30.03 – 05.04.2020

     Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.

     Sväté omše počas týždňa budú slávené súkromne na Vaše nahlásené úmysly. Kto by chcel úmysel odvolať alebo preložiť, nech kontaktuje farský úrad.

     Od pondelka bude možné nahlasovať si úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace (apríl, máj, jún) telefonicky na farskom úrade, t. č. 037/778 60 10, alebo osobne v sakristiách kostolov po čase vysluhovania sviatosti zmierenia, teda po 18 00 hod. Treba brať do úvahy, že do odvolania budú Vaše úmysly slávené počas súkromných sv. omší, teda bez Vašej účasti.

     Najlepšou prípravou na slávenie tajomstva Veľkje noci je zmierenie sa s Bohom a s ľuďmi. Toto zmiernie má mať svoje zavŕšenie v nábožnom prijatí sviatosti zmierenia, „lebo v nej kňazovým sviatostným rozhrešením Boh udeľuje kajúcnikovi odpustenie a pokoj“ (porov. KKC 1424). Preto sviatosť zmierenia nikdy nemôže byť nahradená žiadnym dialógom či psychoanalýzou. Hriech síce zapríčinil človek, ale jeho vyriešenie nie je v ľudských silách (porov. Pastiersky list nitrianskeho biskupa na Tretiu pôstnu nedeľu, 15.3.2020).

     Čo sa týka spovedania pred Veľkou nocou, tzv. spoločné spovede sa z dôvodov šíriacej sa epidémie neuskutočnia, aby sme sa vzájomne neohrozovali a chránili si zdravie. Tým veriacim našej farnosti, pre ktorých je sviatosť zmierenia nevyhnutne potrebná, je ponúknutá možnosť prijať túto sviatosť v tomto týždni v čase od 17 00 do 18 00 (pondelok, streda a piatok v Horných Lefantovciach, v utorok a štvrtok v Dolných Lefantovciach) pri plnom rešpektovaní noriem na zamedzenie infekcie, teda zachovávajúc hygienické predpisy. t. j. vyhnutie sa zhromaždeniu väčšieho počtu osôb na jednom mieste, zachovanie bezpečnej vzdialenosti s použitím rúšok. V čase vysluhovania sviatosti zmierenia bude vystavená Oltárna sviatosť k súkromnej poklone.

     Spovedanie starých a chorých sa k prvému piatku a k veľkonočných sviatkom neuskutoční. Keby sa niekto nachádzal v čase tohto výnimočného stavu v smrteľnom nebezpečenstve, treba bezodkladne zavolať kňaza.

     Aj naďalej využívajme tento čas  na intenzívnejšiu modlitbu, napr. aj na súkromnú adoráciu pri vystavenej Oltárnej sviatosti, ktorá (vrátane časov vysluhovania sviatosti zmierenia) bude vystavená v kostoloch našej farnosti v nedeľu 5. apríla 2020 – Dolné Lefantovce 8.00–9.00, Horné Lefantovce 10.00–11.00, počas ktorej bude možné na požiadanie vyslúžiť sviatosť zmierenia a prijať Eucharistiu, rešpektujúc hygienické opatrenia. Predsiene kostolov sú denne prístupné pre súkromnú poklonu.

     Neustále pamätajme na to, že nedeľa i naďalej zostáva posvätným dňom a treba ju prežiť tak, aby sme ju svojím počínaním neznesväcovali.

   Počas týchto dní je neustále možné využiť vysielanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb a duchovného svätého prijímania (úprimná túžba prijať Eucharistiu).

     Farský úrad aj naďalej zostáva k dispozícii veriacim pre ich duchovné a pastoračné potreby.

   Aj keď sa v týchto dňoch poväčšine staráme každý o seba, nezabudnime pritom na tých, ktorí potrebujú našu pomoc, „lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého“, povedal vo svojom príhovore pri Urbi et Orbi pápež František.

Informačný servis nitrianskej diecézy