1. pôstna nedeľa C 2019Dnešné evanjelium nás upozorňuje na skutočnosť, že diabol pôsobí aj dnes – ponúka nám iný plán, ako je Boží, rozhodnutie pre iné dobro, než aké nám ponúka Boh. Jeho sila sa prejavuje v tých, ktorí zabúdajú na Boží prísľub a v tej chvíli, kedy si necháme vziať Božie slovo.
Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Počas týždňa sa budeme 10 minút pred sv. omšami modliť novénu k sv. Jozefovi za naše rodiny, v sobotu a v nedeľu v závere sv. omší.
V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Formulár omše: Za odpustenie hriechov alebo Za dar lásky. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.
Rovnako v tie isté dni budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom katechézy v príprave na veľkonočné sviatky.
V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

11.–17.03.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Júliusa a Margitu Klenkových.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Pavla a Annu Čergeťových a rodičov z oboch strán s fatimskou pobožnosťou.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 s fatimskou pobožnosťou za † Mons. Jozefa Mittucha, bývalého hornolefantovského farára-dekana, pri príležitosti 70. výročia jeho smrti, ktoré pripadá na dnešný deň. Sprevádzajme jeho dušu k Stvoriteľovi aj prostredníctvom osobných modlitieb, aby mohol mať plnú účasť na nebeskej liturgii.
V tento deň si pripomíname 6. výročie zvolenia pápeža Františka. Pamätajme naňho aj vo svojich modlitbách.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa Kostolského.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju deti.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 00 ďakovná za dožitých 60 rokov s prosbou o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju deti.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Albína, Paulínu, synov Jozefa a Milana a starých rodičov.

NEDEĽA  2. pôstna
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † rodičov Šinkových, Kuššových a ich rodičov.

Informačný servis nitrianskej diecézy