávajme poctivého a nepoctivého správcu. Porovnajme dva typy nepoctivých správcov: prvý, ktorého stretávame asi najčastejšie a ktorý ukradne majetok priamo pre seba. A druhý, o ktorom hovorí evanjelium, ktorý vynaloží prácu a nepoctivosťou si získava priateľov, teda buduje vzťahy. Obaja sú nepoctiví, ale druhý vie, že dobré vzťahy majú väčšiu váhu než samotné zabezpečenie a majetok! Kam mieri naše úsilie? Nie sme pre honbu za majetkom, hoci získaným spravodlivo, predsa len zaslepení, a nestrácame tak ľudské vzťahy?

PONDELOK  Spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza  Ezd 1, 1-6
Dokážeme si predstaviť radosť Izraela zo získanej slobody? Ono vyslobodenie je obrazom záchrany, vyslobodenia a vykupteľského diela nášho Pána…

UTOROK  Ezd 6, 7-8.12b.14-20
Izrael svedčí o Bohu pred ostatnými národmi stavbou chrámu. Ako sme využili my získanú slobodu?

STREDA  Ezd 9, 5-9
Zmiešané sobáše oslabovali existenciu národa. Ezdrášova modlitba nám môže byť vzorom. Prosme za rodiny, za odvahu vôbec ich zakladať…

ŠTVRTOK  Ag 1, 1-8
Nie sme tomuto ľudu podobní v tom, že sami bývame možno až v luxuse, kým miesta, kde sa schádzame na bohoslužbu, chátrajú? Dokážeme sa nasadiť pre prácu v Cirkvi – ktorá je vlastne Pánovým domom?

PIATOK  Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza  Ag 1, 15b-2,9
„Slovo…i môj duch ostanú medzi vami.“ Nebojme sa, tie slová sú prísľubom. I pre skromnejší chrám a chudobnejší Pánov dom – Cirkev.

SOBOTA  Lk 9, 43b-45
Apoštoli nechápali, nerozumeli, ale zostali s Ježišom. Snažme sa aj my zostať s ním za každých okolností života.

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

     Človek žije iba preto, lebo bol predtým prijatý inými: svojimi rodičmi, bez toho, že by si to zaslúžil, bez toho, aby niečo pre to urobil. Človek žije z milosti. Môže byť iba vtedy šťastný, keď si uvedomí, že bol prijatý bez toho, že by za to niečo zaplatil. Mária je človek, ktorý bol Bohom celkom a úplne prijatý, nie preto, čo vykonal, ale z milosti: Ty si plná milosti, Pán s tebou.

PONDELOK  Spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov  Lk 7, 1-10
Tak často pkorné stotníkovo vyznanie opakujeme pred prijatím Eucharistie! Kiež myslíme viac i na uzdravenie našich vzťahov v Cirkvi, v spoločnosti, v rodine…

UTOROK  Lk 7, 11-17
Kiež nás Ježišov súcit naplní vierou, že vníma i tragédie súčasného sveta. Pane, kiež sa dokážeme radosvať z tvojich mocných činov, ktoré nie sú možno tak nápadné!

STREDA  Lk 7, 31-35
I dnes sa náš Pán stretáva s odsudzovaním. Niekotrý jeho služobník je priveľmi „svetský“, iný úzkoprsý… Snažme sa byť ku kňazom zhovievaví a dávať si pozor na jazyk.

ŠTVRTOK  Lk 7, 36-50
Kiež by sme chceli byť v úlohe onej milujúcej ženy! Veď nevieme, ako sú na tom druhí, ale vieme, čo všetko Pán už odpustil nám. Toľkokrát sme prijali sviatosť zmierenia!

PIATOK  Spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov  Lk 8, 1-3
Ježišova novosť spočíva v tom, že sa nezdráhal obklopiť sa tými, na ktorých vtedajšia spoločnosť hľadela zvrchu. Trebárs ženami. Nezaradili by sme sa dnes medzi jeho kritikov?

SOBOTA Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu  Mt 9, 9-13
Nekritizovali by sme dnes Ježiša pre jeho odvahu vybrať si do zboru apoštolov colníka? Neobmedzujeme dnes jeho pôsobenie svojou úzkoprsosťou a nedostatkom odvahy?

23. nedeľa v Cezročnom období

     Koľko rôznych rozhodnutí musíme denne a počas celého nášho života urobiť? Väčšinu z nich tvoria tie malé a celkom obyčajné, ktoré sa spravidla dajú zmeniť alebo opraviť. Menej robíme tých, ktoré sú vážne a majú vážne dôsledky, sú neodvolateľné. A potom je tu jedno veľké rozhodnutie, stojace nad všetkými ostatnými a ako základ všetkých: rozhodnutie pre Božie kráľovstvo. Je potrebné klásť si otázku, či túto našu zásadnú voľbu máme pred očami, či vieme, kde má svoj počiatok a čím sa neustále potvrdzuje?

PONDELOK  Kol 1, 24-2, 3
Poklady múdrosti a poznania sú ukryté v Kristovi bez toho, aby boli niekomu vnucované. Všedný život naplnený službou a obetavosťou ich postupne odhaľuje.

UTOROK  Kol 2, 6-15
Pochovanies Kristom do hrobu sa vzťahuje aj na nás. Z toho vyplýva i nádej na vzkriesenie! Kiež sa dokážeme v ťažkých chvíľach spojiť s Kristovou bezbrannosťou!

STREDA  Kol 3, 1-11
Nacionalizmus, rasová nadradenosť nemá v kresťanstve miesto. I v tom je naše náboženstvo návodom k životu!

ŠTVRTOK  Spomienka Najsvätejšieho mena Mária  Kol 3, 12-17
Návod na stálu (permanentnú) modlitbu. Veď ak sa budeme vzájomne znášať, mať lásku nadovšetko, staneme sa pre dnešnú dobu znamením!

PIATOK  Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  1 Tim 1, 1-2.12-14
Pavol napriek tomu, čo prežil, ďakuje Pánovi za to, že ho vzal do služby. Sme schopní vyjadriť vďačnosť za svoj krst, možno i za pohodlný život?

SOBOTA  Sviatok Povýšenia svätého Kríža  Jn 3, 13-17
Nikodém vtedy zrejme nechápal Ježišovu odpoveď. Veď i nám padne zaťažko, že každému víťazstvu musí predchádzať utrpenie…

22. nedeľa v Cezročnom období

     Americký psychológ A. H. Maslow formuloval v roku 1943 pyramídu ľudských potrieb, v ktorej na druhom najvyššom mieste je potreba uznania a úcty. Je teda všeobecne platné, že každý človek túži po ocenení druhými. Ježiš túto skutočnosť nespochybňuje ako fakt, ale napáda jej často zvláštnu formu, v ktorej je uznanie vyžadované ako samozrejmosť, ba dokonca ako bezohľadnosť voči ostatným. V mentalite Božieho kráľovstva figuruje úcta ku každému človeku bez rozdielu postavenia v ľudskej spoločnosti, a tiež mentalita pokory. Kresťanská pokora vychádza z toho, že prvý je predovšetkým Boh, darca života, stvoriteľ sveta a garant spravodlivosti. Pred Bohom sme si všetci rovní. Toto vedomie vnáša pravé svetlo do nášho pohľadu na ocenenie druhými.

PONDELOK  Lk 4, 16-30
I dnes je pre mnohých radostná zvesť neprijateľná. I dnes sa Ježiš uberá nepozorovaný stredom tých, ktorí ho nechápu, ktorí ho chcú obmedziť alebo dokonca zvrhnúť.

UTOROK  Spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  Lk 4, 31-37
Povesť, ktorá sa rozniesla o Ježišovi, vychádzala z jeho mocných skutkov. Tichá láska, ktorú mu máme prejaviť, vychádza z vnímavosti všetkého, čím nás zahŕňa.

STREDA  Lk 4, 38-44
Uzdravenie nielen z horúčky, ale i uzdravenie vzťahov! Petrova testiná vstáva a obsluhuje prítomných. Ujíma sa svojej úlohy.

ŠTVRTOK  Lk 5, 1-11
Rybári mohli byť tvrdohlaví a neposlúchnuť. Veď tak dobre rozumeli rybolovu! Kiež prejavíme Pánovi svoju poslušnosť. Nielen keď je situácia beznádejná…

PIATOK Lk 5, 33-39
Sme schopní pochopiť, že Kristovo posolstvo je nutné preniesť do súčasnej doby? Nie sme pohoršení, keď sa druhí snažia o jeho aktualizáciu?

SOBOTA  Spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov  Lk 6, 1-5
Trhaním klasov porušovali Ježišvi učenícu sobotný pokoj. Nevyčítali by sme nášmu Pánovi tiež porušenie predpisov? Nezredukovali sme náboženstvo na úzkostlivé plnenie príkazov?

21. nedeľa v Cezročnom období

     Starý zákon nemal vyslovene popísané, ako vyzerá miesto, kde prebývajú zomrelí. Ale na mnohých miestach popisuje, že spravodlivý pred Bohom je ten, kto koná dobro. Nový zákon prináša prelomovú skutočnosť: získať „nebo“ nie je otázkou nášho vysokého výkonu, ale je predovšetkým zásluhou sebaobetavania Ježiša Krista. To znamená, že človek má istý večný život v blízkosti Boha. Dnešné evanjelium celý problém opisuje veľmi výstižne. Grécke slovo „agónizomaj“ znamená „zápasiť, snažiť sa“. Ide o to „snažte sa vojsť…“ Nebo je skutočne predovšetkým darom Božej milosti, ale tiež odráža to, že záleží na nás a na tom, či my sami zápasíme o dobro.

PONDELOK  1 Sol 1, 1-5.8b-10
Radosť z pravého cirkevného spoločenstva. Prostý život nech je vzorom pre komunikáciu v našj Cirkvi!

UTOROK  Spomienka sv. Moniky  1 Sol 2, 1-8
Prekážky a nebezpečenstvá sprevádzajú aj dnes šírenie evanjelia. Genocída kresťanov je znamením opravdivosti. Ich utrpenie nech je posilou pre nás, žijúcich v slobode.

STREDA  Spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi  1 Sol 2, 9-13
Rýdzi prístup: nebyť nikomu na obtiaž. Nechcieť výsady, nevystupovať ako strážcovia morálky. Ale povzbudzovať, podnecovať. Máme odvahu to skúsiť?

ŠTVRTOK  Spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa  Mk 6, 17-29
„Nie je dovolené“ – nekompromisné varovanie, ktoré je úlohou Cirkvi i dnes. Pokiaľ nedokáže alebo nechce povedať jasné slovo, kľučkovaním môže sama stratiť hlavu.

PIATOK  1 Sol 4, 1-8
Telo ako chrám, príbytok Ducha Svätého. Nové vyzdvihnutie dôstojnosti, ktorá prišla s kresťanstvom. Kiež si uvedomíme, že každý láskyplný prejav i v telesnej oblasti má byť preniknutý Duchom!

SOBOTA  1 Sol 4, 9-11
Pavlovo pôsobenie a príklad lásky, pokoja a pracovitosti zanechali plody: veď i naši vierozvestovia pochádzali práve zo Solúna!

20. nedeľa v Cezročnom období

     Oheň človeku umožňuje život. Oheň osvetľuje, očisťuje, ale tiež spaľuje, ničí a oddeľuje. Túžbou Ježiša Krista, dokonca celým jeho poslaním je, aby sme na ohni, ktorý on priniesol, mali účasť. Aby sme z neho sami žili a odovzdávali ho ďalším. Jeho oheň potrebujeme k životu.

PONDELOK  Mt 19, 16-22
U málo ľudí je túžba nasledovať Pána taká veľká, aby sa pre neho zriekli najcennejšieho. Ale veľký majetok môže sám od seba viesť k zármutku!

UTOROK  Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi  Mt 19, 23-30
Bohatý, ktorý lipne na svojom majetku, do Božieho kráľovstva neprejde. Najskôr musí náklad zložiť a prestrčiť sa. Možno ako ťava v uzučkej bránke…

STREDA  Spomienka sv. Pia X., pápeža  Mt 20, 1-16
Boh chce šťastie pre všetkých a nezávisle na výkone! To môže pôsobiť ako úľava v spoločnosti, ktorá všetko stavia iba na ekonomickom raste a na výkone jednotlivca.

ŠTVRTOK  Spomienka Panny Márie Kráľovnej  Mt 22, 1-14
Áno, je nám sympatická otvorenosť, prijatie i tých na okraji. Ale oni i my sa musíme prispôsobiť „svadobným šatám“ a prijať Otcovu vôľu.

PIATOK  Mt 22, 34-40
Presvedčivá odpoveď i pre nás, keď chceme svojimi problémami uviesť svoje svedomie do úzkych: milovať Boha celým srdcom a druhých ako seba samého. Nie menej, ale ani nie viac.

SOBOTA  Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola  Jn 1, 45-51
Môžeme si položiť otázku, či dokážeme niekomu priblížiť Ježiša… Nájdeme niekoho poctivého, „v ktorom niet lesti“ a pokúsime sa ho – trebárs v modlitbe – predstaviť Pánovi?

19. nedeľa v Cezročnom období

     Dôvera v Božie prisľúbenia a vernosť na ceste za Ježišom – to sú zásadné podmienky kresťanského života. Niekedy sa nám dôvera chveje a naša cesta by sa rada zatočila niekam inam. Vidíme, že je nás, kresťanov, málo a ostatní ľudia idú inou cestou za inými vodcami. To je chvíľa, kedy si človek potrebuje jasne uvedomiť, komu uveril, a pripomenúť si Božiu vernosť, s ktorou už má najskôr nejaké skúsenosti.

PONDELOK  Dt 10, 12-22
Prejavom úcty k Bohu je hlboké sociálne cítenie. Provokatívne i dnes pôsobí: „Boh miluje prisťahovalcov.“

UTOROK  Dt 31, 1-8
Iba ten, kto sa dokáže zbaviť strachu a obáv, môže viesť ľud. V dôvere, že Boh kráča s nami i dnes, tvoríme Cirkev putujúcu dejinami.

STREDA  Spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka  Dt 34, 1-12
Mojžiš sa pozerá na celú zasľúbenú zem, ale sám do nej nevojde… Putujúci ľud Nového zákona je stále na ceste. A vkladanie rúk splnomocňuje i dnes k vedeniu.

ŠTVRTOK  Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie  1 Kor 15, 20-27a
Máriino zosnutie je zároveň privinutím jej čistej duše do náručia jej Syna. Tento motív je i na ikonách znázorňujúcich smrť Panny Márie. Žijeme tak, aby podobné privinutie duše bolo obrazom nášho odchodu z tohto sveta?

PIATOK  Joz 24, 1-13
Uvedomujeme si, že podobne vedie Boh aj náš národ – cez všetky nevernosti a zabúdania? Cítime vďačnosť, dlh voči Bohu, ktorý sa stará?

SOBOTA  Joz 24, 14-29
Ľud si mohol vybrať: otroctvo alebo službu Pánovi. Vážime si dôstojnosť a dar slobody?

18. nedeľa v Cezročnom období

     Evanjelium straší človeka smrťou? V žiadnom prípade. Je ale realistické. Veď to, čo hovorí dnešný Ježišov názorný obraz, prežívame okolo seba. Cieľom evanjelia nie je zvestovanie smrti, ale zvestovanie nádeje na život, ktorý je silnejší než smrť. A život silnejší než smrť nám Ježiš získal a dáva nám ho. To je najväčšie bohatstvo, ktoré môže človek získať. To ostatné tu skutočne zanecháme. Takže – aké dôsledky pre život z toho teraz vyvodíme?

PONDELOK  Nm 11, 4b-15
Ľud, ktorý sa sťažuje, spôsobuje trápenie nielen Bohu, ale aj Mojžišovi. Kedykoľvej je nám smutno z vývoja spoločnosti, máme i my podiel na tomto trápení.

UTOROK  Sviatok Premenenia Pána  Lk 9, 28b-36
Povýšenie Ježiša ako „milovaného Syna“ znamená jeho nadradenie nad Zákon i prorokov. Čo z toho vyplýva pre nás? Toto videnie prežívať a zvestovať!

STREDA  Nm 13, 1-2a.25-14, 1.26-29.34-35
Poučenie z putovania Izraela: závislosť na Bohu! Nie na „vodcoch“, ktorí si osobujú právo riadiť spoločnosť. Nejde tu o Pánovu „pomstychtivosť“, ale o dôsledok odklonu ľudí od neho.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Dominika, kňaza  Nm 20, 1-13
Hádka s Bohom nám môže byť povedomá; ale predsa len on spôsobuje, že voda oživuje a napája…

PIATOK  Sviatok sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy  Oz 2, 16b.17b.21-22
Nevesta, pochádzajúca z ľudu Izraela, zasnúbená Kristovi. Patrónka Európy. Spozná náš kontinent svojho ženícha v deň jeho príchodu?

SOBOTA  Sviatok sv. Vavrinca, diakona  Jn 12, 24-26
Diakon, ktorý za svoju službu položil život. Kiež nezabudneme, že práve chudobní sú najväčším pokladom Cirkvi!

17. nedeľa v Cezročnom období

     Modlitba Otče náš predstavuje základ kresťanskej spirituality. Ježiš na vyhrotených príkladoch ukazuje, akú silu má vrúcna modlitba a ako môže meniť situáciu, ktorá sa zdá hoci aj bezvýchodisková. Nezabudnime ale, že modlitba nie je diktátom, čo a ako má Boh robiť. Boh je zvrchovaný Pán! Jeho zámerom nemôžeme dostatočne rozumieť, ale opierame sa o dôveru v jeho dobrotu, ako nás Ježiš dnes povzbudzuje.

PONDELOK  Spomienka sv. Marty  Jan 11, 19-27
V modlitbe by sme sa mali nechať inšpirovať rozhovorom medzi Ježišom a Martou. Vďaka otázkam, ktoré Marta kladie Ježišovi, môžeme veriť v stretnutie s Ježišom.

UTOROK  Ex 33, 7-11; 34, 5b-9.28
Stan stretnutia pozýva mňa i mojich blízkych. Kiež by sme radi a často navštevovali Boha. V živom dialógu i nám odhaľuje svoje vlastnosti…

STREDA  Spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza  Ex 34, 29-35
Mojžiš sa odvoláva na Boha žiarou svojej tváre. Ako vidia druhí nás? To je úloha i pre nás, pre našu Cirkev!

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi  Ex 40, 16-21.34-38
V loretánskych litániach nazývame Matku nášho Pána „archou zmluvy“. To ona sa stala pravým príbytkom Slova!

PIATOK  Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37
Zhromaždenie, odpočinok, venovanie sa Bohu. Uvedomujeme si, že tieto znaky by mali mať všetky kresťanské sviatky a nedele?

SOBOTA  Lv 25, 1.8-17
Tiež dnes sa bohatstvo hromadí v rukách malej skupiny, zatiaľ čo veľká časť hladuje a mnohí predávajú svoju sobodu, aby prežili… Neobsahuje jubilejný rok recept na riešenie situácie vo svete?

16. nedeľa v Cezročnom období

     Zveličene by sa dali ľudia rozdeliť na Marty a Márie – tých, ktorí sa pre pomoc druhým nikdy nezastavia a sami tak namiesto života živoria, a tých, ktorí rozvíjajú krásny život, ale bezohľadne prehliadajú núdzu iných. Ježiš odkazuje na Máriinu voľbu, ale nezabudnime, že svoju výčitku hovorí Marte, nie Márii! Úryvok nehovorí o tom, čo povedal Márii. Je však stále aktuálnou výzvou: Skutočne svet, naša rodina, blízki… potrebujú toľko našej námahy, starostlivosti a starosti, že nemáme vôbec čas zastaviť sa a počúvať Boha? A čo by Ježiš povedal Márii?

PONDELOK Sviatok sv. Márie Magdalény  Pies 3, 1-4a
Sviatok pre našu dobu: mnohí totiž Krista hľadajú bez toho, aby si to uvedomili. Spontánny, ženský prvok môže byť pre celú Cirkev vzorom. I jej uzdravením.

UTOROK Sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy  Jn 15, 1-8
Dnešná svätica: matka ôsmich detí, patrónka Európy. Príklad napojenia na viničný kmeň i s bolestnými ranami prerezávania. Aké ovocie prinášame my?

STREDA  Mt 13, 1-9
Boh svojím semenom nešetrí. Mnoho záleží na nás. Snažme sa mu vo svojom srdci vytvárať podmienky k priaznivému rastu!

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Jakuba, apoštola  Mt 20, 20-28
Matka, ktorá žiadala od Ježiša protekciu… Nemáme i my podobné snaženia? Mimochodom, skoro sa jej synovia presvedčili, čo znamená nasledovať Krista.

PIATOK Spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie  Mt 13, 18-23
Ježiš jasne spomína Zlého, ktorý odoberie to, čo bolo zasiate v srdci. Sme odhodlaní postaviť sa proti tomu? Staráme sa o svoje vnútro?

SOBOTA Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov  Mt 13, 24-30
Bolí nás, keď vidíme, ako burina škodí. Skúška trpezlivosti: nechať zrieť oboje spolu.

15. nedeľa v Cezročnom období

     Je strhujúce počuť, ako Ježiš využije pokus znalca Zákona zaskočiť ho. Kristus neprestal mať na pamäti, že reaguje na otázku: „Čo mám robiť, aby som dosiahol večný život?“, ktorú znalec Zákona doplnil príkazom: „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ Je zvláštne, že Pán na konci podobenstva položí otázku: „Kto sa zachoval ako blížny?“, a nie: „Je ranený náš blížny?“ Blížnym je označený ten, kto koná! „Môj blížny“ je predovšetkým ten, kto ponúka svoje srde, a to bez rozdielu, či je „iný“, „cudzí“, „divný“. Ježiš najskôr nechal poslucháčov prežiť si zúfalú situáciu raneného, aby pochopili, aké je zásadné, aby mu nejaký blížny pomohol. Milovať blížneho znamená predovšetkým prijať ponúknutú lásku, i keď dotyčný nezapadá do našich predstáv, štýlu a poznania. Ježiš na konci dialógu hovorí: „Choď a rob aj ty podobne!“ a nechá otvorené, že to platí pre zraneného, ktorý okúsil lásku Samaritána, i na Samaritána, ktorý koná.

14. nedeľa v Cezročnom období

     Prorok Izaiáš zvestuje jasot a radosť nad tým, že sa „Pánova ruka ukáže na jeho služobníkoch“. Pobáda k obdivu Božieho jednania. Apoštol Pavol v liste Galaťanom praje „milosť nášho Pána Ježiša Krista…“ všetkým pravým Božím Izraelitom, ktorí sa nespoliehajú len na vonkajšie rituály, ale prijali celú pravdu o Kristovi, teda i jeho kríž. Ježiš v evanjeliu zveruje pri rozosielaní sedemdesiatichdvoch učeníkov svoj pokoj: „Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!’“ Úprimné jasanie, pravá radosť, pokorný obdiv, Božia milosť a Kristov pokoj. Ako sa k nim staviame a ako ich žijeme tam, kde sa prejavuje Božia moc, nie naša, tam, kde je prítomný kríž, i tam, kde je úloha veľká a my sa pri pohľade na ňu cítime slabí?

PONDELOK  Mt 9, 18-26
Vzkriesenie dcéry, uzdravenie ženy – to sú znamenia, ktoré nám majú dodať dôveru, že i dnes Ježiš uzdravuje a oživuje svoju Cirkev.

UTOROK  Mt 9, 32-38
Už samotné ohlasovanie radostnej zvesti o Božom kráľovstve spôsobuje uzdravenie spoločnosti. A na tom sa môžeme a máme podieľať i my. Teda nielen Cirkev ako inštitúcia.

STREDA  Mt 10, 1-7
Ísť k „strateným“ teda k tým, ktorí to najviac potrebujú. Nemáme strach vyjsť tam, kde je ohrozené naše sebavedomie? Nebojíme sa, že odmietnutím bude otrasená naša povesť?

ŠTVRTOK  Mt 19, 27-29
Opustenie niečoho, zrieknutie sa. Ako spolupatrón Európy karhal bohatý kontinent. Možno si neuvedomujeme, že pokiaľ sa nerozdelíme, prídeme o mnoho…

PIATOK  Sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy  Mt 10, 16-23
Odpor a prenasledovanie sú pre Cirkev znamením pravosti. Pokiaľ na niektorom mieste prežíva „pokoj“, popciťuje prenasledovanie inde. Anemusí byť len krvavé…

SOBOTA  Mt 10, 24-33
Nebeskému otcovi na nás tak záleží! Ale pozor: záleží i nám na Otcovi? Snažme sa odteraz pracovať na tom, aby živá viera bola obojstranným vzťahom.

13. nedeľa v Cezročnom období

     Ísť za Ježišom nie je otázka otrockého kopírovania jeho vyjadrovania a gest. Nasledovať znamená poznať ho, jeho motiváciu, jeho srdce. Nasledovať však tiež znamená, že nemusíme konať sólo, opustení, na vlastnú päsť. Ideme s ním a učíme sa porozumieť. Nasledovať však prináša tiež rozhodnutie, vyžaduje odvahu opustiť svoje doterajšie istoty a vsadiť na inú kartu. Elizeus pochopil a namiesto lúčenia (ktoré by asi znamenalo veľkú, snáď niekoľkodennú slávnosť), nakŕmi chudobných a pomôže úbohým.

PONDELOK  Gn 18, 16-33
Podobne ako Abrahám zjednával s Pánom, mali by sme myslieť i na tých, ktorí o ňom nevedia alebo sa k nemu nehlásia. A podobne ako Abrahám budeme prekvapení z nekonečného Božieho milosrdenstva.

UTOROK  Sviatok Návštevy Panny Márie  Gn 19, 15-29
Anjeli, Boží poslovia. I náš svet nabádajú, vedú cez svedomie každého z nás. Možnosť výberu – záchrana alebo zotrvanie v zle – je na našom rozhodnutí.

STREDA  Sviatok sv. Tomáša, apoštola  Jn 20, 24-29
Pokiaľ sa vyhýbame pohľadu na Kristove rany, na rany, ktoré sú vidieť na jeho Cirkvi, svedčí to o našej malej viere. Sami sme v tých chvíľach „neveriacim Tomášom“.

ŠTVRTOK  Gn 22, 1-19
Baran, ktorý sa zachytil do krovia. Boh si teda vyhliadol obetu k celopalu… Aké prorocké!

PIATOK  Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov  2 Kor 4, 1-2.5-7
Vôbec nie chytráctvo, politizovanie a úskoky, ale služba. Služba vzdelanosti, rešpekt k prostrediu a nepochopenie. Drina. Dokážeme sa nimi v týchto veciach inšpirovať?

SOBOTA  Gn 27, 1-5.15-29
Jakub teda oklamal brata. Boh dáva svoje požehnanie i uprostred našich intríg, aj keď ich iste neschvaľuje. Je to veľkorysý Boh, ktorý dokáže obrátiť naše zlo k dobrému.

12. nedeľa v Cezročnom období

     V texte dnešného evanjelia nie je ťažké prehliadnuť prvú časť a zostať len pri záverečnom odseku o nesení kríža. Asi každý človek si nesie nejaké ťažkosti… Ale taký pohľad je veľmi zúžený! Ježiš najskôr potrebuje poslucháčom spochybniť lacnú predstavu, že pridŕžať sa Boha znamená zaistiť si pohodlný bezproblémový život. To určite neplatí. Prijať (doslova „obliecť“) Krista znamená byť jeho dieťaťom, patrí k Bohu a jeho kráľovstvu. Spolu s Pánom potom prechádzame ťažkými skúškami, ale nemusíme pri ňom zradiť dobro, lásku, pravdu či spravodlivosť. Nezískavame nadštandardné výhody pre pohodlný život, ale poklad Božej priazne. Boh nám ponúkol, že nám bude blízky. Patríme k Bohu a jeho svetu. Nie sme stratení v neprehľadnom svete. S vedomím tejto skutočnosti a s Božou milosťou teraz môžeme vziať ťažkosti svojho života a zistíme, že ich možno niesť i keď sú ťažké!

