6. veľkonočná A 2017 6. veľkonočný týždeň nám pripomenie radostnú zvesť, že i keď s nami nebude Pán Ježiš vo svojom tele, predsa len nám bude stále nablízku svojím Duchom, a tiež bude pre celú našu farnosť prípravou na slávnosť prvého svätého prijímania.
Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce rodičia prvoprijímajúcich detí, Dolné Lefantovce č. domov 80-99.
Nechajte, prosím, v nedeľu prvé dve lavice po oboch stranách kostola voľné pre rodičov, krstných rodičov a príbuzných. Rovnako sa to týka aj priestorov sakristie, aby bola voľná pre potreby liturgického slávenia. Voľné miesta v zadnej časti kostola môžete zaplniť až po vstupe sprievodu do kostola.
V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.
V utorok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

22.05. – 28.05.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce
o 18 30 za † Miroslava Cibulu, synovca Ota a rodičov z oboch strán.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jaroslava Szaba.

STREDA
Dolné Lefantovce o 18 30 za Amáliu a Jána Némethových a rodičov z oboch strán.
Večerná sv. je z nasledujúcej slávnosti.

ŠŠTVRTOK – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok
Horné Lefantovce o 18 30 za farnosť.

PIATOK – Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza
Horné Lefantovce o 18 30 za † rodičov Augustína a Zelmu.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Máriu Fazekašovú.

NEDEĽA – 7. veľkonoč – slávnosť prvého svätého prijímania
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za prvoprijímajúce deti, rodičov, krstných rodičov a príbuzných.

     V piatok začína novéna k Duchu Svätému. Spoločne budeme očakávať a prosiť o príchod Ducha Svätého. Budeme pamätať a prosiť za všetkých, ktorí sme prijali sviatosť birmovania, aby sme si vážili a uvedomili hodnotu prijatej sviatosti a aby sme nezabúdali na svoje miesto a poslanie vo farnosti i v Cirkvi na základe prijatých darov Ducha Svätého.

Skutky lásky

Informačný servis nitrianskej diecézy