Na obrázku môže byť vianočný stromček a text


     Tohtoročná 4. adventná nedeľa je zároveň i Štedrým dňom. Môžeme tak dnešnú nedeľu spojiť s rozjímaním nad významom Štedrého večera a pokúsiť sa do tohto zvláš-tneho dňa vniesť niečo nové (nielen darčeky). Pripojme modlitby za tých, pre ktorých sú Vianoce neľahkou alebo ťaživou dobou.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.

    Po sv. omšiach v pracovné dni si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.

 LITURGICKÝ PREHĽAD  

25.–31.12.2023

PONDELOK  Slávnosť Narodenia Pána prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Evu a Jána Geletových.
V tento deň je po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
O 16. 30 hod. ste všetci srdečne pozvaní do farského kostola na jasličkovú pobožnosť, ktorú pre nás pripravili rodičia s deťmi našej farnosti. Po nej môžu i ďalšie deti, aj dospelí, predniesť svoje básne, piesne, prípadný program. Stretnutie ukončíme požehnaním detí a vyslaním koledníkov pre Dobrú novinu.

UTOROK  Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka 
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Štefana Obertáša a ostatných členov rodiny.
Popoludní bude prebiehať od 14. 00 hod. v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny prostredníctvom detí našej farnosti. Prosím tých, ktorí sa prihlásili, aby boli popoludní doma. Tí, ktorí sa chcú ešte prihlásiť, môžu tak ešte urobiť.

STREDA  Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa a Helenu Novákových a dcéru.

ŠTVRTOK  Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jána a Žofiu Pallových a syna Rudolfa.

PIATOK  Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
Horné Lefantovce o 18 00 za † Alexandra Marciho.

SOBOTA  Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
Horné Lefantovce o 7 30
.

NEDEĽA  Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Silvester – koniec občianskeho roku
Dolné Lefantovce o 8 00 za všetkých kňazov, ktorí pôsobili v tejto farnosti i za všetkých veriacich, ktorí sa starajú o duchovné i materiálne zveľadenie farnosti.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.
Vo sv. omši bude požehnanie rodín manželov, ktorí prijali sviatosť manželstva. Manželia, ktorí si chcú obnoviť takto svoje manželské sľuby, nech sa počas sv. omše posadia alebo postavia vedľa seba.
Sv. omše ukončíme slávnostným poďakovaním Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

    Tí, ktorí by v tomto roku privítali vo svojich domovoch koledníkov Dobrej noviny, nech sa do 25.12.2023 zapíšu do papierov v predsieňach kostolov. Rovnako aj deti, ktoré by chceli ísť koledovať, nech sa prihlásia u mňa. V tomto 29. ročníku Dobrej noviny budeme koledovať pre Južný Sudán s témou Staň sa svetlom aj ty. Programom je obnovenie zdrojov elektriny. Zapojenie sa do tohto projektu môže byť náš vianočný dar iným.

Ak na dnešnú nedeľu pripadá zároveň Štedrý večer, skúsme sa zastaviť nad týmto zvláštnym časom. V Izraeli začínal deň už zotmením. Preto si Cirkev uchováva zvyk oslavovať už predvečer sviatku (hovoríme o bdení čiže vigílii). Tento večer má množstvo kresťanských symbolov: večera ako slávnosť rodiny, ktorá sa schádza na oslavu príchodu Mesiáša. Stromček ako symbol stromu života, darčeky pripomínajúce najväčší dar, ktorým je narodenie Mesiáša. Postavený betlehem ako stvárnený príbeh celej udalosti. Kristus priniesol pokoj, preto si na Vianoce prajeme navzájom pokoj. V mnohých rodinách sa navzájom žehnajú, pretože Ježiš priniesol Božiu milosť všetkým ľuďom. Táto nedeľa môže byť výzvou na prežitie Štedrého dňa novým spôsobom, naplnená pokojom, modlitbou, spoločenstvom rodiny.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Skutočnym srdcom Vianoc je miesto d'aleko jednoduchšie skrytejšie. Je Betlehem, kde sa narodil Ježiš Kristus. Práve toto miesto, 0 Vianociach tak často zobrazované nás UČÍ niečomu vel'mi dôležitému: znázoršované, TIE NAJDÃLEŽITEJŠIE VECI v ŽIVOTE SA NEDAJÚ KÚPIT, ALE SÚ DAROM. LÁSKA, PRIATELSTVO POCHOPENIE, PRIJATIE, NIČZTOHO SA V BETLEHEME NEPREDÁVA ALEDAVA. ALE Mons. Martin DAVID ostravsko -opavsky biskup S Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy