• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 11. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Ez 17, 22-24      Stať je prorockou alegóriou (hebr. mašal) v rámci alegórie o orloch v  Ez 17, kde jednotlivé prvky obraznej reči odkazujú na dejinnú skutočnosť a sú proroctvom spásy. Poučenie o presadenej halúzke z vyvaleného libanonského cédra vo v. 22-24, odkazuje na Ez 17, 1-10 a jasne hovorí o Bohu ako pánovi dejín. Céder je obraz rozvráteného judského kráľovstva. Boh aktívne vstúpi do deja, aby dal zarodiť halúzke, ktorá...

In Nezaradené, by 18.06.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 10. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Gn 3, 9-15      Prvé čítanie je z príbehu o prvých ľuďoch v raji a o prvotnom hriechu (Gn 2, 4 – 3, 24), ktorý hovorí, čo sa stalo a čo sa stále deje. Úryvok je dialógom Boha s Adamom a Evou po hriechu a vynesením trestu nad hadom. Prvý dialóg v Písme prebehol pred hriechom medzi hadom a ženou. Po hriechu oslovuje Boh muža, lebo on je v prvom rade zodpovedný za situáciu. Ani...

In Nezaradené, by 10.06.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 9. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Dt 5, 12-15     Posolstvom tejto lekcie je príkaz svätiť siedmy deň. Tento príkaz je súčasťou Desatora Božích prikázaní a v izraelskom náboženskom systéme znamenal podstatnú charakteristiku ich náboženstva vôbec. Nech nás neprekvapuje, že židia svätili sobotu, kým kresťania prešli na slávenie nedele. V prípade kresťanov nejde o nevernosť Písmu, ale kresťania mali na to dva rozhodujúce dôvody: prvý bol ten, že Ježiš v nedeľu, teda prvý deň po...

In Nezaradené, by 03.06.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšej Trojice B 1. čítanie: Dt 4,  32-34. 39-40      Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Bohom Jahve, ktorú majú Izraeliti realizovať v zasľúbenej zemi, na prahu ktorej sa teraz nachádzajú. Zároveň Mojžiš vo svojich rečiach rekapituluje ich minulosť, zanecháva im prikázania, ktoré majú žiť v prítomnosti a odkrýva im možnú budúcnosť. Pohľadom...

In Nezaradené, by 27.05.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého B 1. čítanie: Sk 2, 1-11      Prvé liturgické čítanie je opisom kľúčovej udalosti prvotnej Cirkvi, ktorú nazývame zoslaním Ducha Svätého. Podľa Skutkov apoštolov, konkrétne podľa ich programového textu Sk 1, 8, je to udalosť nevyhnutná vôbec pre existenciu Cirkvi v popaschálnom období a jej poslanie. Je zároveň naplnením prisľúbení: a) ktoré dal Kristus apoštolom pred nanebovstúpením; b) vyjadrených v Starom zákone a sprítomňovaných v židovskom sviatku...

In Nezaradené, by 19.05.2024 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy