4. adventná A 2019Všetkým nám je zverená radostná zvesť evanjelia – svojím životom ju píšeme a ohlasujeme. O to viac, keď Boha prijímame do svojho života v jeho narodení a príchode medzi nás.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.
V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

23. – 29.12.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 6 00 za † Jána a Emíliu Páleníkových a synov Jozefa a Júliusa.

UTOROK Štedrý deň –– končí sa Adventné obdobie
Dolné Lefantovce sv. omša Narodenia Pána o 22 00 za † rodičov Štolfových, Piterkových, Tomáša a Jozefa.
Horné Lefantovce polnočná sv. omša Narodenia Pána o 24 00 za farnosť.
Kto sa chce zapojiť do vianočnej liturgie, nech sa prihlási v sakristiách kostolov pred sv. omšou.

STREDA Slávnosť Narodenia Pána – prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Antona Krajčíka.
Horné Lefantovce o 10 00.
V tento deň je po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Popoludní o 15 00 ste všetci pozvaní do farského kostola na vianočnou adoráciu s eucharistickým požehnaním pri jasličkách. Stretnutie ukončíme požehnaním detí a vyslaním koledníkov pre Dobrú novinu.

ŠŠTVRTOK Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 ďakovná za 55 rokov manželstva.
Popoludní bude prebiehať od 14 00 v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny prostredníctvom detí našej farnosti. Prosím tých, ktorí sa prihlásili, aby boli popoludní doma. Tí, ktorí sa chcú ešte prihlásiť, môžu tak urobiť.

PIATOK Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Horné Lefantovce o 18 00 za † Katarínu, Jána a Helenu Strakových, Štefana a syna Štefana Sojákových.

SOBOTA Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jozefa a Alžbetu Zaťkových, Jozefa Faba a Jozefa Ľahkého.

NEDEĽA Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Dolné Lefantovce o 8 00 za † z rodín Maňuchovej a Ťažárovej.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.
Vo sv. omši bude požehnanie rodín manželov, ktorí prijali sviatosť manželstva. Manželia, ktorí si chcú obnoviť takto svoje manželské sľuby, nech sa počas sv. omše posadia alebo postavia vedľa seba.

24.12.2019 bude v našej farnosti možnosť odpáliť si Betlehemské svetlo – 9.30 Horné Lefantovce, 9. 45 Dolné Lefantovce.

Informačný servis nitrianskej diecézy