PONDELOK  Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa  Iz 49, 1-6
Úlohou Cirkvi v našej dobe je byť zaostreným šípom, nabrúseným mečom. Je zrodená Pánom na hlásanie pravdy a zvestovanie jeho milosrdenstva.

UTOROK  Mt 7, 6.12-14
Našou úlohou je rozlišovať. Posudzovať pripravenosť tých, ktorým máme hlásať Krista. Nie je oná „tesná brána“ práve v tom, že mnohí sú neschopní prijať radostnú zvesť?

STREDA  Mt 7, 15-20
Nie je našou úlohou súdiť predčasne. Ale mať sa na pozore! Tu sme odkázaní na trpezlivosť, tak vlastnú sadovníkovi…

ŠTVRTOK  Mt 7, 21-29
Skutočne, nebudeme nám položená otázka o množstve a frekvencií prejavov zbožnosti. Ale o tom konkrétnom, čo sme vyvodili z Ježišových slov. Stále znova žasnime nad výstižnosťou jeho učenia!

PIATOK  Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  Lk 15, 3-7
Snažme sa pochopiť Kristovu lásku, ktorá je omnoho väčšia, ako si vôbec dokážeme predstaviť. Kiež sa dokážeme radovať so svojím pastierom, keď nájde stratenú ovečku. Kiež nikdy nežiarlime!

SOBOTA  Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov  Mt 16, 13-19
Vlastnenie kľúčov je i dnes symbolom, znamením zodpovednosti za dom. Budeme myslieť na rímskeho biskupa, aby mal dar vidieť, súdiť, konať.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

     Často sa opakuje, že človek nedokáže preniknúť tajomstvá Boha. Nie je však potrebné chcieť všetkému rozumieť, akoby bol Boh nejaký stroj. Boh je predovšetkým živý, a tak možno do jeho života nahliadnuť tak, ako hovoria evanjeliá. Boh sa dáva. Nielen človeku, ale predovšetkým jednotlivé osoby vo vnútri Boha sa vzájomne robia šťastnými – darujú sa jedna druhej. Boh otec nie je Ježišovým otcom v ľudskom chápaní, ale je tým, kto miluje prvý. Kristus nie je Syn v zmysle potomka, ale je tým, kto odpovedá na Otcovu lásku. Duch Svätý nie je nejaký iný potomok Boha Otca, ale je samotnou láskou Otca a Syna. Do tohto spoločenstva nás Boh pozval.

PONDELOK Mt 5, 38-42
Určite sa nemáme zrieknuť povinnosti pričiniť sa o spravodlivosť. Ale nemáme reagovať na zlo stupňovaním, ale odporovať zlu dobrom!

UTOROK  2 Kor 8, 1-9
Kiež sa dokážeme deliť s druhými! Kiež nám to prináša radosť! I v tom sa staneme podobnými samému Kristovi.

STREDA  2 Kor 9, 6-11
Pavlov príhovor za chudobnú komunitu v Jeruzeleme je výzvou i k našej aktivite. Nenechajme sa ukolísať ľahostajnosťou. Uvedomujeme si, že žijeme v bohatej časti sveta?

ŠTVRTOK  Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi  1 Kor 11, 23-26
Naplňme svoj život vďakyvzdaním za Pánovu prítomnosť! Kiež sa jeho prebývanie medzi nami stane samozrejmým ako každodenný chlieb.

PIATOK  Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka  2 Kor 11, 18.21b-30
Pri výpočte Pavlových utrpení môžeme vnímať jeho veľkosť. Kdekoľvek sa Cirkev podobne obetuje, stavia a upevňuje tým svoju budúcnosť.

SOBOTA  2 Kor 12, 1-10
Môžeme byť vďační, že žijeme v dobe, kedy triumfálna dejinná podoba Cirkvi odchádza. Božia sila sa i dnes prejavuje skôr v našej slabosti.

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

     Dnešnou nedeľou sa dokončuje pomyselný liturgický okruh, ktorý začal narodením Ježiš Krista a dovršuje sa v zoslaní Ducha Svätého. Kresťanstvo nespočíva iba v obrátení z vlastnej hriešnosti, ale v uverenie v Božiu moc, ktorá dáva život, v Boha, ktorý zahraňuje človeka a dvíha ho k spoluúčasti na svojom vnútornom živote a na diele spásy celého sveta. Duch nás povedie, aby sme nasadili sily na zvestovanie evanjelia každému človeku.

PONDELOK  Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi  Jn 19, 25-34
Celej Cirkvi, teda i nám osobne, zveruje Pán svoju Matku. Pokiaľ stojíme spolu s Cirkvou v jeho blízkosti, pod jeho krížom.

UTOROK  Spomienka sv. Barnabáša, apoštola  Sk 11, 21b-26; 13, 1-3
Barnabáš sa nebál prijať Pavla, kedysi prenasledovateľa kresťanov. Iste mal s tým problémy. Dokážeme vziať na seba zodpovednosť za druhých v Cirkvi?

STREDA  Mt 5, 17-19
Všimnime si jednotu v spojení „riadiť sa nimi a učiť“. Plnosť kresťanstva nie je teória, ale sám život!

ŠTVRTOK  Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza  Jn 17, 1-2. 9.14-26
Podiel na Kristovom kňazstve sme prijali krstom. Sme si vedomí svojej zodpovednosti alebo ju prenášame na ordinovaných služobníkov?

PIATOK  Mt 5, 27-32
Kiež sprevádza naše manželstvá túžba po dokonalosti a harmonických vzťahoch! Snažme sa viac myslieť na vzťahy, ktoré sú ohrozené…

SOBOTA  Mt 5, 33-37
Snažme sa usilovať o pravdivosť svojej reči, v ktorej sa bude zrkadliť naše konanie. Bez špekulácií, bez výhovoriek, bez politikárčenia… Budeme pre svoje okolie čitateľní!

7. veľkonočná nedeľa  

     Za všetkých, ktorí uverili, Pán prosí: „Aby boli všetci jedno.“ Dnes túto výzvu veľmi bolestne pociťujeme v súvislosti s rozdelením kresťanských cirkví. Ekumenické stretnutia a spoločné modlitby i ďalšie vzájomné zbližovania sú iste veľmi potrebné. Rozhliadnime sa však nielen tak naširoko v kresťanských cirkvách, ale si všimneme tiež vzťahy s našimi najbližšími. Možno, že v našich rodinách, medzi našimi priateľmi, vo farnosti uvidíme tiež nejakú nejednotu, ktorú je potrebné odstrániť alebo zmeniť. Nie je to vždy ľahké a nedosahuje sa to ľahko a rýchlo. Ale predsa je to dôležité úsilie. Ak totiž budeme jednotní, bude na nás vidieť láska Boha Otca a budeme tak vierohodnými svedkami Kristovho zmŕtvychvstania.

PONDELOK  Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov  Jn 16, 29-33
I keď nás sprevádza súženie, snažme sa častejšie si uvedomovať Kristove slová. Iba tak si udržíme dobrú myseľ a môžeme ju dokonca šíriť ďalej!

UTOROK  Jn 17, 1-11a
Naše náboženstvo nech je predovšetkým vzťah! Nejde ani tak o vedomosti, ale o hlboký, bytostný vzťah a spojenie s Ježišom. I za nás osobne prosil pred svojím utrpením.

STREDA  Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka  Jn 17, 11b-19
S Ježišovým životom nás spája to, že sme vo svete, ale nie sme zo sveta. Uniesť toto napätie je možné, ak žijeme v Pravde. A na nič sa nehráme.

ŠTVRTOK  Jn 17, 20-26
Jažiš nás láskyplne láka do svojho vzťahu s Otcom. Hoci sme každý „stavaný inak“. Pokiaľ sa i vo svojej odlišnosti poddáme, budeme tvoriť tú jednotu, akú chcel práve on…

PIATOK  Jn 21, 15-19
Iba tomu, kto pravdivo miluje, zveril Pán svojich drahých. Vtedy tomu predchádzalo i zapretie, niekoľko pálčivých otázok. Nenastavili sme si časom kritériá pre službu Cirkvi trochu inak…?

SOBOTA  Jn 21, 20-25
Takýmu knihami, ktoré neobsiahnu všetko, čo náš Pán vykonal, má byť práve náš život! Mnohí ľudia totiž knihy už ani veľmi nečítajú.

6. veľkonočná nedeľa  

     Dnešný text evanjelia patrí medzi vzácne miesta Písma, ktoré opisujú vzťah medzi Otcom, Synom, Duchom Svätým a nami. Otec a Syn chcú v našich srdciach nájsť priestor, kde môžu s nami viesť dialóg lásky. Duch je niekto, koho posiela Otec, ale Syn sa na tomto „príkaze“ podieľa. Konajú teda spoločne smerom k nám. Duch uvádza do plnosti, akoby pripravoval miesto v našom vnútri, aby Otec a Syn mohli vstúpiť a prebývať. Duch je oným spojivom, komunikátorom, prostredníkom vo vzťahu, ktorým sa môžeme prepojiť s Bohom. Slovo „Tešiteľ“ znamená, že Duch Svätý je v tomto prepojení aktívnym aktérom, vôbec nie len technickým prostriedkom! Celá Cirkev sa po stáročia učí počúvať, čo nám Duch hovorí a kam nás vedie.

PONDELOK  Sk 16, 11-15
Pavlova otvorenosť, pohostinnosť a praktickosť novopokrstenej Lýdie môže byť inšpiráciou pre vzťahy k ženám v Cirkvi. Nie je načase, aby sme si ženy viac vážili a dali im priestor?

UTOROK  Sk 16, 22-34
Božie slovo nie je spútané, ale k tomu, aby sa šírilo, potrebuje naše pričinenie. Vďaka Pavlovej ľudskosti sa zo žalárnika stávsa kresťan…

STREDA  Sk 17, 15.22-18, 1
Pavlov takt i schopnosť prispôsobiť hlásanie evanjelia poslucháčom narazí na zdvorilý nezáujem. A tak Pavol odchádza odmietnutý; niektorí však predsa len prijali radostnú zvesť. Aké povedomé…

ŠTVRTOK  Slávnosť Nanebovstúpenia Pána  Lk 24, 46-53
Odlúčil sa od nich… Napriek tomu sa apoštoli s veľkou radosťou vracajú do Jeruzalema a velebia Boha. S darom Ducha Svätého, ktorého očakávame, zostávame v Ježišovej blízkosti!

PIATOK  Jn 16, 20-23a
Boh plní i dnes svoje prisľúbenia prostredníctvom Cirkvi. Ani smútok z odlúčenia nie je dôvodom rezignácie, ale posilou v očakávanom prisľúbení Ducha Svätého. Často si túto skutočnosť neuvedomujeme…

SOBOTA  Spomienka sv. Justína, mučeníka  Jn 16, 23b-28
Kedykoľvek sa v modlitbe obraciame k Otcovi cez Ježiša, vstupujeme do láskyplného dialógu. Ježišovo spoločenstvo s Otcom je vzorom i pre naše vzťahy.

5. veľkonočná nedeľa  

     Cirkev tu na zemi prežíva to, čo skusujú všetci ľudia: mnoho rôznych prekážok a kríz. Stále je konfrontovaná so svojim limitmi a svojou krehkosťou. I v Cirkvi sú prítomné zrady a judášovia. Z ľudského pohľadu nemá spoločenstvo veriacich veľký význam. K vytrvalosti vo viere nás povzbudzuje dnešný text skutkov apoštolov: „Do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.“ Cirkev však nie je iba ľudská a pozemská, akokoľvek prežívame a zdôrazňujeme práve tento jej rozmer. Sv. Ján nás v Knihe Zjavenia vedie k novému nebu a novej zemi a ukazuje nám nový Jeruzalem, zostupujúci z neba od Boha. Ako kresťania prežívame celú veľkonočnú nádej a náš pohľad by teda rozhodne nemal zostať obrátený len na pozemské skutočnosti!

PONDELOK  Jn 14, 21-26
Ježiš poukazuje na svojho Otca a sľubuje Tešiteľa, Ducha Svätého. Uvedomme si: keď jedna Božská osoba poukazuje v láske na druhú, má to byť vzorom aj pre naše vzťahy. Ponuka účasti na Trojičnom živote!

UTOROK  Jn 14, 27-31a
Slová, ktoré počujeme pri eucharistickej obete. Pokoj a mier, upokojenie, aké tento svet nemôže dať. Chceme ho vo svojom srdci pestovať a kultivovať?

STREDA  Jn 15, 1-8
Orezávanie ratolestí však môže byť bolestný proces. Ale práve tým zostávame v Kristovi. Na oslavu Otca!

ŠTVRTOK  Jn 15, 9-11
Láska k Bohu nás neobmedzuje, naopak, vedie nás k plnej radosti! Úzkostlivé kresťanstvo, bez úsmevu, nevedie nikam…

PIATOK  Jn 15, 12-17
Zamyslime sa nad svojou osobnou históriou vzťahu k Bohu a nad jeho vývojom. Pocítime radosť z vedomia, že ON si nás vyvolil ako prvý.

SOBOTA  Jn 15, 18-21
Pokiaľ svet nenávidí kresťanov tak, že sú dnes najprenasledovanejšou skupinou, je to potvrdením Ježišových slov. Dokážeme žiť kresťanstvo dôslednejšie v našich podmienkach?

4. veľkonočná nedeľa    

     Je radostné počuť, že Bohu na nás záleží. Dnešné evanjelium ide však omnoho ďalej. Vzťah človeka a Boha je postavený na „vypočutí“, teda každý, kto začuje Božie volanie a reaguje, okúsi nesmierny dar, akým je večný život. Ale neprehliadnime popis vzťahu Otca a Syna. Otec zveruje „ovce“ Synovi. Je to dar Otca Synovi! Syn zachraňuje ovce a privádza ich k Otcovi. Sme teda hračkou Otca a Syna? Ak je všetko postavené na „vypočutí“ resp. nevypočutí, potom nejde o hračku, ale o výzvu k hlbokému vzťahu. Pastier nie je diktátor! Na skutočný vzťah Boh reaguje svojím absolútnym nasadením sa pre človeka, ako hovorí druhé čítanie. Stačí odpovedať Bohu a nechať sa ním viesť.

PONDELOK  Spomienka blahoslavenej Panny Márie Fatimskej  Sk 11, 1-18
Prekonať hranice sa podarilo. Petrov sen bol určujúci pre ďalšie šírenie kresťanstva, teda i pre nás. Myslime na súčasného Petrovho nástupcu a vyprosujme mu odvahu k odvážnym krokom.

UTOROK  Sviatok sv. Mateja, apoštola  Sk 1, 15-17.20-26
Matej, jeden z tých, ktorí chodili spolu s apoštolmi v čase, keď žil Ježiš medzi nami. Kiež sa i my dokážeme podobne stotožniť s jeho Cirkvou a svedčiť o zmŕtvychvstaní!

STREDA  Jn 12, 44-50
Nie súdiť, ale zachrániť, spasiť. To je i dnes úlohou Cirkvi. Dokážeme sa nasadiť pre druhých, zastať sa, ak je to potrebné? I keď zožneme kritiku od druhých? Predsa i v tom by sme mali byť podobní Kristovi…

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka  Mt 10, 17-22
Čas hovoriť, čas mlčať, neohrozenosť zastávať sa práva. Tak potrebné práve dnes! Iba tak bude opäť hovoriť cezo mňa, cez svoju Cirkev Duch nášho Otca…

PIATOK  Sk 13, 26-33
Slovo o spáse bolo poslané i nám. Kiež ho dokážeme zasadiť do súvislostí v dnešnom svete tak, ako Pavol! V žiadnom prípade ho nemôžeme znehodnotiť svojím zlým svedectvom.

SOBOTA  Sk 13, 44-52
Tí, ktorým bolo najskôr zvestované Božie slovo, žiarlia na pohanov, ktorí v takom množstve a tak ochotne prijímajú posolstvo. Dokážeme sa zmieriť s tým, že nás, „pravoverných“, môžu druhí predbehnúť?

3. veľkonočná nedeľa

     Jánovo evanjelium bolo cirkevnými Otcami nazývané duchovným evanjeliom, okrem iného aj preto, že slová a fakty v evanjeliu majú hlbší, symbolický a duchovný význam. V 21. kapitole takýto význam majú čas a miesto uskutočnených udalostí. Dej sa uskutočňuje pri Tiberiadskom mori (21, 2), ktoré v synoptických evanjeliách je miestom povolania Ježišových učeníkov a regiónom, kde účinkoval počas pozemského života. V Evanjeliu podľa Jána je to miesto, kde Ježiš zázračne rozmnožil chlieb a chodil po vodnej hladine. Viacero elementov – nepoznanie Ježiša, hostina, ryby, Petrov rozhovor s Ježišom – spája tieto dve rozprávania a umožňuje tak vnímať rozprávanie o zjavení sa zmŕtvychvstalého v eucharistickom svetle. Práve Eucharistia je miestom osobného stretnutia sa so vzkrieseným Kristom, priestorom jeho poznávania.

PONDELOK  Sk 6, 8-15
Nenávisť voči Štefanovi mala koreň v tom, že ľudia zo synagógy boli presvedčení, že iba oni vlastnia pravdu. Ježišovi učeníci trpia podobne i dnes, keď sa obracajú na „majiteľov pravdy“. Zatiaľčo mnohí „hľadajúci“ sú otvorení.

UTOROK  Sk 7, 51-8, 1a
Šavlova „pravovernosť“, s ktorou schvaľoval kameňovanie, vyústi do jeho obrátenia. Kiež i naša tvrdošijnosť, naše „neobrezané uši“ priznajú zmenu!

STREDA  Sk 8, 1b-8
Práve prenasledovanie kresťanov primälo diakona Filipa, aby ohlasoval Krista mimo „pravovernej“ oblasti Judska. Pokiaľ sa nerozhodneme hlásať evanjelium na periférii sami, Boh nás k tomu – možno i prenasledovaním – prinúti…

ŠTVRTOK  Sk 8, 26-40
Posolstvo o vzkriesenom Ježišovi sa šíri. Filip vysvetľuje zmysel Starého zákona. Pripomína Ježiša na ceste do Emauz. Tiež rýchle udelenie krstu nám pripomína Kristovu besprostrednosť. Kiež nekladieme Pánovmu pôsobeniu zbytočné prekážky.

Poselství o vzkříšeném Ježíši se šíří. Filip vysvětluje smysl Starého zákona. Připomíná Ježíše na cestě do Emauz. Také rychlé udělení křtu nám připomíná Kristovu bezprostřednost. Kéž neklademe Pánovu působení zbytečné překážky.

PIATOK  Sk 9, 1-20
Kristus sa stotožňuje s prenasledovanými, so svojou Cirkvou. Ananiášovu oprávnenú podozrievavosť zmenila modlitba. Sme schopní vstúpiť do dialógu s Pánom a hľadať odpovede na naše námietky…?

SOBOTA  Sk 9, 31-42
Peter prvý z apoštolov uzdravuje ochrnutého a oživuje mladé dievča. Uzdravovanie a oživovanie je i dnes úlohou Petrovho nástupcu. Dokážeme oceniť to, čo si uvedomujú a oceňujú i mnohí „neveriaci“?

2. veľkonočná nedeľa

     Uprostred každého kresťanského spoločenstva stojí vzkriesený Kristus. Jeho prítomnosť odlišuje Cirkev od ktorejkoľvek viac alebo menej dokonalej spoločnosti. Poznávať, milovať a žiť v Kristovi je dušou života tých, ktorí Ježiša poznali. Našou úlohou nie je zostať uzatvorenými za stenami kostola a žiť v strachu. Potom, čo sme Pána stretli a poznali predovšetkým v spoločnej nedeľnej Eucharistii a kedykoľvek potom, máme úlohu nie posolstvo o ňom a žiť skúsenosť s ním. Radostné stretnutie so Zmŕtvychvstalým je predsa zaväzujúce. On chce prichádzať a oslovovať tiež cez nás.

PONDELOK  Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy  1 Jn 1, 5-2, 2
Patrónka Európy, ktorá uzmierovala, obnovovala. Dokázala nežiť v tme, ale vo svetle. Také ženy potrebujeme i dnes. Čo môžeme urobiť pre európske hodnoty my?

UTOROK  Sk 4, 32-37
Pri podobných snahách, ktoré sa nám pripomenú, je potrebné zdôrazniť prvok dobrovoľnosti! Jedine tak, vo viere v toho, ktorého solidaritu napodobňujeme, je možné blížiť sa k ideálu spoločného vlastníctva.

STREDA  Sk 5, 17-26
I dnes pôsobí evanjelium cez mreže a dvere žalárov. Myslime na tých, ktorí trpia pre ohlasovanie Krista. Ako sa môžeme viac podieľať na jeho zvestovaní?

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi  Sk 5, 27-33
Neohrozenosť a priamosť pri ohlasovaní Pravdy vyvoláva i dnes nenávisť. Kiež si uvedomíme, že pri mnohých odporcoch taktizovanie nepomôže.

PIATOK  Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov  Jn 14, 6-14
„Toľký čas som s vami a nepoznáš ma?!“ – nepatrí táto výčitka i nám? Veď koľkokrát sme už počuli: cesta, pravda, život…

SOBOTA  Sk 6, 1-7
I dnes sa musí Cirkev deliť o svoje kompetencie, podľa potreby spoločenstva. Tým sa služba nástupcov apoštolov nezmenšuje, naopak, rastie! Kiež neváhame ani my dať sa k dispozícii! Prosme viac za tých, ktorí slúžia Cirkvi!

Veľkonočná nedeľa

     Slávnostný ráz dnešného dňa nás ľahko odvedie od faktu, že udalosť, ktorá zmenila dejiny sveta, sa odohráva v celkom obyčajných kulisách malej skupiny prostých učeníkov v zabudnutej provincii Rímskej ríše. A predsa ide o zásadný zlom. Boh opäť dokazuje človeku, že jeho láska je väčšia než ľudské meradlá a predstavy. Netreba veľa slov, ale sme vyzvaní uveriť. Nielen čudovať sa, ale „vstúpiť“, uveriť v Božiu moc.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK  Mt 28, 8-15
Bežiacim ženám, plným „strachu i radosti“, ide oproti sám Ježiš. I dnes ide v ústrety tým, ktorí sa snažia radostnú správu šíriť ďalej…

VEĽKONOČNÝ UTOROK  Jn 20, 11-18
Čím väčšmi niekto prežíva s Ježišom  svoje úzkosti, tým väčšiu radosť má z jeho oslávenia. Plač Márie Magdalémy sa mení i dnes na radosť!

VEĽKONOČNÁ STREDA  Lk 24, 13-35
Ježiš odhaľuje Písmo tak, že učeníkom horí srdce. Pane, zostávaj so svojou Cirkvou i dnes, aby podobne odpovedala na súčasné páľčivé problémy, a tak ťa sprítomňovala vo svete!

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK  Lk 24, 35-48
Ježiš s odkazom na „vyzbrojenie mocou z výsosti“ zjavuje spoločenstvo Trojice, ktorá je samotnou komunikáciou, kedy každá „osoba“ odkazuje na druhú!

VEĽKONOČNÝ PIATOK  Jn 21, 1-14
Noci, ktoré nasledovali po Poslednej večeri, vyústili do raňajok na brehu jazera. Pane, kiež sa s tebou v jedno ráno prebudíme z našich neistôt!

VEĽKONOČNÁ SOBOTA  Mk 16, 9-15
Pokarhanie za neveru vyústi do poslania. Pri plnení tejto úlohy sa posilní i naša viera, podobne ako Petrova viera.

Kvetná nedeľa

     Počas tohto týždňa čítame zásadné texty kresťanstva, ktoré volajú po nádeji, úžase a viere. Nemožno uchopiť všetky myšlienky bohatého obsahu. Ale možno sa nechať osloviť jednou zo skutočností. Napríklad si všimneme kratučkú vetu: „Ľud tam stál a díval sa.“ Čo je to za reakciu? Nie je reč o nás?

PONDELOK  Jn 12, 1-11
Láska sa predsa nepozerá na peniaze! Opravdivosť, prejavovanie citov (nech to stojí, čo to stojí!) nech nám je v Cirkvi vzorom.

UTOROK  Jn 13, 21-33.36-38
Všimnime si Ježišov takt pri označení zradcu. I to, ako dokázal Pán uzemniť Petrovo nadšenie. Ježišov cit nech je vzorom i pre nás, kedykoľvek musíme napomínať…

STREDA  Mt 26, 14-25
Kiež prežívame slávenie Eucharistie ako stolovanie s Pánom! Naša vernosť a láska nech nahradí zrady a nelásku mnohých.

ZELENÝ ŠTVRTOK 1 Kor 11, 23-26
Snažme sa svojím životom doceniť dar Kristovho tela tak, aby sa premieňal v to, čo jeme a pijeme. On sám nám v tejto premene pomáha. Neklaďme mu prekážky!

VEĽKÝ PIATOK  Hebr 4, 14-16; 5,7-9
Pre jeho poslušnosť sme spasení, zachránení! Nevzpierame sa jeho láske, jeho záchrane? Jeho „vrúcne modlitby“ totiž často maria našu ľahostajnosť…

BIELA SOBOTA  Epištola Rim 6, 3-11; Ž 118
Ponorenie do vody, ktorá umýva, je prísľubom nového života. Môžeme začať žiť po novom už od tejto chvíle. V zjednotení s jeho životom, teda i s nádejou na vzkriesenie!

5. pôstna nedeľa

     Ak sledujeme rozprávanie o cudzoložnej žene, možno si všimnúť, že sa Pán dvakrát v príbehu „vzpriami“ a zakaždým vypovie súd. Najskôr osloví farizejov, potom dáva žene slobodu. Ukameňovanie v Ježišovej dobe nebolo bežným zvykom. Porovnajme príbeh s priebehom Ježišovho odsúdenia na smrť. Rozprávanie o cudzoložnej žene však nesie i ďalšie paralely k Veľkej noci, keď začína v Getsemanskej záhrade. Čo je však dôležitejšie, Pán zjavuje, ako bude Boh odteraz zachádzať so svetom. Nejde mu o jeho zničenie či smrť. Ide mu o človeka a jeho obrátenie. Nevieme, či sa žena nakoniec obrátila, ale vieme, že Boh vytvára možnosť pre naše obrátenie. Kristus nám priniesol veľkú slobodu!

PONDELOK  Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62
Boh nastoľuje právo – je preklad mena Daniel. A k spolupráci potrebuje múdrych ľudí! Stojme na jeho strane – proti klebetám a ohováraniu, ktoré sa nevyhýbajú ani Cirkvi…

UTOROK  Nm 21, 4-9
Aké podvedomé je nám reptanie tých, ktorí si nevážia slobodu. Vo všetkých nebezpečenstvách, ktoré prináša náročná cesta, je liekom, obranou a cestou k slobode Kristovo víťazstvo!

STREDA  Dan 3, 14-20.91-92.95
Mladík, v ohni podobný Božiemu Synovi, predstavuje povzbudenie a uistenie: pravdu a vieru nemožno zlikvidovať „spálením“! Následný chválospev nech nám vytryskne zo srdca.

ŠTVRTOK  Gn 17, 3-9
I dnes sa splní toto zasľúbenie v množstve tých, ktorí onedlho prijmú krst. Podobne ako Abrahám – otec mnohých – je i Kristova Cirkev domovom národov.

PIATOK  Jer 20, 10-13
Bolesť nad nenávisťou, ktorú tak dobre poznal náš Pán. Zostaňme s ním v tichej chvíli. I s trpiacimi kresťanmi kdekoľvek na svete.

SOBOTA  Ez 37, 21-28
Prísľub jednoty a spoločného domova. Náš Boh tak rád zhromažďuje okolo seba… Nie sme to ale často práve my, ktorí sa chceme trieštiť a utekať z Otcovho domu?

