Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „18 február 1. PÔSTNA NEDELA MODLIME SA: Všemohúci Bože, udel' nám milost, aby sme prežívaním štyridsatdnového Pôstneho obdobia hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva jeho pomocou napredovali čnostnym životom na ceste spáse. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktory je Boh a tebou žije kraluje vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Saletini Rozkvet“


     Pôstne obdobie je pozvaním do ticha. Na miestach, kde všetko ostatné utícha, pociťujeme Božiu prítomnosť, učíme sa počúvať Boží hlas, obrátiť sa k nemu a spoznať ho ako Jediného.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.

     V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

     Počas tohto týždňa Vás pozývam na pôstnu duchovnú obnovu našej farnosti na tému: Umenie byť hriešnikom, ktorou začneme v pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach spoločnú prípravu našich sŕdc na stretnutie so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

19.–25.02.2024

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Augustína a Margitu Čergeťových a deti.

UTOROK   
Dolné Lefantovce o 18 00.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Igora Petržela.

ŠTVRTOK  Sviatok Katedry sv. Petra, apoštola
Dolné Lefantovce o 18 00.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju rodičov s deťmi.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Valériu Slobodovú.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju rodičov s deťmi.

SOBOTA  
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA  2. pôstna
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Irenu, Dezidera a Júliu Čergeťových.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojím finančným darom na obnovu náterov veží oboch kostolov farnosti a strechy kostola v Dolných Lefantovciach prostredníctvom zbierky, ktorej výnos bol 1 136, 70,- Eur – v Horných Lefantovciach 576,- Eur, v Dolných Lefantovciach 560, 70,- Eur.

     Počas Pôstu sme pozvaní v nedele o 14 00 v kostoloch farnosti k pobožnosti krížovej cesty, počas ktorej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ide o jedinečný spôsob, ako všetko ťažké a bolestivé v našom živote prepojiť s ukrižovaným Kristom a s mocou jeho lásky, ako otvoriť naše rany hojivému oleju jeho milosrdenstva. Kto by sa chcel zapojiť do týchto pobožností, nech sa prihlási pred ich začiatkom v nedele i v týždni pred sv. omšami v sakristiách kostolov.
V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľuje používať len na udržanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare (Veseľ, sa; 4. pôstna), slávnosti a sviatky. Od začiatku Pôstneho obdobia až po Veľkonočnú vigíliu sa vo všetkých sláveniach vynecháva Aleluja.

Marek začína svoje evanjelium veľmi stručnými informáciami o udalostiach predchádzajúcich Ježišovmu verejnému vystúpeniu. Zhrňujúci spôsob podania nám však poskytuje príležitosť vidieť, čo evanjelista považuje za najpodstatnejšie. Pretože vstupujeme do Pôstnej doby, všimnime si, že púšť je miesto, kam Ježiša vedie Duch Svätý. A to aj napriek tomu, že je miestom pokušenia a útoku od démonov. Miesto, ktoré je „pusté“ od hojnosti, podnetov, vzťahov, zábavy umožňuje zastaviť sa a mať priestor pre seba. Práve v takomto „pokoji“ môžu vystúpiť vnútorné obavy, strach, nezodpovedané otázky… Cieľom pôstu nie je vnútorný zmätok, ale odvaha svojej vnútornej temnoty otvoriť sa Bohu a nechať sa Ježišom očistiť a zachrániť.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

 

Na obrázku môže byť text

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „maju sposobom, DODRŽIAVANIE PÃSTNEJ DISCIPLÍNY plnenim svojich DNI PRÍSTNEHO PÔSTU masa podl'a normy nasledujúcich konaní DNI POKÁNIA prísneho pôstu celej Cirkvisú podl'a DODRŽIAVAT? POPOLCOVÁ STREDA VELKÝ pokánia podl'a PIATKY CELÉHO PÔSTNE niektorý piatok pripadne POTREBNÉ ZACHOVAT OBE NASLEDUJÚCE AKÉ SÚ FORMY? ZDRŽIAVANIE SA MÄSITÉHO POKRMU SA MÄSIT POKRMU ŽIADNE MÄSO vnútornosti DOVOLENÉ äsostudenokrvnych ,slanina, ŽIADNE MÄSO Záväznost: oozvelnky dovršili DOVOLENÉ studenokrvnych života bezstavovce, DODRŽIAVANIE PRÍSNEHO PÔSTU ZRIEKNUTIE napríklad: HLAVNÉ MENŠIE televíznych ŽIADNE POJEDANIE mlcanie vyhnút' PÍSMA čítanie Svätého písma trvajúce aspon minút Záväznost: SKUTOK NÁBOŽNOSTI svätej alebo života cesty, bolestného VYKONANIE SKUTKU LÁSKY BLÍŻNEMU chorého konkrétnym cintorína hudobnym rodinám“

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Čoho sa vzdat (nielen) V pôstnom období? VZDAJ SA... stažovania zameraj sa na vd'ačnost' pesimizmu bud' optimistom bedákania -uvažuj láskavo neprimeranych obáv zver všetko Bohu znechutenia- bud' plny nádeje zúrivosti- -vrát sa odpusteniu nenávisti zlo dobrom odplácaj negativizmu bud pozitívny hnevu bud' trpezlivy malicherností- stan sa vyzretejším smútku -raduj sa krásy, ktorá je vôkol teba žiarlivosti- modli sa za dôveru ohovárania -kontroluj svoj jazyk hriechu vrát' čnosti rezignovania vytrvaj Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy