• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Pokrstení a poslaní – október 2019 – úvahy (1. týždeň)

MMM 2019

Niekoľko slov o tomto projekte:

Na prianie pápeža Františka majú Mimoriadny misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:

  • osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby;
  • svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov;
  • biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie;
  • misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

Tieto materiály ti chcú pomôcť naplniť niektoré z prianí pápeža Františka. Budú ti k dispozícii počas tohto Mimoriadneho misijného mesiaca každú nedeľu pred príslušným týždňom. Pomôžu ti každodenne aspoň 10 minút rozjímať o Božom slove príslušného dňa, spolu s Cirkvou sa modliť za misie a nájsť svoje poslanie v misijnom diele Cirkvi.

SCHÉMA DENNEJ MEDITÁCIE:

Každodenné cvičenie obsahuje 4 časti: úryvok z Písma, krátky príbeh, ich aplikácia pre život a záverečná myšlienka. Každý deň začni svoju meditáciu oficiálnou modlitbou Mimoriadneho misijného mesiaca:
Nebeský Otče, keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, vstal z mŕtvych, odovzdal svojim učeníkom dôležité poslanie: „Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov.“ Pripomínaš nám, že mocou krstu máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi a nesieme za ňu zodpovednosť. Daj nám dary Ducha Svätého, aby sme s odvahou a rozhodnosťou svedčili o evanjeliu.
Poslanie, ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi, nie je ešte zavŕšené, preto ťa prosíme o nové myšlienky a účinné formy, ako prinášať do dnešného sveta život a svetlo.
Pomôž nám, nech všetky národy zakúsia spasiteľnú lásku a milosrdenstvo Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Meditáciu zakonči modlitbou Otče náš a ovocie modlitby si zapíš do svojho modlitebného denníka.

© Spoločnosť Božieho Slova; www.verbisti.sk

MMM_06Nedeľa, 6. október 2019 Hab 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim 1, 6-8. 13-14; Lk 17, 5-10

    Pán vravel: „Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘ “ (Lk 17,10)

Pierre Toussaint sa narodil na Haiti ako otrok. So svojím pánom prišiel do New Yorku. Potom, čo získal slobodu, sa stal renomovaným kaderníkom newyorskej smotánky. Povzbudený náukou evanjelia takmer všetok svoj zisk rozdal na charitatívne diela a bol veľkým podporovateľom pri výstavbe starej katedrály Sv. Patrika. Bol nápomocný tak čiernym, ako aj bielym obyvateľom mesta. Jeho jediným kritériom bola pomoc núdznemu. Jeho manželka učila siroty čítať a písať v ich dome. Vo voľnom čase sa zase spoločne starali o bezdomovcov a opustených ľudí vo svojom okolí. Jeho dobré srdce z neho spravilo najznámejšieho a najobľúbenejšieho katolíka mesta. Nebola to len jeho veľkodušnosť a služba, ktoré z tohto muža spravili svätca. V prvom rade to bol jeho vzťah ku Kristovi. 66 rokov denne chodieval na svätú omšu, sýtil sa Eucharistiou a meditoval nad Božím Slovom, ktoré sa mu stalo inšpiráciou v mnohých jeho dielach.

Svätci rastú vďaka modlitbe a blízkosti Krista, od ktorého sa môžu mnohému priučiť. Ak by si dnes pozrel do diára, koľko priestoru máš v ňom vyhradeného pre Ježiša?

„Najlepším spôsobom na rozlíšenie toho, či je naša cesta modlitby autentická, je pozrieť sa, do akej miery sa náš život mení vo svetle milosrdenstva. Pretože milosrdenstvo nie je len spôsob, akým koná Otec, ale stáva sa kritériom na pochopenie, kto sú jeho skutoční synovia.“

Pápež František

MMM_05Sobota, 5. október 2019Svätej Faustíny Kowalskej Bar 4, 5-12. 27-29; Lk 10, 17-24

    [Ježiš] sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Lk 10,23-24)

