Dnešné evanjelium je dôkazom toho, že nestačí Ježiša ako Mesiáša vyznať, je potrebné ho skutočne Mesiášom vo svojom živote mať – odovzdať mu celý svoj život, ako ho on odovzdal nám.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.

   Jesenné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

13.–19.09.2021

PONDELOK  Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30 s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK  Sviatok Povýšenia svätého Kríža
Dolné Lefantovce o 18 30 vigílna sv. omša o 18 30 s fatimskou pobožnosťou.
V tento deň sa začneme modliť novénu k pátrovi Piovi.

STREDA  Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Horné Lefantovce o 18 00.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov
Dolné Lefantovce o 18 30.
Vo sv. omši bude požehnanie novej úrody. Môžete si priniesť plody zeme zo svojej úrody na požehnanie.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Alžbetu, Aladára a syna Balážiových.
Vo sv. omši bude požehnanie novej úrody. Môžete si priniesť plody zeme zo svojej úrody na požehnanie.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Félixa a Máriu Vargových a z rodín Vargovej a Šiškovej.

NEDEĽA  25. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Tomáša a rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     V nedeľu 12. septembra 2021 o 15. 30 hod. sa rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za Svätého Otca Františka, ktorý v tom čase pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska.

    Napriek tomu, že v našej škole v tomto školskom roku nie je tretí ročník, a teda ani žiaci, ak sa niektoré deti farnosti rozhodnú v tomto školskom roku pristúpiť k prvému svätému prijímaniu v našej farnosti, v piatok po sv. omši sa bude konať zápis detí v prítomnosti rodičov.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Diskusia učenikov, kto je medzi nimi skutočne vel'kym, odkazuje na prvy hriech Raji. Ăkoby človek smädny moci potreboval zbavit' Boha. Kristus urobi nečakané gesto do stredu postavi diet'a Záchrana sveta neprichádza rukami mocnych, ktori văčšinou hl'adajú svoje vlastné záujmy, ale rukami tych najmenšich, ktori lásky prijimajú cestu bezmocnosti služby. Diet'a sa tak stáva symbolom apredobrazom bezmocnosti križa, ktorú si vybral Boži Syn. Ježišova cesta nie je vystúpit' na piedestál slávy uznania, ale na piedestál lásky bližnemu. Nech aj naša túžba! duchovné slovko“

 

USMERNENIA K NÁVŠTEVE KOSTOLOV 

     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. Vyhláškou č. 241 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) z) a aa) zákona pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu nasledovné opatrenia, s účinnosťou od 16. augusta 2021, v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u (§ 4 písm. f) čl. 7) pre skupinu ZÁKLAD:

  • pre vstup na bohoslužby sa nevyžaduje očkovanie ani test;
  • pri vstupe do kostola a pobyte v ňom si zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest rúškom;
  • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice;
  • počet účastníkov v kostole obmedziť na 25% kapacity kostola (maximálne do 100 osôb na sedenie a 50 osôb na státie) podľa Všeobecných ustanovení k hromadným podujatiam (§ 2 ods. 2 písm. e), f);
  • povinný zoznam účastníkov – účastník každej bohoslužby si prinesie na lístku (prípadne použije priložený lístok) napísané meno a priezvisko s telefonickým alebo mailovým kontaktom (v prípade členov jednej domácnosti stačí napísať mená a kontakty na jeden lístok), ktorý vloží pri vstupe do pripravenej schránky v predsieni kostola.

   

Na obrázku môže byť 1 osoba, stojaca osoba a text

Na obrázku môže byť 2 ľudia, stojaci ľudia a text

Na obrázku môže byť dieťa a text