Môže ísť o kresbu

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „PANE, DAJ NÁM SVOJHO DUCHA PRAVDY MODLITBA EVANJELIOM 6.vel'konočná nedel'a Ježišu, d'akujeme, že zostávaš blízko nás aj vo chvíl'ach, ked' sme neverní spochybšujeme ta. Odpust' Spasitel'u, ked' vyhl'adávame iné potešenia netúžime po tebe, ktory si prameñom pravej radosti. Pane, prisl'ubuješ dávaš nám svojho Ducha -Tešitel'a, aby bol naším obhajcom a priniesol nám dar odpustenia. Chceme nad'alej zostat V tvojej láske, náš Učitel', udel' nám svojho Ducha pravdy, aby sme zachovávali tvoje slová. Amen. FARNOST KEŽMAROK SALETINI ROZKVET“


    6. veľkonočný týždeň nám pripomenie radostnú zvesť, že i keď snami nebude Pán Ježiš vo svojom tele, predsa len nám bude stále nablízku svojím Duchom, a tiež bude pre celú našu farnosť prípravou na slávnosť prvého svätého prijímania.

   Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce rodičia prvoprijímajúcich detí, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.

    Nechajte, prosím, v nedeľu označené lavice po oboch stranách kostola voľné pre rodičov, krstných rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí. Rovnako sa to týka aj priestorov sakristie, aby bola voľná pre potreby liturgického slávenia. Voľné miesta v zadnej časti kostola môžete zaplniť až po vstupe sprievodu do kostola.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad eucharistickým človekom s názvom S Bohom pri jednom stole.

     V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

15.–21.05.2023

PONDELOK    
Horné Lefantovce o 18 30 za † Stanislava a Veroniku.

UTOROK  Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka   
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Marcela, Gizelu a rodičov z oboch strán.

STREDA 
Dolné Lefantovce vigílna sv. omša o 18 30 za † Jozefa a Júliu Kunových a Janu.

ŠTVRTOK  Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok
Horné Lefantovce o 18 30 za farnosť.

PIATOK    
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA  7. veľkonočná slávnosť prvého svätého prijímania
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za prvoprijímajúce deti, rodičov, krstných rodičov a príbuzných.

    V piatok začína novéna k Duchu Svätému. Spoločne budeme očakávať a prosiť o príchod Ducha Svätého. Budeme pamätať a prosiť za všetkých, ktorí sme prijali sviatosť birmovania, aby sme sa obnovili v Duchu Svätom, vážili a uvedomili si hodnotu prijatej sviatosti, ale i za tých, ktorí ho prijmú v budúcnosti, a aby sme nezabúdali na svoje miesto a poslanie vo farnosti i v Cirkvi na základe prijatých darov Ducha Svätého.

     Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

    Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. V závere sv. omší sa budeme spoločne modliť loretánske litánie v rámci májovej pobožnosti.

    Znova sa vraciame do večeradla tesne pred Veľkou nocou.
Ježiš vo svojej reči spomína Ducha Svätého.
Veľkonočná doba sa prehupla do druhého polčasu
a naša pozornosť sa bude už upínať k témam, ako žiť z daru nového života, ako žiť Cirkev. Z čoho a ako čerpať ďalej, po vzkriesení?
Je to čas Ducha Svätého. Ale nemyslí sa tým to, aby sme Krista opustili.
On nie je minulosťou alebo len historickou epizódou!
Naopak, teraz nastal čas, kedy máme Ježiša spoznať oveľa hlbšie.
Sme pozvaní byť v Kristovi a on bude prebývať v nás.


     Biskupský úrad v Nitre pozýva zapojiť sa do nasledujúcej duchovnej aktivity pred parlamentnými voľbami:
Ako viete, na koniec septembra sú u nás naplánované predčasné parlamentné voľby. Pozývame všetky farnosti, rehoľné inštitúty a spoločnosti apoštolského života a všetkých veriacich zapojiť sa do prípravy na voľby aj duchovne, a to obetovaním pobožností piatich prvých sobôt (posvätný ruženec, sv. omša a Eucharistická adorácia) v máji až septembri 2023 za správnu voľbu kandidátov a strán, ktorí budú najbližšie obdobie spravovať náš štát. Nech nám Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, vyprosí potrebné milosti zvoliť si väčšie dobro pre nás všetkých.

Na obrázku môže byť 1 osoba, dieťa a text, v ktorom sa píše „Modlitbo za mamu Úprimnú vd'aku prijmi, Pane, ze MAMA vraviet' komu mám. Za chvíle Tebou požehnané, ćo mamou denne prežívam. Úprimnú aku prijmi, Bože, lásku, čo cítit' smiem. odpustit' vie neposlušnost', zlé slovko nikdy nepovie. My chválime Ta. dobry Bože, że každá mama svojim detom vzdy naporudz blízko na cestách týmto Tvojim svetom. ked' sily snaží nehl'adí seba to, aby ozaj štastná bola, nikdy jej vel'a netreba. Dakujem, Pane, za mamu moju myÅlímto úprimne. Ved' predsa niet človeka iného, viacej stál pri mne. tebou, Pane, mamou mojou istotu mám každy deń. verím, tento vzt'ah, krásny sen. Amen. Saletini Rozkvet“

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Informačný servis nitrianskej diecézy