4. pôstna nedeľa

     Podobenstvo  o milosrdnom otcovi a dvoch synoch má množstvo vrstiev a vyvoláva množstvo otázok. Ktorý syn je nám podobnejší? Nemá druhý syn pravdu? Nepodporuje Boh lajdákov? V texte sa opakuje takmer rovnako znejúca veta: „Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ Označenie syna „bol mŕtvy“ zjavne neznamená schvaľovanie jeho konania, ale napriek tomu dáva otec každému slobodu. Sloboda, odvaha k pravde a pokánie priviedli syna späť. Druhý syn, akoby spravodlivý, obviní otca z krutosti, aj keď má k dispozícii všetok majetok. Poslušnosť voči otcovi fakticky prežíva ako bremeno a svojmu bratovi závidí, preto nie je schopný milosrdenstva. Taký postoj vylučuje zo spoločenstva lásky.

PONDELOK  Jn 4, 43-54
Živá, zrejúca viera kráľovského úradníka je v protiklade s meravým postojom ľudí žiadajúcich zázraky. Kiež sa v živote presviedčame o tom, že práve viera v Ježišovo slovo dokáže oživiť mnohých z toho, čo považujeme za mŕtve.

UTOROK  Jn 5, 1-3a.5-16
Ježiš uzdravuje i v sobotný deň. Naráža na predpisy. Nepatríme k tým, ktorí úzkostlivo dbajú na nariadenia, ale žiarlia na slobodné Božie pôsobenie?

STREDA  Jn 5, 17-30
Nestáva sa i nám, že Božiu činnosť chceme mať nejako pod kontrolou? Ten, kto sa vymyká našim predstavám, sa možno díva na našu obmedzenosť s úsmevom…

ŠTVRTOK  Jn 5, 31-47
Napriek starostlivému štúdiu Písem chýbalo vtedy Židom podstatné: ochota počúvať tajomstvá a snaha pochopiť zmysel i uvádzať všetko do života. Podobnému nebezpečenstvu sme vystavení i my v Cirkvi, pokiaľ teológia nebude chápaná srdcom!

PIATOK  Jn 7, 1-2.10.25-30
Nevstupuje aj dnes Ježiš do našich zhromaždení v tajnosti, nepoznaný? Nesnažíme sa o to, aby sme ho obmedzili, „zriedili“?

SOBOTA  Jn 7, 40-53
„Táto spodina, ktorá nepozná Zákon“, opäť predbehla vo viere tých múdrych. Životnosť Kristovho učenia je i v tom, že sa podobné príbehy opakujú aj dnes.

3. pôstna nedeľa

     S Bohom sa človek musí vždy buď stretnúť priateľsky, alebo nepríjemne, pretože on ide v ústrety každému človeku. Vyvolený národ ho v egyptskom otroctve stretol ako osloboditeľa, na púšti sa s ním naopak stretával, obviňoval ho a vzďaľoval sa od neho; Izrael v dobe Krista zostal voči Bohu celkom indiferentný, totiž neplodný. Bohu však nemožno utiecť. Ako je to s nami? Stretnutie alebo útek? Aby sme sa s Bohom stretli plodne, je potrebné zmeniť smer cesty, obrátiť sa a odstrániť predsudky. O tom je dnešné evanjelium. Práve v tomto pôste sa máme vydať na cestu stretnutia, nikdy nie vzdoru a odmietnutia. Aké úžasné je stretnutie Boha s človekom Mojžišom a aké veľké diela z takého stretnutia povstali! Tým najväčším je oslobodenie človeka, jeho spása.

PONDELOK  Slávnosť Zvestovania Pána  Lk 1, 26-38
Nezovšednelo nám kresťanstvo? Sme ochotní i my vydať sa do neistoty a dať sa k dispozícii ako Mária?

UTOROK  Dan 3, 25.34-43
Triezve posúdenie situácie a uznanie vlastnej malosti a nedostatočnosti vedie k obráteniu k Bohu, k hľadaniu jeho „tváre“. A práve z tohto hľadania má Boh radosť!

STREDA  Dt 4, 1.5-9
Úcta k Bohu a k jeho zákonom tu stmeľuje vyvolený národ. Vidíme, že náboženstvo nie je iba súkromnou vecou, ale má dopad na osudy spoločnosti. A Cirkev (Pánov dom pre všetky národy!) nesie túto zvesť do našich dní…

ŠTVRTOK  Jer 7, 23-28
Dodržiavaním určitých vecí chce Boh naše dobro. Chápeme vôbec jeho lásku? Neberieme plnenie príkazov ako niečo obmedzujúce?

PIATOK  Oz 14, 2-10
Kiež pocítime v tejto dobe radosť z návratu! Veď i my môžeme po sviatosti zmierenia zažiť zahojenie, vlahu, nový rast…

SOBOTA  Oz 6, 1-6
I nás dnes Boh „otesáva prostredníctvom prorokov“. Nie sme ale takí bezcitní a zabývaní vo svojej „pravde“, že tieto hlasy umlčujeme?

2. pôstna nedeľa

     Skutočná viera nám pomáha nájsť skrytého Boha, Boha spojenca, ochotného postaviť sa na našu stranu. Jeho zjavenie sa odohráva vonku a v tme, ako v prípade Abrama, alebo na hore, opustenom mieste zahalenom oblakom a pritom prežiarené svetlom, ako ho prežili apoštoli. I viera znamená opustenie ľudských istôt, vydanie sa na cestu Božieho vedenia. Prostredníctvom viery možno znova uvidieť jediného istého a pevného, zjavujúceho sa Boha. Božie zjavenie vedie potom obdarovaného ďalej: rovnako ako uzavretá zmluva medzi Abramom a Bohom znamená budúcnosť, prísľub potomstva a dar zeme; podobne premenenie Krista na Hore je posilou apoštolov na ich ceste za ním: nielen k utrpeniu na kríži, ale k jeho definitívnemu víťazstvu, totiž nedeľnému ránu.

PONDELOK  Lk 6, 36-38
Pokiaľ máme z Ježišovho súdu strach, je čas zamyslieť sa, ako sami posudzujeme druhých.

UTOROK  Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie  Mt 1, 16.18-21.24a
Spravodlivý muž, ktorý sa postavil za svoju snúbenicu, keď bola ohrozená jej povesť. I my odložme strach a prežívajme s Cirkvou neistoty v nádeji, že má „pod  srdcom“ Ježiša…

STREDA  Mt 20, 17-28
Žiaľ, protekčné snahy a tlaky majú i dnes v Cirkvi miesto. Svedčí to, podobne ako vtedy, o nepochopení Ježišovej zvesti.

ŠTVRTOK  Lk 16, 19-31
Ľahostajnosť boháča k žobrákovi je i dnes prítomná v našej relatívne bohatej spoločnosti. Snažme sa žiť jednoducho, v službe druhým. S vedomím toho, že existuje „štrukturálny hriech“ a že sme zodpovední za svoje okolie…

PIATOK  Mt 21, 33-43.45-46
Skutočne, tak sa zachovali k Božiemu Synovi. Mimochodom dodnes sú jeho služobníci likvidovaní… A tak sa Božie kráľovstvo šíri tam, kde by sme to najmenej očakávali.

SOBOTA  Lk 15, 1-3.11-32
Žiarlivosť na toho, kto je Pánovi bližšie, môže ohrozovať aj nás. Nie je to podobenstvo o synovi, ktorý bol stále so svojím otcom, tak trochu o nás?

1. pôstna nedeľa

     Pôstna doba je často vnímaná ako nepríjemný čas, kedy si musíme všeličo odriekať a všetko príjemné je tak trochu videné nerado. To je však veľmi nešikovný pohľad. Je to podobné ako vyčítať zamilovaným, že chcú byť často spolu a zriekajú sa spoločnosti iných… Ak človek pozve Boha, aby vstúpil do jeho života, začnú sa diať podivuhodné veci. Niekedy nie sú ľahké, niekedy ide o skúšku, možno v nej neobstojíme, ale je dôležité postrehnúť, že sa niečo deje. Boh začal konať. Je to zvláštny čas milosti. Položme si otázku, v akého Boha veríme. Je to milosrdný, podporujúci Pán, ktorý nás sprevádza? Či je to prísny učiteľ s paličkou, či bezduchý starec na obláčiku? Pôstna doba je časom oživenia viery v pravého Boha.

PONDELOK  Mt 25, 31-46
Toto sú otázky, ktoré dostaneme. Nebudú sa nás spytovať na postoje a zmeny, ku ktorým sme sa hlásali (a tak možno prispievali k rozdeleniu Cirkvi). Starostlivosť o núdznych je vakcínou proti zlu štiepenia.

UTOROK  Mt 6, 7-15
Mnohovravnosť pri modlitbe vyžadujeme my, ľudia. Snáď preto, že sami sebe chceme veľa povedať. Ale pravá modlitba smeruje k Otcovi a k druhým!

STREDA  Lk 11, 29-32
Nehľadáme i my niekedy znamenia, zaujímavé zjavenia, aby sme sa utvrdili vo svojej viere – alebo skôr vo svojej ideológii? Nové pochopenie Krista môže byť obrátenie proti nášmu pohodliu, proti zvykovosti.

ŠTVRTOK  Mt 7, 7-12
Naše prosebné modlitby sa snažme vždy podriadiť vedomiu, že Boh sa o nás stará najlepšie. Len aby sme sa i my správali podobne k druhým…

PIATOK  Mt 5, 20-26
Ochota k zmiereniu i k ospravedlneniu (i pokiaľ na nás ten druhý niečo má!) predchádza účasť na obete – teda i na našej liturgii. Snáď preto nie sú naše kostoly práve preplnené…

SOBOTA  Mt 5, 43-48
I my máme byť obrazom Božej lásky ku každému človeku. Je to ťažké, ale práve cez toto môžeme víťaziť: napokon Cirkev prežíva svojich nepriateľov tým, že sa za nich modlí.

8. nedeľa v Cezročnom období

     Slová evanjelia sú veľkou výzvou: „Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo.“ Dobro je často mylne zamieňané za hlúposť, prostoduchosť a naivitu, zatiaľčo zlo sa prezentuje ako lišiacka šikovnosť. V skutočnosti to, čo buduje svet, nie je zlo, ale hodnoty. Tak, ako krištáľová váza v porovnaní s črepinami skla budí nielen rešpekt, ale prináša i vzácnu hodnotu, tak dobro vytvára skvelé momenty, zatiaľčo zlo iba rúca. Často zlo iba napodobňuje dobro, v skutočnosti ho však nie je schopné. Existuje príslovie: Páchať dobro. Označuje snahu konať dobro, ktorá ale v dôsledkoch prinesie škody, ktoré je potrebné napraviť. Skutočné dobro je múdre, tvorivé, vytvára hodnoty, ktoré sú trvalé a krásne bez vonkajších deštruktívnych účinkov. Čo vystupuje z nášho srdca?

PONDELOK  Sir 17, 20-28
Boh má radosť z každého návratu. A toto vedomie nech posilňuje i našu nádej! Nastávajúcu Pôstnu dobu môžeme prežiť s nádejou, ktorá je dnes taká potrebná. Kiež by sme ju dokázala šíriť…

UTOROK  Sir 35, 1-15
Dávať s radosťou seba, svoj čas, ako matky venujú všetko svojím deťom. Boh che, aby sme mu boli i v tomto podobní.

STREDA  Mt 6, 1-6.16-18
Prijatím krstu sme i my Kristovými vyslancami. V tohtoročnej Pôstnej dobe sa snažme sústrediť na to, aby Boh prišiel tam, kde je v spoločnosti rozdelenie. Začnime u seba… Kiež nás naplní túžba po zmierení s Bohom!

ŠTVRTOK  Lk 9, 22-25
Tým, že si nesieme svoje všedné, každodenné „bremená“, sme solidárni s Ježišom. Veríme, že radosť, ktorú s ním prežívame, sa premení na nekonečnú radosť.

PIATOK  Mt 9, 14-15
Pravý pôst nás má viesť k radosti, že je Ježiš s nami. Nijako sa pôst nesmie stať disciplínou, kedy sami sebe dokazujeme svoje odhodlanie.

SOBOTA  Lk 5, 27-32
I dnes znášajú kritiku v Cirkvi tí, ktorí sú blízko k hriešnikom, prípadne sa neboja „zašpiniť sa“. Idú v Ježišových stopách.

7. nedeľa v Cezročnom období

     „Milujte svojich nepriateľov… Buďte milosrdní… Odpúšťajte!“ Znamená to, že sa máme stať naivnými hlupákmi? Ježiš nehovorí o hlúposti. Jeho slová sú nekompromisné. Predpokladá, že apoštoli dobre vedia, s kým hovorí. Dobrota apoštolov nemá slúžiť ďalšiemu zlu zákerných ľudí ani podporovať naivitu. Ale dáva šancu i zlým ľuďom, aby sa mohli prebrať a zažiť, že dobrota existuje a je omnoho lepšou cestou než zlo či nenávisť, ktoré pohltia človeka a neskôr zničia.

PONDELOK  Sir 1, 1-10
Tento pekný úryvok môžeme prežiť ešte hlbšie, keď si uvedomíme, že Múdrosť sa vtelila v našom Pánovi Ježišovi Kristovi.

UTOROK  Sir 2, 1-13
Pokiaľ sa budeme (aspoň snažiť!) držať sa týchto rád, budeme skutočne vyrovnaní, šťastní. K Božiemu obrazu. Pravá „psychohygiena“ je obrátená k chvále Tvorcu.

STREDA  Sir 4, 12-22
Skutočne – zo života! Skúšky, strach i bázeň. I tu je Múdrosť prítomná „inkognito“. Nepoznaná. Keď obstojíme, odhalí svoje tajomstvá a dostaví sa radosť.

ŠTVRTOK  Sir 5, 1-10
Aktálne vety v dobe, ktorá nechce „strašiť hriechom“. Istota odpustenia nás môže zvádzať k tomu, že hromadíme hriech na hriech.

PIATOK  Sir 6, 5-17
Opatrnosť vo vzťahoch. Dôležitosť skutočného priateľstva. Sme schopní ho poskytnúť? Alebo snáď druhých iba využívame?

SOBOTA  Sir 17, 1-13
Kiež splníme Boží zámer: hlásať jeho veľkolepé diela. To sa môže prejaviť na našej tvári. Snažíme sa byť Božím obrazom?

6. nedeľa v Cezročnom období

     Tam, kde človeku už vôbec nič nechýba, kde je príliš spokojný sám so sebou, kde nemá neustálu potrebu ísť ďalej, ale pre-dovšetkým kde nepotrebuje Božiu blízkosť a jeho pomoc, je duchovná smrť. Naopak tam, kde človek neustále cíti potrebu oprieť sa o Najvyššieho, kde bolestne zakusuje svoju vlastnú nedostatočnosť a túži po naplnení, je neustála plodnosť a Božie obdarovanie.

PONDELOK  Mk 8, 11-13
Nechceme i my občas, aby naša viera bola iba presvedčením o správnosti našej cesty? Snažme sa uvedomiť si, že viera je vzťah, ku ktorému patria i neistoty a hľadania.

UTOROK  Mk  8,14-21
I my by sme potrebovali v Cirkvi podobnú lekciu, kedykoľvek sa snažíme o úplné zabezpečenie. Ježišovo: „Ešte nechápete?“ je výčitkou i pre nás, keď sa sami veľmi úzkostlivo snažíme zabezpečiť sa po hmotnej stránke.

STREDA  Mk 8, 22-26
Dotknutie sa očí, vkladanie rúk – a vidí nejasne. Ďalší Ježišov dotyk očí – a bol uzdravený. Pán ani dnes nerobí znamenia a mocné činy naraz, ale postupne…

ŠTVRTOK  Mk 8, 27-33
Tá otázka je určená i nám. Ak vidíme v Ježišovom živote iba úspech a nepripúšťame utrpenie a poníženie, nechápeme ho a ani jeho Cirkev.

PIATOK  Sviatok Katedry sv. Petra, apoštola  1 Pt 5, 1-4
Peter Ježišovo posolstvo pochopil dobre a ďalej ho verne tlmočí. Práve v tom je sila Petrovho stolca: znamenie autority, ktorá je službou!

SOBOTA  Spomienka sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka  Mk 9, 2-13
Boží Syn je partnerom pre dialóg so zástupcom prorokov i s Mojžišom, ktorý vyviedol ľud z egyptského otroctva. Ježiš oslobodzuje dokonale. Cez svoje utrpenie a obetu.

5. nedeľa v Cezročnom období

     Vo všetkých biblických textoch tejto nedele nájdeme tému povolania. Boh sa k nám obracia svojím slovom: „Koho mám poslať?“ (Iz 6, 8), „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ (Lk 5, 4) a očakáva moju slobodnú odpoveď: „Tu som, mňa pošli!“ (Iz 6, 8), „Opustili všetko a išli za ním“ (Lk 5, 11). Myslíme predovšetkým na povolanie ku kňazstvu a k zasvätenému životu. Neustále sú potrebné ochotné srdcia, ktoré by niesli ďalej veľkonočné posolstvo. Taká celoživotná voľba, ako odpoveď na Božie pozvanie, má zasiahnuť a uchvátiť nových apoštolov i dnes. Písmo nám hovorí, že Božie povolanie je konkrétne a má svoju presnú podobu, pripravenú práve pre toho, komu je určené. Sv. Pavol nám o takom povolaní, svojej neopakovateľnej skúsenosti, rozpráva. Toto povolanie môže prekvapiť, ako sa to stalo Izaiášovi, zasiahne vo chvíli neúspechu, ako v prípade apoštola Petra. Jeho dejiny sú spojené s ľudstvom, ale zároveň s milosťou, ktorú si uvedomil apoštol Pavol. Každý máme za úlohu prosiť, aby ono prekvapenie, slabosť a neúspech neboli pre prijatie Božieho povolania prekážkou.

PONDELOK  Spomienka preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej  Mk 6, 53-56
Sú zmeny a uzdravovania, ktoré nie sú na prvý pohľad zjavné. Ježiš pôsobí totiž i dnes. Niekedy si ale myslíme, že ho nepotrebujeme…

UTOROK  Mk 7, 1-13
Prednosť pred plnením Zákona má praktická láska k Bohu i k ľuďom. Nepatríme k tým, ktorí srdečné stretnutia nahrádzajú povrchnými rituálmi?

STREDA  Mk 7, 14-23
Keby sme si dávali väčší pozor na to, čo vychádza z nášho srdca! Snažme sa uvedomiť si, že odriekanie pokrmov nie je samoúčelné, ale má viesť práve k väčšej citlivosti.

ŠTVRTOK  Mk 7, 24-30
Ježiš pôsobí i mimo Izrael, v „nečistej zemi“. Dokonca hovorí so ženou, a ešte k tomu pohankou! Odvážne prelamuje vtedajšie tradície. Príklad pre nás, aby zvestovanie nebolo zamerané iba „dovnútra“ Cirkvi.

PIATOK  Mk 7, 31-37
Pane, nauč nás odvahe priznať si vlastnú nedostatočnosť. Nepotrebujeme snáď i my otvoriť uši a rozviazať jazyk?

SOBOTA  Mk 8, 1-10
Nasýtenie pozemským chlebom necháva Pán na nás. Dnes však Ježiš sýti nespočetné zástupy Eucharistiou. Je však potrebné pripustiť si, že sme po ňom hladní.

4. nedeľa v Cezročnom období

     Ježiš v synagóge číta proroka Izaiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným…“ (Lk 4, 18; porov. Iz 61, 1-2). A potom povie neuveriteľnú vec: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ To muselo poslucháčov prekvapiť. Lenže potom prišla otázka: Veď ho poznáme, ako by niečo také mohol povedať práve on?“ Nie je ľahké obstáť v očiach druhých. Mnohí ľudia zápasia celý život o ocenenie druhými. Výstižne hovorí sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom (13. kapitola), že dôvodom nášho vzťahu k druhým nie je ich výkon, znalosť či postavenie. Sú Bohom milovaní. Ak ich miluje Boh, ako zareagujeme my?

PONDELOK  Hebr 11, 32-40
Víťazstvo cez vieru, ale tiež utrpenie práve pre vieru. Na našom Pánovi sa spája oboje. A život učeníka sprevádza utrpenie, skúšky, ale i víťazstvo s Ježišom! Naše spytovanie sa po zmysle utrpenia tu môže čítať naznačenú odpoveď…

UTOROK  Spomienka sv. Agáty, panny a mučenice  Hebr 12, 1-4
Platí to zvlášť dnes: koľko ľudí nás pozoruje! Pre mnohých sme jediným evanjeliom, ktoré čítajú. A vidia. Reprezentujeme dobre Ježiša – toho, na ktorého máme upreté oči?

STREDA  Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov  Hebr 12, 4-7.11-15
Úvodnú vetu úryvku majme pred očami vždy, keď sme v pokušení a na pokraji svojich síl. Starostlivosť o človeka ide smerom od vedenia jednotlivca k mnohým ľuďom v okolí. To je Božia pedagogika, sprevádzanie!

ŠTVRTOK  Hebr 12, 18-19.21-24
Môžeme premýšľať, aký je rozdiel medzi strachom a posvätnou bázňou… Krstom sme napojení na Ježiša. On lieči svojou krvou naše vzťahy k Otcovi i k ľuďom.

PIATOK  Hebr 13, 1-8
Vyvrcholením tohto listu je povzbudenie k životu pred druhých. Neexistuje iné náboženstvo, ktoré by bolo podobne praktické!

SOBOTA  Hebr 13, 15-17.20-21
Pochopenie pre druhých…aké je to niekedy ťažké! A predsa práve to je jedna z „obiet, ktoré sa páčia Bohu“.

3. nedeľa v Cezročnom období

     Kristus prišiel v tele a je zároveň večný Boh. My, ľudia, máme možnosť vstúpiť do vzťahu a spoločenstva s Bohom prostredníctvom slova, jeho slova. Ako kresťania dostávame mocou Ducha Svätého privilégium urobiť toto slovo prítomným a živým. Boh sa nám prihovára slovami Písma a my, keď ho počúvame, mu rovnakým spôsobom odpovedáme. Je to úžasný dialóg času a večnosti, obmedzeného ľudstva a nekonečného Božstva, ktorý sa odohráva v spoločenstve Cirkvi. Ako sú šťastní rodičia, keď z úst svojich detí počujú slová, ktoré ich sami naučili! Tam, kde je rozhovor, kde sa partneri navzájom počúvajú, rozumejú si a chápu sa, tam sa realizuje raj.

PONDELOK  Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi  Mk 3, 22-30
Podozrievavosť učiteľov Zákona je nám povedomá. Nepostupujeme podobne, keď vidíme niečí úspech v Cirkvi? Nie je za tým žiarlivosť?

UTOROK  Mk 3, 31-35
Možno máme skúsenosť, že priateľstvo a harmónia s niekým môže byť viac než pokrvné príbuzenstvo. I my môžeme a máme byť Ježišovými bratmi a setrami!

STREDA  Mk 4, 1-20
Svoju reč pri jazere vysvetľuje Pán znovu svojim Dvanástim. Nech je Ježiš so svojou trpezlivosťou vzorom každému, kto vykladá Písmo. A kiež nie sme my onou neúrodnou, skalnatou pôdou!

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza  Mk 4, 21-25
Plamienok svetla zhasne, keď nemá dostatok kyslíku. Tajomstvo evanjelia: kto má ochotu prijať ho, bude svetlom pre druhých. Možno si to ani nebude uvedomovať.

PIATOK  Mk 4, 26-34
Božie kráľovstvo rastie, ani neviem, ako. Nezávisle na snahe rast zastaviť, pribrzdiť, ale ja urýchliť. Prerastá naše najodvážnejšie predstavy! V jeho tieni nájdu mnohí oddych…

SOBOTA  Sviatok Obetovania Pána – Hromnice  Lk 2, 22-40
Simeon a prorokyňa Anna sa dočkali! Nemalo by z našich tvárí – a vlastne z celej Cirkvi – vyžarovať ich nadšenie?

2. nedeľa v Cezročnom období

     Ježišova prítomnosť na svadbe i jeho zázrak, ktoré stoja na počiatku jeho verejného pôsobenia, sú veľmi výrečné. Ukázal, že je mocným Bohom, ktorý svojou prítomnosťou posväcuje jeden zo základných medziľudských vzťahov, manželstvo. K tomu pripája ono zázračné gesto premenenia vody na víno, vyjadruje jeho záujem o naše šťastie. Mária, ako to vie iba ona, potom nenápadným doporučením posiela učeníkov a tiež nás, aby sme urobili všetko, čo nám povie. Svadobnou veselicou však nič nekončí a my nemusíme ľutovať, že sa nám nedostalo podobnej výsady. Naopak. Podľa sv. apoštola Pavla jedným z najväčších zázrakov je dar chariziem, teda spoločenstva Cirkvi na Božom duchu. Každý z nás bol obdarovaný, každý sme v krste a vo sviatosti birmovania prijali dar Božieho ducha. Nezabúdame na toto zvláštne mimoriadne obdarovanie a vieme ho správne používať v prospech Kristovho tela? Nebojme sa ukázať, kto je Boh a na čom mu vzhľadom k nám záleží.

PONDELOK  Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice  Hebr 5, 1-10
Ježišovo synovstvo je totálnou odovzdanosťou. Boh Otec plodí svoje deti i v nás. Naša vzdorovitosť ale kontrastuje s Ježišovou poslušnosťou. A práve cez Ježišovu poslušnosť je možný náš úzky vzťah s Bohom.

UTOROK  Hebr 6, 10-20
Často sa pýtame na zmysel utrpenia. Trpezlivosť, utrpenie môže byť náznakom odpovede. Nech nás v našich ťažkých chvíľach posilňuje nádej v spoločenstvo s Ježišom!

STREDA  Hebr 7, 1-3.15-17
Božie povolanie nie je závislé na rodokmeni: Abrahámovo stretnutie s „kráľom Spravodlivosti a Pokoja“ je predobrazom stretnutia s Ježišom na našich cestách.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi  Hebr 7, 25-8, 6
Raz navždy sa uskutočnila Kristova obeta na Kalvárii. Jeho odovzdanosť a pokorenie sa sprítomňujú pri každej eucharistii. Snažme sa zintenzívniť svoju účasť na jeho obete i na hostine, na ktorú sme pozvaní…

PIATOK  Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola  Sk 22, 3-16
Ježiš sa i dnes stotožňuje so všetkými, ktorí sú pre neho prenasledovaní. Ale: sme ochotní prijať tých, ktorí sa obrátili?

SOBOTA  Spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov  2 Tim 1, 1-8
Kiež by sme i my odložili ducha bojazlivosti. Kiež sa i dnes oživí plameň Božieho daru. Veď svet i dnes čaká na ducha sily, lásky a rozvahy. Najmä prostredníctvom pôsobenia tých, na ktorých boli vložené ruky…

Krst Krista Pána

     Krst je bránou k životu a k Božiemu kráľovstvu. Je prvou sviatosťou, ktorú Kristus ponúkol všetkým, aby mali večný život, a zveril ich svojej Cirkvi spolu s evanjeliom… Krst je teda predovšetkým sviatosťou viery, ktorou človek odpovedá na Kristovo evanjelium, osvietený milosťou Ducha Svätého. Okrem toho je krst sviatosťou, ktorá robí človeka živým údom tela Cirkvi, tvorí z nej Boží príbytok v Duchu Svätom, dáva mu podiel na kráľovskom kňazstve a pričleňuje ho k svätému ľudu. Krst rovnako vytvára zväzok jednoty medzi všetkými, ktorí boli pokrstení. Krst je obmytím vodou v slove života, a preto zmýva z človeka každú poškvrnu viny, ako prvotného hriechu, tak i osobných hriechov, poskytuje účasť na Božej prirodzenosti a dáva adoptívne Božie synovstvo.

