Komentáre k textom na 7. veľkonočnú  nedeľu A

1. čítanie: Sk 1, 12-14

     Úryvok zo Skutkov apoštolov nás vedie do Večeradla, v ktorom po Ježišovom nanebovstúpení zostávali pospolu apoštoli s Ježišovou Matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto modliace sa a meditujúce spoločenstvo zostáva pre všetky časy ideálnym obrazom modliacej sa Cirkvi, ktorá kontempluje zjavené tajomstvá. Je tiež ideálna činnosť aj nás, dnešných kresťanov v čase očakávania Ducha Svätého.
Je prakticky isté, že voľba apoštola Mateja, o ktorej hovoria nasledujúce verše (Sk 1, 15-26), sa uskutočnila práve v tomto období desiatich dní medzi nanebovstúpením Pána (porov. 1, 22) a Turícami. Autor Skutkov apoštolov, zrejme svätý Lukáš, považuje za dôležité menovite spomenúť každého apoštola, pretože udalosťou Turíc sa pre Božie kráľovstvo uvedené Ježišom na svet, začína mimoriadne dôležité obdobie: začne účinkovať Cirkev.
Aj v našich duchovných snahách má dôležité miesto táto dekáda či novéna dní pred obnovením prijatia Ducha Svätého. Potrebné je urobiť si poriadok v duši a túžobne čakať na vyplnenie Ježišových prísľubov.

2. čítanie: 1 Pt 4, 13-16

     Jednou zo záverečných tém Prvého Petrovho listu je hlboký súvis medzi utrpením a radosťou. Tento hlboký súvis chápu všetci ľudia, predovšetkým ľudia svätého života, ktorí prežívali alebo prežívajú veľké ťažkosti, ale zachovali si pritom zmysel pre obetu, či pre trpezlivé znášanie kríža spolu s Kristom. Je to v istom zmysle mystická cesta dokonalosti.
Petrov úryvok hovorí teda o trpezlivosti v utrpení. Akékoľvek utrpenie, ak je ono znášané ako účasť na Kristovom utrpení, predstavuje zrejme najvlastnejšie miesto, do ktorého vstupuje Duch Svätý. Keď je niekto prenasledovaný a hanobený pre Kristovo meno, teda ako kresťan, a trpezlivo to znáša, to je najlepší spôsob oslavy Boha. Takému človeku sám Duch Svätý dáva silu vytrvať. O nich sv. Peter vyhlasuje: Duch slávy a Boží na vás spočíva…

Evanjelium: Jn 17, 1-11a

     Verše dnešného evanjelia sú čitateľovi známe, pretože sa v liturgii často používajú, a tiež preto, že sú ľahko zapamätateľné svojou osobitnou, tzv. jánovskou charakteristikou, či jánovským štýlom.
Na začiatku tejto modlitby sa spomína kategória hodiny: Otče, nadišla hodina… Pre evanjelistu Jána má táto kategória nesmierny význam. Ide o rozhodujúci moment dejín spásy. V Jánovom evanjeliu sa hodina spomína niekoľkokrát: Jn 2, 4: ešte neprišla moja hodina… Jn 12, 27: Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? … pre túto hodinu som prišiel; Jn 16, 2. 4: prichádza hodina… keď príde ich hodina… Kategória hodiny je pre Ježiša momentom, v ktorom chce, ba musí preukázať najväčšiu jednotu s Otcom. Túto hodinu stanovil Otec a Ježiš v nej chce osláviť Otca. Preto je kategória hodiny Jánovi veľmi drahá a tieto momenty opisuje čo najslávnostnejším spôsobom. V tomto svetle možno porozumieť Jánov opis posledných okamihov Ježišovho verejného účinkovania na zemi ako momentov vrcholnej oslavy Otca.
Potom spontánne prechádza k modlitbe za apoštolov. Ich najvýstižnejšia charakteristika je vyjadrená slovami: Zjavil som tvoje Meno… sú tvoji.. V nich som oslávený. Zjaviť Meno znamená zjaviť osobu, teda osobu Otca, jeho samého. Zjaviť zas znamená urobiť účastným. Nejde teda len o informáciu, ale o vnímanie „sebazdieľajúceho“ sa Boha. Učeníci teda dostali účasť na tajomnom Božom živote.
Usilujme sa dobre sa pripraviť na prijatie Ducha Svätého počas turíčnych sviatkov.

Mons. Anton Tyrol

Informačný servis nitrianskej diecézy