Môže ísť o kresbu

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „MODLITBA EVANJELIOM 7.vel'konočná nedel'a PANE, DAKUJEME, ŽE SME V TVOJOM SRDCI Náš Spasitel'a Záchranca skrze svoju poslušnost si na zemi oslávil svojho Otca, ked dokončil dielo našej spásy. Uverili sme spoznali lásku Otca, ktorého si nám zjavil. Prijali sme tvoje slovo, Pane, ktoré chceme uskutočnovat. Ježišu, sme stále tvoji, nosíš nás vo svojom Srdci a prihovára za nás svojho Otca. Dakujeme za tvoju lásku. Amen. FARNOST KEŽMAROK SALETINI ROZKVET“


     Ježišova starostlivosť o učeníkov nekončí tým, že ich niečomu naučil. Vedel o ťažkostiach sveta a modlil sa teda za nich, aby vo svete obstáli, a tak aby naplnili svoje poslanie, ktoré od neho dostali. Rovnaká zodpovednosť spočíva aj na nás.

     Na budúcu nedeľu je výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.

     Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je však iba jeden deň. Obsah letných kántrových dní je Za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad eucharistickým človekom s názvom Ten, ktorý sa dáva.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

22.–28.05.2023

PONDELOK    
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

UTOROK  Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka   
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Amáliu a Jána Némethových a rodičov z oboch strán.

STREDA 
Horné  Lefantovce o 18 30.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30.

PIATOK  Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza
Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Pánisovej, Miškolciovej a Košťálovej.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA  Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Štefana a Jolanu Fidlerových a rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

    Počas novénz k Duchu Svätému  budeme spoločne  očakávať a prosiť o príchod Ducha Svätého. Budeme pamätať a prosiť za všetkých, ktorí sme prijali sviatosť birmovania, aby sme sa obnovili v Duchu Svätom, vážili a uvedomili si hodnotu prijatej sviatosti, ale i za tých, ktorí ho prijmú v budúcnosti, a aby sme nezabúdali na svoje miesto a poslanie vo farnosti i v Cirkvi na základe prijatých darov Ducha Svätého.

     Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

    Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. V závere sv. omší sa budeme spoločne modliť loretánske litánie v rámci májovej pobožnosti.

    Veriť v Boha, nekonečne veľkého, úplne vzdialeného ľudskej malosti
a zlu tohto sveta, môže byť mnohokrát ľahšie, než veriť v Boha,
ktorý chce byť prítomný v ľudskej biede. A predsa v Ježišovi Boh zostúpil do stredu a hĺbky ľudskej biedy a do „kotla zla“, ktorým sa často zdá byť svet. Máme právo sa tam s ním stretnúť. Máme dôvod hľadať Boha i na dne svojej biedy a nemohúcnosti. Máme z evanjelia mnoho dôvodov k tomu,
aby sme verili, že budeme nájdení a zachránení. A naša bohoslužba môže byť vždy znovu spoločnou chválou ľudí Bohom zachraňovaných
a povzbudením pre tých, ktorí milosrdnému Bohu,
ktorí ľudí neopúšťa ani v ich nedostatočnosti, veria len s ťažkosťami.


     Biskupský úrad v Nitre pozýva zapojiť sa do nasledujúcej duchovnej aktivity pred parlamentnými voľbami:
Ako viete, na koniec septembra sú u nás naplánované predčasné parlamentné voľby. Pozývame všetky farnosti, rehoľné inštitúty a spoločnosti apoštolského života a všetkých veriacich zapojiť sa do prípravy na voľby aj duchovne, a to obetovaním pobožností piatich prvých sobôt (posvätný ruženec, sv. omša a Eucharistická adorácia) v máji až septembri 2023 za správnu voľbu kandidátov a strán, ktorí budú najbližšie obdobie spravovať náš štát. Nech nám Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, vyprosí potrebné milosti zvoliť si väčšie dobro pre nás všetkých.

Na obrázku môže byť 1 osoba, blond vlasy, usmievajúca sa osoba a text

Na obrázku môže byť text

Informačný servis nitrianskej diecézy