8. nedeľa A 2017     Slová dnešného evanjelia patria k jadru Ježišovej výzvy ľuďom, sveta: Vytvorte si správnu stupnicu hodnôt, aby ste vedeli, čo je najskôr dôležité a čo nasleduje až za tým.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1-34, Dolné Lefantovce č. domov 80-99.
V pondelok budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalších osôb, ktoré ohlasovali evanjelium svojím životom.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

27.02. – 05.03.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce o 17 30 za † Teodora a Líviu Kováčikových a rodičov z oboch strán.

UTOROK –
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Dominika, syna Jána a rodičov.

STREDA – Popolcová streda
Dolné Lefantovce o 17 00 za † Michala a Bernardínu Piterkových.
Horné Lefantovce o 18 00.
V tento deň sa v kostoloch počas sv. omší udeľuje značenie popolom. Zároveň je to deň pokánia v celej Cirkvi – prísny pôst a zdržovanie sa mäsitých pokrmov. Povinnosť zdržiavania sa mäsitých pokrmov zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života až do smrti. Zdržiavať jedla sa majú tí, ktorí dosiahli osemnásty rok života až do začatia šesťdesiateho roku života. T. z., že len raz cez deň sa môžeme najesť dosýta, dvakrát menej. Avšak i tí, ktorí nie sú viazaní pôstom, nech sa snažia a učia tomuto pokániu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň nenahradzuje iným skutkom pokánia.
Tento deň je zároveň i začiatkom Pôstneho obdobia, a to pre nás znamená dobu pokánia a vnútornej prípravy na najväčší kresťanský sviatok – Veľkú noc. Je vhodné zdržiavať sa hlučných zábav, osláv, diskoték a všetkého, čo by narúšalo povahu tohto obdobia.        

ŠŠTVRTOK –
Dolné Lefantovce o 17 30 za † rodičov Tujvelových a deti s pobožnosťou za duchovné povolania.
15 minút pred sv. omšou sa budeme namiesto posv. ruženca modliť krížovú cestu.

PIATOK – Prvý piatok v mesiaci marec
Horné Lefantovce o 17 30 za † Jozefa Komu s prvopiatkovou pobožnosťou.
15 minút pred sv. omšou sa budeme namiesto posv. ruženca modliť krížovú cestu.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA – 1. pôstna
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Margitu a Jozefa.

     K získaniu duchovného bohatstva nás vyzýva Božia láska prejavená nám cez sviatostné odpustenie. Vtedy sa každý stáva bohatým pred sebou i pred Bohom a jedine toto bohatstvo mu môže priniesť skutočnú radosť, ktorá sa stáva zároveň i Božou radosťou: v pondelok a v utorok hodinu pred sv. omšami, v stredu v Dolných Lefantovciach pol hodiny pred sv. omšou, vo štvrtok a v piatok od 16 30 do 17 10, v sobotu a v nedeľu pol hodiny pred sv. omšou.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH:
V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

     Počas pôstu sme pozvaní v nedele o 14 00 v kostoloch farnosti k pobožnosti krížovej cesty, počas ktorej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ide opäť o jedinečný spôsob, ako všetko ťažké a bolestivé v našom živote prepojiť s ukrižovaným Kristom a s mocou jeho lásky, ako otvoriť naše rany hojivému oleju jeho milosrdenstva. Kto by sa chcel zapojiť do týchto pobožností, nech sa prihlási pred ich začiatkom v nedele, v týždni pred sv. omšami v sakristiách kostolov.

     V pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľuje používať len na udržanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare (Veseľ, sa; 4. pôstna), slávnosti a sviatky.

Božie kráľovstvo

Informačný servis nitrianskej diecézy