Komentáre k textom na slávnosť Zjavenia Pána C

1. čítanie: Iz 60, 1-6

      Izaiáš v tomto čítaní vo svojom prorockom videní opisuje putovanie veľkých zástupov do Jeruzalema. Nielen synov a dcéry Izraela, ale aj príslušníkov všetkých ostatných národov. Priťahuje ich Božie svetlo a sláva. Podľa neho končí doba smútku. Treba povstať z pesimizmu a individualizmu, lebo nastal čas radosti a nádeje.
Už podľa Izaiáša sú povolané všetky národy, aby boli ožiarené svetlom nebeského Jeruzalema a prítomnosťou Boha, ktorý prebýva so svojím ľudom. Evanjelisti vidia naplnenie tejto predpovede práve v narodení Ježiša.

2. čítanie: Ef 3, 2-3a. 5-6

    Podľa sv. Pavla sa naplňuje Boží plán spásy, ktorý sa týka celého ľudstva a on, jeho apoštol, spolupracuje na jej ohlasovaní. Hovorí, že pohania majú tie isté dedičské práva ako Izrael. Znamením tohto všeobecného plánu spásy má byť Cirkev. Ona, napriek všetkým ťažkostiam a krehkosti je nielen znamením, ale aj nástrojom, cez ktorý sa uskutočňuje všeobsiahly zámer spásy Boha. Cirkev má privádzať všetkých ľudí k viere v Ježiša Krista a napriek všetkým rozdielom a prekážkam budovať spoločenstvá viery, nádeje a lásky, opravdivé bratstvo. Lebo iba v spojení s Kristom môžu ľudia nadobudnúť skutočnú a trvalú jednotu aj medzi sebou.

Evanjelium: Mt 2, 1-12

      Zvestovanie narodenia Pána u Matúša sa deje v centre politickej moci, v Jeruzaleme, pred kráľom Herodesom. No jeho nájdenie sa uskutoční v prostej jednoduchosti tými, ktorí uvažujú a hľadajú. Ale aj tí k svojej dobrej vôli potrebujú na jeho objavenie svetlo Božieho slova, ktorým veľkňazi definovali miesto jeho narodenia.
Príchod mudrcov do Betlehema je ako prílet prvej lastovičky, s ktorou definitívne prichádza i jar. Mudrci sú znamením všetkých národov, ktoré raz prídu ku Kristovi. Za Izrael prichádzajú marginalizovaní (postavení na okraj spoločnosti) pastieri a za pohanov vzdelanci, ktorí hľadajú pravé hodnoty. No aj pastieri sa stávajú múdrymi, lebo dokázali počúvať a hľadať. Betlehemské dieťa prináša jedným i druhým radostnú správu. Musí však čoskoro na seba vziať podobu vyhnanca a utiecť do Egypta. Mesiáš bol a zostane vyhľadávaný a tiež odmietaný.
Mudrci pri jasliach stoja v čele veľkého množstva „pravých Božích ctiteľov“, ktorí počúvajú vo svojom vnútri Boží hlas. Láskyplné zjednotenie všetkých národov sa deje cez Božie slovo. Duch Svätý ho rozsieva do sŕdc a Cirkev zbiera jeho plody. V jeho sile je naším poslaním milovať a zostávať v jednote medzi sebou.

Sr. Dagmar Kráľová