PONDELOK  Hebr 1, 1-6
Boh sa nám prihovára i dnes. Cez svojho Syna. Celkom konkrétne sa ukazuje v chorých, odkázaných na pomoc, je prítomný v tých na okraji. K Bohu nevedie iná cesta ako priblíženie sa k tým, ktorých mal Ježiš tak rád…

UTOROK  Hebr 2, 5-12
Svet, ktorého vykúpenie stálo Ježiša toľko bolesti a trpkosti lásky, je zverený človeku. Práve človek je pokračovateľom Božieho zámeru. Obstojí?

STREDA  Hebr 2, 14-18
Súrodenectvo s Ježišom je naplnením vzťahu s ním. On pozná i naše súčasné problémy. Neexistuje totiž nič, čo by sám nepoznal. Kiež nás toto vedomie povzbudzuje!

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Antona, opáta  Hebr 3, 7-14
Kedykoľvek si zatvrdzujeme svoje srdce, sme sami proti sebe. Napriek rokom môžeme byť stále mladí! Pokiaľ si zachováme „počiatočnú dôveru“.

PIATOK  Hebr 4, 1-5.11
Zmienka o radostnej zvesti (gr. euangelion) je prísľubom pre všedné dni tohoto roku. Na rozdiel od Izraelitov reptajúcich na púšti vezmime vážne ponuku: ochotne sa bez reptania vydajme na cestu.

SOBOTA  Hebr 4, 12-16
Ježiš – skutočný Veľkňaz, jediný prostredník medzi Bohom a nami. Akékoľvek iné „cestičky“ sa ukazujú ako slepé. Pridŕžajme sa ho a milujme ho preto, lebo je taký súcitný a pozná nás!

Zjavenie Pána

     Prívetivé a stručné rozprávanie o mudrcoch iste nie je cestovateľskou historkou. Môžeme však v ňom vidieť veľkosť a spoľahlivosť Božej moci. Ani mocný a úskočný Herodes, ani nikto iný nemôže prekaziť Boží plán, ktorý je v prospech ľudí. A nielen to. Boh povoláva za svedkov svojho vstupu do ľudských dejín i pohanských mudrcov, ľudí, nad ktorými vtedajší veriaci žid (a mnohokrát i dnešný veriaci kresťan) ľahko pokrčí ramenami. Ale kto sa postaví v smere Božieho príklonu k človeku a nie proti nemu, ten môže byť pre Božie dielo užitočný, i keď chápe mnohé iba sčasti a zatiaľ Bohu úplne neuveril.

PONDELOK  Mt 4, 12-17.23-25
Chorí, postihnutí, ochrnutí. K nim má i dnes Ježiš najbližšie. Nevadí nám to? Predstavuje pre nás také kráľovstvo skutočne „radostnú zvesť“?

UTOROK  Mk 6, 34-44
„Vy im dajte jesť,“ vy ukážte, čo dokážete… Ale predtým musíte dať k dispozícii všetko, čo máte! I dnes koná Ježiš mocné skutky a znamenia s našou spoluprácou.

STREDA  Mk 6, 45-52
Ježiš vlieva apoštolom istotu a odvahu. Predtým však skúsili námahu s veslovaním. Jeho blízkosť je odmenou pre vysilených.

ŠTVRTOK  Lk 4, 14-22a
Všetci prisviedčali jeho milým slovám. I preto, že (zatiaľ) náš Pán nekázal a nevyžadoval nepríjemné veci. Nie je naše kresťanstvo ideológiou, ktorá nám poskytuje iba útechu?

PIATOK  Lk 5, 12-16
Opustené miesta sú ideálne pre modlitbu k Otcovi. I my sme vyzvaní, aby sme v tomto synovstve nasledovali Ježiša.

SOBOTA  Jn 3, 22-30
Božie dielo rozkvitá tam, kde sa jeho hlásatelia dobrovoľne a cielene „umenšujú“, a čím sme pokornejší a schopnejší ustúpiť, tým viac rastie.

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

     Stretávame Ježiša ako dieťa vyrastajúce v konkrétnej rodine s konkrétnymi rodičmi. Táto príhoda nesie náznak pubertálneho osamostatňovania sa. Ale tiež ide o ukážku, ako Boh dokáže pracovať i v tom, čo mnohí dospelí odsúdia ako „pubertu“. Ani rodičia, ani dieťa v puberte nie sú Bohu vzdialení, neznámi, stratení. Ježiš je Boží Syn, má k nebeskému Otcovi veľmi blízko a zároveň je so svojimi rodičmi v úzkom kontakte. Rodina je miestom nášho osobného dozrievania ako vo vzťahu k blížnym, tak vo vzťahu k Bohu. Niekedy je to veľmi ťažké, napriek tomu je to krásne.

PONDELOK  Jn 1, 1-18
Môžeme premýšľať: Aké bolo v uplynulom roku naše svedectvo o Svetle? Kiež sa v nasledujúcom roku stane našou radosťou, že môžeme denne svedčiť…

UTOROK  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky  Lk 2, 16-21
Nekomplikovaná radosť pastierov nech žiari z tváre Kristovej Cirkvi! Stretnutie s ním a s Máriou nás môže sprevádzať a posilňovať celý tento rok!

STREDA  Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi  Jn 1, 19-28
Príprava na stretnutie s Ježišom vyžaduje i od nás, aby sme sa stiahli do úzadia. Pokora Jána, Ježišovho predchodcu, nech inšpiruje všetkých, ktorým je zverené hlásanie…

ŠTVRTOK  Jn 1, 29-34
Svedectvo o Duchu Svätom bude zavŕšené neskôr Jánovým  mučeníctvom. Svedok (gr. martýr), ktorý vidí viac než ostatní, má vždy podiel na Ježišovom utrpení.

PIATOK  Jn 1, 35-42
Peter a Ondrej. Dvaja rodní bratia. Nezabudnuteľné stretnutie, keď si presne pamätali i hodinu. Poznáme dátum svojho krstu?

SOBOTA  Jn 1, 43-51
Každému ďalšiemu povolaniu predchádza túžba. Túžba po naplnení Zákona, radosť z toho, že sa dožijú naplnenia dávnych proroctiev. Po čom dnes túži naša spoločnosť? Dokážeme odpovedať?

4. adventná nedeľa

     Príbeh Márie ponáhľajúcej sa za Alžbetou vždy znovu fascinuje jednoduchosťou i silou. Veď Matka Mesiáša nemôže ani len domyslieť, aké vzácne dieťa nesie vo svojom živote, keď s jednoduchou úprimnosťou prichádza k svojej staršej tete, aby jej pomohla. Uverila Bohu a on jej bude postupne ukazovať, aké veľké veci cez ňu koná. Nie je to vzdialené nášmu životu. Keď sa pokúsime porozumieť obyčajným pozvaniam, ktoré nám Boh kladie na srdce, i v celkom obyčajných situáciách, napr. doma pri upratovaní…, stretávame sa s konajúcim Bohom. I v obyčajných všedných momentoch je Pán  snami a koná. Možno práve v týchto dňoch bude cez nás robiť veľké veci.

PONDELOK  2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16
V tichu a pokore môžeme len žasnúť: nie je iného náboženstva vo svete, ktoré by bolo tak blízko k človeku!

UTOROK  Slávnosť Narodenia Pána  Jn 1, 1-18
Boh sa pripomína človeku tým najzrozumiteľnejším spôsobom. To, že ho vlastní neprijali, pokúsme sa vynahradiť s ešte väčšou láskou k nemu!

STREDA  Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka  Sk 6, 8-10; 7, 54-60
Keď nemohli obstáť pred Štefanovou múdrosťou, veľmi sa rozzúrili. I my môžeme byť vystavení podobnému nebezpečenstvu. Keď nám dôjdu argumenty, siahneme druhým na česť. Môže to byť horšie, než rana kameňom.

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu  Jn 20, 2-8
Ján sa nebál zostať v pozadí, i keď bežal rýchlejšie. Zdvorilo ponechal prvenstvo Petrovi. Vzor pre vzťahy v Cirkvi!

PIATOK  Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov  Mt 2, 13-18
Myslime na všetkých, ktorí z dôvodu ohrozenia utekajú zo svojich domovov. I dnes sa usiluje bezbranným deťom o život. Dôvodom je sebectvo. Neohrozuje to dnes našu spoločnosť?

SOBOTA  Lk 2, 22-35
Mrzí nás, že dodnes mnohí odporujú Ježišovi. Majme tak účasť s Máriou na jej bolesti. V tichej chvíli nás to môže naplniť súcitom s celou Cirkvou!

3. adventná nedeľa

     Je strhujúce vidieť deti, ktoré sa tešia na vianočný stromček a darčeky.  S nedočkavosťou poskakujú, upierajú oči na správne dvere či okno… Tešia sa na „Ježiška“. Tešíme sa aj my? Tu nie je reč o „Ježiškovi“, ale o skutočnom Mesiášovi. Ako dospelí už poznáme omnoho viac aspektov života, spoznali sme bolesť a sklamanie, sny sme možno vlastnou vinou premenili na trosky… Zrazu viac rozumieme pojmom vykúpenie, záchrana, náprava pokazeného… Pán prichádza uhasiť požiare našich zlyhaní. Prichádza, aby nás doviedol k Bohu, k dobrému milujúcemu Otcovi. Jeho záchrana nestojí na moralizovaní či plnení noriem, ale na ohni Božej lásky. Nie sú to nami vydobyté stupne víťazov, ale jeho záchrana. On premenil drevo kríža utrpenia na žiariaci strom života, ktorý prináša dar spásy.

PONDELOK  Mt 1, 1-17
V rodokmeni nášho Pána sa odrážajú dejiny Izraela. Jeho vtelenie dáva zmysel celému kozmu. Je dovŕšením Božej lásky k svojmu dielu – k človeku!

UTOROK  Mt 1, 18-24
To, že Jozef vzal svoju ženu k sebe, znamená, že bol pripravený znášať mnoho rečí v okolí. Náš Pán vstupuje do našich životov i dnes častokrát s výzvou, čo sme ochotní pre neho zniesť.

STREDA  Sdc 13, 2-7.24-25a
Boh ukazuje svoju silu a moc paradoxne: s príchodom dieťaťa! Prečo klesá v bohatých krajinách počet narodených detí? Božia prítomnosť nejde vedno s ľudským sebectvom…

ŠTVRTOK  Lk 1, 26-38
Zatienenie mocou Najvyššieho… Vždy, keď sa naše „ja“ umenší, keď idú naše plány a predstavy stranou, môžu sa diať veľké veci!

PIATOK  Lk 1, 39-45
Aké radostné vítanie klíčiaceho života! Máme však právo sláviť Advent tam, kde je tehotenstvo vnímené ako príťaž?

SOBOTA  Lk 1, 46-56
Mnohí sú zosadení z trónov, na ktorých sa uvelebili, keď predtým vystrnadili Boha, ktorý im prekážal. Máriina pokorná služba u Alžbety však víťazí. Ježiš patrí práve poníženým a všetkým, ktorých druhí odstrkujú.

2. adventná nedeľa

     Evanjelista Lukáš si dáva veľkú námahu, aby čitateľovi evanjelia vysvetlil, že udalosti spojené s príchodom Ježiša nie sú len náhodným momentom, ale presne zodpovedajú Božím proroctvám. Uskutočnili sa v celkom konkrétnej dobe a na konkrétnom mieste, teda zdôrazňuje, ako silno stojí evanjelium realisticky „nohami na zemi“. A predsa hovorí o Bohu, zázrakoch, večnosti… Viera podľa evanjelia nie je odrazom naivných snov, ale poznanou a overenou skutočnosťou, ktorú človek objavil, preskúmal a na základe mnohých svedectiev, vlastného poznania a skúsenosti s Bohom prijal. Čo pre nás osobne znamená „pripraviť cestu Pánovi“?

PONDELOK  Lk 5, 17-26
Koľko vynaliezavosti a odhodlania viedlo k rozoberaniu strechy, len aby sa prejavila Ježišova uzdravujúca moc! Netienime? Nestojíme niekedy uzdravujúcemu Pánovi v ceste?

UTOROK  Mt 18, 12-14
Pokiaľ patríme do stáda 99 verných oviec, nechceme sa hnevať na pastiera, keď nás opustí a vydá sa za tou jednou stratenou. Nebudeme mu to vyčítať, ale budeme sa radovať spolu s ním, keď ju nájde.

STREDA  Mt 11, 28-30
Jarmo a bremeno nášho pastiera netlačí a neťaží. Ale často si my sami „nakladáme“ – i svojimi hriechmi. Alebo i tým, že si dokazujeme, akí sme „borci“.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice  Mt 11, 11-15
Ján Krstiteľ uzatvára starú etapu a otvára novú. Novú etapu otvára každý, kto pripravuje cestu Pánovi! Je to inšpirácia i pre našu dobu.

PIATOK  Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi  Mt 11, 16-19
I dnes počujeme kritiku: jeden predstaviteľ Cirkvi je príliš ľudský, druhý zase veľmi upätý! Ježiš, dokonalý vo svojom ľudstve i božstve, tiež nie je prijímaný…

SOBOTA  Mt 17, 10-13
Likvidácia nepohodlných hlásateľov pravdy pokračuje do našich dní. Spomeňme prenasledovaných, na pracovné tábory. Ich denný Advent trvá pre nich nekonečné roky…

1. adventná nedeľa

     Možno až neuveriteľne blízko vedľa seba sú v liturgii kladené začiatok Ježišovho vstupu do sveta a koniec vekov. Slávenie Vianoc, na ktoré sa pripravujeme, je pripomenutím začiatku Ježišovej záchrany. Jeho druhý príchod je synonymom konca sveta. Obe skutočnosti spolu úzko súvisia! Ježiš prišiel preto, aby každý človek mohol prísť k Bohu na konci svojej púte! Ba čo viac, aby celý svet mohol aj napriek zásahu zlom byť premenený k Božej oslave. Ježiš nepotrebuje ľudí vystrašiť. Ale túži ukázať, aké zásadné veci sa odohrávajú pod rúškom obyčajného všedného života. Každý život je významný, každá udalosť dejín hrá úlohu. Beda tým, ktorí sú ľahostajní, ale rovnako beda tým, ktorí sú zmietaní kadejakými „úkazmi“, ktoré nastanú počas dejín, alebo vymýšľajú rôzne konšpiračné teórie. Strach sám o sebe nie je dobrý radca.

PONDELOK  Spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza  Iz 2, 1-5
Túžba prekovať zbrane na nástroje k obžive vychádza z ľudského srdca, túžiaceho po spravodlivosti. Ak chceme mier, konajme spravodlivosť. I v najbližšom okolí.

UTOROK  Iz 11, 1-10
Pánov duch spôsobuje, že je všetko prekvapivo mierne, pokojné, schopné ďalšieho súžitia. Taká je jeho evanjelizácia. Možno na rozdiel od nášho neznášanlivého, nekompromisného hlásania!

STREDA  Iz 25, 6-10a
Boh ako hostiteľ! Obraz, ktorý nás napĺňa radosťou. Je tu niekto omnoho mocnejší, ktorý to s nami myslí dobre!

ŠTVRTOK  Iz 26, 1-6
Práve chudobní a úbohí podľa Izaiáša raz pokoria neprístupné mesto. Práve takým má patriť Cirkev, ak chce získať víťazstvo a nestratiť tvár.

PIATOK  Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi  Iz 29, 17-24
Blúdiaci nadobudnú rozum; môže nás mrzieť, že k tomu ešte nedošlo… Ale i tým smerom má viesť naša adventná radosť a túžba.

SOBOTA  Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie  Gn 3, 9-15.20
Mária ukončila toto nepriateľstvo. Adventné zore nech sú pre nás znamením, že začalo svitať na lepšie časy. Pre každého kresťana tu platí: áno, bude lepšie!

34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

     Cirkevný rok završuje svoje posolstvo pohľadom na posledné udalosti. Nie je ale cieľom naháňať strach a hrôzu. Naopak. Typicky je to možné objaviť v knihe Zjavenia, ktorá je písaná ako povzbudenie pre všetkých, ktorí bojujú s mnohými nástrahami. Mnohé zložitosti života nás znova a znova stavajú pred otázku, či Boh je a či reaguje na naše volania. Mnohí zakúsili nielen rýchlu pomoc a vypočutie modlitieb, ale tiež okamihy „bez odpovedí“. Opustil nás Pán? Alebo je snáď „bezmocný“? A preto si znova a znova staviame pred oči texty Písma, ktoré popisujú Boží zámer. Až na konci svojho života porozumieme udalostiam, ktoré mnohokrát vyzerali nezmyselne či dokonca ako úplná prehra Boha či nás. Ježiš je Boh a Pán dejín! On dáva význam i nášmu životu a jeho udalostiam. On je náš skutočný a jediný cieľ.

PONDELOK  Zjv 14, 1-3.4b-5
Povýšenie veľkého množstva tých, ktorí sú bez poškvrny, nás povzbudzuje. Pri Otcovi je veľa miesta! Dávajme si pozor, aby z našich úst nevyšla lož; snažme sa mať odvahu k životu v pravde!

UTOROK  Zjv 14, 14-20
Syn človeka začína žatvu. Zber hrozna odhalí bolesť. Trpí i Pán zberu. Snáď v lise lásky…

STREDA  Zjv 15, 1-4
Sedem. Symbolické číslo plnosti. Iba v Bohu môžeme hľadať naplnenie. Kto to pochopí a žije v ňom, má účasť na jeho sláve.

ŠTVRTOK  Zjv 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a
Zničenie symbolu zla, pokorenie spurných. Môžeme sa nechať povzbudiť dejinami: žiadna diktatúra nie je trvalá, ani lož (ani naša nepoctivosť) nie je večná!

PIATOK  Sviatok sv. Ondreja, apoštola  Mt 4, 18-22
Kiežby sme dokázali i my na chvíľu opustiť „komunikačné siete“ a zotrvať v rozhovore s Pánom! Tak sa možno v nás prebudí povolanie…

SOBOTA  Zjv 22, 1-7
Nový Jeruzalem, zostupujúci od Boha, nech je našou nádejou a domovom!

33. nedeľa v Cezročnom období

     Ježiš nenecháva nikoho v pochybnostiach, že príde koniec sveta. Dnes žijeme v spoločnosti, ktorá s niečim takým nepočíta. Verí vo vedecké vyriešenie každého ohrozenia, v ľudský súcit,… ale nie v koniec sveta, hoci ide o vedecky zrejmý fakt. Či sa darí ľuďom lepšie alebo horšie zvládať výkyvy dejín, prírody či vlastné ľudské excesy (výstrednosti), jediným Pánom nad svetom a jeho dejinami je s poslednom dôsledku Boh. Jemu sa budeme zodpovedať a on tiež smeruje dejiny k jedinému cieľu. Máme mať strach? Máme prepadnúť zúfalstvu? Ježiš vedie svojich učeníkov k inému postoju! On „jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú…“ (Hebr 10, 14). Nie je potrebné báť sa, ale prijať Krista a svoj život zveriť do jeho rúk. On nás vedie, on s nami spolupracuje na diele rozšírenia evanjelia v tomto svete a on nás zachráni, keď príde onen čas.

PONDELOK  Lk 18, 35-43
I my môžeme v modlitbe prosiť: „Pane, aby som videl.“ Cez vieru môžeme vidieť to, čo je druhým skryté…

UTOROK  Sviatok Výročia posviacky katedrálneho chrámu – baziliky sv. Emeráma v Nitre               Zjv 3, 1-6.14-22
Zdanlivý život, zdanlivé, nezapálené kresťanstvo. Také je určené pre „vypľutie z úst“. Nechutí. Musíme to zmeniť a začať u seba.

STREDA  Spomienka Obetovania Panny Márie  Zjv 4, 1-11
Nebeská služba Bohu, nebeská liturgia! Štyri bytosti po stranách trónu majestátu môžu predstavovať radostnú zvesť o Kristovi. Radosť z evanjelia! Viac nie je potrebné…

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice  Zjv 5, 1-10
Ján narieka nad tým, že sa nenájde nikto hoden toho, aby otvoril zvitok. Na konci cirkevného roku môžeme i my ľutovať… Ale Kristovo víťazstvo je definitívne!

PIATOK  Zjv 10, 8-11
Sladkosť i horkosť zvitku odkazuje na polaritu sveta a vývoja. Odhodlanie prijať realitu a zvestovať posolstvo ďalej! Výzva i pre nás…

SOBOTA  Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov  Zjv 11, 4-12
Víťazstvo všetkých, ktorí svedčia svojím utrpením o Kristovi. Svedok (gr. martýr) je nakoniec víťazne postavený na obdiv všetkým, ktorí ho ničili. Obraz Pána a jeho Cirkvi!

32. nedeľa v Cezročnom období

     Je dôležité prispievať podľa vlastných možností na potreby Cirkvi, je to i jedno z piatich cirkevných prikázaní. Dôležitejšie je však dávať viac to, čo sme, ako to, čo máme. Veď všetko je naše, my patríme Kristovi, ako hovorí apoštol Pavol. Láska sa nemeria ekonomickými meradlami, ale vnútornou kvalitou. Posledná štipka múky alebo dve drobné mince darované  z úprimného srdca majú pred Bohom obrovskú, ľudsky nemerateľnú, cenu. Vyjadrujú celé naše bytie. Boh dokáže žasnúť nad týmito našimi nepatrnými darmi a dokáže ich premeniť tak, že sa naveky nestratia ako múka v hrnci a olej v džbáne v prípade vdovy, o ktorej sme dnes počuli v úryvku Prvej knihy Kráľov. V prípade druhej chudobnej vdovy Boh v Ježišovi Kristovi nahlas upozorňuje na náš aj ten najnepatrnejší dar, za ktorým sa skrýva celé naše živobytie. Kto dáva všetko, všetko dostane naspäť. Taký dar nebude zabudnutý naveky.

PONDELOK  Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka  Tít 1, 1-9
Pastoračný, pastiersky list začína základnými požiadavkami na pastiera: zvládnuť vlastný „dom“. Až potom sa môže venovať službe Cirkvi!

UTOROK  Tít 2, 1-8.11-14
Pavol kladie dôraz i na dobrý vonkajší dojem. Skúsme si uvedomiť, že i my reprezentujeme Krista.

STREDA  Tít 3, 1-7
Ten, kto rešpektuje a zachováva určitý poriadok, ocení výdatnosť Božej dobroty. Nezištnosť medzi osobami, ktorá sa nám odhaľuje ako vzor pre naše konanie.

ŠTVRTOK  Flm 7-20
Pekné medziľudské vzťahy i medzi spoločensky nerovnými ľuďmi. Kiež sú vzorom pre konanie v našej Cirkvi!

PIATOK  2 Jn 4-9
Poznanie nadprirodzena bez Krista, neprijatie jeho ľudskosti, vedie i dnes k blúdeniu. Žiť v láske skrze Krista je svedectvom i dnes, kedy mnohí radi hovoria o „kresťanských hodnotách“.

SOBOTA  Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky  3 Jn 5-8
Jánov postoj k „cudzím“, ktorí zvestujú evanjelium, svedčí o tom, že sa sám nepovažuje za výnimočného. Jeho dôraz na lásku nie sú len slová! Vzor pre konanie v Cirkvi.

31. nedeľa v Cezročnom období

     Dušou kresťanstva nie je Zákon ani „všetky obety a dary“ (Mk 12, 33), ale láska. Tá má dva rozmery: vertikálny: „Miluj Pána, svojho Boha…“ Láska k Bohu z celého srdca, celou mysľou, dušou, všetkými silami, teda láska celým životom, bezvýhradná a nie teda iba niekedy, za určitých okolností, na oplátku… Takú lásku mi Boh prejavil v Ježišovi Kristovi, keď sa stal solidárnym so mnou, slabým. Druhý rozmer lásky, horizontálny, zahŕňa nás a našich blížnych. „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ Ide o lásku, ktorá je rovnaká ako oná spontánna, oblažujúca, nezištná a vrcholná láska, ktorú sami radi skusujeme na sebe a prijímame pre seba. Táto láska mi hovorí, že mám byť blížnym svojich blížnych.

PONDELOK  Lk 14, 12-14
Nezištnosť. Tá sa má však prejaviť i v postoji k Bohu. Nekonať veci len pre okamih „vzkriesenia spravodlivých“. Ale jednoducho z lásky.

UTOROK  Lk 14, 15-24
Možno potom pozvaní reptali, čo za ľudia to stolujú na Pánovej hostine. Ale Pán je už taký: má rád plný dom.

STREDA  Lk 14, 25-33
Totálne nároky! Splniť ich je možné iba s bezvýhradnou láskou. Snáď práve ona nahradí matematickú racionalitu vo vzťahu k Ježišovi.

ŠTVRTOK  Lk 15, 1-10
Pánovi dnes záleží na tých „stratených“. Pokiaľ sa počítame medzi oných 99, nesmieme si sťažovať, že nám nevenuje toľko pozornosti, zatiaľčo hľadá zatúlanú ovečku.

PIATOK  Sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky  Ez 47, 1-2.8-9.12
V čase ohrozenia suchom si viac vážime vlahu. To platí i vo vzťahu k Cirkvi. Kiež dáva všade život, kiež uzdravuje!

SOBOTA  Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  Lk 16, 9-15
Dobre vieme, že majetok a bohatstvo zaťažujú i dnes. Služba Bohu si totiž vyžaduje celého človeka. Rozpoltenosť môže byť však spôsobená i existenčnými starosťami… Prosme viac za takto ohrozených!

30. nedeľa v Cezročnom období

     Žobrák je niekto, kto stojí na okraji spoločnosti, života, záujmu. Mal výsadu, smel žobrať. Bartimej tu zastupuje nemalú skupinu, totiž úplne každého, komu nie je ľahostajné, že okolo prechádza Boh. A Ježiš vidí jeho núdzu. Ide o vzorové stretnutie človeka s Bohom. Tento muž bez perspektívy dostáva príležitosť žiť. Jeho Stvoriteľ ho oslovuje a mení jeho prázdnotu na naplnený život. Okolie Bartimeja zrádzalo, iba prekáža, je naviac, ruší… Boh vidí núdzu človeka, ale očakáva náš záujem, odvahu chcieť sa Bohu priblížiť. A nielen to, je našou motiváciou iba vyriešenie nášho problému, alebo ide o stretnutie s Bohom? Podstatná je posledná veta evanjelia. Uzdravený žobrák neodchádza za svojimi záujmami, ale ide za Kristom, doslova stúpa v ústrety Jeruzalemu (ide tu o geografický výškový rozdiel 1000m!). Kto sa nepripojí ku Kristovi, nepocíti silu prichádzajúcich veľkonočných sviatkov.

PONDELOK  Ef 4, 32-5,8
V odpustení a odovzdávaní sa druhým máme byť Ježišovým obrazom. Práve prirodzená hanba nám môže pomôcť, aby sme žili „ako deti svetla“.

UTOROK  Ef 5, 21-33
Ako Kristus miloval Cirkev, tak nech Cirkev miluje dnes Krista! Patriarchálne rodinné vzťahy sú tu povýšené na vzájomnú, obojstrannú, rovnako veľkú lásku. Nezostáva iné než z toho vyvodiť dôsledky…

STREDA  Ef 6, 1-9
Výchovou, zodpovednosťou za druhých máme podiel na konaní Boha s nami. Uvedomujeme si, že i v tejto oblasti sme jeho obrazom?

ŠTVRTOK  Slávnosť všetkých svätých  Zjv 7, 2-4.9-14
Koľko bezmenných, ktorí verne svedčili o Pánovi, nás už predišlo…Výzva pre dnešok: i my k nim chcime patriť!

PIATOK  Spomienka na všetkých verných zosnulých  Jn 14, 1-6
Budovanie vzťahu s Bohom tu na zemi je prípravou našej cesty do Božieho kráľovstva. Ak to tak bude, nemusíme sa ničoho obávať.

SOBOTA Flp 1, 18b-26
Určitá „indiferentnosť“, nezávislosť nášho želania na osude, nás tým viac povzbudí k odovzdanosti Pánovi. A táto odovzdanosť bude samozrejme vyžarovať do nášho okolia. Budeme pre všetkých znesiteľnejší, pretože budeme i radostnejší.

29. nedeľa v Cezročnom období

     Jedno z veľkých pokušení popri pýche, pôžitku a závislosti na bohatstve je pokušenie moci. Byť tým, kto ovláda iných, rozhoduje o dejinách, určuje beh sveta. Túto chorobu je ľahko vidieť na politikoch, ale i u popredných predstaviteľoch businessu, možno niekedy i na Cirkvi. U obyčajných ľudí nemusí byť hneď zjavná. Predsa hrá veľkú úlohu. Mať moc nad blízkymi, podriadenými, ovládať členov rodiny… Je potrebné vedieť, že ide o chorobu, závislosť, ktorá spúta, zaslepí a ochromí. Nejde o šťastných ľudí! Ježiš preto ustanovuje pre kresťanov nové pravidlo pre tých, ktorí riadia alebo vládnu: byť služobníkom. Nenechať sa obsluhovať, ale slúžiť. Ako to však urobiť v praxi?

PONDELOK  Ľubovoľná spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža  Lk 12, 13-21
Sebaistota a „nepotrebnosť“ Boha, prípadne i zabývanosť vo vzťahu k nemu. Bohatstvo pred Bohom je túžba po jeho blízkosti a z nej vyvierajúca ochota deliť sa. Deliť sa i o neho.

UTOROK  Lk 12, 35-38
Túžobné čakanie a „vyzeranie“ Boha je zárukou, že nebudeme sklamaní. Keď príde čas, i on nás bude pri svojom stole obsluhovať.

STREDA  Lk 12, 39-48
Program pre naše žité kresťanstvo: vernosť službe a zastupovanie Pána i keď sa zdá, že je ďaleko…

ŠTVRTOK  Lk 12, 49-53
Ježiš nás pripravuje na to, že postoj k nemu môže spôsobiť rozdelenie. Je potrebné nebáť sa a pripustiť, že konflikt je možný. Ale skúsme sa snažiť, aby nebolo porušené pravidlo lásky!

PIATOK  Lk 12, 54-59
Súčasnej civilizácii, stavajúcej na vysokom stupni vzdelania a technického rozvoja, chýba podstatné: rozoznanie toho, čo je správne. A kajúcnosť. Ponúknime a prijmime ochotu k zmiereniu. Dokiaľ je čas…

SOBOTA  Lk 13, 1-9
Koľkokrát už Pán dosvedčil svoju trpezlivosť s nami! Kiež sa táto skúsenosť premietne do nášho vzťahu k blížnym, k veľkorysosti voči druhým.

28. nedeľa v Cezročnom období

     Kiež nám Pán dá dar Ducha Svätého, pravú múdrosť. Hľadanie múdrosti je hľadaním života v Bohu, Boha samotného. Také hľadanie sa môže stretnúť s prekážkami a ťažkosťami. Je tiež toľko iných a veľmi lákavých ponúk. Dnešné liturgické čítania nám predstavili kráľa Šalamúna a učeníkov, ktorí potom, čo prosili a hľadali, našli pravú múdrosť. Počuli sme však tiež o bohatom človeku, príliš fixovanom na svoje hmotné bohatstvo, ktoré i cez relatívne správne úsilie: „To všetko som zachovával od svojej mladosti…“ (Mk 10, 20), pravú múdrosť nenašiel. Chýbal mu toriž jediný, ale podstatný krok. Kiež nám Pán dá silu Ducha Svätého, aby sme sa odhodlali nájdenú múdrosť nasledovať a celkom sa jej odovzdať, aby sme urobili ten rozhodujúci krok.

PONDELOK  Spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi  Gal 4, 22-24.26-27.31-5,1
Slobodný Jeruzalem, pochádzajúci zhora, obraz Cirkvi, ktorá svoje deti „plodí pre slobodu“, nie pre otroctvo. Ostatné falošné „slobody“ sa časom menia na obrovský chomút.

UTOROK  Gal 5, 1-6
Pavol musel presviedčať, že pravdivé prijatie Krista nahradí Zákon. Kiež s ai naša viera prejaví láskou. Tak sa „predpisy“ ocitnú až na druhom mieste.

STREDA  Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka  Gal 5, 18-25
Snažme sa viac, aby nás druhí poznávali podľa ovocia Ducha, a nie podľa toho, že stále poukazujeme na negatíva a zlo.

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu  2 Tim 4, 9-17b
Zmienka o Lukášovi môže byť pre nás potvrdením jeho vernosti. A tiež povzbudením pri čítaní ním písaného evanjelia a Skutkov apoštolov.

PIATOK  Ef 1, 11-14
Aká veľká vec je pre nás pocit, že si nás Boh získal ako svoj majetok. A tiež tak sa chce o nás starať. Kiež sa mu nevzpierame.

SOBOTA  Ef 1, 15-23
Spolupatričnosť s Ježišom a jeho Cirkvou – to sú rysy dospelého kresťanstva. Ale nie snáď len individuálne pestovanie súkromnej zbožnosti.

27. nedeľa v Cezročnom období

     Manželstvo bolo i pre starovekého Izraelitu veľkou témou. Ako otázka rozvodu, tak i vzťahu k deťom. Boh ale cez svojho Syna hovorí jasne: „Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Slovo „spojil“ možno prekladať ako „spojil jedným spoločným jarmom“, teda formou, ako spoločne ťahať za jeden povraz (či skôr oje). Ale súčasne sa tu hovorí o spojení muža a ženy, dvoch polarít, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Vďaka tomu vidí dieťa ako mužský, tak ženský vzor a dostáva základné vybavenie, ako sa orientovať v ďalšom živote. Dnes sa tento pohľad spochybňuje. Je dobré snažiť sa porozumieť dôvodom takého spochybnenia. Ale nemožno nevidieť, že ide o Boží pohľad a nielen o ľudskú konštrukciu.

PONDELOK  Lk 10, 25-37
Kňaz i levita mali málo času. Boli pravdepodobne zaneprázdnení záležitosťamI pre Boha. Cesta k Pánovi však vedie cez záchranu otĺkaných…

UTOROK  Lk 10, 38-42
„Pane, povedz niečo, rozsúď nás, nenechaj to tak,“ hovoríme i my často v modlitbe. Spočinutie pri Pánových nohách je však možné i pri práci pre druhých.

STREDA  Lk 11, 1-4
Chuť naučiť sa správne modliť! Máme ju, nie je pre nás modlitba stereotypnou príťažou? Základné prosby načrtnuté Pánom nech sú pre našu dušu akoby dychom!

ŠTVRTOK  Lk 11, 5-13
Áno, prosiť o rozumné veci. O dary Ducha Svätého. Nielen o rybu, vajce… Náš Pán dáva svoje dary rád. Jeho nikdy „neotravujeme“.

PIATOK  Lk 11, 15-26
Podozrievavosť Ježišových súčasníkov je nám povedomá; i dnes mnohí vidia v autentických postojoch pápeža neúprimnosť a snáď i kalkuláciu. Nech nie sme takí podozrievaví!

SOBOTA  Lk 11, 27-28
Výzva pre nás. Ak budeme počuť jeho slovo a zachovávať ho, budeme mať Ježiša na hrudi, áno, budeme dokonca jeho nositeľmi – ako Mária.

26. nedeľa v Cezročnom období

     Aké odporné je stretávať falošných ľudí alebo tých, ktorí sa za každú cenu snažia zapáčiť. Nekonáme tak niekedy i my? Dnešné texty sú veľmi kritické. Vo všetkých čítaniach stretávame „malého“ človeka, ktorý sa snaží získať výhodu na úkor niekoho druhého. Nerozumie alebo nechce vidieť veci pohľadom „kráľa“, ale ide mu čisto o jeho malé ja. Druhými ľuďmi pravdepodobne pohŕda alebo sú mu ľahostajní. Ale Boh vníma všetkých! Preto nasleduje ostrá kritika: slová o odťatí ruky či nohy nie sú myslené doslovne, ale ukazujú, ako radikálne máme riešiť koketovanie so zlom, sebectvom a pokušením.

PONDELOK  Spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi  Jób 1, 6-22
Veľké pokušenie: náš Boh nie ja nejakou poistkou proti nešťastiu. Je omnoho vIac…

UTOROK  Spomienka Svätých anjelov strážcov  Ex 23, 20-23a
Kiež skutočne počúvame Boží hlas a nie sme vzdorovití! Veď sami vieme, aké to je, keď sú tí, s ktorými to myslíme dobre, tvrdohlaví. Skúsme sa na anjela, ktorého nám posiela Boh na pomoc, odteraz obracať častejšie…

STREDA  Jób 9, 1-12.14-16
Viera si môže – a má – klásť naliehavé otázky. Nerobiť si nárok na jednoduché odpovede… od toho, ktorý je taký veľký!

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Františka Assiského  Jób 19, 21-27
Nech nás Jóbova viera, že uzrie Boha, povzbudzuje – navzdor našim kritikom. Veď o svojom obhajcovi, Božom Synovi, vieme už viac, ako skúsený Jób.

PIATOK  Jób 38, 1.12-21; 40, 3-5
To najlepšie, čo môžeme urobiť pred Božou veľkosťou, je dať si pred ústa ruku a čudovať sa. Žiaľ, toto gesto nie je dnes časté.

SOBOTA  Jób 42, 1-3.5-6.12-16
Takému veľkému požehnaniu od Pána predchádzalo jediné: uvedomenie si svojej absolútnej nedostatočnosti. Taká pokora a odovzdanosť sa (i dnes!) páči Bohu.

25. nedeľa v Cezročnom období

     Problém autority a prvých miest, snaha byť nad ostatnými. To sú myšlienky liturgických textov tejto nedele. Tento problém mal Jozue aj apoštoli a je to problém každého človeka zraneného hriechom. Boh ponúka úžasné  a prevratné riešenie: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Veľkosť a autorita sa najlepšie predstavia a realizujú práve v službe. Samotné slovo „autorita“ snáď pochádza z latinského „augere“ a má tento význam: umožniť rast, dať prednosť druhému, starať sa o druhého. Všemohúci Boh rozhodne nemá problém a nebojí sa dať prednosť nám, slabým a hriešnym ľuďom. Kristus sa ponížil a stal sa služobníkom všetkých. Určite tým neumenšil alebo dokonca stratil svoju autoritu, skôr naopak.

PONDELOK  Lk 8, 16-18
Kto je ochotný vyjsť na cestu s Pánom a napríklad sa aj niečoho zrieknuť, nebude trpieť. Kto chce kŕčovito lipnúť na svojom, môže prísť o všetko.

UTOROK  Lk 8, 19-21
Ježiš tvorí svoju najbližšiu rodinu z tých, ktorí plnia Božie slovo. Kiež patríme medzi jeho príbuzných!

STREDA  Lk 9, 1-6
Pre Kristovho vyslanca je ťažké a bolestné, keď ho niekde odmietnu. Ale je potrebné „striasť prach“ a uvedomiť si, že zrejme čakajú inde na uzdravenie. A nezdržiavať sa!

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza  Lk 9, 7-9
Zvedavosť bránila Herodesovi kvôli jeho postaveniu spoznať Ježiša. I dnes sú mnohí zvedaví na predmet našej nádeje. Ale niektorí  možno preto, aby ju v nás svojou skepsou zničili…

PIATOK Lk 9, 18-22
Evanjelium dosvedčuje, že Pán zástupov už prišiel. Dokazuje to i Peter, keď vyznáva, že Ježiš je Boží Mesiáš. Aj my svojím vyznaním voveďme Ježiša do svojej duše a urobme mu viac miesta vo svojom živote.

SOBOTA Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov  Zjv 12, 7-12a
Žalobca, sťažovateľ môže byť i v nás a brániť nám v prístupe k Bohu. I pred tým nás obraňujú jeho poslovia. Nie sme v boji sami!

24. nedeľa v Cezročnom období

     V bežných rozhovoroch s ľuďmi možno často objaviť niekoľko očakávaní, ktoré ich privádzajú k diskusii o Bohu. Tým prvým je zvedavosť, resp. túžba po nejakom zaujímavom zážitku. Iní ľudia očakávajú, že Boh vyrieši ich problém. Ďalší sa k nemu pripoja, pretože je to veľký vodca a oni sa môžu schovať v tieni niekoho mocného. Ale ani jedna zo skupín nehľadá Boha pre neho samého. Lenže práve o to ide. A má to tiež svoje prekážky. A práve tieto bariéry, deliace človeka od Boha, odstránil Ježiš svojou obetou. V tom spočíva mesiášstvo, aby sme my mali otvorený prístup k Bohu. A Ježiš ukazuje, čo znamená byť blízko Bohu: je to sebavydanie do absolútnej miery. Toto sebadarovanie robí nielen človek, ale predovšetkým Boh! Hoci to na prvý pohľad vyzerá ako strašná obeta smrti, v skutočnosti je to jediná cesta k plnosti života.

PONDELOK  1 Kor 11, 17-26.33
I keď sa spoločne neopíjame, text je aktuálny aj pre nás: Pavol kladie na srdce i nám onen spoločenský, sociálny rozmer eucharistického slávenia. Urobme všetko pre to, aby liturgia sv. omše smerovala k jednote!

UTOROK  1 Kor 12, 12-14.27-31a
Rešpektujeme, že táto rôznosť druhých je dôležitá? Nepodceňujeme ich schopnosti? Tým by sme urážali Kristovo telo!

STREDA  1 Kor 12, 31-13, 13
Sme zvyknutí tento úryvok čítať pri sobáši. Pokúsme sa ho tentokrát aplikovať na konanie v Cirkvi. Radujeme sa napríklad z úspechu druhých?

ŠTVRTOK Spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov 1 Kor 15, 1-11
Vzor pre hlásanie i dnes: Pavol kladie sám seba na úplne posledné  miesto.

PIATOK  Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu  Mt 9, 9-13
Matúš zaznamenal Pánovu kritiku tých, ktorí boli oddelení, čistejší, lepší. Nezazlievame niektorým predstaviteľom Cirkvi ich skláňanie sa k hriešnikom, k ľuďom na okraji spoločnosti?

SOBOTA Spomienka sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, hlavného patróna katedrálneho chrámu, baziliky v Nitre 1 Kor 15, 35-37.42-49
Úžasné svedectvo o našom budúcom živote! A zároveň návod k životu v plnosti. Kiežby sme dokázali túto nádej odovzdať tým, ktorí ju potrebujú!

23. nedeľa v Cezročnom období

     Zákony sú často vnímané ako obmedzujúce, negatívne a neraz sú chápané skôr ako informácie, ktoré tí „šikovnejší“ dokážu obísť. Ježiš neprišiel zavádzať nové normy, paragrafy a nariadenia. Prišiel naplniť Boží zákon. Toto naplnenie sa deje v niekoľkých rovinách: prednostne ide o konečné vyslobodenie človeka z tragédie hriechu. Ale tiež prišiel vyslobodiť zo stále sa opakujúceho kolobehu pokusov stať sa spravodlivými, aby sme si k Bohu predsa len zaslúžili vystúpiť. Nie je potrebné si Boha zaslúžiť (to nejde!), ale je možné nechať sa Bohom pozvať, prijať Božiu cestu. Ježiš má nielen moc navonok zmeniť nejakú normu, ale on premieňa ľudské srdcia, pokiaľ sa mu otvoria. A práve to dokumentuje onen hluchý, ktorý počuje. Pripojme sa k zástupu okolo a spolu s ním vyznajme: „Dobre robí všetko…“

PONDELOK  Lk 6, 6-11
Dávali pozor, aby mohli Ježiša obžalovať. On uzdravuje ochrnutého tiež ako znamenie pre nás: nie sme ochromení kritikou tých, ktorí sa v Cirkvi snažia o uzdravenie?

UTOROK  Lk 6, 12-19
Ježiš si vyvolil svojich dvanástich po celonočnej modlitbe. A vybral si skutočne rôzne typy. Znamenie a výzva pre našu dobu: pluralita je v Cirkvi žiadúca!

STREDA  Ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie  Lk 6, 20-26
Prekvapivý recept na šťastie: jednoduchosť, túžba po spravodlivosti, byť znamením pre okolie. Blahoslavený je totižto šťastný! Inak Ježiša nepochopíme.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  Lk 6, 27-38
Popísané skutky sú obrazom Boha. Skúsme podľa nich konať. On nás predsa stvoril na svoj obraz!

PIATOK  Sviatok Povýšenia svätého Kríža  Jn 3, 13-17
Ježiš v nočnom rozhovore poodhaľuje Nikodémovi svoje tajomstvo. Nikdy nepochopíme úplne jeho lásku k nám. Kiežby sme si ju pripomenuli v našich maličkých ťažkostiach…

SOBOTA  Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska  Jn 19, 25-27
Mária je tak odovzdaná samým Ježišom i nám. V úzkostiach môžeme skutočne volať úprimne: Ukáž, že si matkou!

22. nedeľa v Cezročnom období

     Zákon a norma majú veľký význam, určujú, čo je a čo nie ej správne. Platia však vždy? Bez porozumenia zmyslu daného predpisu je jeho bezhlavé plnenie nezmyselné (odborne sa hovorí o epikii – zmysluplnom výklade zákona). Niektoré okolnosti môžu totiž význam predpisu celkom zmeniť. Nejde o systematické navádzanie, ako obchádzať zákony. Ide o zvnútornenie zmyslu, teda porozumenie prečo a prijatie tohto pohľadu na mravné konanie do svojho života. Aký význam má predpis o čistote? Ako sa dotýka nás a našej bežnej životnej praxe?

PONDELOK  Spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  Lk 4, 16-30
I dnes mnohým pravda prekáža. Ježiš, ktorého vyhnali, prechádza pomedzi nich! A uberá sa ďalej… Vytvoríme mu vo svojich srdciach miesto?

UTOROK  Lk 4, 31-37
Ježišova moc spočíva v tom, že dokáže prísne prikázať a vyhnať zlo. V našich kompromisoch so zlom a „politizovaní“ sa Božia sila neprejaví…

STREDA  Lk 4, 38-44
Šimonova testiná po svojom uzdravení vstane a všetkých obsluhuje. I my máme tým, že slúžime, podiel na Kristovom uzdravovaní.

ŠTVRTOK  Lk 5, 1-11
Keď si myslíme, že všetkému rozumieme lepšie než radia druhí, nič neulovíme. Keď dáme na Pánove rady, budeme žasnúť nad „úlovkom“!

PIATOK Spomienka sv. košických mučeníkov Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov        Lk 5, 33-39
Novosť Kristovho učenia nemožno uzavrieť do starých foriem. Nesnažíme sa o to? Potom sa nečudujme, že sa mechy trhajú…

SOBOTA  Sviatok Narodenia Panny Márie  Mt 1, 1-16.18-23
Pred deviatimi mesiacmi sme si pripomínali jej vyvolenie. Dočkali sme sa. Prísľub radosti: potom, ako „rodička porodí“, nech už nie je miesto pre beznádej!

21. nedeľa v Cezročnom období

     V dnešnom evanjeliu je potrebné rozlíšiť niekoľko rovín. Prednostne ide o literárny útvar, ktorý má svoje pravidlá, nielen o presný popis udalostí. Autor tu vysvetľuje podstatu Eucharistie – ústredného tajomstva nášho slávenia. Správne rozprávanie musí gradovať, a tak vrcholom dlhého textu (Jn 6) je rozhodujúca otázka adresovaná apoštolom: „Aj vy chcete odísť?“ Respektíve kľúčová je ich odpoveď. Pán nás mnohokrát postavil do podobnej situácie. Nerozumieme tomu, čo zamýšľa. S odstupom už vieme, že jeho plán nesmeroval k žiadnej extravagantnosti! Ale vtedy sa apoštoli mohli oprieť o jediné: dôveru, že Boh nikdy nekoná hlúpo, nezmyselne či nekorektne. Podobne i v mnohých situáciách nášho života vlastne nevieme, prečo… Ale rovnako ako apoštoli sme vyzvaní uveriť, že Boh vie, kam smeruje a prečo. Môžeme si dnes spolu s apoštolmi obnoviť svoju dôveru v Boha: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

PONDELOK  Spomienka sv. Moniky  2 Sol 1, 1-5.11b-12
Dokážeme Pána reprezentovať ako kresťania v Solúne? (Po ôsmich storočiach práve odtiaľ prišli naši vierozvestovia.) Bude raz jeho meno oslávené aj prostredníctvom nás…?

UTOROK  Spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi  2 Sol 2, 1-3a.14-17
Falošné správy o popletení hláv nie je teda nič nové. Zbraň proti tomu je podobná, ako vtedy: dobrý čin i slovo!

STREDA  Spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa  Mk 6, 17-29
„Nie je dovolené“ – nekompromisné varovanie, ktoré je úlohou Cirkvi i dnes. Pokiaľ to nedokáže alebo nechce, stratí hlavu kľučkovaním.

ŠTVRTOK 1 Kor 1, 1-9
Korint, bohaté prístavné mesto – avšak (alebo vďaka tomu?) známe svojím nerestným životom. Tamojších kresťanov pobáda Pavol k svätosti, k spoločenstvu s Ježišom. Periféria nemusí byť vždy tam, kde je materiálna bieda. Zvestovanie a nasledovanie je možno ťažšie tam, kde je prebytok…

PIATOK  1 Kor 1, 17-25
Náuka o kríži je skutočne vyslobodením z neplodných špekulácií našej bohatej spoločnosti! Skúsme dnes myslieť na prenasledovaných kresťanov, ktorí potvrdzujú teóriu svojím utrpením.

SOBOTA  1 Kor 1, 26-31
Môžeme mať radosť z toho, že Pán „zahanbuje mocných“. A ďakujeme, že o ňom vieme! Nech nás to naplní pokorou, ale i sebavedomím.

20. nedeľa v Cezročnom období

     Spolustolovanie a jedlo je vo všetkých kultúrach obrazom dôvernosti, priateľstva a spoločenstva. Každý veriaci je pozvaný k stolu Božej múdrosti a k spoločenstvu s Kristom v eucharistickom chlebe. Nejde však o povrchné spoločenstvo a bez záujmu, nejde o rutinu. „Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom,“ hovorí nám sám Pán Ježiš. V tomto spoločenstve – zostávaní – sme my skrze Krista v Bohu a on v nás, žijeme z neho! Je to okamih našej premeny, stávame sa tými, ktorí „stále vzdávajú vďaky Bohu Otcovi za všetko v mene Ježiša Krista“. Dôvernosť nášho a Kristovho spoločenstva pri stole nesieme životom. Sme predsa Božie deti.

PONDELOK  Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi  Ez 24, 15-24
Strata milovanej osoby predchádza ešte väčšej bolesti. Osobnú tragédiu nasleduje znesvätenie a nárek. Spolupatričnosť so spoločenstvom je krásne vyjadrená v osobnom utrpení jednotlivca.

UTOROK  Spomienka sv. Pia X., pápeža  Ez 28, 1-10
V minulom storočí máme mnoho dôkazov pravdivosti tohto varovania. Vždy dopadne zle, keď sa ľudia pyšne vyhlásia za Boha! Platí to však i pre nás a v maličkostiach…

STREDA  Spomienka Panny Márie Kráľovnej  Ez 34, 1-11
Pastier, ktorý nesleduje pastvinu, ale vlastnú sebarealizáciu, sa nemôže čudovať, že mu Pán odníme stádo. Sme ochotní vidieť znamenia doby a vojsť na nové, čerstvé pastviny?

ŠTVRTOK  Ez 36, 23-28
Sám Pán prejaví svoju moc! S naším kamenným srdcom to už nie je možné. Neohrozuje naše svedectvo strata ľudskosti?

PIATOK  Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola Jn 1, 45-51
Dokážeme niekomu priblížiť Ježiša? Dokážeme k jeho Cirkvi priviesť niekoho poctivého, „v ktorom niet lesti“?

SOBOTA  Ez 43, 1-7a
Prísľub Božej prítomnosti sa napĺňa v Cirkvi. Jeho veleba vchádza bránou, ktorá je pre neho otvorená, hoci je mesto trochu opevnené.

19. nedeľa v Cezročnom období

     Pre Židov bolo Ježišovo slovo provokáciou. Z neba môže zostúpiť len Boh a jeho dary! Ježiš ale nekoná zo seba. On vydáva svoje telo a svoj život z lásky k Otcovi a k človeku. „Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.“ Ján využíva určitú dvojznačnosť významov. O Ježišovi hovorí ako o skutočnom pokrme, ktorý majú jesť tí, ktorí ho prijali, ale tiež hovorí o prijatí Krista do srdca ako Pána nášho vlastného života. Stáva sa tým, ktorý sýti naše duchovné vnútro, stáva sa zdrojom nášho života. „Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky.“

PONDELOK  Mt 17, 22-27
Náš Pán sa podvoľuje a platí daň. Ale i to robí ako znamenie. Nedáva „zo svojho“, ale cez Petrovu udicu…

UTOROK  Spomienka sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka  Mt 18, 1-5.10.12-14
Ak sa počítame medzi tých deväťdesiatdeväť „nezatúlaných“, majme trpezlivosť s pastierom a jeho Cirkvou, zatiaľ čo hľadá stratených a akoby sa od nás vzďaľoval!

STREDA  Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie  Zjv 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab
Ako žena odetá slnkom je i dnes Cirkev tehotná s Kristom. Podobne i dnes na ňu číhajú tí, ktorí ju chcú zlikvidovať. Mária je prísľubom víťazstva!

ŠTVRTOK  Mt 18, 21-19, 1
Falošný obraz Boha, ako účtovníka „má dať – dal“, spôsobuje i naše pokrivené správanie k druhým.

PIATOK  Iz 12; Mt 19, 3-12
Vernosť a nerozlučiteľnosť manželstva je obrazom vernosti Boha človeku. On tiež „trpí“, keď vidí naše nevery a nestálosť.

SOBOTA  Mt 19, 13-15
Ježiš vkladaním rúk na deti dáva najavo svoju spolupatričnosť s nimi. Kiež by sme dokázali jeho veľkosť brať jednoducho, ako dieťa…

18. nedeľa v Cezročnom období

     Uprostred prázdnin sa Cirkev znovu vracia k dôležitej téme Eucharistie cez 6. kapitolu Jánovho evanjelia. Manna je silným predobrazom Eucharistie: predovšetkým je to skutočný pokrm, ktorý Izrael zachránil pred smrťou hladom, podobne ako je Eucharistia reálny a nijako nie symbolický pokrm. Ale mannu tiež Izraeliti dostávajú ako znamenie, že Boh posilňuje človeka v jeho núdzi a dokáže ju riešiť, podobne ako je Eucharistia skutočnou posilou a nijako nie akousi odmenou pre „dobrých“. Naviac manna je „chlieb“, ktorý si sami nevyrábajú, podobne ako Ježišova obeta je ponúknutá úplne zadarmo, aby sme ju prijali. A tak možno v úvahách pokračovať a nachádzať množstvo paralel… Nechajme sa dnes inšpirovať týmito obrazmi, ale tiež skúsme nielen rozvíjať fantáziu, ale predovšetkým posilňovať si vieru. Veď práve k tomu Ježiš vedie svojich poslucháčov!

PONDELOK  Sviatok Premenenia Pána  Mk 9, 2-10
Traja apoštoli spoznajú i úzkosť v Getsemanoch. Kiežby slávne dni, kedy vnímame Pánovu slávu, sú prípravou, aby sme nezlyhali, nezaspali…

UTOROK  Mt 14, 22-36
Strach z Pána, niekedy strach z Cirkvi, prekonáme, pokiaľ mu pôjdeme v ústrety. Podrží nás!

