Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „CHCEME BYT VERNÍ, PANE, KAŽDODENNOSTIŽIVOTA MODLITBAS EVANJELIOM 33.nedel'a v Cezročnom období Tvoje slovo, Pane, mi ukazuje dve možnosti, sktorymi môžeme pristúpit zverenym úlohám. Jestvuje cesta strachu lenivosti, ked' hl'adáme útočisko nepresvedčivomspiritu Dnes nám hovoríš, Božsky Učitel', že cesta Božieho král'ovstva je ukrytá skutkoch, ktoré patria ku každodennému životu. Chceme byt užitočnis málom, lebo vernost's nemeria vel'kostou realizovanych projektov, ale ochotou dat sa tik dispozícii s tým, čo sme čo máme. Amen. SPIŠSKÁ DIECÉZA SALETINI ROZKVET“


     Dnešné evanjelium nás napĺňa dôvernými otázkami voči Bohu: „Pane, k čomu ma potrebuješ?“ „Ako najlepšie naplním svoj život?“ „Kadiaľ ma chceš v živote viesť?

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.

     Stretnutie detí, ktoré by sa chceli v tomto roku zapojiť do jasličkovej pobožnosti, ako i tých, ktorí by boli ochotní ich pripraviť, bude na budúcu nedeľu po skončení sv. omše vo farskom kostole.

    Počas tohto týždňa nebudem prítomný vo farnosti z dôvodu duchovných cvičení. Pohreby a súrne zaopatrovania hláste, prosím, na farskom úrade vo Výčapoch–Opatovciach na t. č. 0910 102 852.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

20.–26.11.2023

PONDELOK    
Horné Lefantovce o 7 00 za † Tibora a Ľudmilu Kuššových a ostatných príbuzných.

PIATOK  Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa Slobodu.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30
za † Júliu a Vlastislava Strakových a synov.

NEDEĽA  34. v Cezročnom období – Slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Antona a Martu Gažiových.

     Vo všetkých farských kostoloch sa koná pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Nemusí byť práve prejavom pokory, keď sa kresťan domnieva, že nie je Bohom nijako obdarovaný, že tými obdarovanými sú len niektoré významné postavy Cirkvi, akými sú svätci. Kto nevie o svojom obdarovaní a nepočíta s ním, ten ho bude ťažko používať a rozvíjať v prospech Božej veci. To bol prípad mnohých Ježišových súčasníkov, ktorí boli členmi vyvoleného národa, mali Písmo (Starý zákon), a predsa to všetko nevedeli využiť tak, aby Ježiša pochopili a naplnili poslanie, ktoré mali od Boha. Zrejme nie je dôležité, či sme dostali dary nápadné alebo nenápadné. Naša viera, prijatie Bohom za vlastných, obdarovanie Duchom – to sú talenty, o existencii ktorých nemáme ako kresťania vôbec pochybovať. Je potrebné z nich jednoducho žiť a stavať na nich stavbu svojho života, ktorý je vždy tiež životom pre druhých ľudí a pre Boha.


     Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t. j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom „P.S. – Tak Predsa Si Kráľ“. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky „Mládež Nitrianskej diecézy“, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.

Na obrázku môže byť 1 osoba, biela ľalia a text, v ktorom sa píše „Oozebbanie pre teba Nech ta žehná milosrdny dobry Boh. Nech objíme svojou milujúcou uzdravujúcou prítomnostou. Nech je tebou, ked' vstávaš ked' si líhaš. Nech tebou, ked' odchádzaš domu a vraciaš sa don. Nech tebou, ked' pracuješ. Nech pomôže úspešne dokončit tvoje dielo. Nech tebou každom stretnutí otvori oči pre tajomstvo ktoré sa odráža každej l'udskej tvári. Nech ochrašuje na všetkych tvojich cestách. Nech aochrašuje, ked' budeš Nech utešuje, ked' budeš cítit osamely. Nech zdvihne, spadneš Nech naplní svojou láskou, dobrotou láskavostou. Nech dá vnútorny pokoj. Nech t'a žehná dobrotivy Boh, Otec, Syn Duch Sväty. កង Saletini Rozkvet“

Na obrázku môže byť text

Informačný servis nitrianskej diecézy