Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Saletini Rozkvet Gaudete NEDELA ADVENTNÁ VÝZNAM SLOVA GAUDETE Vlatinčine znamená radujte sa, aby zvýraznila radost' toho, že oslava Narodenia Pána uż blizko. LITURGIA Tradičnú adventnú ialovú farbu strieda ružová liturgická farba anie zakázaná kvetinová vyzdoba ako priostatnychadventnych.nedeliach. HISTÓRIA Historicky sa táto nedel'a slávila Ríme vBazilike svätého Petra (takzvaná statio). PÔVOD NÁZVU Pochádza zo vstupnej antifóny svätej omše, ktorá znie: „Gaudete Domino semper" (Vzdysa radujte Pánovi). Nájdeme Pavlovom Liste Filipanom 4,4-6) TRADÍCIA BAMBINELLI" Pápez podl'a ejto rímskejtradície udel'uje det'om požehnanie. Požehnáva figúrky Ježiša. Tie potom uložia dojasličiek svojich domácich betlehemov.“


     V tomto týždni je dobre si uvedomiť vytrvalosť Kristovho odpustenia, ktoré nám ponúka a ktoré nám dáva skutočnú nádej. Tak získavame radosť z obrátenia, ktorá je spevom uzdravenej duše, ako hovorí jeden duchovný spisovateľ. To je aj zmyslom dnešnej tzv. radostnej nedele.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.

   V stredu v Horných Lefantovciach a vo štvrtok v Dolných Lefantovciach ukončíme adventnou katechézou prípravu na vianočné sviatky s názvom: Je čas vrátiť sa k Pánovi.

     Po sv. omšiach si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

18.–24.12.2023

PONDELOK    
Horné Lefantovce o 13 00 pohrebná sv. omša za † Jarmilu Šebovú.

UTOROK   
Dolné Lefantovce o 6 00.
Horné Lefantovce o 13 00 pohrebná sv. omša za † Jozefa Vincúra.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa, Imricha a Julianu.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa Šišku.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Augustína a rodičov z oboch strán.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 6 00
.

NEDEĽA  4. adventná – Štedrý deň – končí sa Adventné obdobie
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Alexeja a Igora.
Dolné Lefantovce sv. omša Narodenia Pána o 22 00 za farnosť.
Horné Lefantovce polnočná sv. omša Narodenia Pána o 24 00.

     Božiu prítomnosť v našich rodinách umocňuje i Betlehemské svetlo. Bude prístupné počas  23.12.2023 na nasledovných miestach:
Horné Lefantovce – v predsieni kostola v čase od 9.00 do 17.00,
Dolné Lefantovce – pri jaskyni Panny Márie (park za kostolom) v čase od 9.15 do 17.00 .

     Počas Adventného obdobia budeme po sv. omšiach v týždni spievať spoločne Anjel Pána.

    Tí, ktorí by v tomto roku privítali vo svojich domovoch koledníkov Dobrej noviny, nech sa do 25.12.2023 zapíšu do papierov v predsieňach kostolov. Rovnako aj deti, ktoré by chceli ísť koledovať, nech sa prihlásia u mňa. V tomto 29. ročníku Dobrej noviny budeme koledovať pre Južný Sudán s témou Staň sa svetlom aj ty. Programom je obnovenie zdrojov elektriny. Zapojenie sa do tohto projektu môže byť náš vianočný dar iným.

     1. adventnou nedeľou začíname nový cirkevný rok. Počas 4. nedieľ sa budeme pripravovať na príchod Ježiša Krista – Vykupiteľa a Spasiteľa. Adventné obdobie má dvojaký význam:
1. je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí,
2. a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov.
Z týchto dvoch dôvodov je adventné obdobie časom nábožného a radostného očakávania.
Chcem zvlášť upozorniť na to, že v Adventnom období sa zdržiavame hlučných zábav a všetkého, čo by nás mohlo rušiť z prípravy na príchod Ježiša. Máme sa stíšiť vo svojom vnútri a tak prežívať tento prípravný čas.
Obdobie Adventu je časom radostného pokánia a obrátenia, kedy sa zamýšľame nad sebou a ľutujeme, že sme sa svojimi hriechmi vzdialili od neho. Pripravujeme sa na dobrú predvianočnú sv. spoveď.
Srdcom Adventu je Ježiš Kristus, preto ho prežívajme predovšetkým tam, kde je najväčšmi prítomný: vo sv. omšiach. Ide o to, aby sme na ne chodili častejšie (aj v týždni) a zúčastňovali sa na nich nielen telom, ale aj duchom. Bolo by vhodné, keby sme si dali v Advente predsavzatie, že si niečo odriekneme.
V Adventnom období sa použije organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s takou umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána. Výnimkou je 3. adventná nedeľa.

Text evanjelia sa znova vracia k postave Jána Krstiteľa. Tento prorok vystupuje ako svedok, ktorý dosvedčuje Boží pohľad na situáciu. V tomto prípade svedčí o Božom svetle, ktoré prichádza na svet. Sám sa označuje ako „hlas volajúci po vyrovnaní ciest“. Akoby mal človek vo svojej moci porovnať cestu od Boha k nám či Boha v nás. Možno by bolo lepšie predstaviť si lúč svetla, ktorému bránia nejaké prekážky, takže nemôže prežiariť celý dom. Nie je ťažké narobiť mnoho bariér, ktoré Bohu znemožňujú priamy prístup k nášmu srdcu! To by znamenalo, že my sami máme moc skomplikovať Bohu prístup do nášho vnútra. Ale aj naopak máme moc „vyrovnať cesty“ tak, aby Boh mohol vstúpiť a žiariť.


 

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci:
Adventná liturgia 

Opis fotky nie je k dispozícii.

Opis fotky nie je k dispozícii.

Opis fotky nie je k dispozícii.

Informačný servis nitrianskej diecézy