STREDA  Spomienka sv. Dominika, kňaza  Mt 15, 21-28
Žena vstúpila s Ježišom do dialógu. I tým, že mu dokázala oponovať. Možno bude naša modlitba účinnejšia, ak prednesieme i my Pánovi svoje námietky.

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy
Oz 2, 16b.17b.21-22
Mnohí sa pýtajú: Kde bol Boh v Osvienčime? Patrónka Európy, žena zo židovského národa, nám dáva lekciu: zasľúbenie sa Bohu znamená byť s ním i tam, kde je ľuďmi zabíjaný.

PIATOK  Sviatok sv. Vavrinca, diakona  Jn 12, 24-26
Byť tam, kde je Kristus. Teda zvlášť v chudobných, medzi smutnými, s opustenými. Tam sú podľa diakona Vavrinca poklady Cirkvi. I dnes!

SOBOTA  Mt 17, 14-20
Nedostatočnosť a neschopnosť mať účasť na Ježišových mocných činoch je i dnes zjavná. Pane, daj nám viac viery! A zdravého sebavedomia…

17. nedeľa v Cezročnom období

    V dnešnú nedeľu sa podivuhodným spôsobom spája Božie zasnúbenie a kresťanská prax. Skutočnosť, ktorá od počiatku nebola ľahká. Boh nielen vykupuje človeka z hriechu, ale dáva mu chlieb života. Boh dáva prostriedky, ktoré nás posilňujú na ceste k nemu. Všimnime si, že Kristus nesýti jednotlivcov, ktorých náhodne stretne na ceste. Sýti zástup! Ako úzko je prepojený tento symbolický príbeh s pojmom Cirkvi ako spoločenstva ľudí putujúcich za Bohom. A tu sa do kontextu dnešnej nedele zapája tiež druhé čítanie. Boh dáva prostriedky, ba dokonca zázračné prostriedky, pre dosiahnutie cieľa. Ale súčasne vyžaduje, aby sme putovali ako jeho ľud, ako spoločenstvo, ktoré je nejako kompaktné a nie rozdelené na množstvo spolu nekomunikujúcich jedincov. Ako budeme sledovať i počas ďalších nedieľ, Eucharistia nie je len posilou, ale je i spojivom jednoty a zároveň úlohou k budovaniu spoločenstva.

PONDELOK  Jer 13, 1-11
Zatvrdlivosťou a pýchou ľudských sŕdc, zbožštením toho, čo za to nestojí, príde pád spoločnosti. Hoci mala toľko šancí a Pán ju mal ovinutú ako bedrový pás na svojom tele…

UTOROK  Spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza  Jer 14, 17-22
Úzkostlivé volanie s vedomím vlastnej úbohosti je predpokladom k tomu, aby sa zjavila veľkosť a sláva Boha. Dokážeme si uvedomiť vlastnú nedostatočnosť a obmedzenosť? Vzorom nech je nám svätý Ignác!

STREDA  Spomienka sv. Alfonza Márie de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi  Jer 15, 10.16-21
Som s vami, ponúka Boh i nám. Platí to však za predpokladu, že budeme ochotní bojovať.

ŠTVRTOK  Jer 18, 1-6
Tvorivú Božiu ruku môžeme pozorovať i na vlastnom duchovnom vývoji. Koľkokrát už musel našu tvrdohlavosť spracovať, rozváľať, premodelovať…

PIATOK  Jer 26, 1-9
Nenávisť k Božím pravdám sa obracia i proti tým, ktorí ich hlásajú. Bez prekonávania odporu nemožno pre Boha pracovať.

SOBOTA  Spomienka sv. Jána Márie Vianneya, kňaza  Jer 26, 11-16.24
I v dobe prenasledovania mali tí, ktorí hlásali pravdu, mnohokrát prirodzenú úctu svojich protivníkov. Na rozdiel od tých, ktorí sa prispôsobili. Kiež by sme sa dokázali zastať „prorokov“ i napriek nepriazni doby.

16. nedeľa v Cezročnom období

     Ako by sme chceli nadviazať na predchádzajúcu nedeľu, keď sme si kládli otázku, čo to znamená byť Ježišovým učeníkom, keď Ježiš v Mk 6, 7-13 poslal učeníkov hlásať. Ale jeho požiadavky nie sú iba nárokom, úlohou. On je dobrý pastier, ktorý sa stará o svoje ovce. Toto prirovnanie z prvého čítania poznáme omnoho viac z 10. kapitoly Jánovho evanjelia. Dovoľme dnes Bohu, aby naplno rozozvučal svoje posolstvo pokoja a záchrany. Jeho evanjelium nehovorí iba o námahe či kríži. Boh pozná svojich učeníkov a stará sa o nich! On nás vedie k pokoju.

PONDELOK  Sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy  Jn 15, 1-8
Patrónka Európy, matka ôsmich detí – z toho i jednej budúcej svätice. Ratolesť napojená na Krista. Iste čistená i s bolesťou, prerezávaná. Iba tak mohla niesť veľa ovocia. Tiež ani my nedokážeme bez Krista nič!

UTOROK  Mt 12, 46-50
Chceme si uvedomiť, čo vyplýva z tohto príbuzenstva s Ježišom. Povedie to k zmene postojov k nášmu vlastnému duchovnému životu i k blížnym. Bude to na nás vidieť?

STREDA  Sviatok sv. Jakuba, apoštola  Mt 20, 20-28
Príhovor matky, ktorá nepochopila Kristovu zvesť, náš Pán vlastne vypočul: Jakub zomiera ako prvý z apoštolov!

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie  Mt 13, 10-17
Kto má (ochotu a snahu), kultivuje tým i svoje ľudské a prirodzené schopnosti. Kto je neochotný počúvať a pestovať v sebe život Božieho slova, zbavuje sa sám toho dobrého, ľudského, čo je v ňom. A tak je mu „vzaté i to, čo má“…

PIATOK  Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov Mt 13, 18-23
Rozsievač svojím zrnom nešetrí. Záleží na pôde, ktorú mu pripravíme. V tom je práve naša spoluzodpovednosť za jeho prácu.

SOBOTA  Mt 13, 24-30
Od Pána sa chceme učiť trpezlivosti. Nie je našou úlohou vytrhávať kúkoľ. To on je pánom žatvy.

15. nedeľa v Cezročnom období

Každý človek zostáva v neustálej Božej pozornosti. Boh nám s láskou dáva znova a znova šancu. Každý deň nás posiela a zveruje nám celkom konkrétnu úlohu. Počíta s nami. Podľa našich schopností a možností nás chce zapojiť do svojho plánu záchrany sveta. Medzi Bohom, ktorý volá a prosí o spoluprácu, a človekom, ktorý je posielaný, sa tak vytvára výlučný vzťah. Je krásne vedieť, že niekto o mňa stojí, že ma potrebuje a že mu na mne záleží. Je šťastné odpovedať na také pozvanie „áno“ a vydať sa na cestu. Je šťastné žiť vo vzťahu, v ktorom je naše isté šťastie. Je ale potrebné povedať, že nie sme nijako nútení, človek môže zostať i sám…

PONDELOK  Iz 1, 10-17
Nie je i naša zbožnosť niekedy podobne kŕčovitá? Uvedomujeme si, že hlavnú a jedinú obetu priniesol Ježiš? Nesnažíme sa vlastnou silou „dobyť nebo“, a neodvádzame tak svoju pozornosť od núdznych?

UTOROK  Sviatok sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, hlavných patrónov  našej diecézy   Iz 7, 1-9
Plány nepriateľov sa neuskutočnia; dokiaľ budeme mať pevnú vieru, obstojíme! I pre nás platí: zostať pokojní a nebáť sa…

STREDA  Iz 10, 5-7.13-16
Tak, ako hovorí Izaiáš v mene Boha, tak má byť pevný hlas Cirkvi! Ona dnes musí vziať na seba prorockú úlohu hlásateľa pravdy!

ŠTVRTOK  Iz 26, 7-9.12.16-19
Túžbu po Bohu, hľadanie jeho pravdy, smäd po spravodlivosti. Jasot zo vzkriesenia nášho Pána nech premôže obavy všedných dní…

PIATOK  Iz 38, 1-6.21-22.7-8
Prorok verne tlmočí Božiu vôľu. Kráľ Ezechiáš (8. st. pre Kristom) je opäť uzdravený. Túžba po vyslobodení ľudu a po Božom dome ho dvíha a motivuje! Čo „nakopne“ nás?

SOBOTA  Mich 2, 1-5
Túžbu zmocniť sa všetkého, na čo si spomenú, „sprivatizovať“ si i Božie veci vidíme i dnes u mocných. Toto vedie i dnes k nešťastiu. Keď to vieme, dokážeme sa voči tomu podľa svojich skromných možností postaviť?

14. nedeľa v Cezročnom období

     Skúsenosť s odmietaním Božieho slova je súčasťou poslania proroka Ezechiela, apoštola Pavla i samého Ježiša – počuli sme o tom v dnešnom Božom slove. Nedôvera a indiferencia voči Božím výzvam, tvrdé a nepriateľské reakcie na ne sú súčasťou prejavu ľudskej slobody. Dostali sme moc Boha a jeho slovo slobodne odmietnuť a pohoršovať sa nad ním. A predsa potrebujeme vlastný život konfrontovať s jeho slovom, počuť ho vhod i nevhod. Joseph kardinál Ratzinger napísal vo svojej knihe Úvod do kresťanstva, že nikto nie je schopný vnútiť Boha a jeho kráľovstvo druhým ľuďom, ba ani sebe samému. I keď vlastnú nedôveru ospravedlňujeme, zostáva s ňou navždy spojený nepokoj v našom vnútri: možno je to všetko pravda. Neveriaci rovnako ako veriaci – každý svojím spôsobom – spoločne prežívajú ako pochybnosti, tak i vieru. Máme ešte omnoho väčšiu moc: slobodným rozhodnutím prijať Boha a jeho lásku do svojho života a obdivovať jeho úžasné dary.

PONDELOK  Oz 2, 16b.17b-18.21-22
Vzťah Boha k ľudu, ktorý chce získať, je prirovnaný k manželskému zväzku. Dokážeme pevnosťou našich vzájomných vzťahov udržať Pána medzi sebou?

UTOROK  Oz 8, 4-7.11-13
Falošný bôžik nemusí byť zhmotnený ako vtedy. Na miesto pravého Boha môže byť nastolený kult lži, sebapresadzovania, uspokojenia z falošného obrazu, ktorý sme si o Bohu sami vytvorili…

STREDA  Sviatok sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy  Prís 2, 1-9
Z múdrosti poznania vyplynie túžba po Bohu. Nevnucujúca sa ponuka. Šanca pre celý kontinent, ktorého ochrancom je svätý Benedikt.

ŠTVRTOK  Oz 11, 1-4.8c-9
Kiež by boli i dnes rodinné vzťahy obrazom Božej lásky! Myslime na rodiny, kde otcovská láska chýba…

PIATOK  Oz 14, 2-10
Dokážeme po sviatosti zmierenia prežiť podobnú radosť z návratu? Obnovený Boží život v nás má byť rosou, novými kvetmi!

SOBOTA  Iz 6, 1-8
Keď si uvedomíme svoju nedostatočnosť, môžeme očakávať Božie očistenie. Podobnou „dezinfekciou ohňom“ je sviatosť krstu so svojím povolaním k všeobecnému kňazstvu.

13. nedeľa v Cezročnom období

     Evanjeliový príbeh môže hlboko zasiahnuť každého, kto veľmi túži pomôcť druhým, nemá však ako. Je potrebné postrehnúť, že úsek evanjelia predovšetkým cieli na apoštolov! Pán potrebuje vysvetliť, čo znamená viera! Nejde o zapamätanie si poučiek ani o účasť na bohoslužbách. Na chorej žene i na zúfalom otcovi je vidieť zápas viery. Skutočná viera sa premieňa na dôveru v Boha. Ohrozenie života v príbehu sa tak stáva predovšetkým udalosťou viery.

PONDELOK  Sviatok Návštevy Panny Márie  Lk 1, 39-56
Máriina cesta k Alžbete je nielen jej cestou, ale cestou všetkých, ktorí sú nositeľmi Ježiša a ponáhľajú sa predstaviť ho iným. I my sme poslaní prinášať Ježiša všade, kde prichádzame. Kedy sme to urobili naposledy?

UTOROK  Sviatok sv. Tomáša, apoštola  Jn 20, 24-29
„Ak neuvidím, neuverím,“ počuli sme možno aj od našich súčasníkov. Ale oni (na rozdiel od Tomáša) majú strach dotknúť sa bolestí tohto sveta.

STREDA  Mt 8, 28-34
Akoby sme počuli hlasy súčasnej spoločnosti: Čo ťa do nás? Nie je dôvodom odmietania Boha strach, že si na nás (ktorí mu navyše patríme) bude robiť nároky, že budeme  musieť zmeniť život?

ŠTVRTOK  Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov  Mt 28, 16-20
Ježiš odovzdal apoštolom moc slúžiť v Cirkvi a Cirkvi. Na oboch vierozvestoch je jasné, že sa osvedčili. Podmienkou úspechu pri hlásaní radostnej zvesti sú bratské vzťahy. Vzor pre dnešnú dobu, stavajúcu na úspechu jednotlivca!

PIATOK  Mt 9, 9-13
Ježiš dokázal vidieť a objaviť človeka v tom, ktorý mal ako colník neslávnu povesť a nad ktorým mnohí ohŕňali nos. Chcime sa to tiež naučiť, a tým poľudštiť inštitúcie, chorú spoločnosť, v ktorej žijeme.

SOBOTA  Mt 9, 14-17
Kristovo posolstvo vyžaduje stále nový prístup. Nie je určené na zakonzervovanie. Nenechá sa uzavrieť do starých, hoci úctyhodných obalov.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

     Slávnosťou Narodenia sv. Jána Krstiteľa si nepripomíname ani natoľko jedného človeka, ako skôr vidíme celok dejín spásy, teda udalostí, ktoré znamenajú i našu záchranu. Boh v nich využíva rôznych ľudí a rôzne prostriedky, aby na konci mohol každý človek uvidieť Božiu slávu. Z tohto pohľadu sú Jánove príbehy tiež súčasťou nášho, môjho života. Možno povedať, že s počatím Jána sa odštartovali udalosti vedúce priamo k nášmu vykúpeniu. Preto Cirkev venuje pozornosť nielen Jánovej mučeníckej smrti, ale nezvyklo i jeho narodeniu. Od dnešného dňa o pol roka budeme sláviť narodenie Krista. Slávnosť sa tak stáva i určitým odkazom na Vianoce.

PONDELOK  2 Kr 17, 5-8.13-15a.18
Vzdorovitosť a pohŕdanie Bohom (ale i vierou otcov!) stojí za nešťastím národa…

UTOROK  2 Kr 19, 9b-11.14-21.31-35a.36
Vychvaľovanie asýrskeho kráľa, ktorý mal za sebou toľko víťazstiev, nám môže byť povedomé. Odpoveďou na to je modlitba. Odpoveďou na výsmech Bohu je porážka. Nielen Asýrčanov!

STREDA  2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3
Nájdená kniha Zákona vyvolala „zemetrasenie“ v spoločnosti. Dokáže Božie slovo podobne pohnúť k akcii ak nás? Neberieme ho iba ako jednu z ponúk v knižnici, v mobile, tablete…?

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka  2 Kr 24, 8-17
Podobnou likvidáciou posvätných predmetov prešli mnohé kostoly a kláštory u nás v 50. rokoch minulého storočia. Ale Pán i dnes vyslobodzuje svojich verných a tých, ktorí o to stoja, zachraňuje!

PIATOK  Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov  Mt 16, 13-19
Ježiš zveruje Petrovi tým väčšiu právomoc, čím silnejšie je jeho vyznanie. Táto zodpovednosť za Cirkev nech nás naplní radosťou!

SOBOTA  Nár 2, 2.10-14.18-19
Podobný žiaľ by sme mali pocítiť, keď si uvedomíme, že každým hriechom odmietame Boha. Kiežby kajúcnosť, prežitú takto hlboko, vystriedala radosť z odpustenia.

11. nedeľa v Cezročnom období

    Ježiš hovorí k zástupom tak, aby „mohli pochopiť“, teda nepodáva žiadne komplikované učenie. Mnohokrát si kladieme otázku, ako to urobiť, aby sa Božie kráľovstvo, viera,… rozšírili, aby zavládli v našej rodine, v našej práci. Ježišove podobenstvá hovoria až neuveriteľne prostým spôsobom. Nie sú potrebné žiadne zvláštne starosti. Ak z viery skutočne žijeme, modlíme sa, vieru praktizujeme, potom celkom automaticky sa naše okolie dozvedá o viere. Nie sú potrebné zložité stratégie, ako deťom odovzdať vieru. Podstatné je jediné, aby sme boli autentickí vo svojej vlastnej viere. Cieľ je vždy v rukách nebeského Otca, ktorý privedie k sebe i zdanlivo nesmierne vzdialených.

PONDELOK  Mt 5, 38-42
Nastavenie „druhého líca“ neznamená nechať sa otĺkať. Skôr nastaviť zlu zrkadlo a tak ho usvedčiť! A urobiť tým vždy „niečo naviac“.

UTOROK  Mt 5, 43-48
Cirkev víťazí nad svojimi nepriateľmi práve tým, že sa za nich modlí. Dnes nás Pán znova pozýva k dokonalosti – skutočne chce, aby sme boli jeho obrazom.

STREDA  Mt 6, 1-6.16-18
Náš vzťah k Bohu je maximálne intímny a dôverný. Práve v skrytosti sa môžeme pripraviť na spoločné slávenie s celou Cirkvou! Pocta vzdávaná verejne bude potom úprimnejšia.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníkMt 6, 7-15
Vezmime Pána za slovo: kiež nás v našich pokušeniach neopustí! Zamyslenie nad toľkokrát už vyrieknutými prosbami nás má priviesť k hlbšiemu pohľadu na Pánovu modlitbu.

PIATOK  Mt 6, 19-23
Čistý, jednoduchý pohľad je výzvou spoločnosti, ktorá toľko vecí zastiera, komplikuje a snaží sa, aby pravda nevyšla najavo. I tu môže Ježišov pohľad uzdravovať!

SOBOTA  Mt 6, 24-34
Keby sme sa skutočne riadili Ježišovými slovami, jeho pokoj by nás mal urobiť natoľko šťastnými, že by z nás vyžaroval do okolia…

10. nedeľa v Cezročnom období

     Zlo je fenomén, s ktorým sa stretávame v niekoľkých rovinách. Na prvom mieste je to fyzické zlo, bežne tiež pripúšťame duchovné zlo v zmysle ľudského konania motivovaného zlom. Zostávame však v rozpakoch nad pojmom Zlého ducha, teda reálnej duchovnej bytosti, ktorá koná v našom živote (KKC 395). Jeho existencia je v Písme jasne dokázaná. Čo je ale omnoho dôležitejšie, Ježiš má zásadnú moc nad týmto Zlom. On je ten, ktorý nás vyslobodil a vyslobodzuje z jeho moci. A práve tu sa odkrýva najväčší hriech človeka: spochybnenie Božej moci, ba dokonca označenie Pána za spojenca démonov. Nielenže je to vrcholná urážka Pána pánov, nášho Boha, ale je to odvrhnutie procesu našej záchrany. Je zaujímavé, že sv. Marek tieto silné slová dáva do súvislosti s Ježišovou rodinou. Ježišova odpoveď je úplne jasná: jeho blízkym, jeho rodinou sú tí, ktorí Boha prijali a žijú z neho. Alebo inak povedané, ak on sám je Božím Synom, druhou Božskou osobou, potom je zjavné, že blízkymi nazýva tých, ktorí milujú Boha.

PONDELOK  Spomienka sv. Barnabáša, apoštola  Sk 11, 21b-26; 13, 1-3
„Kresťania, kristovci“. Po prvýkrát nás tak nazvali v Antiochii. Kiež dokážeme svojho Pána dobre reprezentovať i v našom storočí!

UTOROK  Mt 5, 13-16
Mali by sme mať viac sebavedomia a ukazovať spoločnosti Kristovo svetlo, ktoré je v každom z nás; pokiaľ ho totižto ľudia neuvidia, budú ho hľadať inde.

STREDA  Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi  Mt 5, 17-19
Ježišovo naplnenie Tóry malo inú podobu, ako čakali jeho súčasníci. Kiež sme pripravení korigovať svoje zabehnuté predstavy o kresťanstve, o Cirkvi.

ŠTVRTOK  Mt 5, 20-26
Predtým, ako sa spojíme s Kristom, máme i my povinnosť zmieriť sa s ľuďmi. Do pozdravu pokoja zahrňme i tých, ktorí nie sú momentálne prítomní a ktorých nemáme radi… Iba tak je  možné naplniť communio – spoločenstvo, prijímanie Kristovho tela.

PIATOK  Mt 5, 27-32
Ježiš nás vedie na hlbinu. Iba dodržiavanie toho, čo je v Zákone, nestačí. Na prvom mieste je chcieť dobro pre druhého. To je čistota srdca!

SOBOTA  Mt 5, 33-37
Prísaha, branie si svätých za svedka, je zbytočná, pokiaľ máme Boha vo svojom srdci. A pokiaľ ho máme „v sebe“, sám sa prejaví v našom postoji. Nedáme tak Zlému šancu!

9. nedeľa v Cezročnom období

     Čo znamená sláviť Pánov deň? Pre kresťanov sa kľúčovou stala oslava Božieho víťazstva nad zlom, hriechom a smrťou. To nastalo vzkriesením deň po sobote. Ide teda o oslavu. Preto Boh vyzýva k odpočinku. Čo dnes tento pojem znamená? Práca v súčasnej dobe má v mnohých prípadoch odlišnú podobu, ako v dobe kočovníkov v polopúšti. Podmienky súčasného sveta do značnej miery menia formy odpočinku, avšak stále platí: je to deň venovaný Bohu a blízkym. Nie práci, obchodu či starostiam.

PONDELOK  2 Pt 1, 2-7
Poznanie, sebaovládanie, trpezlivosť, zbožnosť – nie sú oddelené „disciplíny“, ale proces smerovania k nášmu Pánovi. A to všetko vyústi do lásky!

UTOROK  Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka  2 Pt 3, 12-15a.17-18
Keď čakáme na spravodlivosť, často netrpezlivo a s bolesťou v srdci, musíme začať u seba. Snažiť sa sami žiť bez úhony…

STREDA  2 Tim 1, 1-3.6-12
Pavol, sám vo väzení, naliehavo zveruje svojmu duchovnému synovi, Timotejovi, čo považuje za podstatné. Cirkev rastie i dnes prostredníctvom tých, ktorí sú umlčovaní a bezbranní. I dnes má Pán dosť moci, aby ochránil, čo zveril svojej Cirkvi.

ŠTVRTOK  2 Tim 2, 8-15
Pavlov pokyn „nehádať sa o slovíčka“ je i dnes aktuálny. I v slobode by sme si tiež mali uvedomiť, že Božie slovo nie je spútané!

PIATOK  Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  Jn 19, 31-37
Všetky poklady vedy, umenia sú obsiahnuté v najvnútornejšom bytí Ježiša, Božieho Syna. Po jeho smrti vyvierajú z otvoreného boku výzvy (invokácie, zvolania) litánií, nad ktorými by sme sa mali zvlášť zamyslieť.

SOBOTA  Spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie  Lk 2, 41-51
Materské srdce Panny Márie súcití so všetkými, ktorí hľadajú Ježiša. Mária vie dobre, čo znamenajú pre človeka neistoty. Je nám taká blízka!

Najsvätejšej Trojice

     Boh nie je osamelý vlk ani samotársky opustený fantasta, ktorý by sa doprosoval trochu lásky, alebo sa dokonca mstil z nedostatku lásky. Boh žije intenzívnym vnútorným životom postaveným na láske Otca k Synovi a Syna k Otcovi.  Touto spoločnou láskou je Duch Svätý. Boh tak nie je ani smutný, ani opustený, ale šťastný a plný života. A z tohoto vnútorného zdroja pramení túžba dávať život i ďalej. Tento zdroj vzájomnej lásky Otca a Syna motivuje Boha k stvoreniu človeka i k jeho záchrane. Môžeme dnes zažiť aspoň zlomok neba, teda vzťahu milujúcich božských osôb.

PONDELOK  Mk 10, 17-27
Neobklopili sme sa príťažou hmotných vecí, ktoré nám bránia sústrediť sa na podstatné? Potom by sme i my odišli od Ježiša smutní a zarmútení…

UTOROK  Mk 10, 28-31
Odvaha opustiť všetko nie je daná každému. Ale pri nasledovaní Krista musíme často opúšťať svoje rozpínajúce sa „ja“. Skúsenosť nám hovorí, že dostaneme často viac!

STREDA  Mk 10, 32-45
Túto lekciu dáva Ježiš ľudskému spoločenstvu – teda i Cirkvi – dodnes. A to je stála potreba.

ŠTVRTOK  Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi Božie Telo  Mk 14, 12-16.22-26
Tak ako Ježiš plánuje miesto pre usporiadanie Poslednej večere, tak jasne a jednoducho zanecháva celého seba pod spôsobmi chleba a vína. Buďme otvorenejší k jeho láske!

PIATOK  Spomienka sv. Justína, mučeníka  Mk 11, 11-25
Figovník, ktorý neprináša ovocie, je pre nás varovaním. Podobne ako „zašpinené“ vnútro chrámu našej duše. Čo je potrebné z nás vyhnať, vybiť?

SOBOTA  Mk 11, 27-33
Na záľudnú otázku odpovedá náš Pán tak, ako to dokáže iba on. Snažme sa vyvarovať toho, aby sme druhých uvádzali do rozpakov. Ale k tým, ktorí nám chcú uškodiť, nech nájdeme správne slová!

Zoslanie Ducha Svätého

     Prax kresťanov nie je postavená iba na ich osobných schopnostiach, vytrvalosti či snažení sa. Boh im dáva zvláštnu silu. Nejde o vitamíny ani vesmírnu energiu, ale o niekoho! Duch Svätý chce a môže s človekom úzko spolupracovať. Boží Duch človeka posilňuje, dáva mu múdrosť, odvahu či silu. V jeho moci môžu ľudia konať veľké veci, i keď sú obyčajní a slabí. Podmienkou je prijatie Ježiša do svojho života a otvorenosť pre pôsobenie Ducha.

PONDELOK  Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi  Jn 19, 25-34
Panna Mária – Matka Vykupiteľa prináša obetu svojho života, keď odovzdáva svojho Syna všetkým a Syn odovzdáva svoju Matku celej Cirkvi. Pripojme sa k tejto obete našej Matky!

UTOROK  Jak 4, 1-10
Na prvý pohľad jednoduché: čím rozhodnejšie sa postavíme proti zlu, tým viac sa priblížime k Bohu. On, ktorý nás má „žiarlivo rád“, si nás nenechá zo svojej ruky nikým vytrhnúť.

STREDA Jak 4, 13-17
Pri svojom plánovaní si máme uvedomiť svoju vlastnú obmedzenosť. Ono to prospeje i tým, s ktorými spolupracujeme. Budeme totiž pokornejší.

ŠTVRTOK  Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza  Mk 14, 22-25
Odovzdal im svoje telo… Kiež i my máme odvahu spolu s nástupcami apoštolov sa viac a viac odovzdávať Kristovi!

PIATOK  Jak 5, 9-12
Dnes, kedy si mnohí zvykli hovoriť nejasne, môže rozhodnosť „áno-nie“ skutočne zapôsobiť prekvapivo sviežo! Zoberme si to k srdcu!

SOBOTA  Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza  Jak 5, 13-20
Záchrana a uzdravenie, pri ktorom hrá významnú úlohu spoločenstvo Cirkvi. Kiežby viac doceníme práve spoločenskú stránku uzdravovania: spoločné udelenie sviatosti pomazania chorých, ale i kajúce pobožnosti.

