23. – 29.03.2020

POZOR!!!

     V noci z 28. na 29. marca sa mení čas. O 02. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hod. letného času.

    Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa verejné bohoslužby na Slovensku nebudú sláviť až do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši.

     Sväté omše počas týždňa budú slávené súkromne na Vaše nahlásené úmysly. Kto by chcel úmysel odvolať alebo preložiť, nech kontaktuje farský úrad.

     Aj naďalej využívajme tento čas  na intenzívnejšiu modlitbu, napr. aj na súkromnú adoráciu pri vystavenej Oltárnej sviatosti, ktorá bude vystavená v kostoloch našej farnosti v nedeľu 29. marca 2020 – Dolné Lefantovce 8.00–9.00, Horné Lefantovce 10.00–11.00, počas ktorej bude možné na požiadanie vyslúžiť sviatosť zmierenia a prijať Eucharistiu, rešpektujúc hygienické opatrenia. Predsiene kostolov sú denne prístupné pre súkromnú poklonu.

     Neustále pamätajme na to, že nedeľa i naďalej zostáva posvätným dňom a treba ju prežiť tak, aby sme ju svojím počínaním neznesväcovali.

     V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy Katechizmu Katolíckej cirkvi (porov. č. 2183) a Kódexu kánonického práva (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne, alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

     Televízia LUX vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu vysiela sväté omše aj v mimoriadnych časoch. Od pondelka 23.3. 2020 (vrátane) však príde k zmene času vysielania večerných svätých omší.

SOBOTA 21.3. – 7:00 16:00 (priamy prenos z USA) 18:00

NEDEĽA 22.3. – 10:00 18:00

ZMENA od pondelka 23.3. (vrátane):

PONDELOK – PIATOK – 7:00 12:00 18:30

SOBOTA – 7:00 18:30

NEDEĽA – 10:00 18:30

     Svätú omšu je možné sledovať: formou TV vysielania, na stránke www.tvlux.sk, na Facebooku TV LUX alebo na youtubovom kanáli TV LUX.

     Duchovné povzbudenie „Porozumieť krížu“ prináša v čase epidémie šíriaceho sa koronavírusu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320025

     Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

     Farský úrad aj naďalej zostáva k dispozícii veriacim pre ich duchovné a pastoračné potreby.

     Individuálne sväté spovede na požiadanie sú povolené aj v súčasnej situácii. To však neznamená organizovanie spoločných hromadných spovedí veriacich.

     Veriaci majú brať ohľad nielen na svoje zdravie, ale aj na zdravie kňazov. Veriaci, ktorý spoveď skutočne potrebuje a dobre sa na ňu pripraví, môže o ňu individuálne požiadať svojho kňaza. Treba však pritom zachovať všetky hygienické predpisy a opatrenia prijaté proti šíreniu infekcie. Nezabudnúť na rúško.

     Tam, kde je to nevyhnutné, treba využiť možnosť požiadať kňaza, ktorý môže v individuálnych prípadoch prísť aj domov a osobne svätú spoveď vykonať.

     Máme príležitosť lepšie si uvedomiť a pripomenúť, že treba pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy.
Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť. Článok 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné. Využime teraz túto možnosť. Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a hriechu sa chrániť. Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID-19 nešíril, treba sa, samozrejme, vyhýbať aj nákaze hriechu. Vyhýbať sa blízkej príležitosti, nevystavovať sa zbytočne situáciám, v ktorých človek môže do hriechu upadnúť. Naopak, viac sa modliť, viac čítať Sväté písmo a duchovnú literatúru. Jedným slovom, chrániť sa hriechu.

     Tak, ako ľudia dostávajú informáciu, že teraz nemajú so všetkým chodiť k lekárovi, lebo ho môžu vyradiť zo služby, mali by sme brať do úvahy aj zdravie kňazov – najmä tých, čo sú starší, alebo trpia chronickými chorobami.

     Je tu čas skúšky, ktorý preverí aj to, aká je naša viera. Je tu čas byť na seba o čosi náročnejší. Sviatosti sú nesmierne vzácne: sú to pre nás viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti, ustanovené Kristom. Avšak neviditeľná Božia milosť v nás pôsobí, aj keď nám jej viditeľné znaky dočasne nie sú plne k dispozícii. Veríme tomu?
Ponúka sa aj otázka na spytovanie svedomia: nezvykol som si náhodou na svätú spoveď ako na „náplasť“, ktorou prikrývam symptómy pochádzajúce z hlbších príčin, napríklad z pýchy, egoizmu, závisti, či strachu? Neopakujem tam dookola to isté, aby som odišiel, azda na chvíľu spokojný, ale bez toho, že by som sa naozaj obrátil, či posunul k lepšiemu? Teraz je príležitosť ísť do hĺbky. Premýšľať. Spytovať. Ľutovať. Meniť.
Ak spoveď skutočne potrebujem a skutočne som na ňu dobre pripravený, môžem o ňu individuálne požiadať. Berme však tento čas aj ako príležitosť na dlhšie, poriadnejšie spytovanie svedomia. A ako náročnejšiu prípravu na dobrú svätú spoveď.

Spojme sa so všetkými veriacimi vo svete
v (tejto) modlitbe

Všemohúci a milosrdný Bože Otče, Stvoriteľ sveta,

ktorý si z lásky k nám poslal na svet svojho Syna ako lekára duše i tela,

zhliadni na svoje deti, ktoré sa na Teba obracajú

v tejto ťažkej dobe plnej dezorientácie a obáv

v mnohých miestach Európy i sveta

a hľadajú silu, spásu a úľavu.

Osloboď nás od choroby a strachu,

uzdrav našich chorých, poteš ich rodiny,

daj múdrosť predstaviteľom štátov,

daj silu a odmenu našim lekárom,

zdravotníkom a dobrovoľníkom,

daj večný život zosnulým.

Neopusť nás v časoch skúšky,

ale vysloboď nás od všetkého zlého.

O toto prosíme Teba,

ktorý so Synom i Duchom Svätým

žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Mária, Matka uzdravenia a nádeje,

prihováraj sa za nás!

 

Informačný servis nitrianskej diecézy