17. nedeľa C 2019    Liturgia dnešnej nedele zameriava našu pozornosť na hľadanie Boha a jeho vôle pre nás. Modlitba sa zameriava na božské „Ty“, ale rozhodne nepotiera tiež naše ľudské „my“ a našu prítomnosť. Modlitba je pohľadom na milujúceho Boha, je odovzdaním sa jemu; dáva zakúsiť večnosť.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

29.07. – 04.08.2019

PONDELOK Spomienka sv. Marty
Horné Lefantovce o 18 30.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Lýdiu Žilinskú a Paulu.

STREDA Spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jána a Hermínu Trtíkových a deti.

ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Štefániu a Júliusa Vincúrových s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK – Prvý piatok v mesiaci august
Horné Lefantovce o 18 30 za † Viliama a Hermínu Sajkových a Gabriela Hupku s prvopiatkovou pobožnosťou.
V tento deň možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť ďalšie obvyklé podmienky.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jána a Emíliu Páleníkových a synov Jozefa a Júliusa s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA – 18. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † z rodín Pavlíkovej, Ťažárovej, Martu a Antona.

     Od pondelka do štvrtka bola uskutočnená rekonštrukcia zvonov kostola v Dolných Lefantovciach v sume 7 546, 80,- Eur. Vo februári 2017 bolo inštalované nové elektronické ovládanie zvonov spolu s novým elektrickým vedením v cene 825,- Eur. Celá rekonštrukcia si vyžiadala celkovo  8 371, 80,- Eur. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na uskutočnení tohto projektu. Bude ešte potrebné dofinancovať niektoré čiastky.

     Vo sviatosti zmierenia sa uskutočňuje úžasná výmena, v ktorej nám Otec zjavuje svoju lásku a my ako deti dostávame odvahu vydávať sa na cestu za ním. Boh nás vždy počúva pozorne a s veľkou trpezlivosťou. Nemajme strach byť pred ním odvážni vyznať svoje hriechy: príležitosť hodinu pred sv. omšami (okrem štvrtka), v sobotu a v nedeľu pol hodiny.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.