7. veľkonočná nedeľa

     Je obtiažne v dnešnej dobe, keď sa z rádia či televízie ozýva slovo „láska“ každý deň v obrovskom množstve, objaviť jeho význam vo vzťahu s Bohom. Práve toto slovo však vyjadruje veľmi intenzívne vnútorný život v Bohu. A práve tento rozmer nám Boh ponúka! Nejde o utápanie sa v nejakej emotívnej či emocionálnej búrke. Ide o celkom obyčajnú každodennú prax života v spoločenstve. Práve tam, kde sa s vierou delíme, žijeme ju a hlásame, v spoločenstve s bratmi a sestrami, práve tam je Boh pripravený ponúknuť moc svojho Ducha. Jeho životodarný zdroj schopnosti milovať. Nie je to iste bez námahy a nejde to bez viery. Nie je to dar naivity či slabosti. Ide o Ducha pravdy, ktorá preniká do špiku kostí, ale súčasne o dar Utešiteľa, ako ho nazýva na mnohých miestach Jánovo evanjelium. Prosme o tento dar Otcovej lásky. Prosme o možnosť vstúpiť skrze Ducha Svätého do Otcovej lásky!

PONDELOK  Sviatok sv. Mateja, apoštola  Sk 1, 15-17.20-26
Doklad o starostiach a o starostlivosti prvotnej Cirkvi: snaha doplniť počet apoštolov po Judášovej zrade a dôraz na svedectvo po zmŕtvychvstaní. Matej bol pripravený.

UTOTOK  Jn 17, 1-11a
Ježiš sa obracia k svojmu Otcovi a zahŕňa nás do tohto dôverného rozhovoru. Snažme sa cez jeho slovo spočinúť v pokoji v tomto spoločenstve.

STREDA  Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka  Rim 8, 31b-39
Platnosť Písma potvrdená životom a smrťou tohto generálneho vikára! Náš „druhý Ján Krstiteľ“ povzbudzuje paradoxne mlčaním.

ŠTVRTOK  Sk 22, 30; 23, 6-11
Ježiš tu prosil konkrétne za nás: veď i my sme uverili prostredníctvom tých, od ktorých sme počuli o viere. Dokážeme ju zodpovedným spôsobom odovzdať ďalej? Záleží nám na jednote, o ktorú Pán prosil tak usilovne?

PIATOK  Jn 21, 15-19
Základnou podmienkou pre zverenú úlohu je láska. Trojitá Petrova odpoveď dokáže „zmazať“ jeho zapretie. Petrovo prvenstvo môžeme zažiť tak trochu i my po sviatosti zmierenia… A kiež neprepočujeme: Nasleduj ma!

SOBOTA  Jn 21, 20-25
V očakávaní darov Ducha Svätého, onoho Tešiteľa, sa môžeme radovať, že svedectvo milovaného učeníka je pravdivé, hoci nie je zapísaných toľko iných vecí, ktoré vykonal Ježiš. Buďme otvorení a vnímaví na to, čo koná Ježiš dnes!

6. veľkonočná nedeľa

     Ježiš pozýva apoštolov, aby „zostali v jeho láske“. Ľahko sa možno pýtať, čo to znamená. Z ďalších Kristových slov vysvitá, že ide o napojenie na Ducha Svätého, teda na toho, ktorý tvorí najužšie prepojenie Otca a Syna. Iste možno povedať, že o vnútornom živote Boha vieme málo. Predsa sa zdá, že nás Ježiš pozýva k účasti na tomto tajomnom vnútornom živote Boha. Je postavený na vzájomnej láske Syna a Otca a táto láska sa rozlieva tiež na učeníkov, ktorí prijali Boha, teda i na nás! Stačí otvoriť svoje srdce Rytierovi Božej lásky a dovoliť mu, aby konal i v našom mene.

PONDELOK  Jn 15, 26-16, 4a
Tešiteľ, obhajca, záchranca. Tak predstavuje náš Pán sľúbeného Ducha. Poodhalenie láskyplného prenikania v trojičnom živote môže byť však i vzorom vzťahov v spoločnosti.

UTOROK  Jn 16, 5-11
Prísľub konečného víťazstva: vládca tohto sveta je už odsúdený. Ďakujme dnes, že prijímame ponuku záchrany – vieru v Ježiša.

STREDA  Jn 16, 12-15
Prísľub uvedenia do celej pravdy. Nahliadnutie do láskyplného života v Trojici! Radosť a vďačnosť, že sme súčasťou tohto „bytia“… Dokážeme si však nájsť čas, aby sme si túto radosť uvedomili?

ŠTVRTOK  Slávnosť Nanebovstúpenia Pána  Sk 1, 1-11
Dvaja muži v bielych šatách obracajú svoju pozornosť užasnutých apoštolov dolu, na zem. V očakávaní toho, ktorý „príde zase rovnako“, sa chceme tiež i my rozhliadnuť, čo tu máme ešte urobiť!

PIATOK  Sk 18, 9-18
Sám Pán povzbudzuje Pavla, že má vo veľkom prístavnom meste „veľa svojich ľudí“. Pavol teda zostáva v Korinte rok a pol, aby mohol hlbšie pôsobIť. Prosme za naše veľkomestá, za každú kresťanskú menšinu…

SOBOTA  Sk 18, 23-28
Apollo využil svoje dary na to, aby priliehavo hovoril o Ježišovi. To, že sa „vyznal v Písme“, dokázal odovzdať iným. Premýšľajme, čím môžeme byť užitoční i my po toľkých rokoch života v Cirkvi?

5. veľkonočná nedeľa

     „Zostaňte vo mne,“ kladie Ježiš na srdce apoštolom. Obraz kmeňa a ratolestí asociuje miazgu, bez ktorej ratolesť hynie. Iste tu možno rozumieť obraz kmeňa a ratolestí rôzne (Cirkev, farnosť, spoločenstvo), ale predovšetkým je tu kmeňom Kristus. Tento obraz však tiež poukazuje na úlohu Ducha Svätého. On je tou miazgou, ktorá týmto pripojením ku kmeňu môže prúdiť. De facto nie je vidieť, ale človek žije. Tento obraz Najsvätejšej Trojice, ako ju môže zakúsiť konkrétny kresťan, sa objavil tiež v druhom čítaní. V posledných veršoch úryvku hovorí Ján o zachovávaní prikázania, ktoré je dôvodom, že Boh zostáva… I tu sa hovorí o Duchu. Ako teda prakticky vyzerá život kresťana, keď je napojený na život Trojice? Čo všetko máme robiť, aby Boh v plnosti mohol prúdiť do nášho srdca? Nie sú dnešné čítania návodom?

PONDELOK  Sk 14, 5-18
Pavol s Barnabášom volajú k jasajúcemu davu: „Aj my sme smrteľní ľudia ako vy.“ A ich ohlasovanie je tým pravdivejšie. Vôbec neškodí, keď sa i dnes Cirkev prizná k svojej ľudskosti…

UTOROK  Mt 13, 54-58
Mali by sme znova pochopiť, čo znamená postava Jozefa-robotníka pre dnešný svet. Tento „spravodlivý muž“ sprevádzal i utváral skrytý Ježišov život. Kiež rovnako dnes chráni Kristovu Cirkev!

STREDA  Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi  Sk 15, 1-6
Evanjelium nepozná hranice. Preto sa Pavol „úporne prie“, preto sa apoštoli schádzajú spolu so staršími. Dokážeme i dnes viesť dialóg, prípadne sa i prieť o správnu interpretáciu Ježišových slov?

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov  Jn 14, 6-14
Otázky apoštolov svedčia o tom, že Krista pred jeho zmŕtvychvstaním často nechápali. Jeho odpovede však boli pre ich ďalší život určujúce. Práve s pomocou Cirkvi a „nástupcov apoštolov“ by sme mali Ježišove slová chápať tak, aby boli pre nás skutočne Cestou…

PIATOK  Sk 15, 22-31
Radosť z toho, že na kresťanov „sa nemá klásť nijaké ďalšie bremeno“, nech povzbudí i nás. Ale: nemáme snahu robiť z radostnej zvesti „vedu“ a prezentovať ju ako súbor poučiek, príkazov a zákazov?

SOBOTA  Sk 16, 1-10
Cez neúspechy v Malej Ázii došlo k novej expanzii do Macedónska, a tým do Európy! I dnes sa evanjelium a Cirkev šíria o to rýchlejšie na nové územia, keď je v tých „starých“ odmietané. Práve v tom je jeho život!

4. veľkonočná nedeľa

     Dnes už naša spoločnosť nežije z pastierstva. V Ježišovej dobe však šlo o bežnú prácu. Pán využíva každodennú skúsenosť, aby vysvetlil vzťah Boha k človeku. Dnes slovo ovca má možno negatívny význam bezhlavého stáda. Skúsme sa však vrátiť k pohľadu vtedajších Izraelitov a všimnúť si, čo sa snaží Ježiš vysvetliť! I bezbranný ch a nevinných berie Boh vážne, stará sa o nich, záleží mu na nich, pozná ich po mene. Reč je o každom z nás bez rozdielu. Taký je náš Boh!

PONDELOK  Spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka  Sk 13, 46-49
Pokiaľ niekto odmieta Božie slovo, ono zapustí korene inde. V tom je jeho nezničiteľnosť. Nevytráca sa však z nášho národa „radosť z evanjelia“? Sme schopní dialógu?

UTOROK  Sk 11, 19-26
Kresťania, christianoi, Kristovci. Tak nás po prvýkrát nazvali v Antiochii. Aké oslovenie by nám vybrali dnes? Neboli by sme náhodou nazvaní zákonníkmi, odsuzovačmi…?

STREDA  Sviatok sv. Marka, evanjelistu  Mk 16, 15-20
Markova spolupráca s Petrom a to, čo s naším Pánom zažil, sa odráža v celom jeho živote. Dokážeme premeniť na život to, čo sme získali cez Cirkev?

ŠTVRTOK  Sk 13, 13-25
V synagogálnej bohoslužbe približuje Pavol Ježiša prijateľným spôsobom. Dokážeme podobne predstaviť nášho Pána v našich zhromaždeniach? Nevyžaduje naša doba nové spôsoby hlásania?

PIATOK  Sk 13, 26-33
Pavol hlása „radostnú zvesť“ o prisľúbeniach, ktoré sa splnia i na nás. Nezovšednelo nám Kristovo učenie – nekladieme dôraz iba na súbor návodov, ako sa správať?

SOBOTA  Sk 13, 44-52
Žiarlivosť je i dnes jednou z chorôb Cirkvi. Vedie k odporu proti hlásateľom, ktorí sú úspešní. Je to trápne. Ale ich slovo i dnes počujú a prijmú iní, hoci i mimo cirkevnej štruktúry.

3. veľkonočná nedeľa

     Stále trvá radosť zo vzkriesenia, ale do nášho slávenia začína vstupovať nový prvok, totiž otázka, čo sa bude diať ďalej, po vzkriesení. Prvé čítanie hovorí s veľkou ľahkosťou o Petrovom kázaní Izraelitom, ktorí videli uzdravenie v Ježišovom mene. Keď si situáciu predstavíme prakticky, asi by sme videli veľmi prekvapených Petra a Jána, ktorí nečakali takú reakciu. Nejde ani tak o senzáciu, ale o to, že Božia moc sprevádza tých, ktorí uverili a prijali Krista, ako k tomu nabáda evanjelium. To ale vyžaduje i nasadenie. Peter hovorí s odvahou. K tomu je však potrebná modlitba za Božie sprevádzanie (Ž 4) naplnená dôverou a súčasne pravdivé povedomie o vlastnej hriešnosti (druhé čítanie).

PONDELOK  Jn 6, 22-29
Kristus nás nabáda, aby sme ho nehľadali iba pre pohodlie a duševný pokoj, a už vôbec nie iba k splneniu materiálnych túžob. Možno je to i dnes aktuálne. Dovolíme Pánovi poopraviť naše falošné predstavy o Bohu?

UTOROK  Jn 6, 30-35
Kristova ponuka nikdy nekončí. Jeho posolstva, jeho chleba sa nikdy nikto „nepreje“.

STREDA  Jn 6, 35-40
K týmto slovám sa vracajme, keď pristupujeme k jeho stolu. Skúsme si uvedomiť, že sú prísľubom radosti, ktorá nikdy nekončí. I zasľúbením, že sa stretneme pri jednom stole…

ŠTVRTOK  Jn 6, 44-51
Kristus chce vytvoriť (a tvorí s našou spoluprácou) životné a živé spoločenstvo! Nechcime sa nikdy stavať do role múdreho, ktorý by z tohoto spoločenstva niekoho vylučoval…

PIATOK  Jn 6, 52-59
Na realistické a rozumkárske námietky odpovedá Kristus konkrétne. Ale i priamo básnicky… Prelínanie nášho života s Božím životom je také prirodzené!

SOBOTA  Jn 6, 60-69
To, že i dnes mnohí odchádzajú, nemusí byť našou vinou. Veď vtedy odišli i po slovách nášho Pána. Slobodné rozhodnutie! Zo slobody, ktorú Boh poskytuje človeku, až zamrazí…

2. veľkonočná nedeľa

     Znova v evanjeliu zakúšame okamih prekvapenia, kedy apoštoli uvideli vzkrieseného Pána. Radovali sa, ale dnes už tiež viac zaznievajú ďalšie aspekty. Nejde iba o chvíľu, kedy si vydýchneme, že všetko dobre skončilo. Tu bude potrebné viac. Najprv uveriť, že to všetko nie je ilúzia, omyl, súhra okolností, ale konanie samotného Boha. Takto v dejinách Boh hovorí. Ale je potrebné  ísť ešte ďalej. Skutky apoštolov ukazujú, že človek zasiahnutý Kristom jedná: viera premieňa život v praktických aspektoch. A v neposlednom rade sme pozvaní k hlbokej reflexii týchto udalostí, ako dotvára druhé čítanie. Ján objavuje veľkú hĺbku a symboliku, ktorá je prameňom pre liturgiu, naše slávenie.

PONDELOK  Slávnosť Zvestovania Pána  Lk 1, 26-38
Radosť zo vzkriesenia a z toho, že Boh prepojil s človekom svoj osud, je možná preto, že sa nazaretská dievčina nezľakla jeho plánov.

UTOROK  Jn 3, 7b-15
Narodenie z Ducha v nás má pôsobiť ako vietor. Nevedno, odkiaľ sa berie, nevedno, akým smerom sa bude uberať. V tichom úžase si uvedomme: viera nie je ideológia, je živá! Nemôžeme mať na všetko jasné odpovede…

STREDA  Spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka  Sk 5, 17-26
I dnes cez mreže a dvere žalárov pôsobí evanjelium. Skúsme myslieť na tých, ktorí trpia pre hlásanie Krista. Ako sa môžeme viac podieľať na jeho zvestovaní?

ŠTVRTOK  Sk 5, 27-33
Ježišovo učenie sa šíri napriek zákazom! Tí, ktorí ho odmietajú, zúria i dnes a opäť chcú jeho poslov zniesť zo sveta… Ako môžeme tých, ktorých posiela Pán, účinnejšie podporiť, ako sa ich zastať?

PIATOK  Sk 5, 34-42
Múdry Gamaliel dáva radu. Dve tisícročia mu dali za pravdu. Radosť zo šírenia evanjelia preniká i do našich dní. Nie sme ale v našom prostredí otupelí?

SOBOTA  Sk 6, 1-7
Prvotná Cirkev nám môže byť vzorom v tom, ako rýchlo dokázala reagovať na požiadavky doby. Rozdeliť sa o svoje právomoci a nachádzať nové riešenia vyžaduje ale odvahu.

Veľkonočná nedeľa

    Opisované prekvapenie učeníkov, ktorí sa začali zmierovať s tragickým koncom Ježišovho pôsobenia, dodnes pôsobí na čitateľov. Celá udalosť sa apoštolom javí ako úplne nepochopiteľná a Pán im dáva čas, aby mohli premýšľať o svojich obmedzených predstavách, nedôvere či neochote rozumieť jeho slovám, ktorými ich pripravoval na svoju smrť. Kristus premohol neúprosný zákon zla, ktorý hovoril, že každý, kto sa od Boha oddelí hriechom a zlom, nemôže sa už priblížiť k Bohu. Taký človek upadá do smrti. Boh túto logiku Zákona premohol mocou vlastnej sebaobetujúcej lásky, ktorá nekončí smrťou, ale životom.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK  Mt 28, 8-15
Ženy bežia od hrobu s povzbudením “Nebojte sa!“. Veľkňazi spolu so staršími sa radia, ako situáciu „vyriešiť“. Jedni odkladajú strach, druhí špekulujú a nakoniec sa uchyľujú k lži.

VEĽKONOČNÝ UTOROK  Jn 20, 11-18
V temných chvíľach neistôt nás môže sprevádzať nádej, že za nami stojí Ježiš – ibaže ho nespoznávame. Snažme sa i my mať Ježiša tak radi, aby sme ho spoznali po hlase!

VEĽKONOČNÁ STREDA  Lk 24, 13-35
Potom, ako pochopíme zmysel Písma a všetko, čo o Ježišovi píšu proroci, môžeme sa posadiť k stolu. Vonku sa stmieva, ale Ježišova prítomnosť prežiari naše neistoty.

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK  Lk 24, 35-48
Kus pečenej ryby presvedčí mnohých o skutočnom novom živote vzkrieseného Krista. Tú rovnakú radosť nás, dnešných učeníkov, mnohí naši súčasníci nechápu.

VEĽKONOČNÝ PIATOK  Jn 21, 1-14
Stretnutie apoštolov s Ježišom v ich prirodzenom prostredí. Pri práci, ku ktorej sa vrátili. Rovnako tak chce prichádzať k nám.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA  Mk 16, 9-15
Tvrdosť srdca a neveru musíme rýchlo odložiť. Iba tak môžeme vyjsť a ohlasovať…

Kvetná nedeľa

     Chrámová opona rozdeľovala priestor veľsvätyne vo vnútri chrámu, kam mal vstúpiť iba veľkňaz. Kristovou smrťou sa otvára najposvätnejšie miesto, kde prebýva Boh. Už nie je priestorom, kam nikto nemôže. Stáva sa miestom, kam sú pozvaní všetci. Kristus je cesta i dvere vedúce k samému Bohu.

PONDELOK  Jn 12, 1-11
„Pokladníkove“ námietky sú v našej dobe také časté! A prejavy spontánnej lásky také vzácne. Snažme sa tento pomer zmeniť. Prejavov lásky k nášmu Pánovi nie je nikdy dosť!

UTOROK   Jn 13, 21-33.36-38
Osamelosť Pána, ktorý vie svoje (i o svojej Cirkvi!), kiež nás prebudí k trpezlivosti a láskavému zaobchádzaniu s tými, ktorí chcú ublížiť.

STREDA  Mt 26, 14-25
Judášova zrada sa rodila už v čase, kedy sa Majster zberal trochu inam, ako si Judáš predstavoval. Sme schopní včas skorigovať svoje predstavy o Kristovi a jeho Cirkvi? Nie sme v zajatí svojej tvrdohlavosti?

ŠTVRTOK  Zelený štvrtok  Jn 13, 1-15
Umývanie nôh je odrazom Ježišovej lásky a znamením služby jeho Cirkvi. Bez ohľadu na to, či ide o ženy, alebo mužov. Chceme skutočne napĺňať víziu Cirkvi slúžiacej všetkým?

PIATOK  Veľký piatok  Jn 18, 1-19, 42
Radostná zvesť, ktorá prebleskuje zo Starého zákona! Kiež povzbudí trpiacich kdekoľvek na našej planéte!

SOBOTA  Vigília Pánovho zmŕtvychvstania  Epištola Rim 6, 3-11
Ak máme účasť na Kristovom utrpení, sme mu skutočne podobní a posilňuje nás nádej na náš ďalší spoločný život s ním! Usilujme sa zvlášť tento rok pocítiť intenzívne spojenie so svojím Bohom!

5. pôstna nedeľa

     Pútnici – pohania – boli zvedaví a chceli sa stretnúť s kontroverznou osobnosťou. Ich zvedavosť sa chce pobaviť na dráme človeka ohrozeného smrťou. Toto Kristus absolútne neprijíma. Preto Pán odpovie: „Kto mi chce slúžiť, nech ma nasleduje; a kde som ja, tam bude ja môj služobník.“ Táto odpoveď však platí i dnes. Stretnúť sa s Kristom tu! Ale vôbec nie iba pre zvedavosť. Je potrebné sa najprv rozhodnúť, či ho chceme nasledovať. Potom sa s ním stretneme.

PONDELOK  Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie  Mt 1, 16.18-21.24a
Spravodlivý muž, ktorý nechcel svoju snúbenicu vystaviť hanbe. Nech sa podobne ujíma tých, ktorí sú ohrození, nech sa zastáva Kristovej Cirkvi, kde je prenasledovaná. V jeho postoji sa ho snažme napodobňovať…

UTOROK  Nm 21,4-9
Podobné reptanie poznáme z vlastnej skúsenosti. Keď však vtedajší ľud pocítil ľútosť, prišlo od Boha uzdravenie a záchrana. I my môžeme zažiť oslobodenie od zla pri pohľade na jeho lásku na kríži.

STREDA  Dan 3, 14-20.91-92.95
Prenasledovatelia kresťanov si počínajú podobne spurne a kruto ako vtedajší kráľ. Božie vyslobodenie prichádza cez Ježišovo zmŕtvychvstanie. Pripravujme sa na jeho oslavu!

ŠTVRTOK  Gn 17, 3-9
Starý zákon je zjavný v novom! Dnešný úryvok evanjelia nadväzuje na Knihu Genezis a vysvetľuje plnosť Kristovho bytia. Vtedy ho však vyhnali. A dnes…?

PIATOK  Jer 20, 10-13
Napriek nepriateľstvu prorok nezanevrie na svojich nepriateľov. Súd prenecháva Bohu. I v tom spočíva zvestovateľská úloha proroka: vziať Boha za slovo a nešíriť nenávisť.

SOBOTA  Ez 37, 21-28
Úryvok môžeme čítať ako zasľúbenie Cirkvi, spoločenstva bez hraníc, ako nového, oslobodeného národa. On je schopný oživiť i to, čo sa nám zdá už mŕtve…

4. pôstna nedeľa

     Text dnešného evanjelia patrí k základu kresťanstva: „Boh tak miloval svet…“ Toľkokrát bol Boh zobrazovaný ako prísny sudca bdejúci nad každou chybou človeka. A teraz Boží Syn hovorí: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ Cieľom Ježišovej misie je záchrana človeka. Dotýkame sa tu podanej ruky, ktorú nám ponúka sám Boh. Druhé čítanie to ešte zdôrazní: „Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar.“ Pôstna doba nás vedie predovšetkým k vyznaniu viery: „Verím v obdarovávajúceho Boha a jeho Syna, Ježiša, ktorý nás zachránil.“

PONDELOK  Jn 4, 43-54
Uzdravenie syna kráľovského úradníka malo za následok to, že uveril nielen on, ale všetci v jeho dome. Dokážeme sa rozdeliť o radosť, ktorú nám viera prináša?

UTOROK  Jn 5, 1-3a.5-16
Skoro štyridsať rokov bol tento chorý odkázaný sám na seba. Podľa jeho slov nemal nikoho, kto by mu pomohol. A „pravoverní“ dokážu iba kritizovať, že mu Pán pomohol práve v sobotu…

STREDA  Jn 5, 17-30
Ako Ježiš zdôrazňuje svoju jednotu s Otcom, podobne máme mať i my dôverný vzťah k Bohu. Mimochodom: On si praje byť činný vo svete cez nás…

ŠTVRTOK  Jn 5, 31-47
Svedectvo o Ježišovi, práve na základe toho, čo vykonal, je našou úlohou. Kiež pri svojej skromnej snahe zažijeme niečo z krásy dôverného vzťahu, ktorý má Ježiš so svojím Otcom. S prispením Ducha Svätého!

PIATOK  Jn 7, 1-2.10.25-30
Predsudky a falošné predstavy sú i dnes prekážkou viery. Prenasledovania a nepochopenia, ktoré náš Pán zažil sám na sebe, pretrvávajú i dnes…

SOBOTA  Jn 7, 40-53
Znalci Písma skúmali, odkiaľ príde Mesiáš, ale cez toľké znamenia neboli ochotní uveriť. Dnes máme mnoho vedomostí o Božích veciach, ale srdce môžeme mať podobne uzavreté.

3. pôstna nedeľa

     „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“, pýtajú sa Židia Ježiša, pobúrení jeho provokatívnym správaním. To mohol robiť iba prorok, ktorého však Izraeliti nemali už niekoľko storočí! Dokážu ho ešte spoznať? Aké znamenie musí urobiť, aby ich presvedčil? A o čom presvedčil? O Bohu, ktorý neprestal mať dejiny pevne v rukách, ktorému ľudia a ich osud leží stále na srdci! Kristova smrť bude mať význam iba v spojení so vzkriesením, nielen ako zázrak, ale predovšetkým ako miera Božej lásky k človeku. Tam, kde sa úplne zrúti ľudská nádej, vynorí sa celkom nová Božia nádej.

PONDELOK  2 Kr 5,1-15a
Náman, vojvodca, vzor viery a odvahy prelomiť zaužívané zvyky. Jeho dôveru neskôr vyzdvihuje sám Ježiš. Dokáže i my byť vo vzťahu k Bohu spontánni, až nekonvenční?

UTOROK  Dan 3, 25.34-43
Skrúšená myseľ a pokora ducha uschopní zažiť Božiu veľkosť. To je príprava k nasledovaniu. Teda pravý opak rezignácie a beznádeje!

STREDA  Dt 4, 1.5-9
I nám chce dať Boh „zem ako dedičstvo“. Odovzdávanie skúseností a udalostí z dejín ďalším generáciám je podmienkou, aby sme i my prežili. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť?

ŠTVRTOK  Jer 7, 23-28
Slová aktuálne nielen pre národ, ktorý opúšťa svoje ideály, na ktorých vznikol, ale i pre jednotlivca, ktorý sa nestará…

PIATOK  Oz 14, 2-10
Správna kajúcnosť prináša nádej a tým radosť: iba Boh totiž zahojí zradu, miluje veľkodušne, odvráti hnev.

SOBOTA  Oz 6, 1-6
Poznanie Boha, jeho dobroty a lásky, predčí akékoľvek obety. Kiež v Pôstnej dobe spoznávame, že iba on uzdravuje a obväzuje rany. On hojí i to, čím si sami ubližujeme a zraňujeme…

2. pôstna nedeľa

     Koľko styčných bodov nachádzame medzi úryvkami Gn 22  a dnešným evanjeliom a ako silno to podčiarkuje druhé čítanie! V prvom príbehu je to človek ponúkajúci to najcennejšie Bohu. V evanjeliu je na temer identickom základe tým ponúkajúcim sám Boh. Akoby Abrahámova obeta mala byť akýmsi návodom na pochopenie: ak je pre človeka doslova záťažovou skúškou lásky vydať Bohu to najcennejšie, nie je rovnako šialeným aktom lásky okamih, kedy sa Boh daruje v smrti človeku? Nemôže nám stotožnenie s Abrahámovým príbehom pomôcť pochopiť, ako sa „cíti“ sebadarujúci Boh? Jeho láska nie je menšia než Abrahámova. A tiež on neznesie myšlienku, že milovaný syn bude akokoľvek trpieť. Vo svojej láske ho od počiatku zahŕňa tým najlepším, čo má. A teraz mu dovoľuje odovzdať sa človeku strašnou smrťou? „Akoby nám s ním nedaroval všetko ostatné?“ (2. čítanie). Nechajme sa strhnúť monumentálnou scenériou dnešných textov.

PONDELOK  Lk 6, 36-38
Kiežby sme dokázali byť Ježišovým obrazom i v tom, že sa rozdávame druhým. V rodine, v spoločnosti, kamkoľvek sme postavení.

