Milí farníci,

srdečne Vás všetkých pozdravujem a vyprosujem veľa Božích milostí do týchto dní.
Podľa nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR verejné slávenie svätých omší zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, a s dodržaním všetkých platných hygienických opatrení. Len na obrady pohrebov, sobášov a krstov sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nie je.
Prakticky v našej farnosti zostáva v platnosti čas, miesto a úmysly slávenia svätých omší. Jednotlivých svätých omší sa budú môcť zúčastniť: kňaz, p. kostolníčka, prípadne lektor (2-3 osoby) a tí rodinní príslušníci, na ktorých úmysel bude slávená svätá omša (3-4 osoby). Ak bude svätá omša slávená bez verejného úmyslu alebo za farnosť, po vzájomnom dohovore medzi sebou sa jej môžu zúčastniť jednotliví veriaci, nepresahujúc počet 5 osôb.

Povzbudzujme sa vzájomne k osobnej modlitbe pred Eucharistickým Kristom v prvom rade za ukončenie šírenia pandémie. Využívajme tento čas  na intenzívnejšiu modlitbu a tiež udržiavania živej viery pri stretnutí so živým Ježišom v Oltárnej sviatosti počas súkromnej adorácie (zotrvanie v osobnej modlitbe nejaký čas) v kostoloch našej farnosti, počas ktorej bude možné na požiadanie vyslúžiť sviatosť zmierenia a prijať Eucharistiu (podľa potreby každú ¼ hodinu), pri plnom rešpektovaní noriem na zamedzenie infekcie, teda zachovávajúc hygienické predpisy. t. j. vyhnutie sa zhromaždeniu väčšieho počtu osôb na jednom mieste (aby sa zachoval počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom), zachovanie bezpečnej vzdialenosti (2 m) s použitím rúšok (od 16.10.2020):
Horné Lefantovce v pondelok, stredu, piatok, sobotu od 17 30 do 18 15, v nedeľu  od 9 15 do 9 45;
Dolné Lefantovce v utorok a štvrtok od od 17 30 do 18 15, v nedeľu od 7 15 do 7 45.
Predsiene kostolov sú denne prístupné pre súkromnú poklonu.

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ poslal pastiersky list kňazom a veriacim Prešovskej archieparchie, v ktorom píše: „V Eucharistii Ježiš čaká na každého veriaceho ako lekár i ako liek. Preto nech vyhľadávajú eucharistického Ježiša v bohostánku všetci tí, ktorí sú chorí na tele i na duši a Ježiš ich uzdraví zo všetkého zla, ktoré na nich dolieha.” Tiež povzbudil veriacich, „aby si so sebou do chrámu prinášali Sväté písmo, aby čítali z neho a rozjímali nad Božím slovom. Tak môžu nadobudnúť veľmi vzácnu skúsenosť, keď sa môžu započúvať do slov Ježiša Krista a môžu nimi sýtiť svoju dušu. A mesiac október nás zvlášť vyzýva, aby sme sa modlili svätý ruženec najlepšie v rodinnom kruhu, alebo aj sami v chráme.”

Keby sa niekto nachádzal v smrteľnom nebezpečenstve, treba bezodkladne zavolať kňaza.

Napriek tomu, že až do odvolania platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, neustále pamätajme na to, že nedeľa i naďalej zostáva posvätným dňom a treba ju prežiť tak, aby sme ju svojím počínaním neznesväcovali.

„Pokúsme sa v tejto vážnej chvíli života Cirkvi zamyslieť nad tým, čo nám chce Boh touto situáciou oznámiť. Keď dopúšťa pred nami zatvoriť nejaké dvere, snáď chce, aby sme sa pozreli, že už nám otvoril iné. Nedajme sa touto situáciou ochromiť a hľadajme nové cesty,“ napísal vo svojom liste kňazom i veriacim českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil.

Albert Einstein už pred rokmi hovoril: „Kríza je najväčším požehnaním pre ľudí a národy. Kreativita pramení z tiesnivých múk, ako keď sa deň rodí z tmavej noci. Práve v období krízy sa rodí vynaliezavosť, rôzne objavy a veľkolepé stratégie. Tí, ktorí svoje zlyhania a ťažkosti pripisujú kríze, dopúšťajú sa násilia na svojich vlastných talentoch a vážia si problémy viac ako riešenia. Skutočnou krízou je neschopnosť. Bez krízy neexistujú žiadne výzvy, bez výziev sa život stáva rutinou, pomalou agóniou. To najlepšie z každého človeka sa vynorí práve v kríze.“

Rešpektujme a dodržiavajme všetky nariadenia, ktoré môžu znížiť riziko nakazenia, i keby sa nám zdali akokoľvek nezmyselné a zbytočné. Neklesajme na duchu, ale naopak, využime k duchovnému dobru všetky duchovné prostriedky, ktoré nám môžu pomôcť k prehĺbeniu našej jednoty s Pánom Ježišom. Prosme o pomoc a ochranu aj našu nebeskú Matku prostredníctvom modlitby posvätného ruženca v rodinách či spoločenstvách a zverme jej aj túto neľahkú situáciu.

Touto cestou Vám odovzdávam pozdrav nášho nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorý všetkým vyprosuje hojnosť Božej pomoci na príhovor Panny Márie a našich diecéznych patrónov sv. Svorada a Beňadika a zároveň Vás uisťuje o jeho modlitbe, o ktorú prosím aj on Vás.

S požehnaním a v modlitbách zostávam spojený s každým z Vás.

                                                                                                   Jozef Holka, farár
 Túžba po Eucharistii