26. nedeľa C 2019 Dnes sme mohli pochopiť, že nemožno oddeľovať slávenie eucharistie a modlitbu od života. Nie sme kresťania iba v kostole. Pravá nábožnosť sa realizuje a overuje v každodennom živote. Vtedy sa stávame duchovne bohatí.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.
V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?

LITURGICKÝ PREHĽAD  

30.09. – 06.10.2019

PONDELOK Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30 za † Helenu Arpášovú.

UTOROK Spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA Spomienka Svätých anjelov strážcov   
Horné Lefantovce o 18 30.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa Tótha s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK – Spomienka sv. Františka Assiského
–Prvý piatok v mesiaci október
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Koišovú s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Júliu a Cecíliu s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA 27. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00  za † Jozefa a Veroniku Ťažárových.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Cirkev na celom svete začne na podnet Svätého Otca Františka Mimoriadny misijný mesiac – október 2019 s mottom: Pokrstení a poslaní. Svätý Otec pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca, aby prežívali radosť z misie, aby svedčili o evanjeliu v prostredí, kde žijú a pracujú. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie.

     Mesiac október je zasvätený modlitbe posv. ruženca. Modlíme sa ho pred každou sv. omšou. Pozvané sú aj deti a mládež (zvlášť prvoprijímajúce deti, birmovanci a mládež), aby sa aktívne zapojili do tejto modlitby. Pri modlitbe posv. ruženca môžu získať úplné odpustky tí, ktorí sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rodinnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov; 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

    Každý z nás je zodpovedný Bohu za to, ako prežíva svoj život, ako sa vyhýba zlu a snaží sa uskutočňovať dobro. I tento mesiac si obnovme túto zodpovednosť sv. spoveďou: príležitosť hodinu pred sv. omšami, v sobotu a v nedeľu pol hodiny.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

MODLITBA MIMORIADNEHO MISIJNÉHO MESIACA OKTÓBER 2019

Nebeský Otče,
keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, vstal z mŕtvych,
odovzdal svojim učeníkom dôležité poslanie:
„Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov.“
Pripomínaš nám,
že mocou krstu máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi
a nesieme za ňu zodpovednosť.
Daj nám dary Ducha Svätého,
aby sme s odvahou a rozhodnosťou svedčili o evanjeliu.
Poslanie, ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi,
nie je ešte zavŕšené,
preto ťa prosíme o nové myšlienky a účinné formy,
ako prinášať do dnešného sveta život a svetlo.
Pomôž nám,
nech všetky národy zakúsia spasiteľnú lásku
a milosrdenstvo Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
Amen.

Pápež František

Informačný servis nitrianskej diecézy