UTOROK  Mt 23, 1-12
Tvrdé slová určené tým, ktorí zneužívajú i dnes vieru iných pre vlastné presadenie. Podobné prejavy „spadajú“ pod druhé prikázanie Desatora. Nemáme k tomu sklon i my?

STREDA  Mt 20, 17-28
Služba pre druhých je Ježišom postavená na prvé miesto. Sklony ku karierizmu sa nevyhýbajú ani vzťahom v Cirkvi. Keď sa nad tým zamyslíme, ani my nie sme voči tomu obrnení…

ŠTVRTOK  Lk 16, 19-31
Ježiš dokázal pomenovať tvrdošijnú „neveru“. Jej príčiny sú i v zotrvávaní vo vlastnom nadmernom množstve a neochote deliť sa s núdznymi. A práve to nás ohrozuje!

PIATOK  Mt 21, 33-43.45-46
Božie kráľovstvo, i keď nie je prijaté, nezanikne. Je dané inému národu, ktorý prinesie ovocie. To nás môže naplniť nádejou.

SOBOTA  Lk 15, 1-3.11-32
Sústredíme sa na postavu onoho staršieho, poslušného syna. Nemáme často jeho vlastnosti, keď nebeský Otec prejavuje náklonnosť k tým, na ktorých by sme to nepovedali?

1. pôstna nedeľa

    Markovo evanjelium je najkratšie a podľa niektorých odborníkov tiež najstaršie z evanjelií. Mnohé opisy udalostí sú v ňom veľmi stručné. Ale vďaka tomu možno nahliadnuť, čo bolo pre autora asi najpodstatnejšie. Ježišovo kázanie zhŕňa do dvoch viet. Pojmom „Božie kráľovstvo“ zrejme neoznačuje nejakú formu usporiadania vlády, ale prítomnosť samého Boha: Boh je blízko. A pripája radu, čo robiť: Zastaviť sa a obzrieť, či ideme dobre. A po druhé: Vierou prijať Boha. To je vynikajúci plán na celé Pôstne obdobie.

PONDELOK  Mt 25, 31-46
Každý je počas štúdia zvedavý, aké otázky si „vytiahne“ pred skúškou. Ježiš nám ich oznamuje vopred. Využijeme to, aby sme obstáli?

UTOROK  Mt 6, 7-15
Náš vzťah k blížnym je odrazom nášho vzťahu k Bohu. Sme pripravení k odpusteniu ako on?

STREDA  Lk 11, 29-32
Znamenia zhora, ktoré by odstránilo možno i naše pochybnosti, sa nedočkáme. O to silnejšia nech je naša viera – a hlavne láska k samému Ježišovi!

ŠTVRTOK  Sviatok Katedry sv. Petra, apoštola  Mt 16, 13-19
Pokiaľ i my budeme úprimne a s odhodlaním nasledovať Ježiša, ani dnes jeho Cirkev nebude premožená. A útechou nám môže byť: nestojí a nepadá to iba so mnou, je nás viac…

PIATOK  Mt 5, 20-26
Často nás prichádza k oltáru tak málo… Nie je to práve tým, že sa nedokážeme s druhými zmieriť, a tak radšej zostaneme doma?

SOBOTA  Mt 5, 43-48
Snaha o dokonalosť, prekračovanie hraníc. To je ponuka priblíženia sa k Bohu. Veď máme byť jeho obrazom.

6. nedeľa v Cezročnom období 

     Prvé vety evanjelia sú skvelým vyjadrením toho, čo znamená prijať Kristovo evanjelium. Malomocný bol stratený, nemal právo žiť v spoločnosti. Nesmel sa ani priblížiť, nikto mu nepodal ruku ani sa ho nedotkol. Ale Ježiš povedal: „Chcem, buď čistý!“ A bol čistý! Boh má moc zachrániť človeka. Malomocný z evanjelia mal odvahu prísť a mal i pokoru dovoliť Bohu zvoliť svoje riešenie. Ale nemal vnútornú disciplínu. Jeho pobláznené konanie skomplikovalo hlásanie evanjelia. Kresťanská radosť nie je pohľadom na svet cez ružové okuliare. Je radosťou z Boha, ktorá sa opiera o realitu.

PONDELOK  Mk 8, 11-13
Nehľadáme snáď i my pre potvrdenie svojej viery znamenia, atrakcie, zážitky? Kiež dokážeme v tichej láske s Ježišom preplávať na druhý breh.

UTOROK  Mk 8, 14-21
Naše občasné nariekanie by malo byť premenené trvalou Ježišovou prítomnosťou v Eucharistii. I nám náš Pán kladie otázku: Ešte nechápete?

STREDA  Popolcová streda  Mt 6, 1-6.16-18
Nekontrastuje Ježišovo odporúčanie k skrytosti s naším správaním? Nie sme sklamaní tým, že chce od nás niečo, čo nie je ani vidieť?

ŠTVRTOK  Dt 30, 15-20
Aj tohtoročné obdobie príprav na Veľkú noc, ak ho chceme prežiť naplno, nám  ponúka možnosť zvoliť si správnu cestu: vnútorný život s Bohom. A z toho nám bude vyplývať vnímať aj zodpovednosť za všetko, čo z toho vyplýva.

PIATOK  Iz 58, 1-9a
Spoločenský rozmer pôstneho snaženia: deliť sa! Potom na naše volanie Boh odpovie svojou prítomnosťou.

SOBOTA  Iz 58, 9b-14
Radosť z Božej blízkosti je podmienená tým, že všeličo odložíme bokom. Nájdeme si naňho čas! A tiež nebudeme „zbytočne bľabotať“.

5. nedeľa v Cezročnom období 

     Vo svojom evanjeliu nám sv. Marek predstavuje Ježiša: kým je, čo hovorí a ako sa správa. Stretávame ho ako muža akcie, ktorý pracuje neúnavne. Oslovuje nás, ako dokáže žiť v spoločenstve s Otcom, ako sa uchyľuje k modlitbe a nebojí sa stráviť v nej hoc aj celú noc. Je presvedčivý svojou rozhodnosťou pri napĺňaní úloh, ktoré prijal, i v odovzdávaní radostnej zvesti človeku a v jeho oslobodzovaní sa od každého zla. Jeho život je taký blízky nášmu! I my konáme, riešime problémy, máme svoje ciele a modlíme sa, alebo sa aspoň o to snažíme. Povedali by sme, že si vystačíme sami. Marek nám však ukazuje Krista, Božieho Syna, ktorý prichádza ku každému, i k nám, i nás sa chce dotknúť a jeho dotyk je uzdravujúci, i nás prišiel oslobodiť od všetkého zla, a ako to potrebujeme! Vieme však o tom?

PONDELOK  Spomienka sv. Agáty, panny a mučenice  1 Kr 8, 1-7.9-13
Dokonalé prebývanie Boha s ľuďmi sa uskutočnilo teraz, po príchode Syna človeka medzi nás. Kiež sa necháme zahaliť oblakom jeho prítomnosti! Kiež neutekáme pred jeho slávou…

UTOROK  Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov  1 Kr 8, 22-23.27-30
Živá Šalamúnova modlitba nech je vzorom pre našu kontempláciu, teda pre zotrvanie s ním v jeho chráme! Skutočne, Boh môže bývať so svojím ľudom na zemi!

STREDA  1 Kr 10, 1-10
Kráľovná zo Sáby, hoci pohanka, bola očarená Šalamúnovou zbožnosťou a vládou. Kiež dokážeme i my a Cirkev, ku ktorej patríme, zapôsobiť na tých, ktorí o Bohu veľa nevedia.

ŠTVRTOK  1 Kr 11, 4-13
Náboženský rozklad na Šalamúnovom dvore mal za následok politický rozpad jeho ríše. Pokiaľ sme vieru v Boha odsunuli iba do súkromnej sféry, následky sa dostavujú i dnes…

PIATOK  1 Kr 11, 29-32; 12, 19
Celistvosť plášťa, dvanásť kusov, dvanásť kmeňov… Kiežby sme dokázali viac chápať symboliku bohoslužby, ktorá sa stáva i dnes odrazom vnútorného života spoločnosti.

SOBOTA  Spomienka sv. Školastiky, panny  1 Kr 12, 26-32; 13, 33-34
I dnes platí: kto chce získať politickú moc, zaútočí na to, čo mu v tom prekáža… Tak je dnes kresťanstvo vystavené genocíde. Práve to je však dôkazom jeho pravosti.

4. nedeľa v Cezročnom období    

     Je zaujímavé porovnať text prvého čítania, ktorý bol všeobecnou normou pre rozlišovania nového proroka. Ohlasoval Ježiš v mene iných bohov? Alebo snáď Božím menom hovoril svoje názory? Ak vyháňa zlých duchov a má nad nimi moc, potom je tu veľmi silný rozlišovací prvok, ktorý má pomôcť spoznať, kto je Kristus. Takú moc má jedine Boh!

PONDELOK  Mk 5, 1-20
V posadnutom sa zlý duch silno udomácnil. Bál sa uzdravenia. Berme si príklad z nášho Pána v jeho boji so zlom. A zlo poslať tam, kam patrí.

UTOROK  Mk 5, 21-43
Možno, že Ježiš chce podobne uzdravovať celú spoločnosť. Možno chce použiť našu ochotu, aby sme ako on podali chorým ruku. Uzdravenie dcéry predstaveného synagógy je toho výslovným znamením.

STREDA  Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza  Mk 6, 1-6
Máme podobnú skúsenosť i dnes. V prípade neprijatia je potrebné nerezignovať, ale ísť ďalej…

ŠTVRTOK  Mk 6, 7-13
Ježiš nedbá na odmietnutie a vysiela apoštolov. Po dvoch! I preto, aby boli vzorom znášanlivosti pre všetkých, ku ktorým prídu.

PIATOK  Sviatok Obetovania Pána – Hromnice  Lk 2, 22-40
Je to Duch Svätý, ktorý dovršuje, napĺňa Simeonov život. Ten spolu s Annou prichádza práve vo chvíli… Necháme sa i my viesť týmto Duchom?

SOBOTA  Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka  Mk 6, 30-34
Výzva na upokojenie: s Ježišom i odpočinok môže byť užitočnou prácou! Aké povzbudzujúce…

3. nedeľa v Cezročnom období

     Okamžitá odpoveď rybárov na Ježišovo povolanie môže vzbudiť náš obdiv. Uverili Ježišovmu slovu natoľko, že sa nebáli opustiť svoje životné istoty, svoje bezpečie. Ich istotou a bezpečím sa im teraz stal Kristov prísľub. A nesklamali sa.

PONDELOK  2 Sam 5, 1-7.10
Celú generáciu, štyridsať rokov, trvalo Dávidovo kraľovanie. Dokázal sa preniesť i cez vlastné zlyhanie. Boh zástupov (jemu zverených!) bol totiž s ním i s jeho ľudom. A práve toto vedomie ich spájalo…

UTOROK  2 Sam 6, 12b-15.17-19
Radosť z Boha sa môže prejavovať aj tancom. Bohoslužba má byť prejavom živého vzťahu. Nepôsobíme občas veľmi smutne, skôr pohrebne?

STREDA  Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi  2 Sam 7, 4-17
Nátan otvára pred Dávidom nový horizont. Až my, ľudia Nového zákona, naplno pochopíme… A doceníme?

ŠTVRTOK  Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola  Sk 9, 1-22
Ježiš sa i dnes stotožňuje so svojou Cirkvou. Najmä tam, kde je prenasledovaná. Prosme, aby sa i dnes mnohí zaslepení stretli so Vzkrieseným!

PIATOK  Spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov  2 Tim 1, 1-8
Také úprimné a vrúcne slová kiežby zazneli i medzi dnešnými nástupcami apoštolov. Namiesto kritiky, nesúladu, upodozrievania. Veď slúžime rovnakému Pánovi ako Pavol a jeho žiaci.

SOBOTA  2 Sam 12, 1-7a.10-17
Nebál sa prorok Nátan, keď tvrdo hovoril pravdu? Niekedy sa jednoducho kompromisy nehodia! Dokážeme sa vôbec ozvať, keď je to potrebné?

2. nedeľa v Cezročnom období

     Ježiš prináša oslobodenie. Je to hodnota, na ktorú je citlivá naša generácia. Spolu s ním sa človek stáva novým stvorením. Oslobodí sa od minulosti, nech bola akákoľvek. Ježiš oslobodzuje od hriechu, od choroby, od samoty aj od smrti. Druhá stránka tohto daru je pravda a zákon, ktorý sa v láske vďačne zachováva.

PONDELOK  Mk 2, 18-22
Sila Kristových slov nech nás chráni pred snahou vtesnať jeho zvesť do starých mechov, opraviť nimi záplaty na šatách, ktoré nám tak osvedčene sadnú, na ktoré sme zvyknutí. Kiež práve novosť Kristovej zvesti naruší zabývanosť v našich falošných predstavách o Bohu.

UTOROK  Mk 2, 23-28
Ježiš i nás povzbudzuje k odvahe! Nie je však naše kresťanstvo zväzované strachom, aby sme „niečo neporušili“?

STREDA  Spomienka sv. Antona, opáta  Mk 3, 1-6
Na Ježiša dávali pozor, aby ho mohli obžalovať. Nekritizujeme tých, ktorí v jeho Cirkvi konajú dobro, ale trebárs tým nabúravajú naše predstavy?

ŠTVRTOK  Mk 3, 7-12
I dnes mnohí slabí a chorí vyhľadávajú Kristovu Cirkev. Kiež je to pre nás jeden zo znakov jej pravosti!

PIATOK  Mk 3, 13-19
Aké rozdielne povahy mali apoštoli! Výzva pre dnešné vzťahy v Cirkvi. Spoločná úloha – kázať a vyháňať zlo – má nástupcov apoštolov spájať.

SOBOTA  Mk 3, 20-21
Nehrozí podobné nepochopenie každému, kto verne a s opravdivosťou nasleduje Ježiša?

Nedeľa Krstu Krista Pána

     Ježišov krst je naozaj bohatým tajomstvom. Pri tejto udalosti povedal Ježiš svoje „áno“ Otcovi, „áno“ službe, ktorú mu Otec zveril. A Otec potvrdil svoje „áno“ voči Synovi. Touto udalosťou Ježiš dorástol do svojej služby a zároveň prijal Ducha moci, ktorý ho uschopnil ku konaniu mocných skutkov a na ohlasovanie evanjelia. I pre nás platí, že službu v Cirkvi či vo svete môžeme prijímať a konať iba v Božom Duchu. Inak je to iba prázdna napodobenina.

PONDELOK  1 Sam 1, 1-8
Bezdetnosť bola pre obidvoch nepredstaviteľne ťaživá! Podľa posledných viet v úryvku však bola prekonaná vzájomnou láskou. Môžeme prosiť za tých, ktorí túžia po dieťati…

UTOROK  1 Sam 1, 9-20
Kiež si i my dokážeme vylievať srdcia pred Pánom. On bude potom s nami. Nielen v ťažkých chvíľach. A „postaví nás na nohy“.

STREDA  1 Sam 3, 1-10.19-20
Citlivosť a vnímavosť k Pánovým slovám splýva často s hlasom blízkych. I nám niekedy trvá, pokiaľ rozlíšime, či nás volá práve On.

ŠTVRTOK  1 Sam 4,1-11
Prehratá bitka musela byť šokujúca! Ukoristenie archy bolo skúškou viery pre Izrael. Pán však bol nad tým všetkým…

PIATOK  1 Sam 8, 4-7.10-22a
Samuel poukazuje na nebezpečenstvo, ľud ho však neposlúchol; dejiny má i dnes v rukách Boh spolu s našou účasťou. So Samuelom súcitíme, nie je však ľahké uniesť to.

SOBOTA  1 Sam 9, 1-4.17-19; 10,1a
Ustanovenie prvého kráľa, Saula; konečné vyslobodenie z moci nepriateľov však dokoná Pomazaný, Mesiáš, Kristus.

Nedeľa Svätej rodiny

     Starozákonný kontext evanjelia je nám dnes už vzdialený. Avšak udalosti spojené s príchodom Panny Márie do chrámu svedčia o tom, že Boh neponechal Máriu a Jozefa len ich vlastnému úsiliu pri výchove malého dieťaťa. Boh ide s nimi, sprevádza ich a postupne ich tiež bude uvádzať do tajomstva spásy. Možno i my môžeme mnoho skutočností zo života viery našej i našich blízkych objaviť až v priebehu rokov. Tento deň je výzvou k odvahe ponúknuť Bohu život svoj i svojej rodiny. Obeta je zároveň prosbou o požehnanie, ochranu, sprevádzanie a naplnenie láskou.

PONDELOK  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok)   Lk 2, 16-21
Pastieri zvestujú a rozprávajú. Nenechávame si my radostnú zvesť radšej pre seba?

UTOROK  Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi 
Jn 1, 19-28
Ján svedčí o Ježišovi tým, že odvádza pozornosť od svojej osoby. Pri našom zvestovaní ide často o egocentrizmus. Chýba tak zmysel pre tajomstvo. Kiež aj my svedčíme o tom, že uprostred nás je ten, ktorého nepoznáme…

STREDA  Jn 1, 29-34
Ján poukazuje na veľkonočnú skúsenosť. Baránok, ktorý ticho sníma naše viny, je medzi nami!

ŠTVRTOK  Jn 1, 35-42
Aké kúzlo osobnosti muselo asi vyžarovať z nášho Pána! Origenes hovorí: „Keď chceš niekoho priviesť k Ježišovi, ukáž mu, kde bývaš.“ Ako sa druhí cítia s nami?

PIATOK  Jn 1, 43-51
K Pánovi i k jeho Cirkvi by sme mali pristupovať bez predsudkov. Napokon: Čo dobré môže vzísť z nás samých…

SOBOTA  Slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov)  Mt 2, 1-12
To, že i „pohania majú rovnaké dedičské práva…“ musí otriasť našou sebaistotou, pokiaľ sa snáď pokladáme za majiteľov pravdy. Otvorenosť, s akou sa zjavila spása, nech je znakom Kristovej Cirkvi!

4. adventná nedeľa

     „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Evanjeliový text používaný tiež ako modlitba Anjel Pána je veľkou výzvou. Nielen na obdiv, ale tiež na zastavenie sa nad prijímaním Božích zámerov. Boh niekedy koná skutočne nejasne, keď nie je jasné, kam mieri svojimi krokmi. Zvlášť, keď sa komplikujú naše predstavy o budúcnosti nielen našej, ale i našich blízkych. Možno sa na Boha hnevať, možno odmietať i vzbúriť sa. Ale prijať nejasný Boží zámer? Grécke slovo „dulos“ označuje služobnicu i otrokyňu. Máriu chápe samu seba ako človeka celkom odovzdávajúceho sa Bohu. A on jej život prepojí s najzásadnejším plánom záchrany. Ona, služobnica, otrokyňa, sa stane najvyššia medzi svätými – Matkou Božieho Syna.

PONDELOK  Slávnosť Narodenia Pána  Jn 1, 1-18
Boh sa oznamuje človeku tým najzrozumiteľnejším spôsobom. Slovo, Múdrosť, berie na seba ľudskú prirodzenosť. To, že ho „vlastní neprijali“, sa snažme vynahradiť mu väčšou láskou!

UTOROK  Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka  Mt 10, 17-22
Nenávisť, ktorú Kristus predpovedal, dosahuje každoročne vrchol v 90 tisícoch umučených kresťanov. Vážime si to, že od nás nie je vyžadovaná najvyššia obeta? Snažíme sa o to viac plniť jeho vôľu a znášať drobné ťažkosti?

STREDA  Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu  Jn 20, 2-8
Svedok Kristovho vzkriesenia vrchovato naplnil svoj dlhý život. I my sme svedkami Kristovho pôsobenia. Využívame svoj čas na svedectvo o ňom?

ŠTVRTOK  Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov  Mt 2, 13-18
Smrť toľkých detí kvôli zvrátenej ctižiadosti! Chlapci z Betlehema nemohli ešte ani hovoriť, a predsa vydali svedectvo o Kristovi. Vyvarujme sa zbytočných slov…

PATOK  1 Jn 2, 3-11
Kiež sú tohtoročné vianočné sviatky zlomom; odteraz sa snažme, aby sa náš vzťah k Bohu premietol do  nášho vzťahu k okoliu!

SOBOTA  1 Jn 2, 12-17
Jánov odkaz otcom, mládeži, deťom – zahŕňa všetko, čo sme v uplynulom roku prostredníctvom pôsobenia Božej milosti mohli zažiť. Ale môže byť i posolstvom do nového roku!

3. adventná nedeľa

     Túto nedeľu máme pred očami postavu Jána Krstiteľa. Na prvý pohľad je to veľmi drsný človek žijúci pustovníckym štýlom života. Ale nejde iba o jeho pokoru a plnú podriadenosť úlohe, ktorú prijal. Ide o vlastnú zvesť, ktorú prináša. Evanjelista hneď nasledujúci verš po úryvku, ktorý sme čítali, hovorí: Na druhý deň zazrel Ježiša… a povedal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta“ (Jn 1, 29). Boh cez postavu neprehliadnuteľného Jána pripravuje ľud na príchod záchrany. Boh nezabudol, neopustil, nie je plný hnevu a výčitiek. Je pripravený nás zachrániť. Cez množstvo starostí bežného dňa môžeme, smieme vidieť radosť z Boha, ktorý na nás nezabudol. Vie o nás a prichádza, aby bol s nami.

PONDELOK  Mt 1, 18-24
Tým, že Jozef vzal svoju Máriu v požehnanom stave k sebe, riskoval z lásky k nej  svoju povesť a bol pripravený vzdorovať mnohým rečiam z okolia. Náš Pán vstupuje do života a dnes mnohokrát „neregulérne“. Kiež tým nie sme pohoršení!

UTOROK  Sdc 13, 2-7.24-25a
S príchodom dieťaťa ukazuje Boh svoju silu a moc. Môžeme rozjímať, prečo počet detí na našom kontinente klesá… Boh sa prejavuje i dnes najradšej tam, kde ide ľudské „ja“ stranou. Božia prítomnosť sa neznáša s ľudským sebectvom.

STREDA  Lk 1, 26-38
Zatienenie mocou Najvyššieho. Vždy, keď nás on zatieni, vždy, keď naše predstavy a plány idú stranou, môžu sa diať veľké veci…

ŠTVRTOK  Lk 1, 39-45
Stretnutie a jasot nad deťmi, doposiaľ nenarodenými. Radostné vítanie klíčiaceho života. Máme právo sláviť Advent tam, kde je tehotenstvo brané ako príťaž?

PIATOK  Lk 1, 46-56
Máriina služba u Alžbety predznamenáva prípravu Jána Krstiteľa na príchod Ježiša medzi ľud. Skutočná, všedná „preevanjelizácia“!

SOBOTA  Lk 1, 57-66
Zachariáš opäť získal reč, akonáhle dal meno svojmu dieťaťu. Keď neveríme v Božie zasľúbenie, môžeme hovoriť v Cirkvi akokoľvek, ale druhí nám nerozumejú.

2. adventná nedeľa

Je to spravidla veľké šťastie, keď človeka zaujme nejaký svätec, výnimočne zbožný človek alebo pútavý kazateľ či spisovateľ duchovnej literatúry. Konečne môžeme byť vytrhnutí zo svojej duchovnej ospalosti, konečne sa niečo deje. Ale môže to byť tiež pasca a omyl. A to vtedy, keď upriamime svoju pozornosť alebo dôveru na oného výnimočného človeka, a nedôjdeme až ku Kristovi. Ale záchranca, spasiteľ, učiteľ života je práve on — Ježiš z Nazareta. To je ten, ktorý je silnejší, dôležitejší, význačnejší než najsvätejší kresťania. Iba on nám môže dať svojho ducha. Bola by veľká škoda zastať na pol cesty, hoci by to bola dobrá cesta. Bola by veľká škola priľť natrvalo k človeku, a nie k samému Kristovi.

PONDELOK  Iz 35, 1-10
Jasot prírody kontrastuje s naším vzťahom k nej. Často ju ničíme bez toho, aby sme si uvedomili, že i ona je prameňom poznania Božej slávy! Z jej súladu a harmónie môžeme vyčítať mnoho.

UTOROK  Iz 40, 1-11
I my sme vyzvaní, aby sme volali! Okolie máme upozorniť bez strachu: náš Boh je šetrný k slabým, ako pastier k brezivej ovečke.

STREDA  Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice  Iz 40, 25-31
Tí, ktorí dúfajú v Boha, získavajú tiež jeho vlastnosti: nadobúdajú síl, ako dostávajú orly krídla, neomdlievajú. Úloha i pre nás – veď sme stvorení na Boží obraz!

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi  Iz 41, 13-20
Prísľub práve pre dnešnú dobu: neboj sa, červíček, neboj sa, vystrašený „starý svetadiel“. S vierou, že nás Boh drží za ruku, môžeme kráčať i my.

PIATOK  Iz 48, 17-19
Toho, kto sa pridŕža Pánovej cesty, stretne šťastie ako „morské vlny“. Krásne prirovnanie. S Pánom nevstupujem do pokojnej, stojatej vody.

SOBOTA  Mt 17, 10-13
Ježiš približuje učeníkom osud proroka Eliáša. Nepoznaného, mnohými neprijatého. Sám náš Pán, na ktorého čakáme, je dodnes mnohými odmietaný…

1. adventná nedeľa

     Keď človek dobre nespí, stáva sa mrzutým a môže to priniesť i veľké zdravotné komplikácie. Prečo teda Ježiš vyzýva k bdeniu? Jeho výzva je poukázaním na pozornosť, ktorú nesmieme stratiť. Množstvo úloh a podnetov, ktoré prináša bežný život spolu so snahou aktívne využiť odpočinok, veľmi ľahko odvádza pozornosť od dôležitých tém, ako je večnosť, zmysel života, orientácia na základné hodnoty,… Je však potrebné rozlíšiť život v trvalom napätí a strachu, že sme niečo urobili nedostatočne, z ľahostajnosti, lenivosti a sebectva. Viera nás vedie k vedomiu Božieho víťazstva a teda i pokoja, ak zverujeme svoj život do Božieho náručia, učíme sa žiť v súlade s Bohom a Boh pre nás nie je prázdnou skutočnosťou. Kristovo „bdejte“ je radostné nasmerovanie našich vlastných krokov tak, aby šliapali rovnakým smerom, ktorým kráča Pán.

PONDELOK  Iz 2, 1-5
Mier medzi národmi je závislý na prijatí alebo neprijatí Božieho slova. Taký mier je teda jeho darom. Tohtoročný Advent chcime prežiť s vedomím, že jeho slovo má dopad na osudy celej spoločnosti.

UTOROK  Iz 11, 1-10
Popísaný súlad môžeme len závidieť. Vo svete, kde je často človek človeku skôr vlkom! Áno, táto harmónia je konečným cieľom, ku ktorému máme prispieť i my.

STREDA  Iz 25, 6-10a
Obraz Boha ako hostiteľa, ako toho, ktorý zotrie slzy… Neskrivili sme tento obraz svojimi falošnými predstavami? DokážemE sa tešiť z jeho prísľubu a povzbudiť druhých?

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi  Iz 26, 1-6
Po neprístupnom meste budú šliapať „nohy chudobných a kroky bedárov“. Takí budú mať teda posledné slovo. Práve tí budú mať podiel na Božom víťazstve! Nebudeme prekvapení?

PIATOK  Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie  Gn 3, 9-15.20
Majstrovský a umelecký popis, s akou urputnosťou mení človek Boží plán. Až jednoduché dievča tento osud navždy zmení!

SOBOTA  Mt 9, 35–10, 1.5-8
I dnes je Ježišovi ľúto tých, ktorí sú „zmorení a sklesnutí“, ktorí sa v tomto období stresujú bez toho, že by si uvedomili, čie narodenie sa oslavuje. Práve do takého prostredia nás dnes Pán posiela…