8. nedeľa C 2019V príprave na Pôstne obdobie nás dnes Božie slovo vyzýva k zmene nášho pohľadu na život iných a na zmenu svojho života a zmýšľania našich sŕdc.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.
V tomto týždni Vás pozývam na pôstnu duchovnú obnovu našej farnosti na tému: Ako žiť vieru v tomto svete, ktorá bude prebiehať v pondelky v Horných Lefantovciach a v utorky v Dolných Lefantovciach. Bude to spoločná príprava našich sŕdc na stretnutie so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

04.–10.03.2019

PONDELOK
–Horné Lefantovce o 18 00.

UTOROK –
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Rudolfa a Annu Tujvelových a deti.

STREDA – Popolcová streda
Dolné Lefantovce o 17 30.
Horné Lefantovce o 18 30 za † Vincenta a Alžbetu Fikselových.
V tento deň sa v kostoloch počas sv. omší udeľuje značenie popolom. Zároveň je to deň pokánia v celej Cirkvi – prísny pôst a zdržovanie sa mäsitých pokrmov. Povinnosť zdržiavania sa mäsitých pokrmov zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života až do smrti. Zdržiavať jedla sa majú tí, ktorí dosiahli osemnásty rok života až do začatia šesťdesiateho roku života. T. z., že len raz cez deň sa môžeme najesť dosýta, dvakrát menej. Avšak i tí, ktorí nie sú viazaní pôstom, nech sa snažia a učia tomuto pokániu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň nenahradzuje iným skutkom pokánia.
Tento deň je zároveň i začiatkom Pôstneho obdobia, a to pre nás znamená dobu pokánia a vnútornej prípravy na najväčší kresťanský sviatok – Veľkú noc. Je vhodné zdržiavať sa hlučných zábav, osláv, diskoték a všetkého, čo by narúšalo povahu tohto obdobia v nás.

ŠŠTVRTOK –
Dolné Lefantovce o 18 00 ďakovná za 50 rokov manželstva s pobožnosťou za duchovné povolania.
Pol hodiny pred sv. omšou sa budeme namiesto posv. ruženca modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju ženy – matky.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Štefana a Máriu Bojsových a deti.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju ženy – matky.

SOBOTA –
Horné Lefantovce o 7 30 za † Evu Svoradovú.

NEDEĽA – 1. pôstna
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Imricha a Editu Dianových a rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Počas pôstu sme pozvaní v nedele o 14 00 v kostoloch farnosti k pobožnosti krížovej cesty, počas ktorej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ide o jedinečný spôsob, ako všetko ťažké a bolestivé v našom živote prepojiť s ukrižovaným Kristom a s mocou jeho lásky, ako otvoriť naše rany hojivému oleju jeho milosrdenstva. Kto by sa chcel zapojiť do týchto pobožností, nech sa prihlási pred ich začiatkom v nedele i v týždni pred sv. omšami v sakristiách kostolov.

     V pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľuje používať len na udržanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare (Veseľ, sa; 4. pôstna), slávnosti a sviatky. Od začiatku Pôstneho obdobia až po Veľkonočnú vigíliu sa vo všetkých sláveniach vynecháva Aleluja.

Informačný servis nitrianskej diecézy