Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „PANE, DÁVAŠNÁM DYCH ŽIVOTA MODLITBAS EVANJELIOM Zoslanie Ducha Svätého Pane, sme uzavretí do strachua úzkosti o budúcnost vlastné plány. Ty sám, Pane Ježišu, prichádzaš doprostrednašich životov vzkrieseny osláveny. Dávaš nám svojho Ducha -Ducha slobody, ktory láme všetky okovy neslobody. Nechceš, aby sme boli otrokmi, ale Božími synm dcérami. Tvoj Duch nám ukazuje cesty a dáva svetlo, aby sme kráčali aj uprostred ciest temnoty, ktoré si sami budujeme. Vd'aka Ti, Pane, za Boži Dych života, ktorý nás robí novym stvorením a buduje v nás nový život. Amen. FARNOST KEŽMAROK SALETINI ROZKVET“


    Duch vzkrieseného Ježiša prináša do života prvotnej Cirkvi nový život: pokoj, radosť, otvorenosť voči druhým, odvahu k prijatiu Ježišovho poslania. Tohto stvoriteľského Ducha dáva Ježiš vdýchnutím a slovom, ako pri každej sviatosti, ktoré si máme dnes pripomenúť.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.

  V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad eucharistickým človekom s názvom Ten, ktorý sa dáva.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

29.05.–04.06.2023

PONDELOK  Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30.

UTOROK    
Dolné Lefantovce o 18 30 v kaplnke Povýšenia svätého Kríža za † arcibiskupa Vojtecha Bartakoviča, pochovaného v krypte pod kaplnkou, pri príležitosti 150. výročia jeho úmrtia (30.5.1873) a pohrebu (4.6.1873), čo si pripomenieme aj krátkou pobožnosťou po sv. omši na mieste jeho pochovania.

STREDA 
Horné  Lefantovce o 18 30 za † Antona Balážiho a vnuka Adama.

ŠTVRTOK  Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa Brezinu a rodičov s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK  Prvý piatok v mesiaci jún
Horné Lefantovce o 18 30 za † Máriu a ostatných členov rodiny s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA  Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jozefa a Veroniku Žákových, dcéru Lýdiu a Pavla s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA  Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

    Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné a začína Cezročné obdobie a odzajtra sa modlíme Anjel Pána.

     Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. V závere sv. omší sa budeme spoločne modliť loretánske litánie v rámci májovej pobožnosti.

     Zavŕšením veľkonočného tajomstva je zoslanie Ducha Svätého. Pôsobí aj dnes v našom živote, najviac však cez sviatostné milosti. Obnovme sa ním aj my vo sviatosti zmierenia: od 17 45 do 18 15, v sobotu a v nedeľu pred sv. omšami (podľa možnosti).
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

    Dnešný deň môžeme považovať za oslavu vrcholného obdarovania tých, ktorí uverili v Krista. Duch Svätý bol daný a je dávaný,
Boh trvalo uskutočňuje to, čo sľúbil. Tvárou v tvár svetu bude Cirkev vždy slabá politickou, ekonomickou a akoukoľvek inou svetskou silou,
ale môže byť silná Duchom, ktorý v nej chce pôsobiť.
Sila Ducha však nepremáha predovšetkým tých, ktorí chcú Cirkvi škodiť,
ale hriech, ktorý napáda ako kresťanov, tak všetkých ostatných.
Zatiaľ, čo sú ľudia niekedy silní proti svojim protivníkom,
teda jedni proti druhým, je Boh silný voči hriechu v nás.
Nepremáha ho však likvidáciou protivníka, ale odpustením.
A pozemšťanovi sa tento spôsob zdá byť mnohokrát veľmi slabý.
Preto potrebuje i veriaci človek neraz obrátenie k pravde evanjelia,
aby túžil viac po odpúšťajúcej Božej moci než po ľudských víťazstvách.


     Biskupský úrad v Nitre pozýva zapojiť sa do nasledujúcej duchovnej aktivity pred parlamentnými voľbami:
Ako viete, na koniec septembra sú u nás naplánované predčasné parlamentné voľby. Pozývame všetky farnosti, rehoľné inštitúty a spoločnosti apoštolského života a všetkých veriacich zapojiť sa do prípravy na voľby aj duchovne, a to obetovaním pobožností piatich prvých sobôt (posvätný ruženec, sv. omša a Eucharistická adorácia) v máji až septembri 2023 za správnu voľbu kandidátov a strán, ktorí budú najbližšie obdobie spravovať náš štát. Nech nám Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, vyprosí potrebné milosti zvoliť si väčšie dobro pre nás všetkých.

Na obrázku môže byť oheň a text, v ktorom sa píše „Prid, Duchu Svaty Prichádzaj ako SVETLO, ktoré nás prežiar akékolvek temnoty. Prichádzaj ako ISTOTA, ktoró vyslobodzuje pút závislosti. Prichádzaj ako RADOST, któró dáva nášmu životu esk a pôvab. Prichádzaj ako POKOJ, ktory vítazí nad nesúladom a zmätkom. Prichádzaj ako KRÁSA, ktoরo prameñom všetkého skutočne krásneho. Prichádzaj ako ŠTASTIE, ktor ktoréje naplnenín všetkého, po čom túžime. Prichádzaj ako VIERA, ktorou poznávame Božie zámery a odpovedáme na ne. Prichádzaj ako NÁDEJ, ktorá nás chráni pred skleslostou sklesl a sebectvom. Prichádzaj ako LÁSKA, ktor OU sa stávame ako Ty darom pre druhych. Prid, Duchu Svaty Saletini Rozkvet“

Na obrázku môže byť 2 ľudia a text, v ktorom sa píše „Saletini Rozkvet Vianoce BoH S NAMI Velká Velkánoc-BOHZANÁS noc- BoH ZA NÁS Turíce -BoH V NÁS“

Informačný servis nitrianskej diecézy