Sestra Faustína si do svojho denníka zapísala slová Pána Ježiša, ktorými sa jej prihovoril: „Aby si aspoň trochu spoznala moju bolesť, predstav si najnežnejšiu matku, ktorá veľmi miluje svoje deti, ony však pohŕdajú jej láskou. Rozjímaj nad jej bolesťou,. Vedz, že ju nikto nepoteší. To je slabý obraz a slabé podobenstvo mojej lásky. Píš, hovor o mojom milosrdenstve. Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva, tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti. Tak sa zázrak Božieho milosrdenstva prejaví v celej plnosti. Aj keby bola duša ako rozkladajúca sa mŕtvola a z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko by už bolo stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti.“ (Denníček 1447-1448)

Nakoľko sú milosrdné tvoje oči? Nesúdia podľa vonkajšieho zdania? Nakoľko je milosrdný tvoj jazyk? Nehovorí zle o druhých? A čo sluch? Je ochotný počuť o potrebách druhých?

„Túžim, aby tvoje srdce bolo utvorené podľa vzoru môjho milosrdného srdca. Musíš byť celá preniknutá mojím milosrdenstvom.“

Ježiš sv. Faustíne Kowalskej

MMM_04Piatok, 4. október 2019Svätého Františka Assiského Bar 1, 15-22; Lk 10, 13-16

    Ježiš povedal: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“ (Lk 10, 16)

Keď sv. František zostavoval regulu, ktorá mala dať formu františkánskemu spôsobu života, jednu kapitolu venoval aj misii. Po prvýkrát nebolo hlásanie evanjelia len úlohou charizmatických osobností, ale povinnosťou každého člena. Novosť misionárskeho plánu koncipovaného Františkom vytvorila predpoklady pre efektívne misijné aktivity. Boli nimi solidarita a priateľstvo s miestnymi obyvateľmi, ako aj znalosť islamskej kultúry. Neskôr František prezentoval dva spôsoby, ako sa majú misionári správať na moslimskom území: „Bratia, ktorí tam idú, môžu medzi nimi duchovne pôsobiť dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je, že nebudú vyvolávať spory ani škriepky, ale podriadia sa každému ľudskému stvoreniu kvôli Bohu a budú vyznávať, že sú kresťania. Druhý spôsob je, že pokiaľ uvidia, že sa to Pánovi páči, budú zvestovať Božie slovo, aby [títo] uverili vo všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, Stvoriteľa všetkého, v Syna Vykupiteľa a Spasiteľa, a aby sa dali pokrstiť a stali sa kresťanmi“ (Regula sv. Františka XVI, 5-7).

Aké efektívne evanjelizačné metódy poznáš a používaš ty?

„Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, ktorí blúdia, vieru tým, ktorí pochybujú, nádej tým, ktorí si zúfajú, svetlo tým, ktorí tápu v tmách, radosť tým, ktorí smútia.“

Sv. František z Assisi

MMM_03Štvrtok, 3. október 2019 Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Lk 10, 1-12

      Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.“ Lk 10, 1-3

Sestra Veronika Terézia Rácková SSpS v jednom rozhovore o svojej misii v Južnom Sudáne povedala: „Ešte nikdy som sa v živote nestretla s ľuďmi, ktorí by tak hrozne trpeli. Som presvedčená, že Boh ich nesmierne miluje. Posiela nás k nim, aby mohli túto jeho lásku reálne pocítiť a ešte viac mu dôverovať. Veď on je náš Spasiteľ a ten, ktorý nás prišiel vyslobodiť z jarma hriechu a otroctva, aby sme boli slobodnými deťmi a mali život v hojnosti. V tejto misii si tiež čoraz viac uvedomujem Ježišovu misiu v zmysle jeho nasledovania až na vrchol Kalvárie s nádejou na vzkriesenie a večný život. On si ma formuje vo všetkých situáciách a mne stačí len jedno – že On je vždy so mnou/s nami.“ Aké pravdivé sú tieto slová! Vyplnili sa, keď sa po polnoci vracala domov potom, čo odviezla pacientku do inej nemocnice. Stala sa terčom streľby ozbrojencov a zomrela. Dvojčatá, ktoré sa narodili žene, ktorú do nemocnice prevážala, však dostali veľký dar. Budú môcť vyrastať s vedomím, že sú také cenné, že ktosi riskoval svoj život, aby oni mohli žiť.

Pán aj dnes posiela svojich verných, aby mu pripravili cestu, kým zasadne na trón srdca človeka. Vnímaš sa ako ten, kto mu pripravuje cestu? Akými spôsobmi to robíš v rodine, v práci, medzi susedmi?

„Kresťanstvo nie je súbor právd, ktoré treba veriť a zákonov, ktoré máme dodržiavať. Takto by z kresťanstva bolo niečo veľmi odpudivé. Kresťanstvo, to je jedna osoba, ktorá ma veľmi milovala, ktorá túži a žiada moju lásku.“

Sv. Oscar Romero

MMM_02Streda, 2. október 2019Svätých anjelov strážcov Ex 23, 20-23a; Mt 18, 1-5. 10

     Ježiš povedal: „Kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18, 1.10)

Alžbeta Anna Setonová po smrti matky i sestry stratila pozornosť aj svojej nevlastnej mamy, ktorej čas čoraz viac vypĺňala výchova vlastných detí. Otec ako významný lekár na ňu tiež nemal čas. Viera jej pomohla prežiť vo chvíľach, kedy túžila zomrieť. Neskôr stratila majetok aj manžela a ostala sama s piatimi deťmi. Prišla o priazeň rodiny, keď sa rozhodla stať katolíčkou. Nezlomila ju ani smrť jej dvoch dcér i svojhlavosť jej syna. Rozhodla sa dobrom premáhať zlo. Založila prvú ženskú rehoľnú komunitu, ktorá sa venovala vzdelávaniu a pomoci ľuďom v núdzi. Z Alžbety sa stala generálna predstavená. Pre svojich päť detí však navždy ostala maminkou Alžbetou. Alžbeta Setonová je výborným príkladom Božieho prísľubu, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Nepriazeň života ju nezlomila. Naopak. Stala sa o to chápavejšou a citlivejšou na utrpenie druhých. Na základe svojej skúsenosti sa rozhodla slúžiť trpiacim, aby zmierňovala biedu tohto sveta…

Dokážeš využívať svoje skúsenosti a nadobudnuté poznanie na to, aby si robil svet krajším miestom? Zapájaš sa aktívne do prác na Božom kráľovstve?

„Nebeská brána sa nachádza veľmi nízko. Preto ňou dokážu vojsť len pokorní.“

Sv. Alžbeta Anna Setonová

MMM_01Utorok, 1. október 2019Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša Zach 8, 20-23; Lk 9, 51-56

   [Ježiša neprijali v iste samaritánskej dedine, lebo mal namierené do Jeruzalema.] Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. (Lk 9, 54)

Sv. Terézia z Lisieux je patrónkou misií, hoci sama na misiách nikdy nebola. O svojom poslaní povedala: „Keď som rozjímala o tajomnom tele Cirkvi, nespoznávala som sa ani v jednom úde, ktoré spomína svätý Pavol, alebo lepšie, chcela som sa vidieť vo všetkých. Až v láske som našla os môjho povolania. Pochopila som, že Cirkev má telo zložené z rozličných údov, ale aj to, že v tomto tele nechýba nevyhnutne potrebný a veľmi vznešený úd. Pochopila som, že Cirkev má srdce, a že toto srdce horí láskou. Pochopila som, že iba láska núti údy Cirkvi do činnosti, no keby táto láska vyhasla, apoštoli by už viac nezvestovali evanjelium a mučeníci by už neprelievali krv. Zbadala som a spoznala, že láska v sebe zahŕňa všetky povolania, že láska je všetko, že ona obsahuje všetky časy a miesta, jedným slovom, že láska je večná. Opojená najväčšou radosťou som vtedy vykríkla: Ježišu, moja láska, konečne som našla svoje povolanie: mojím povolaním je láska. Áno, našla som svoje miesto v Cirkvi. Toto miesto si mi dal ty, môj Bože.“

Nakoľko si uvedomuješ svoje miesto v Cirkvi a svoje povolanie k láske? Vnímaš sa ako úd tajomného Kristovho tela?

„V srdci Cirkvi, mojej matky, ja budem láskou, a tak budem všetkým a moja túžba sa splní.“

Sv. Terézia z Lisieux

Informačný servis nitrianskej diecézy