3. adv. nedeľa B 2017     V tomto týždni je dobre si uvedomiť vytrvalosť Kristovho odpustenia, ktoré nám ponúka a ktoré nám dáva skutočnú nádej. Tak získavame radosť z obrátenia, ktorá je spevom uzdravenej duše, ako hovorí jeden duchovný spisovateľ. To je aj zmyslom dnešnej tzv. radostnej nedele.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279.
V stredu pozývam deti, rodičov i ostatných na sv. omšu do farského kostola. Tentokrát sa budeme zaoberať témou „Vedení Duchom Svätým“. Budeme si predstavovať postavy zo Starého i Nového zákona, ktoré naplnené a vedené Duchom Svätým prežívali život v bdelosti a poslušnosti Božej vôli. Deti dostanú 3D maštaľku, do ktorej si budú postupne vkladať jednotlivé tradičné i netradičné postavy. Tak si všetci uvedomíme, že prostredníctvom Ducha Svätého nám Boh pomáha tvoriť nový svet. Používame na to vlastné sily, ale zároveň konáme mocou Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
Po sv. omši bude stretnutie vo fare s pokračovaním témy: Sviatosť zmierenia v praxi.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach ukončíme prednáškou prípravu na príchod Ježiša Krista.
Po sv. omšiach si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

18.12. – 24.12.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce o 6 00 za † Alexeja Bojsu.

UTOROK –
Dolné Lefantovce
o 6 00 za † Jarmilu Kiššovú.

STREDA –
Horné Lefantovce o 17 30 za † Alexandra Marciho a rodičov.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † rodičov Galekových, Némethových a duše v očistci.

PIATOK
Horné Lefantovce
o 18 00 za † Imricha a Máriu Toriškových.

SOBOTA
–Horné Lefantovce o 6 00.

NEDEĽA – 4. adventná –– Štedrý deň
Dolné Lefantovce o 8 00  za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Jozefa a Alžbetu Zaťkových, Jozefa Ľahkého a Jozefa Faba.
Vo sv. omšiach bude požehnanie betlehemov tým, ktorí si prinesú akýkoľvek betlehem, ktorý im bude počas Vianočného obdobia pripomínať a sprítomňovať narodenie Božieho Syna.
Dolné Lefantovce vigílna sv. omša Narodenia Pána o 22 00.
Horné Lefantovce polnočná sv. omša Narodenia Pána o 24 00.
Kto sa chce zapojiť do vianočnej liturgie, nech sa prihlási v sakristii pred sv. omšou.
Štedrým dňom sa končí Adventné obdobie.

     Tí, ktorí by aj v tomto roku privítali vo svojich domovoch koledníkov Dobrej noviny, nech sa do 24.12. zapíšu do papierov v predsieňach kostolov. Rovnako aj deti, ktoré by chceli ísť koledovať, nech sa prihlásia u mňa. Téma 23. ročníka je: Na ceste k životu. Okrem programu Zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre matky a deti podporí Dobrá novina v roku 2018 aj ďalšie rozvojové projekty v Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni a Ugande. Zapojenie sa do tohto projektu môže byť náš vianočný dar iným.

     Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre oznamuje, že tí, ktorí cítia v sebe povolanie stať sa kňazmi, môžu sa uchádzať o prijatie do kňazského seminára a na štúdium teológie v Nitre.

     Maturanti, ktorí majú záujem stať sa učiteľmi náboženskej výchovy, sa môžu prihlásiť na bakalárske a magisterské štúdium, ktoré ponúka Katedra náboženských štúdií na UKF v Nitre.

    Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení je spustené slovenské vysielanie Rádia Mária ako internetové modlitbové rádio na webovej stránke: www. radiomariaslovakia.sk.

Informačný servis nitrianskej diecézy