Mnoho ľudí môže zvierať strach o Cirkev, keď vidia okolo seba málo veriacich alebo vnímajú našu veľkú nedostatočnosť. Ale už ľudia v starozákonnej dobe vedeli, že nepatria sami sebe, ale Bohu. Že sú jeho dedičstvom. O nás to neplatí o nič menej, hlavne keď si uvedomíme, že Kristus je náš Spasiteľ.

    Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme v katechéze pokračovať v uvažovaní nad témou Tajomstvo Eucharistie.

     Od pondelka si po sv. omšiach môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.


LITURGICKÝ PREHĽAD  

20.–26.06.2022

PONDELOK       
Horné Lefantovce o 18 30 za † Helenu a Františka Makišových.

UTOROK  Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Vlastislava, Júliu a synov.

ŠTVRTOK  Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa   
Dolné Lefantovce
o 18 30 za † Rudolfa Palla a rodičov.

PIATOK  Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Horné Lefantovce o 18 30 za členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

SOBOTA  Spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie
Horné Lefantovce o 7 30 za † Beátu a Pavla Nedeľkových.

NEDEĽA  13. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Mienky, ktoré si hovoria l'udia Ježišovi, nie sú dostačujúce. Zostali uviaznuté minulosti. Ježiša považujú Jána Krstitel'a, Eliáša alebo jedného dávnych prorokov. Ustrnutie minulosti hrozi aj nám oblasti viery. Odvolávame sa, sme boli pokrsteni, ba dokonca sme aj miništrovali. Avšak terajši život vzdialil od života podl'a evanjelia. Kristus sa dnes pyta Teba: „Za koho mapokladáš Ty?" Čo odpovieš? „Kedysi som sa k Tebe modlil", „Občas zájdem do Tvojho chrámu." Apoštol Peter dáva odpoved' viery. Nehovori zpohl'adu minulosti ale vyznáva, kto neho Ježiš teraz dnes: Ty Boži Mesiáš". Kto epre Teba Ježiš dnes? duchovné slovko“

    Mesiac jún je zasvätený úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V závere sv. omší sa budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.


     Pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín i sviatku rodiny pozývame na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v areáli Kalvárie v Nitre v nedeľu 26.6.2022.
Ide o celodenné podujatie, ktoré je súčasťou svetového stretnutia rodín s pápežom Františkom v Ríme, na ktorom sa  rodiny stretnú so  svojimi biskupmi paralelne v diecézach celého sveta.
Príďte zažiť povzbudenie na ceste rodinnej lásky.
Program sa nachádza na plagáte k podujatiu.

Plagát – Stretnutie rodín 26.6.2022 Kalvária

Na obrázku môže byť monument a text, v ktorom sa píše „ก0 AD Saletini Rozkvet Pozri sa na krí a pochopíš, ČO pre Ježiša znamená jediná duša. sv. Matka Tereza“

Na obrázku môže byť 1 osoba, vonku a text

Informačný servis nitrianskej diecézy