31. nedeľa B 2018V dnešnom evanjeliu nejde o príkaz lásky orientovaný dvoma smermi, ale o lásku, ktorá vrcholí v Bohu cez lásku k blížnemu. A to je naša oslava a aj obeta daná Bohu.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.
V pondelok po sv. omši pokračujeme v stretnutiach vo fare na tému: Čo nás čaká po smrti?
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.
Deti, ktoré by sa chceli v tomto roku zapojiť do jasličkovej pobožnosti, ako i tí, ktorí by boli ochotní ich pripraviť, nech sa v priebehu týždňa prihlásia osobne u kňaza farnosti.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

05.11. – 11.11.2018

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Stanislava Báleša.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Antona a z rodín Maňuchovej, Krasňanskej a duše v očistci.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta Veseliča a rodičov.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00  v kaplnke Povýšenia svätého Kríža za † arcibiskupa Vojtecha Bartakoviča a zosnulých príbuzných, ktorí sú pochovaní v krypte pod kaplnkou.
Na tento deň pripadá 30. výročie smrti nitrianskeho biskupa Mons. Jána Pásztora. Spomeňme si naňho aj vo svojich modlitbách za spásu jeho duše.

PIATOK – Sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky
Horné Lefantovce o 18 00 za † kňazov, ktorí spravovali tunajšiu farnosť.

SOBOTA – Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 7 30 za † Antona a Máriu Lazových a Valériu.

NEDEĽA – 32. v Cezročnom období – deň slávnosti titulu farského kostola
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 slávnostná hodová sv. omša pri príležitosti slávnosti titulu farského kostola s možnosťou uctenia relikvie sv. Martina, patróna nášho farského kostola i farnosti. Bude obetovaná za všetkých kňazov, ktorí slávievali v tomto chráme najsvätejšiu obetu a pôsobili vo farnosti, patronátne rody farnosti, farníkov, za všetkých dobrodincov farnosti, ako aj za tých, ktorí sa starali a starajú o zveľadenie farského Božieho chrámu. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD., pôsobiaci v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský kostol) v Bratislave. Po sv. omši bude výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
V deň titulu farského kostola možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Informačný servis nitrianskej diecézy