Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a text, v ktorom sa píše „11 február 6. NEDELA VOBDOBÍCEZ V OBDOBÍ ROK MODLIME SA: Bože, ty nás uistuješ, uistu že prebyvaš tých, čo majú spravodlivé a úprimné srdce; pomáhaj nám svojou milostou tak žit, aby sme boli tvojím dôstojnym príbytkom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a tebou žije kraluje jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. កង Saletini Rozkvet“


     Dnešná nedeľa je doslova nabitá Božím prianím dať najavo svoju túžbu po človeku. Boh nás dnes volá, aby sme neboli ľahostajní k jeho pohľadu na nás. Nestačí iba počúvať Božie slovo, je treba „zostúpiť“ priamo pred Boha a predstaviť sa mu takí, akí skutočne sme. To bude aj náš vstup do Pôstneho obdobia.

     Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.

     V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze s názvom Osobné povolanie.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

12.–18.02.2024

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † rodičov Görögových, Candrákových a starých rodičov s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK   
Horné Lefantovce o 14 00 pohrebná sv. omša za † Martu Bojsovú.
Dolné Lefantovce o 18 00 za † z rodín Tóthovej a Králikovej s fatimskou pobožnosťou.

STREDA  Popolcová streda
Dolné Lefantovce o 17 30.
Horné Lefantovce o 18 30 za † Annu a Františka Toriškových a rodičov z oboch strán.
V tento deň sa v kostoloch počas sv. omší udeľuje značenie popolom. Zároveň je to deň pokánia v celej Cirkvi – prísny pôst a zdržovanie sa mäsitých pokrmov. Povinnosť zdržiavania sa mäsitých pokrmov zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života až do smrti. Zdržiavať jedla sa majú tí, ktorí dosiahli osemnásty rok života až do začatia šesťdesiateho roku života. T. z., že len raz do dňa sa môžeme najesť dosýta (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Avšak i tí, ktorí nie sú viazaní pôstom, nech sa snažia a učia tomuto pokániu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň nemôže nahradiť iným skutkom pokánia.
Tento deň je zároveň i začiatkom Pôstneho obdobia, a to pre nás znamená dobu pokánia a vnútornej prípravy na najväčší kresťanský sviatok – Veľkú noc. Je vhodné zdržiavať sa hlučných zábav, osláv, diskoték a všetkého, čo by narúšalo povahu tohto obdobia v nás.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Gizelu a Marcela.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju ženy – matky.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju ženy – matky.

SOBOTA  
Horné Lefantovce o 7 30 za † Irenu a Antona Bojsových.

NEDEĽA  1. pôstna
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Máriu a ostatných členov rodiny.

     Počas Pôstu sme pozvaní v nedele o 14 00 v kostoloch farnosti k pobožnosti krížovej cesty, počas ktorej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ide o jedinečný spôsob, ako všetko ťažké a bolestivé v našom živote prepojiť s ukrižovaným Kristom a s mocou jeho lásky, ako otvoriť naše rany hojivému oleju jeho milosrdenstva. Kto by sa chcel zapojiť do týchto pobožností, nech sa prihlási pred ich začiatkom v nedele i v týždni pred sv. omšami v sakristiách kostolov.
V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľuje používať len na udržanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare (Veseľ, sa; 4. pôstna), slávnosti a sviatky. Od začiatku Pôstneho obdobia až po Veľkonočnú vigíliu sa vo všetkých sláveniach vynecháva Aleluja.

Akokoľvek to vyzerá banálne, Pán Ježiš hneď na začiatku svojho pôsobenia naráža na problémy. A prvé komplikácie nie sú spôsobené paradoxne farizejmi, ale ľudskou nedisciplinovanosťou, ktorá vzápätí bude Kristovi znepríjemňovať pôsobenie. Nie každé dobre mienené nadšenie prináša úžitok. Možno si klásť otázku, ako to, že to Boh dopustil (dokonca u svojho Syna)? Ale zároveň vidíme, že zlyhanie človeka nie je dôvodom, aby sa Ježiš vzdal svojej úlohy. Boží zámer je jasný a Pánovo úsilie bude k nemu plne namierené. Prišiel uzdraviť každé „malomocenstvo“, aby nebránilo vstupu do blízkosti Boha.

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „maju sposobom, DODRŽIAVANIE PÃSTNEJ DISCIPLÍNY plnenim svojich DNI PRÍSTNEHO PÔSTU masa podl'a normy nasledujúcich konaní DNI POKÁNIA prísneho pôstu celej Cirkvisú podl'a DODRŽIAVAT? POPOLCOVÁ STREDA VELKÝ pokánia podl'a PIATKY CELÉHO PÔSTNE niektorý piatok pripadne POTREBNÉ ZACHOVAT OBE NASLEDUJÚCE AKÉ SÚ FORMY? ZDRŽIAVANIE SA MÄSITÉHO POKRMU SA MÄSIT POKRMU ŽIADNE MÄSO vnútornosti DOVOLENÉ äsostudenokrvnych ,slanina, ŽIADNE MÄSO Záväznost: oozvelnky dovršili DOVOLENÉ studenokrvnych života bezstavovce, DODRŽIAVANIE PRÍSNEHO PÔSTU ZRIEKNUTIE napríklad: HLAVNÉ MENŠIE televíznych ŽIADNE POJEDANIE mlcanie vyhnút' PÍSMA čítanie Svätého písma trvajúce aspon minút Záväznost: SKUTOK NÁBOŽNOSTI svätej alebo života cesty, bolestného VYKONANIE SKUTKU LÁSKY BLÍŻNEMU chorého konkrétnym cintorína hudobnym rodinám“

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „PRICHÁDZA PÃSTNE OBDOBIE Čo je dobré o tomto období vediet? FEB Pôstne obdobie V tomto roku začína 14. februára Popolcovou stredou. Je den pokánia V celej Cirkvi. ㄱ 40 DNI NED Pôstne obdobie trvá 40 dní, pričom sa do neho nepočítajú nedele. 0o0000 X。° 0 Tri piliere pôstu sú: modlitba, post a almužna. 土+ Popolcová streda Vel'ky piatok sú dnami prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. PIATOK Všetky piatky počas pôstneho obdobia sú dšami, kedy sa zdržiavame jedenia mäsitého pokrmu. Saletini Rozkvet“

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Ježiš od nás neuteká, aby nám nemusel pomôct, ale ide krok pred nami, aby sme nezostali na mieste. Aby sme túžiac po Ježišovi vykročili za ním. Aby sa celý náš život stal nasledovaním jeho samého. ANDREJ KREKÁČ Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy