3. veľkonočná A 2017Tretí veľkonočný týždeň nám otvára ďalší pohľad na zmŕtvychvstalého Ježiša – prostredníctvom emauzských učeníkov nám pomáha spoznať Nepoznaného a odhaliť jeho nevyhnutnú prítomnosť v našom živote.
Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244, Dolné Lefantovce č. domov 20-39.
Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme aj osobne vo svojich modlitbách za kňazské a rehoľné povolania aj z našej farnosti. Na tento úmysel sa budeme v závere sv. omší modliť osobitnú pobožnosť.
V stredu sa vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí zoznámime s Nadáciou Kasisi, ktorá prevádzkuje detský domov.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

01.05. – 07.05.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce
o 18 30 za † Františka Bojsu a rodičov Candrákových.

UTOROK – Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Máriu Vašinovú, Máriu Svoradovú a Jozefa Vašinu.

STREDA – Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Horné Lefantovce o 17 30.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Ľudovíta Rebru a syna Jaroslava s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK – Prvý piatok v mesiaci máj
Horné Lefantovce o 18 30 za † Alžbetu a Júliusa Bojsových a rodičov s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 ďakovná za dožitých 80 rokov s prosbou o zdravie a Božiu pomoc.

NEDEĽA – 4. veľkonoč– Nedeľa Dobrého pastiera
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Antona a Amáliu Gajdošových.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. V závere sv. omší sa budeme spoločne modliť loretánske litánie v rámci májovej pobožnosti. V nedele o 17 00 bude májová pobožnosť a po nej vešpery.

     V tomto roku slávime 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Našou prípravou budú každú prvú sobotu po sv. omši fatimské pobožnosti. Bude vhodné, keby sme tento deň začínali modlitbou posvätného ruženca pred sv. omšou.

    Veľkonočné obdobie je pre nás znovuzrodením sa pre nový život s Kristom. Skúsme to prežiť i úprimnou sviatosťou pokánia: príležitosť hodinu pred sv. omšami, v sobotu a v nedeľu pol hodiny.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH:
V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Prítomnosť Boha

Informačný servis nitrianskej diecézy