Kvetná nedeľa A 2017  I tento rok dostávame v dnešný deň príležitosť premýšľať vo veľkej dôvere v Božiu moc, naplnení nádejou na jasné Ježišovo víťazstvo, čo Boh prostredníctvom Krista vykonal pre našu spásu.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce k Veľkej noci v utorok o 9 00.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

10.04. – 16.04.2017

     Celý nasledujúci týždeň voláme Veľký týždeň. Štvrtkom Veľkého týždňa sa končí Pôstne obdobie. Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu nazývame Veľkonočným trojdním.
Na obrady Veľkonočného trojdnia prichádzajte, prosím, aspoň desať minút pred ich začiatkom kvôli komentárom.

PONDELOK
Horné Lefantovce
o 18 30 za † Gejzu Göröga a rodičov Görögových a Candrákových.

UTOROK –
Dolné Lefantovce
o 18 30 za † Michala a Máriu Némethových a súrodencov.

STREDA –
Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Májkovej a Kováčovej a Ladislava Páleníka.

ZELENÝ ŠŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

     V tento deň bude sv. omša svätenia olejov v Katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma v Nitre za účasti  kňazov našej diecézy s diecéznym biskupom o 9 30.

     Na pamiatku Pánovej večere (Zelený štvrtok) bude sv. omša vo farskom kostole o 18 00 za všetkých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti.

VEĽKÝ PIATOK– – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

     Veriacich od 14. roku života až do smrti viaže v tento deň prísny pôst od mäsa a od 18. do začatia 60. roku života povinnosť obmedziť stravu. Iba raz cez deň sa možno najesť dosýta a okrem toho dvakrát možno niečo zjesť.

     Obrady Veľkého piatku začnú vo farskom kostole pobožnosťou krížovej cesty o 15 00.

     Oltárna sviatosť bude vyložená v Božom hrobe pol hodiny po skončení obradov.

BIELA SOBOTA

     Po spoločnej modlitbe ranných chvál, ktoré začnú o 8 30, bude v Božom hrobe vystavená Oltárna sviatosť k celodennej poklone.
V Dolných Lefantovciach od 12 00 do 14 00.

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

     Slávenie sv. omše s obradmi, obetovanej za členov patronátnych rodov farnosti a všetkých dobrodincov, začne ukončením poklony v Božom hrobe, a to o 18 45.

     Nezabudnite si doniesť sviečky na obnovu krstných sľubov.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

– najväčší kresťanský sviatok liturgického roku

Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 ďakovná za dožitých 80 rokov.

Po sv. omšiach bude výročná zbierka. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

Len Boh môže

Informačný servis nitrianskej diecézy