Na obrázku môže byť 1 osoba a text


   V evanjeliu nám dnes Pán Ježiš hovorí, že viera nie je obyčajným uznaním Božej existencie, ale i prijatím Božích prikázaní do nášho každodenného života.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 100–119; upratovanie kostola a okolia k hodom 5. septembra (pondelok) o 14 00.

Komentár: 23. nedeľa C

LITURGICKÝ PREHĽAD  

05.–11.09.2022

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Alžbetu a Vincenta Fikselových a syna Jána.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Čergeťovej, Vincúrovej, Petra a duše v očistci.

STREDA  Spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jána a Bernardínu Danáčových.

ŠTVRTOK  Sviatok Narodenia Panny Márie
V Dolných Lefantovciach
slávnosť – titul filiálneho kostola a zároveň deň jeho posvätenia. Sv. omša o 18 30.

PIATOK  VENI SANCTE – slávnostné otvorenie školského roku
Horné Lefantovce o 18 30 za žiakov, študentov, učiteľov, vychovávateľov a rodičov farnosti. Príďte si vyprosiť Božie požehnanie pre spoluprácu s darmi Ducha Svätého počas školského roku.
Bude vhodné, aby sa do sv. omše zapojili aj samy deti so študentmi prostredníctvom čítaní a spoločných modlitieb. Všetci sú srdečne pozvaní.

SOBOTA 
Horné Lefantovce
o 7 30 ďakovná za 80 rokov života a 60 rokov manželstva.

NEDEĽA  24. v Cezročnom období
Horné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Dolné Lefantovce o 10 30 slávnostná hodová sv. omša pri jaskyni Panny Márie (v prípade priaznivého počasia) pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie, ktorej je zasvätený  kostol, obetovaná za všetkých kňazov, ktorí v ňom slávievali najsvätejšiu obetu a pôsobili vo farnosti, za všetkých dobrodincov i tých, ktorí sa starali a starajú o zveľadenie Božieho chrámu a posväcujú v ňom svoje životy. Všetci ste srdečne pozvaní.
Po sv. omši bude výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

     V piatok po sv. omši bude zápis detí k príprave na prvé prijatie Eucharistie v našej farnosti. To sa týka detí, ktorých rodičia majú  na území tunajšej farnosti (Horné a Dolné Lefantovce) kánonický pobyt, čo znamená, že bývajú na území tejto farnosti, aj keby mali  trvalý alebo prechodný pobyt niekde inde. To sa týka aj detí, ktoré navštevujú školu mimo svojej farnosti. Aj tu treba učiť deti budovať si vzťah k farnosti, v ktorej majú prijímať sviatosti.

    Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už šiesty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, na webovej stránke biskupstva a facebookovej stránke „Mládež Nitrianskej diecézy“.
Prihlasovať sa je možné do konca septembra na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

Na obrázku môže byť 6 ľudí, dieťa, stojaci ľudia a text, v ktorom sa píše „MODLITBA NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA Pane, Bože, tejto chvíli sa skláname, d'akujúc ti za pomoc a ochranu počas prázdnin. Prosíme t'a, neopúšt'aj nás ani školskom roku, do ktorého opat vstupujeme. Prosíme t'a, otvor nám oči, aby sme šli za tvojím svetlom, otvor nám srdcia a napln Duchom Svätym, aby sme teba počúvali a len pre teba žili. Posilni aj našich učitel'ov, knazov, otcov biskupov, katechétov, aby nám trpezlivost'ou láskou odovzdávali vedomosti. Daj nám múdrost, odvahu, aby sme žili a rástli na čest' a chválu tvojho svätého mena Amen. shine Saletini m Rozkvet“

Na obrázku môže byť kvet a text

Informačný servis nitrianskej diecézy