Krst Krista Pána B 2021  Krstom nás Boh prijíma za svojich. My ho zasa prijímame do svojho života. Skúsme si aj dnes uvedomiť, či to z našej strany ešte stále platí aj na konci Vianočného obdobia.

    Na základe rozhodnutí vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
Sväté omše budú naďalej slávené súkromne, teda bez účasti ľudu, na Vaše nahlásené úmysly a podľa nasledujúcich slávení sv. omší. Kto by chcel úmysel odvolať alebo preložiť, nech kontaktuje farský úrad. Neodslúžené úmysly sv. omší budú podľa dohody s Vami preložené na iný termín.

    Katolícke noviny a iné časopisy bude možné zabezpečiť si u p. kostolníčok v Dolných Lefantovciach a na farskom úrade v Horných Lefantovciach.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

11.–17.1.2021

PONDELOK (11.1.)
za † Jozefa Fázika

UTOROK (12.1.)
za farnosť

STREDA (13.1.)
za farnosť

ŠTVRTOK (14.1.)
za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu

PIATOK (15.1.)

SOBOTA (16.1.)
za † Dezidera Páleníka, Antona a Máriu Lazových a Valériu

NEDEĽA (17.1.) 2. v Cezročnom období
za farnosť

    Dobrá novina 2021 Nakoľko súčasná situácia nedovoľuje uskutočniť koledovanie Dobrej noviny ako po minulé roky, je možné podporiť ju aj iným spôsobom, napr. prostredníctvom zbierky. Kto by chcel v našej farnosti prispieť na tento účel, bude vhodné nájsť dobrovoľníkov, ktorí v jednotlivých častiach obcí farnosti môžu vyzbierať dobrovoľné príspevky, ktoré môžu doručiť na farský úrad do 31.1.2021. Vyzbierané príspevky budú potom spoločne poslané ako príspevok farnosti do centra Dobrej noviny. Tiež je možné posielať finančné dary jedným z nasledovných spôsobov:
(nájdete na stránke: www.dobranovina.sk/podporim/):

  1. Prevodom na účet verejnej zbierky SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte svoj email alebo adresu).
  2. Prostredníctvom darovacieho formuláru na portáli Darujme.sk.
  3. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.
  4. Poštovou poukažkou na najbližšej pošte.

dobranovina.sk

 

Farský úrad je k dispozícii veriacim pre ich duchovné a pastoračné potreby.

   Počas týchto dní je možné využiť vysielanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb a duchovného svätého prijímania.

Na obrázku môže byť: text, v ktorom sa píše „Pán Ježiš nepotreboval krst pokánia. On je bez hriechu, svaty a večny Boži Syn. Avšak dal nám priklad, aby sme si uvedomili, že pri sviatosti krstu nad každym jednym nás zazneli slová: „Ty si mój milovany syn", "Ty si moja milovaná dcéra". Usilujme sa žit' našu vieru nie ako otroci, ale ako Božie deti. S radost'oua vd' ačnost'ou zachovávajme jeho slovo, lebo Boh je náš nebesky Otec, ktory nás miluje. duchovné slovko "“

Na obrázku môže byť: 7 ľudí, text