Na obrázku môže byť 9 ľudí a text, v ktorom sa píše „Saletini Rozkvet A že mrtvi naozaj vstanu, naznačil aj Mojžiš V stati o kríku, ked nazyva ,Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba' A on nie je Bohom mrtvych, ale živych, lebo pre neho všetci žijú. Lukáš 20, 27-38“


    Každú nedeľu sa schádzame v Božom chráme, aby sme zvestovali Pánovu smrť, vyznávali jeho zmŕtvychvstanie, kým nepríde v sláve. Tak sa to modlíme počas sv. omší a tomu má byť prispôsobený aj náš život.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach v téme Ako byť soľou zeme a svetlom sveta.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

07.–13.11.2022

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Milana Páleníka a rodičov z oboch strán.

UTOROK 
Dolné Lefantovceo 18 00  v kaplnke Povýšenia svätého Kríža za † arcibiskupa Vojtecha Bartakoviča a zosnulých príbuzných, ktorí sú pochovaní v krypte pod kaplnkou.
Na tento deň pripadá 34. výročie smrti Mons. Jána Pásztora, nitrianskeho diecézneho biskupa. Spomeňme si naňho aj v tomto čase modlitieb za zosnulých a modlime sa za spásu jeho duše.

STREDA  Sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky
Horné Lefantovce o 18 00.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
V Horných Lefantovciach bude v našej farnosti rekolekcia kňazov Dekanátu Lužianky (mesačné stretnutie kňazov dekanátu za účelom duchovnej obnovy), ktorá začne o 9 00 eucharistickou adoráciou a bude pokračovať o 9 30 sv. omšou.
Dolné
Lefantovce o 18 00 za † Valériu Krivú.

PIATOK  Spomienka sv. Martina z Tours, biskupa
V Horných Lefantovciach slávnosť – titul farského kostola – sv. omša o 18 00.
V deň titulu farského kostola možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Po sv. omši bude možné si uctiť relikviu sv. Martina, patróna nášho farského kostola i farnosti.

SOBOTA  Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jozefa a Danielu Hruboňových s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA  33. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 slávnostná hodová sv. omša pri príležitosti výročia posvätenia kostola (15.11.2009) s možnosťou uctenia relikvie sv. Martina, patróna nášho farského kostola i farnosti. Bude obetovaná za všetkých kňazov, ktorí slávievali v tomto chráme najsvätejšiu obetu a pôsobili vo farnosti, patronátne rody farnosti, farníkov, za všetkých dobrodincov farnosti, ako aj za tých, ktorí sa starali a starajú o zveľadenie farského Božieho chrámu. Po sv. omši bude výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

Každý kresťansky prežívaný život, pokiaľ má byť autentický, zostáva pod znamením exodu, neustálej cesty. Naša viera tak dostáva relativizujúci charakter; v konfrontácii so všetkým, čo sa na našej životnej ceste javí ako absolútne, trvalé a stabilné, mnohokrát neprináša ani nespôsobuje pokoj. Vieme, že ako kresťania nemôžeme budovať pozície, ktoré by nás odvádzali od nášho cieľa alebo brzdili v úsilí o jeho dosiahnutie. Pre druhých sme spoločníkmi na ceste a tam, kde sa oni zastavujú, je našou úlohou pokračovať. Cieľ je totiž stále pred nami!

 

Na obrázku môže byť ‎oheň a ‎text, v ktorom sa píše „‎1.-8.NOVEMBER NA DUŠIČKY PAMATAJME MODLITBOVÁ AKCIA >DUŠIČKOVEJ OKTÁVE< Počas tejto vynimočnej akcie Vás modlitbe pozyvame prosit' Božie milosrdenstvo a večny život na nasledujúce úmysly: november november MODLIME zosnul znašich rodín: rodičia, súrodenci, ribuzní november MODLIMES zosn ulúch priatelov známych november MODLIME zosnulych, svoj ivot zasväti Bohu: reholní osoby ۔DLIME zosnulych, ktorí prı úkone november MODL SA: alebo november november zosnul kto nestihli svojimi ríbuznymi zosn ulých, ktor zome dôsl ledku vojny hladu a iedy november MODLIM SA zosn ulych, ktor cudzím zavinením MODLIM zosnulúch ktorí bez prijatia sviatost zmierenic Odpočinutie večné Pane svetlo večné nech m svieti. pokoji. Saletini‎“‎‎

 

Na obrázku môže byť text

 

Na obrázku môže byť 7 ľudí, oheň a text, v ktorom sa píše „MODI MINBA ZA DUSE OČISTCI Môj Ježišu, pre bolesti, ktoré si trpel pri svojom smrtel'nom boji záhrade, pri bičovaníc trním korunovaní, cestou na Kalváriu, pri ukrižovani smrti, zmiluj nad dušami očistci a osobitne nad tymi, na ktoré sa najviac zabúda. Vyslobod'i ukrutnych múk, ktoré trpia, povolaj ich na radostné stretnutie s tebou ٧ nebi. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú pokoji. Amen. កប Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy