Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ (Jn 6,51).

                                 Drahí farníci, deti a mládež,

     najväčším kresťanským sviatkom je Veľká noc. V nej vrcholí veľké tajomstvo – vykúpenie ľudstva, v nej sa odráža nekonečná láska Boha voči ľuďom: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16).
Vďaka Ježišovej smrti sme teda všetci povolaní k večnému životu. Kristus vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesia. Nie je teda už bytostne prítomný medzi nami. Ale každý z nás ho sprítomňuje tomuto svetu svojím životom. Ježiš má byť prítomný v našich srdciach. Tým berieme na seba veľkú zodpovednosť – žiť životom Krista. Kristus kráčajúci dnes po zemi – to som ja. Som povolaný hovoriť jeho ústami, kráčať jeho nohami, pomáhať jeho rukami…
Hoci sú pre nás veľkonočné sviatky trochu zdĺhavé, predsa sú duchovne hlboké, bohaté a mnohovravné. Aj tento rok sme spolu s Ježišom prežívali jeho umučenie a smrť a teraz žijeme z jeho zmŕtvychvstania. Žime neustále z týchto udalostí a nechajme ich pôsobiť hlboko vo svojich srdciach s vďakou voči Ježišovi.

     Úprimnú radosť z viery a pokoj v duši Vám z celého srdca želá a vyprosuje Váš

Jozef Holka

 

TOTO ZNAMENÁ
VERIŤ VO VZKRIESENIE

Keď uvidíš búrku, ktorá triešti les,
zemetrasenia, ktoré mávajú zemou,
povieš si: „Verím, že les sa obnoví,
že sa zem vráti do svojej nehybnosti.“

Keď ťa bude hriech škrtiť a bude ti, ako by si sa dusil,
povedz si: „Kristus vstal z mŕtvych
a ja vstanem zo svojho hriechu.“

Keď ti bude staroba a choroba strpčovať život, povedz si:
„Ježiš vstal z mŕtvych a stvoril nové nebo a novú zem.“
Keď uvidíš svojho syna utekať z domova,
a tvoje sny sa rozplynú, povieš si:
„Môj syn Bohu neunikne, Boh ho miluje.“

Keď si povšimneš, že láska okolo teba pohasína,
keď sa ti bude zdať, že svet je porážkou Boha,
až ti bude nevoľno zo zmätku, teroru a vojen,
povedz si: „Ježiš zomrel a vstal, aby priniesol spásu.“

Keď niekto z tvojich blízkych bude na smrteľnej posteli
a budeš pozerať na jeho smrteľnú úzkosť z odlúčenia,
povedz jemu i sebe: „Uvidíme sa v Božom kráľovstve. “

TOTO ZNAMENÁ
VERIŤ VO VZKRIESENIE!

(Carlo Caretto: Myšlienky na každý deň)

Informačný servis nitrianskej diecézy