22. nedeľa B 2018Dnešné Božie slovo nás upozorňuje na nesúlad medzi srdcom a našimi náboženskými prejavmi; aby sme neuctievali Boha iba perami, ale aby aj naše srdce bolo otvorené pre neho.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce upratovanie pred hodami podľa pokynov paní kostolníčok.
V pondelok začína nový školský rok, ktorý už v tomto týždni začneme spolu s deťmi, študentmi, rodičmi a ostatnými veriacimi  sv. omšou v piatok vo farskom kostole. Je preto vhodné, aby sa do sv. omše zapojili aj samy deti so študentmi prostredníctvom čítaní a spoločných modlitieb. Všetci sú srdečne pozvaní.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

03.09. – 09.09.2018

PONDELOK – Spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30 za † Františka a Evu Hercegových, Jozefa a Emmu Balážiových a syna Igora.

UTOROK –
Dolné Lefantovce v kaplnke Povýšenia svätého Kríža o 18 30 za † Štefana a Máriu Bulejkových.

STREDA –
Horné Lefantovce o 18 30 za starých rodičov Nedeľkových a Andrejčákových.

ŠŠTVRTOK –
Dolné Lefantovce
v kaplnke Povýšenia svätého Kríža o 18 30.

PIATOK Spomienka sv. košických mučeníkov Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazo Prvý piatok v mesiaci september
              
–    VENI SANCTE – slávnostné otvorenie školského roku             
Horné Lefantovce o 18 30 za žiakov, študentov, učiteľov, vychovávateľov a rodičov farnosti. Príďte si vyprosiť Božie požehnanie pre spoluprácu s darmi Ducha Svätého počas školského roku s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA – Sviatok Narodenia Panny Márie titul kostola v Dolných Lefantovciach
Dolné Lefantovce o 10 00 slávnostná sv. omša pri príležitosti posvätenia kostola a oltára. Liturgickému sláveniu bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Sv. omša bude obetovaná za všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o obnovu chrámu a dobrodincov. Všetci ste srdečne pozvaní.
Horné Lefantovce o 15 30 sobášna sv. omša.

NEDEĽA – 23. v Cezročnom období
Horné Lefantovce o 8 00  za farnosť.
Dolné Lefantovce o 10 00 slávnostná hodová sv. omša pri jaskyni Panny Márie (v prípade priaznivého počasia) pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie, ktorej je zasvätený  kostol, obetovaná za všetkých kňazov, ktorí v ňom slávievali najsvätejšiu obetu a pôsobili vo farnosti, za všetkých dobrodincov i tých, ktorí sa starali a starajú o zveľadenie Božieho chrámu a posväcujú v ňom svoje životy. Všetci ste srdečne pozvaní.
Po sv. omši bude výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

     Vo štvrtok sme dokončili maliarske práce na kostole. V tomto týždni budú pokračovať práce na úprave svätyne kostola a inštalovanie nového liturgického zariadenia. Všetkým, ktorí sa obetovali pri prácach na kostole, Pán Boh zaplať!

     V mesiaci september sa začína nový školský rok. Je to zároveň aj opätovná výzva a pozvanie do školy Pána Ježiša. Vstúpme do nej sviatosťou zmierenia. Povzbuďte, rodičia, svoje deti, aby nový školský rok začali dobrou sv. spoveďou a Vy im buďte v tom príkladom: príležitosť hodinu pred sv. omšami, pol hodiny v sobotu a v nedeľu.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

     V piatok po sv. omši bude zápis detí k príprave na prijatie Eucharistie. To sa týka detí, ktorých rodičia majú  na území tunajšej farnosti (Horné a Dolné Lefantovce) kánonický pobyt, čo znamená, že bývajú na území tejto farnosti, aj keby mali  trvalý alebo prechodný pobyt niekde inde. To sa týka aj detí, ktoré navštevujú školu mimo svojej farnosti. Aj tu treba učiť deti budovať si vzťah k farnosti, v ktorej majú prijímať sviatosti.

Informačný servis nitrianskej diecézy