Na obrázku môže byť 1 osoba a text


   Snáď najväčším posolstvom Biblie je správa človeku o Bohu, ktorý odpúšťa, ktorý miluje i človeka, ktorý hreší, o Bohu, ktorý vie o ľudskej slabosti. Boh iba chce, aby si človek svoj hriech priznal a prosil o odpustenie.

  Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.

  V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach sa budeme vo farskej katechéze zamýšľať na významom slova amen v liturgickom slávení.

Komentár: 24. nedeľa C

LITURGICKÝ PREHĽAD  

12.–18.09.2022

PONDELOK  Ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Mária
Horné Lefantovce o 18 30 za † Máriu Čergeťovú a Máriu Obertášovú s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK  Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Štefana a Máriu Bulejkových s fatimskou pobožnosťou.

STREDA  Sviatok Povýšenia svätého Krížatitul kaplnky v Dolných Lefantovciach
Dolné Lefantovce o 18 30 v kaplnke Povýšenia svätého Kríža za † arcibiskupa Vojtecha Bartakoviča a zosnulých príbuzných, ktorí sú pochovaní v krypte pod kaplnkou.
V tento deň sa začneme modliť novénu k pátrovi Piovi.
Komentár: Povýšenie Svätého kríža

ŠTVRTOK  Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Dolné
Lefantovce o 8 00 za † Justína, Eriku a Evu Némovú.
Horné Lefantovce o 10 00 pred kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie (v prípade priaznivého počasia) obetovaná za všetkých, ktorí sa pričinili o stavbu kaplnky i tých, ktorí sa o ňu starajú.

PIATOK  Spomienka sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov
Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodiny Tóthovej a Jozefa.

SOBOTA 
Horné Lefantovce
o 7 30 ďakovná za 50 rokov manželstva.

NEDEĽA  25. v Cezročnom období
Horné Lefantovce o 8 00 za † Tomáša, rodičov z oboch strán a brata Jozefa.
Dolné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

    Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už šiesty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, na webovej stránke biskupstva a facebookovej stránke „Mládež Nitrianskej diecézy“.
Prihlasovať sa je možné do konca septembra na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Saletini Rozkvet Ak sa obrátime krížu chibtom PADNE NA NÁS A PRIVALI NÁS Ak sa k nemu obrátime toárou OBJÍMEME JEŽIŠA“

Na obrázku môže byť 2 ľudia, dieťa a text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Informačný servis nitrianskej diecézy