Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „PANE, CHCEME BYT AUTENTICKÍ VERIACI MODLITBA EVANJELIOM 31.nedel'a V Cezročnom období Pane Ježišu, niekedy kritikou pohrdaním pozeráme na farizejov evanjeliu. Zabúdame však, Pane, že nám zaznieva tvoje "beda" lebo sme padli do rovnakych a možno ešte aj väčších pokleskov farizejov. Odpust, prosíme, že nás prejavuje túžba po poprednych miestach formalizmus viery. Zabúdame, že ty nás jediny Učitel'. Pomáhaj nám vytvárat primát služby a autentické spoločenstvo veriacich bratov sestier. Amen SPIŠSKÁ DIECÉZA SALETINI ROZKVET“


     Bolo by veľkou škodou, keby i ten najskromnejší kresťan nechápal, že si ho Boh vyvolil tiež k tomu, aby vniesol do sveta trochu Božích darov. I dnešná bohoslužba môže zvýšiť našu pozornosť voči darom, ktorými nás Boh vybavil pre kresťanský život.

    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach začneme predadventnou katechézou prípravu na vianočné sviatky s názvom: Je čas vrátiť sa k Pánovi.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

06.–12.11.2023

PONDELOK    
Horné Lefantovce o 18 00 za † Milana Páleníka a rodičov z oboch strán.

UTOROK   
Dolné Lefantovce o 18 00 v Kaplnke Povýšenia svätého Kríža za † arcibiskupa Vojtecha Bartakoviča a zosnulých príbuzných, ktorí sú pochovaní v krypte pod kaplnkou.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 00 zádušná za † Emila Ťažára.
Na tento deň pripadá 35. výročie smrti Mons. Jána Pásztora, nitrianskeho diecézneho biskupa. Spomeňme si naňho aj v tomto čase modlitieb za zosnulých a modlime sa za spásu jeho duše.

ŠTVRTOK  Sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Annu a rodičov.

PIATOK  Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 00 za † Pavla a Veroniku Mrázikových, synov Milana a Jána.

SOBOTA  Spomienka sv. Martina z Tours, biskupa
V Horných Lefantovciach slávnosť – titul farského kostola – sv. omša o 7 30 za zdravie a Božiu pomoc pre Nikolasa a súrodencov.
V deň titulu farského kostola možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Po sv. omši bude možné si uctiť relikviu sv. Martina, patróna nášho farského kostola i farnosti.

NEDEĽA  32. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 slávnostná hodová sv. omša pri príležitosti slávnosti titulu farského kostola s možnosťou uctenia relikvie sv. Martina, patróna nášho farského kostola i farnosti. Bude obetovaná za všetkých kňazov, ktorí slávievali v tomto chráme najsvätejšiu obetu a pôsobili vo farnosti, patronátne rody farnosti, farníkov, za všetkých dobrodincov farnosti, ako aj za tých, ktorí sa starali a starajú o zveľadenie farského Božieho chrámu. Po sv. omši bude výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

Pán Ježiš v 23. kapitole Matúšovho evanjelia zhŕňa svoje verejné vystúpenie, a to predovšetkým s ohľadom na mnoho diskusií, ktoré viedol s farizejmi a učiteľmi Zákona. Nedá sa nevidieť pokrytectvo, s ktorým sa stretol, rovnako ako formalizmus, bazírovanie na slovíčkach, hádanie sa o detaily… To, s čím sa stretol, nebola zbožnosť, ale sebaprezentovanie, túžba po moci či uznaní. Kristovi nasledovníci nemajú „zbierať“ spoločenské uznanie ani politické body. Heslom vedúcich v Cirkvi má byť: „Kto je medzi vami najväčší, nech je vaším služobníkom.“ Preto Pán odmieta, aby jeho nasledovníci lipli na vznešených tituloch. Nie klaňanie sa predstaviteľom, ale snaha uľahčovať bremená jedni druhým. Služba a nie deformácia, manipulácia či podobné praktiky. Evanjelium je zvesť o slobode a nie o systéme bremien. Avšak to neznamená, že medzi členmi Cirkvi vrátane vedúcich nemajú byť vzťahy postavené na slušnosti, korektnosti a vzájomnej úcte.


     Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t. j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom „P.S. – Tak Predsa Si Kráľ“. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky „Mládež Nitrianskej diecézy“, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.


Modlitbová akcia:

RUŽENCOVÉ OBJATIE DIECÉZ SLOVENSKA 🇸🇰

     Srdečne pozývame k spoločnej modlitbovej akcii, aby sme počas tohto roka postupne zverili do rúk našej nebeskej Matky všetky diecézy na Slovensku.
Vždy v prvý štvrtok v mesiaci, na tom mieste, kde budeme, pomodlime sa svätý ruženec a jednotlivé desiatky obetujme na konkrétne úmysly danej diecézy:
1️⃣
za diecézneho biskupa,
2️⃣
za kňazov diecézy,
3️⃣
za rehoľníkov diecézy,
4️⃣
za laikov diecézy,
5️⃣
za nové kňazské a rehoľné povolania v diecéze.
Možno práve teraz nastal správny čas namiesto kritiky dokázať, že nám na Cirkvi na Slovensku skutočne záleží. Urobme konkrétny krok, vezmime do rúk svätý ruženec a zjednoťme sa v modlitbe.

Na obrázku môže byť 2 ľudia a text


Na obrázku môže byť text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Saletini Rozkvet PLATNOST Tvoja DUŠIČKOVÁ VÝZVA PLATNOST NOVEMBER + v DEN SPOMIENKY VŠETKYCH ZOSNULYCH + NÁBOŽNE NAVŠTÍV CINTORÍN ASPOÃ MYSL'OU SA POMODLIZAZOSNLC ZA ZOSNULYCH NÁBOŽNE NAVŠTÍV KOSTOL (KAPLNKU) POMODLI SA OTČE N� A VERÍM BoHa 十 PRISTÚP KSVIATOSTI ZMIERENIA CHOD NASVÄTÉ PRIJÍMANIE POMODLI SA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA VZDAJ SA PRIPÚTANOSTI K HRIECHU ...LEBO TVOJA CESTA NA CINTORÍN MÎE BYT PRE DRUHÉHO CESTOU z OČISTCA“

Na obrázku môže byť Bazilika národnej svätyne Nepoškvrneného počatia Panny Márie a text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Mollitba neznamená prist pred Božiu tvár a prosit, aby Najvyšši požehnal moje plány Modlitba je prist pred Božiu tvár a prosit o poznanie Božieho plánu s mojim životom M Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy