Na obrázku môže byť 2 ľudia a text, v ktorom sa píše „Všetci vás budu nenávidiet pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život. LUK�21, 5-19 ក L Saletini Rozkvet“


     Týmto týždňom nás môže viesť myšlienka, že práve prežívaním prítomnosti sami rozhodujeme o tom, aká bude naša budúcnosť.

    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.

   Počas tohto týždňa nebudem prítomný vo farnosti z dôvodu duchovných cvičení. Pohreby a súrne zaopatrovania hláste, prosím, na farskom úrade v Oponiciach na t. č. 038/530 07 63.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

14.–20.11.2022

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 7 00 ďakovná za 58 rokov spoločného života.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30  za † Štefana a Valériu Špirkových a deti.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00  za † Róberta Martonku.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jozefa Svorada.

NEDEĽA  34. v Cezročnom období – Slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme
Dolné Lefantovce o 8 00 ďakovná za 50 rokov spoločného života.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Vo všetkých farských kostoloch sa koná pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Každé slávenie Eucharistie je naším vďakyvzdávaním Bohu Otcovi v spoločenstve s Kristom, jeho synom, skrze Ducha Svätého. Je to Ježišova obeta, jej pripomenutie a sprítomnenie. K tejto obete sa pripája každý z nás. Zvestujeme pri nej Kristovu smrť, vyznávame jeho vzkriesenie a očakávame jeho príchod. Rozmery nášho času tým dostávajú charakter večnosti, minulosť, prítomnosť a budúcnosť sa totiž akoby odohrávajú v jednom okamihu. Uvedomujeme si, že vzdávanie vďaky, obeta, zvestovanie, vyznávanie a očakávanie sa potom majú realizovať všade tam, kde sme. Sv. omšu a život nemožno oddeľovať. Nezabudnime, že z jedného okamihu nášho života – ktoréhokoľvek – vstúpime do večnosti!

 

Na obrázku môže byť 1 osoba, dieťa, strom, vonku a text

 

Na obrázku môže byť 1 osoba, interiér a text, v ktorom sa píše „BOHA BOLÍ VIAC TO, KED MU NEDOVOL͊ PRIBL͎IT SA K TEBE, AKO To, ŽE SI PADOL Û Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy