Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/matka – uvádza modlitbu, na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentára je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby sa môže zažať svieca pri otvorenom Svätom písme.

***

Vedúci (V): V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Spolu (S): Amen.

(V): Chválime Ťa, ó Bože Stvoriteľu, pretože si z vody a v Duchu dal formu a tvár človeku i vesmíru. 

(S): Sláva Ti, Pane.

(V): Dobrorečíme Ti, Kriste, Pretože si z Tvojho prebodnutého boku na kríži nechal vyvrieť sviatosti, ktoré nás zachraňujú.

(S): Sláva Ti, Pane.

(V): Chválime Ťa, o Duchu Svätý, pretože si nás z krstného lona Matky Cirkvi znovuzrodil ako synov a dcéry.

(S): Sláva Ti, Pane.

Antifóna:

Sol.:  Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Žalm 146(147)

Sol.: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu. 

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Pán stavia Jeruzalem a zhromažďuje roztratených Izraelitov. Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. On pozná počet hviezd a každú volá po mene. 

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna. Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem.

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu. On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď. Na vrchoch dáva pučať tráve aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú. V sile koňa nemá potechu ani záľubu v mužovi svalnatom. 

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo. Sláva Otcu…

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

V: Pane, spolu Ťa chceme prosiť o odpustenie pre všetky situácie, keď sme si v našej rodine neuvedomovali Tvoju prítomnosť. Zahrň nás svojim milosrdenstvom a pohliadni vo svojej zhovievavosti na naše nedostatky.(chvíľka ticha)Teraz  poprosme si vzájomne o odpustenie ak sa niečo medzi nami stalo, čo nás rozdelilo, alebo zranilo.

Kto chce, môže v jednoduchosti poprosiť o odpustenie druhých.

V: Otče, pohliadni s dobrotou na našu rodinu zjednotenú v mene Tvojho Syna Ježiša a urob, aby sme v tento týždeň s pomocou Tvojho Ducha Svätého, žili v harmónii s Tebou, medzi sebou a so všetkými.

(S): Amen.

EVANJELIUM DŇA – to nájdete na stránke: https://lc.kbs.sk

(V): Komentár k evanjeliu alebo zamyslenie.

Prosby:

V: V modlitbe sa obraciame s dôverou na Ježiša Krista a prejavujeme mu pozornosť a lásku aj v našich bratoch a sestrách. Volajme: Pane, vyslyš nás!

1. Pane Ježišu, pomáhaj nám všetkým objavovať potrebu toho života, ktorý si dal žene Samaritánke.

• Urob nás schopnými napiť sa, v každej situácii, z prameňa Tvojej lásky.

2. Pane Ježišu, Ty si tam, kde sme aj my. Ak sa čokoľvek stane, pomôž nám viac myslieť na dobro, ktoré môžeme urobiť iným, ako na naše.

• A masku (proti vírusom), ktorú dnes nosíme, nech viac slúži na to, aby sme slúžili a starali sa o druhých, ako na našu ochranu.

3. Pane Ježišu, pýtaš si vodu u Samaritánky a teraz u nás, pretože nám chceš dať oveľa viac ako hlt vody práve v dnešných našich obmedzeniach,

• Aj skúsenosť nového vírusu nám pomáha vykonať si prípravu na tvoj príchod do našich sŕdc (na tvoje narodenie; na tvoju Veľkú noc).

V: Zjednoťme sa v Eucharistii, ktorá je slávená na nejakom mieste sveta. K obete Ježišovho tela pridajme obetu nás samých; toto je dôležité pri každej svätej omši, na ktorej máme účasť.

V Eucharistii sme jedno telo s Ježišom a aj so všetkými našimi bratmi a sestrami vo farskej komunite i ľuďmi celého sveta. A teraz spoločne recitujme modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš:

(S): Otče náš…

Záver:

Rodičia požehnajú deti, tak že im dajú na hlavu ruky, manželia sa požehnajú vzájomne tak, že prednesú nasledovné požehnanie: 

(Meno) Žehnáme/žehnám ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zverme Márii, Matke Cirkvi, našu rodinu, našu farnosť, a celé ľudstvo, zvlášť tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

(S): Zdravas Mária…

Modlitba za našu farnosť

     Pane, oživuj v našej farnosti dary Tvojej milosti: Potrebujeme ľudí, ktorí vedia počúvať. Ľudí tvoriacich pokoj, ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu, ktorí upokojujú a zmierujú, sú príkladom a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali. Potrebujeme ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu. Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých, ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy. Pane, daj, aby sa naša farnosť stávala misijným spoločenstvom, spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta. Amen.