6. veľkonočná A 2020V ľudských neistotách máme jednu úplnú istotu – Ježišovu lásku sprevádzanú očakávaním Božieho Ducha. Znamená to prípravu na jeho príchod v Eucharistii.
Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.
V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.
Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. Nezabúdajme obetovať svoje májové pobožnosti prostredníctvom loretánskych litánií a modlitby posvätného ruženca aj za skoré odvrátenie epidémie.
Na sv. omše prichádzajte, prosím, najskôr 10 minút pred ich začiatkom kvôli vydýchanosti vzduchu s výnimkou tých, ktorí by chceli prijať sviatosť zmierenia.

Prijmite hudobný bonus:

LITURGICKÝ PREHĽAD  

18. – 24.05.2020

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Michala a Paulínu.
V tento deň si pripomenieme storočnicu narodenia pápeža sv. Jána Pavla II. Liturgicky si naňho spomenieme osobitnou sv. omšou. K úcte bude vystavená relikvia sv. Jána Pavla II., ktorá obsahuje časť z jeho reverendy.
Pri tejto príležitosti budú napoludnie zvoniť všetky zvony kostolov našej farnosti.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

STREDA
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Štefana a Jolanu Fidlerových a duše v očistci.
Večerná sv. omša je z nasledujúcej slávnosti.

ŠŠTVRTOK Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok
Horné Lefantovce
o 18 30 za farnosť.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 ďakovná za dožitých 70 rokov.

NEDEĽA 7. veľkonoč
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za zdravie a Božiu pomoc.

     V piatok sa začína novéna k Duchu Svätému. Spoločne budeme očakávať a prosiť o príchod Ducha Svätého. Zvlášť budeme prosiť za tých, ktorí sa pripravujú k prijatiu sviatosti birmovania, aby si vážili a uvedomili hodnotu sviatosti, ktorú majú prijať, a za nás všetkých, aby sme nezabúdali na svoje miesto a poslanie vo farnosti i v Cirkvi na základe prijatých darov Ducha Svätého.

Fotka Saletini Rozkvet.