28. nedeľa A 2020V dnešnom evanjeliu sa nám ponúka dôležitá myšlienka: nakoľko je pravdou, že nás Boh volá a povoláva „bez nás“ (bez nášho „prispenia“), natoľko je tiež pravdou, že nás nespasí „bez nás“ (bez našej spoluúčasti).
Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349 (v sobotu o 8 00), Dolné Lefantovce č. domov 20–39.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach témou Ako byť soľou zeme a svetlom sveta.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

12.–18.10.2020

Hudobný bonus:

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Ondreja Teplanského a z rodín Košťálovej a Mrázikovej s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † rodičov Ballonových, Kiššových a deti s fatimskou pobožnosťou.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † dekana Alojza Adamca, bývalého farára tunajšej farnosti.

ŠTVRTOK Spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 30.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Horné Lefantovce o 18 30 za † Alžbetu Balážiovú – prednostne pre seniorov (nad 65 rokov).

NEDEĽA 29. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Alžbetu, Jána, z rodín Čergeťovej a Lehotskej.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Aj v tomto roku pripravila Pápežská nadácia ACN (Aid to the Church in Need) v mesiaci ruženca medzinárodnú modlitebnú aktivitu známu pod názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za pokoj a mier vo svete. Už tradične sa táto aktivita viaže na 18. október. Pozývam deti farnosti, aby sa zapojili do tejto iniciatívy. Keďže v tomto roku pripadá tento deň na nedeľu, budeme sa spoločne modliť posvätný ruženec o 14 00 vo farskom kostole.

Na obrázku môže byť: text