4. adventná nedeľa C 2018     Myšlienky dnešnej nedele možno zhrnúť do vety: Lebo už svitá na deň vykúpenia a blízko je doba našej spásy, kedy príde záchranca, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sa sám stal človekom a neprestal byť Bohom. A tým sa mení všetko. K Bohu sa od tej chvíle neprichádza bez človeka a mimo neho. Táto skutočnosť nech nás sprevádza aj v nasledujúcich dňoch.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.
V piatok pozývam deti, rodičov i ostatných na sv. omšu do farského kostola. Počas sv. omší za účasti detí  nás budú sprevádzať slová z knihy proroka Izaiáša o výhonku z kmeňa Jesseho (porov. Iz 11, 1). Výhonok – konáre stromu – budú deti zapĺňať postavami zo Svätého písma. Pôjde o postavy (Abrahám, Izák, Jakub, Jozef, Mojžiš…), ktoré boli predchodcami Pána Ježiša, očakávali a pripravovali na jeho príchod a „aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale zdiaľky to videli a pozdravovali; a vyznávali“ (Hebr 11, 13). Deti dostanú obrázky s biblickým hrdinom, ktoré si budú nalepovať na strom Jesseho. Na obrázku je i symbol, ktorý charakterizuje danú osobu alebo biblickú udalosť.

     24.12.2018 (Štedrý deň) prinesú do kostolov našej farnosti členovia Slovenského skautingu Betlehemské svetlo, ktoré si môžete odniesť do svojich príbytkov: Horné Lefantovce o 10. 15 hod., Dolné Lefantovce o 10.30 hod.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

24.–30.12.2018

PONDELOK– Štedrý deň –
Dolné Lefantovce sv. omša Narodenia Pána o 22 00 za farnosť.
Horné Lefantovce polnočná sv. omša Narodenia Pána o 24 00 za † Jozefa, Alžbetu a manželov.
Kto sa chce zapojiť do vianočnej liturgie, nech sa prihlási v sakristiách kostolov pred sv. omšou.
Štedrým dňom sa končí Adventné obdobie.

UTOROK – Slávnosť Narodenia Pána – prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Ľudovíta Saba a rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Štefana Obertáša a rodinu.
V tento deň je po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

    Popoludní o 15. 00 hod. ste všetci pozvaní do farského kostola na vianočné pásmo, v ktorom sa predstavia deti farnosti a vystúpi spevácka skupina Baránek. Zapojiť sa môžu i ďalšie deti, aj dospelí, predniesť svoje básne, piesne, prípadný program. Stretnutie ukončíme požehnaním detí a vyslaním koledníkov pre Dobrú novinu s vianočnou adoráciou a eucharistickým požehnaním. Všetci ste srdečne pozvaní!

STREDA – Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
Dolné Lefantovce o 8 00 za † z rodín Ťažárovej a Maňuchovej.
Horné Lefantovce o 10 00.

     Popoludní bude prebiehať od 14. 00 hod. v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny prostredníctvom detí našej farnosti. Prosím tých, ktorí sa prihlásili, aby boli popoludní doma. Tí, ktorí sa chcú ešte prihlásiť, môžu tak ešte urobiť.

ŠŠTVRTOK – Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Dolné Lefantovce o 18 00 za † z rodín Gažiovej, Vincúrovej a Piterkovej.

PIATOK – Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov
Horné Lefantovce o 18 00 za † Františka Farkaša a rodičov.

SOBOTA – Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
Horné Lefantovce o 7 30 za † z rodiny Mencelovej, Jána, Máriu a syna Miroslava.

NEDEĽA – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Dolné Lefantovce o 8 00 za † rodičov Galekových, Némethových, súrodencov a duše v očistci.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.
Vo sv. omši bude požehnanie rodín manželov, ktorí prijali sviatosť manželstva. Manželia, ktorí si chcú obnoviť takto svoje manželské sľuby, nech sa počas sv. omše posadia alebo postavia vedľa seba.

Informačný servis nitrianskej diecézy