„Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12, 1-2).

                                           Milí farníci, deti a mládež,

     každoročne sa nám predstavujú dni, počas ktorých prežívame „čas milosti“. Áno, sú to dni Pôstneho obdobia, ktoré nás pripravujú na prežívanie veľkonočných udalostí spojených s Ježišovou obetou na kríži.
Tieto udalosti nám sprostredkúva a pripomína i pobožnosť krížovej cesty. Tá nám dáva možnosť dostať sa do blízkosti Boha prostredníctvom Ježiša Krista, k jeho nekonečnej láske voči nám. Prijmime pozvanie k jej modlitbe aj v prítomnosti farského spoločenstva. „Krížová cesta sa stáva cestou hriešnikov, tých, ktorí chcú padnúť do náručia Božieho milosrdenstva“ – tak hovorí aj náboženský spisovateľ Alessandro Pronzato.
Je to teda čas osobnej zmeny. Naše úsilie o ňu nemôže byť len vonkajšie, pretože Boh vidí aj do nášho srdca. Pán Ježiš hovorí o svojom Otcovi a pritom sa díva na nás.
Pôstna liturgia nám v žiadnom prípade nechce nahnať strach. Vážnosť Pôstneho obdobia nám chce zodpovedne pripomenúť pravdu o nás, o našom živote. Tým sa máme stať živým svedectvom Ježišovej lásky. Máme si vyzliecť starého človeka a obliecť si nového – toho, ktorý sa nechá usmerňovať Božím duchom, pričom nestráca svoju identitu.

     Veľa odvahy a síl v dosahovaní duchovnej dokonalosti Vám zo srdca želá a vyprosuje

Váš Jozef Holka, farár

Pane Ježišu Kriste,
Syn živého Boha, Pastier i Baránok, čo sníma hriechy sveta,
ty si odpustil dlh obom dlžníkom, odpustil si hriešnici, ochrnutému si vrátil zdravie,
keď si mu odpustil hriechy.
Odpusť a odstráň aj nám, Bože, hriechy, ktorých sme sa dopustili dobrovoľne či nepozornosťou, vedome i nevedome, priestupkami i zanedbaním,
a ktoré lepšie pozná tvoj presvätý Duch než tvoji služobníci.
Lebo ty si náš Boh, Boh zľutovania, ktorý môže zachrániť a odpustiť.
Tebe nech je česť spolu s večným Otcom i oživujúcim Duchom,
teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.

(Z Liturgie sv. Jakuba)

Informačný servis nitrianskej diecézy