Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Saletini Rozkvet Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoky vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sta slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Matúš1 1/ 1-9“


     Obidve dnešné čítania nás pripravovali k prežitiu evanjelia: aby sme počuli hlas Otca, ukazujúceho na Syna, aby sme nielen dnes, ale vždy, keď sme na sv. omši, prežili niečo podobné, ako apoštoli na hore Premenenia – radosť z viery.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.

   V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom katechézy Ako zachrániť hriešnika v príprave na veľkonočné sviatky.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

06.–12.03.2023

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Vincenta a Alžbetu Fikselových a deti.

UTOROK    
Dolné Lefantovce o 18 00.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Júliusa a Margitu Klenkových.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Rudolfa a Annu Tujvelových a deti.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju mužov – otcov.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju mužov – otcov.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Ľudovíta, Viktóriu, syna Ľudovíta a rehoľnú sestru Katarínu.

NEDEĽA  3. pôstna
Dolné Lefantovce o 8 00 za † z rodín Maňuchovej, Krasňanskej a Matejovičovej.

Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Počas Pôstu sme pozvaní v nedele o 14 00 v kostoloch farnosti k pobožnosti krížovej cesty, počas ktorej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ide o jedinečný spôsob, ako všetko ťažké a bolestivé v našom živote prepojiť s ukrižovaným Kristom a s mocou jeho lásky, ako otvoriť naše rany hojivému oleju jeho milosrdenstva. Kto by sa chcel zapojiť do týchto pobožností, nech sa prihlási pred ich začiatkom v nedele i v týždni pred sv. omšami v sakristiách kostolov.
V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľuje používať len na udržanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare (Veseľ, sa; 4. pôstna), slávnosti a sviatky. Od začiatku Pôstneho obdobia až po Veľkonočnú vigíliu sa vo všetkých sláveniach vynecháva Aleluja.

Kristovo vyvolenie k neseniu kríža a k sláve je hlavnou myšlienkou jeho premenenia na hore. On ako milovaný Boží Syn a verný Jahveho služobník je pravým „stanom“ prítomnosti Boha uprostred jeho ľudu a miestom stretnutia s ním. V Kristovi sa totiž stretávajú život i smrť,
aby život vyšiel ako víťaz.
Abrahámovo povolanie pochádza od Boha a predstavuje sa ako riskovanie viery a rozhodovanie sa z ľudskej istoty pre „Božiu neistotu“. Hoci sa zdá byť budúcnosť neistá, Božia ruka je s týmto mužom viery. Cez Abrahámovu trpezlivú vernosť sa napĺňa Boží prísľub. Kresťanovo povolanie, ako to pripomína Pavol Timotejovi, je povolaním milosti k svätosti, životu a nesmrteľnosti, teda k spoločenstvu človeka s Bohom. Vychádza však z hriešnej prirodzenosti a smrteľného bytia. To, čo sa dnes zdá byť neisté a v očiach ľudí slabé, môže zajtra,  Božím zásahom, byť pevné a neochvejné (porov.  Kor 1, 25). Mohlo by to však platiť aj naopak.


     Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v dňoch 10. – 12. 3. 2023. Program stretnutia je zverejnený na stránke seminára: www.ksnr.sk.

     Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, môžu sa prihlásiť do Kňazského seminára sv. Gorazda a na štúdium katolíckej teológie v Nitre pre akademický rok 2023/2024. Prihlášky možno podať do 30. apríla 2023. Podrobnosti k podávaniu prihlášok je možné získať na farskom úrade.


 PÔSTNA VÝZVA 𝟰𝟬𝗫𝟰𝟬

    Počas Pôstneho obdobia je možné zapojiť sa do už 5. ročníka tradičnej pôstnej výzvy, ktorá predstavuje 𝟰𝟬 modlitebných úmyslov na 𝟰𝟬 dní Pôstneho obdobia.
Pre úspešné splnenie je potrebné každý deň:
📖 prečítať si evanjelium na daný deň (nájdete tu https://lc.kbs.sk),
📿 pomodliť sa desiatok posvätného ruženca na úmysel dňa,
🙏 pridať akúkoľvek modlitbu na úmysel pápeža Františka.

Opis fotky nie je k dispozícii.

𝗩𝘆́𝘇𝘃𝗮 𝟰𝟬𝘅𝟰𝟬 𝘃 𝗣𝗗𝗙 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮́𝘁𝗲 (verzia 🇸🇰)
▪️ formát A4: https://bit.ly/3S82CLS
▪️ formát A3: https://bit.ly/3XGmren

Na obrázku môže byť text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Informačný servis nitrianskej diecézy