3. pôstna C 2019 Vo svojom obrátení by sme mali byť trpezliví so sebou i s inými, ako je Boh trpezlivý s každým z nás; pritom nezabúdajme, že aj Božia trpezlivosť má svoje hranice.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.
V utorok v Dolných Lefantovciach a v stredu v  Horných Lefantovciach budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom katechézy v príprave na veľkonočné sviatky.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

25.–31.03.2019

PONDELOK – Slávnosť Zvestovania Pána
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ivana Mandinca a rodičov.

UTOROK
Dolné Lefantovce
o 18 00 za zdravie a Božiu pomoc.

STREDA –
Horné Lefantovce o 18 00 za † Stanislava, rodičov a príbuzných.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † z rodín Králikovej a Orolínovej.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju chorých.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 00.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju chorých.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 ďakovná za 50 rokov života s prosbou o Božie požehnanie.

NEDEĽA – 4. pôstna
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Ľudmilu a Tibora Kuššových a rodičov.

     V noci z 30. na 31. marca sa mení čas. O 02. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hod. letného času.

     30.3.2019 (v sobotu) o 13 00, v prípade priaznivého počasia, sa uskutoční pre našu farnosť pobožnosť krížovej cesty na nitrianskej Kalvárii. Doprava je individuálna.

     Na budúcu nedeľu Vás pozývam popoludní o 14 00 k spoločnej modlitbe celofarskej krížovej cesty v Horných Lefantovciach, ktorá sa uskutoční po vonku. Z tohto dôvodu je žiaduce, aby sa pobožnosť krížovej cesty nekonala súbežne v kostole v Dolných Lefantovciach. Tí, ktorí by sa nemohli alebo nechceli zúčastniť spoločnej krížovej cesty, nech sa ju pomodlia doma. V prípade nepriaznivého počasia sa pomodlíme krížovú cestu vo vnútri kostola. Tí, ktorí by sa chceli zapojiť do pobožnosti, nech sa prihlásia najneskôr 10 minút pred ňou v sakristii kostola.

     V tomto týždni počas sv. omší budem udeľovať chorým a starým sviatosť pomazania chorých, a to nasledovne: vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach. „Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpenstve smrti, prípadne keď sa slabosť starých ľudí stupňuje. Pomazanie chorých je vhodné prijať i pred ťažkou operáciou“ (KKC 1514, 1515), a to aj v mladšom veku.
Táto sviatosť sa má vyslúžiť iba tomu veriacemu, ktorý po dosiahnutí používania rozumu (prezumuje sa u toho, kto dosiahol podľa Kódexu kánonického práva 7. rok veku života) začína „pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve“ (kán. 1004, § 1), čiže nestačí hocijaká choroba, aby veriaci túto sviatosť mohol prijať. Každá osoba, ktorá prekročila vek 65 rokov, počas choroby aj mladšia, môže túto sviatosť prijať raz do roka, ak ju neprijala v poslednom období, t. j. najmenej rok, opakovane vtedy, ak sa choroba zhoršila alebo ide o blízke nebezpečenstvo smrti. Samozrejme sa pre prijatie sviatosti predpokladá stav v posväcujúcej milosti, teda sviatosť zmierenia, ak si je niekto vedomý ťažkého hriechu.

Informačný servis nitrianskej diecézy